AMLODIS

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AMLODIS 5 MG 20 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AMLODIS 5 MG 20 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kullanılmaları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699502012820
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN

B

İ

LG

İSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

AMLODİS

5 mg tablet

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Amlodipin besilat 6.944 mg (5 mg amlodipin baza eşdeğer)

Yardımcı maddeler:

Sodyum nişasta glikolat

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Tablet.

Beyaz renkli, homojen, yuvarlak, bikonveks tablet

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

1. Esansiyel

Hi

pertansiyon

Kan basıncını kontrol altına almada tek başına ya da diğer antihipertansiflerle kombine

olarak kullanılabilir.

2. Koroner Arter

H

asta

ğ

ı

:

Kronik stabil anjina:

Kronik stabil anjinanın semptomatik tedavisinde endikedir. Tek başına ya

da diğer antianjinal ilaçlarla beraber kullanılabilir.

Vazospastik ya da Prinzmetal Anjina:

Koroner damarlarda vazospazma bağlı gelişen anjina ataklarının tedavisinde endikedir. Tek

başına ya da diğer antianjinal ilaçlarla beraber kullanılabilir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi:

Hipertansiyon ve anjina için mutad başlangıç dozu günde bir defa 5 mg AMLODİS'dir ve

hastanın kişisel cevabına bağlı olarak, doz maksimum 10 mg'a artırılabilir.

Hipertansif hastalarda AMLODİS; tiyazid diüretikleri, alfa blokörler, beta blokörler veya bir

anjiyotensin dönüştürücü

enzim

inhibitörü ile

kombine olarak kullanılmıştır. AMLODİS,

anjinası olan ancak nitratlar ve/veya diğer uygun beta blokör dozlarına cevap vermeyen

hastalarda monoterapi veya diğer antianjinal ilaçlarla kombine olarak kullanılabilir.

AMLODİS ile beraber tiazid diüretiklerin, beta blokörlerin ve anjiotensin dönüştürücü enzim

inhibitörlerinin kullanıldığı hallerde AMLODİS dozunun ayarlanması gerekmez.

Uygulama ş

ekli:

Ağızdan kullanım içindir.

Özel popülasyona ilişkin ek bilgiler:

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ila orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalar için doz önerisi oluşturulmamıştır; bu

nedenle doz seçimi dikkatle yapılmalıdır ve dozlama aralığının en düşük dozu ile başlanmalıdır

(bkz.

Bölüm

5.2).

Şiddetli

karaciğer

yetmezliğinde

amlodipin

farmakokinetiği

çalışılmamıştır. Amlodipin kullanımına en düşük doz ile başlanmalıdır ve şiddetli karaciğer

yetmezliği olan hastalarda yavaş yavaş doz arttırılmalıdır.

Böbrek yetmezliği:

AMLODİS bu hastalarda normal dozlarda kullanılabilir. Amlodipin plazma konsantrasyon

değişiklikleri, böbrek yetmezliğinin derecesi ile ilişkili değildir. Amlodipin diyalize edilemez.

Pediyatrik popülasyon:

6-17 yaşlar arasındaki pediyatrik hipertansif hastalarda önerilen antihipertansif oral doz

başlangıç dozu olarak günde bir kez 2.5-5 mg’dır. Dört hafta sonra hedeflenen kan basıncına

ulaşılamazsa doz, günde 5 mg’a çıkarılabilir Günde 5 mg’ın üzerindeki dozlar pediyatrik

hastalarda incelenmemiştir (bkz. bölüm 5.1 ve 5.2). Bu ilaç ile amlodipinin 2.5 mg dozda

uygulanması mümkün değildir.

Amlodipinin 6 yaşın altındaki hastalarda kan basıncı üzerine etkisi bilinmemektedir.

Geriyatrik popülasyon:

AMLODİS,

yaşlı veya genç hipertansif hastalarda benzer dozlarda kullanıldığında eşit

derecede

tolere

edilmiştir.

Dolayısıyla

yaşlılarda

normal

uygulamaları

tavsiye

edilmektedir; fakat doz arttırım

ı dikkatle yapılmalıdır (bkz. Bölüm 4.4 ve 5.2).

4.3. Kontrendikasyonlar

AMLODİS aşağıdaki hastalıkları olanlarda kontrendikedir:

Dihidropridinler

(amlodipin,

dihidropiridin

kalsiyum

kanal

blokörüdür),

amlodipine ve ilacın bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye hassasiyeti

Şiddetli hipotansiyon

Şok (kardiyojenik şok dahil)

Sol ventrikül çıkış obstrüksiyonu (örn. yüksek dereceli aortik stenoz)

Miyokard infarktüsü sonrası hemodinamik olarak stabil olmayan kalp yetmezliği.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Genel

AMLODİS’in

vazodilatör

etkisi

yavaş

yavaş

başlar.

sebeple

AMLODİS’in

oral

kullanımından sonra

nadir akut hipotansiyon vakaları bildirilmiştir. AMLODİS,

özellikle

ciddi

aort

stenozu

bulunan

hastalarda

diğer

periferik

vazodilatörler

gibi

dikkatli

kullanılmalıd

ır.

Beta blokörlerin kesilmesi

AMLODİS bir beta blokör değildir. Bu sebeple beta blokörlerin kullanımının birden kesilmesi

durumunda ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı hiçbir koruma sağlamaz. Böyle bir kesilme

durumunda beta blokör dozu yavaş yavaş azaltılmalıdır.

Kalp yetmezliği olan hastalarda kullanım

Kalp yetmezliği olan hastalar tedavi edilirken dikkatli olunmalıdır. Şiddetli kalp yetmezliği

olan

hastalarda

(New York Kalp Cemiyeti

- NYHA III ve IV) plasebo

kontrollü,

uzun

dönemli bir çalışmada rapor edilen pulmoner ödem insidansı amlodipin ile tedavi edilen

grupta plaseboya göre daha yüksek bulunmuştur (bkz. bölüm 5.1 Farmakodinamik özellikler).

Amlodipinin

dahil

olduğu

kalsiyum

kanal

blokörleri;

ileride

ortaya

çıkabilecek

kardiyovasküler olay ve mortalite riskinde artışa yol açabileceğinden konjestif kalp yetmezliği

olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanım

Tüm

diğer

kalsiyum kanal antagonistlerinde olduğu

gibi,

AMLODİS’in

yarılanma ömrü

karaciğer fonksiyonları bozulmuş hastalarda uzamaktadır ve bu hastalarda dozaj önerileri

oluşturulmamıştır. AMLODİ

S bu hastalarda dikkatle uygulanmalıdır.

Yaşlı hastalarda kullanım:

Yaşlı hastalarda doz arttırımı dikkatli yapılmalıdır (bkz. Bölüm 4.2 ve 5.2). Özellikle 60 yaş

üzeri ve statin grubu gibi rabdomiyoliz yaptığı bilinen ilaçlarla kullanımda, rabdomiyoliz

açısından dikkatli olunmalıdır.

Böbrek yetmezliğinde kullanım:

hastalarda

amlodipin

normal

dozlarda

kullanılabilir.

Amlodipin

plazma

konsantrasyonlarındaki

değişiklikler

böbrek

yetmezliğinin

derecesiyle

korele

değildir.

Amlodipin diyaliz edilemez.

Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’dan az sodyum ihtiva eder; yani esasında

“sodyum içermez”.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Diğer ajanların amlodipin üzerine etkisi

CYP3A4 inhibitörleri: Yaş

lı (69 ila 87 yaş arasında) hipertansif hastalara 5 mg amlodipinin

günlük 180 mg dozda diltiazemle birlikte uygulanması, amlodipinin sistemik maruziyetinde

% 57’lik bir artışla sonuçlanmıştır. Sağlıklı gönüllülerde (18 ila 43 yaş arası) eritromisin ile

birlikte kullanım; amlodipinin sistemik maruziyetini belirgin olarak değiştirmemiştir (EAA’da

%22 artış). Bu klinik bulguların klinik anlamlılığı belirsiz olsa da, yaşlılarda farmakokinetik

değişiklikler daha belirgin olabilir.

Güçlü CYP3A4

inhibitörleri (örn.

ketokonazol, itrakonazol, ritonavir), amlodipin plazma

konsantrasyonlarını diltiazemden daha fazla yükseltebilir. Amlodipin, CYP3A4 inhibitörleri

ile birlikte dikkatli kullanılmalıdır.

CYP3A4

indükleyicileri:

CYP3A4

indükleyicilerinin

amlodipin

üzerine

etkilerine

dair

herhangi bir veri bulunmamaktadır. CYP3A4 indükleyicilerinin (rifampisin, sarı kantaron

gibi)

birlikte

kullanımı,

düşük

amlodipin

plazma

konsantrasyonlarına

sebep

olabilir.

Amlodipin, CYP3A4 indükleyicileri ile birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Greyfurt suyu: 20 sağlıklı gönüllüde oral tek doz 10 mg amlodipin ile 240 mL greyfurt

suyunun birlikte uygulaması; amlodipinin farmakokinetiğinde belirgin bir etki yaratmamıştır.

Çalışma; amlodipinin metabolizmasından sorumlu olan primer enzim olan CYP3A4’ün

genetik

polimorfizminin etkisinin

değerlendirilmesine olanak

sağlamamıştır.

nedenle,

amlodipinin greyfurt veya greyfurt suyu ile kullanımı; bazı hastalarda kan basıncını düşürücü

etkide

artış

sonuçlanabilecek

biyoyararlanım

artışına

sebep

olabileceğinden

önerilmemektedir.

Dantrolen (infüzyon): Hayvanlarda, verapamil ve intravenöz dantrolen uygulaması sonrası

hiperkalemi

birlikte

ölümcül

ventriküler

fibrilasyon

kardiyovasküler

kollaps

gözlenmiştir. Hiperkalemi riski nedeni ile, malign hipertermi şüphesi olan hastalarda ve

malign

hiperterminin

tedavisinde

amlodipin

gibi

kalsiyum

kanal

blokörlerinin

birlikte

uygulanmasından kaçınılması önerilmektedir.

Amlodipinin diğer ajanlar üzerine etkisi

Amlodipinin kan basıncı

düşürücü etkisi, antihipertansif özellikleri olan diğer ilaçlarların kan

basıncı düşürücü etkisine ek katkı sağlar.

Klinik etkileşim çalışmalarında amlodipin; atorvastatin, digoksin, varfarin veya siklosporinin

farmakokinetiğini etkilememiştir.

Simvastatin: Amlodipinin 10 mg’lık tekrarlayan dozlarının 80 mg simvastatin ile birlikte

uygulanması; simvastatin maruziyetinde, tek başına simvastatin uygulamasına göre %77’lik

bir artışa neden olmuştur. Amlodipin tedavisi alan hastalarda simvastatin dozu günlük 20

mg’a sınırlandırılmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Karaciğer/ böbrek yetmezliği:

Etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

Etkileşim çalı

şması yapılmamıştır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye:

Gebelik kategorisi C’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar etkin doğum kontrol yöntemi kullandığından emin

olmalıdır.

Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/ ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim/ve-veya/

doğum/ ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz bölüm

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

AMLODİS’in

insanlarda

gebelik

dönemindeki

emniyeti

saptanmamıştır.

Buna

göre

hamilelerde

kullanımı

ancak

daha

emin

tedavi

alternatifi

bulunmadığı

hastalığın

kendisinin anne ve fetüs için daha büyük risk taşıdığı hallerde tavsiye edilebilir.

Laktasyon dönemi

AMLODİS’in insanlarda süte geçip geçmediği saptanmamıştır. Emzirmeye devam etme /

etmeme veya amlodipin tedavisine devam etme / etmeme ile ilgili karar; emzirmenin çocuğa

yararı ve amlodipin tedavisinin anneye faydası göz önünde bulundurularak verilmelidir.

Üreme yeteneği / Fertilite

Kalsiyum kanal blokörleri ile tedavi edilen bazı hastalarda sperm hücresi başında geri

dönüşümlü biyokimyasal değişiklikler rapor

edilmiştir. Amlodipinin fertiliteye potansiyel

etkisine dair klinik veriler yetersizdir. Bir sıçan çalış

masında, erkek fertilitesi üzerine yan

etkiler saptanmıştır (bkz bölüm 5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri).

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki

e

t

kiler

Amlodipinin araç ve makine kullanma üzerine az veya orta derece etkisi olabilir. Eğer

amlodipin alan hastalarda sersemlik, baş ağrısı, yorgunluk veya bulantı olursa, reaksiyon

verme yeteneği bozulabilir. Özellikle tedavi başlangıcında olmak üzere dikkatli olunması

önerilir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Güvenlilik profilinin özeti

Tedavi sırasında en sık gözlenen yan etkiler uyku hali, sersemlik, başağrısı, palpitasyonlar,

yüzde kızarıklık, karın ağrısı, bulantı, eklem şişmesi, ödem ve yorgunluk olmuştur.

Yan etkilerin tablo şeklinde listesi:

Aşağıdaki yan etkiler şu sıklıklarla gözlenmiştir: çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila

<1/10); yaygın olmayan (≥

1/1000 ila <1/100); seyrek (≥1/10000 ila <1/1000); çok seyrek

(<1/10000) ve bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor) açısından aşağıda

listelenmiştir:

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Çok seyrek: Trombositopeni, lökopeni

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Çok seyrek: Alerjik reaksiyon

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Çok seyrek: Hiperglisemi

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın olmayan: Uykusuzluk, duygu durum dalgalanmaları (anksiyete dahil), depresyon

Seyrek: Konfüzyon

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın:

Uyku

hali,

sersemlik, baş

ağrısı

(özellikle tedavinin başlangıcında)

Yaygın olmayan:

Tremor, tat almada bozulma, senkop, hipoestezi, parestezi

Çok seyrek:

Hipertoni, periferik nöropati

Göz hastalıkları

Yaygın olmayan:

Görme bozukluğu (diplopi dahil)

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın olmayan:

Kulak çınlaması

Kardiyak hastalıklar

Yaygın:

Çarpıntı (palpitasyon)

Çok seyrek:

Miyokart

enfarktüsü,

aritmi

(bradikardi,

ventriküler

taşikardi,

atriyal

fibrilasyon dahil)

Vasküler hastalıklar

Yaygın:

Yüzde kızarma

Yaygın olmayan:

Hipotansiyon

Çok seyrek:

Vaskülit

Solunum, göğüs hastalıkları ve mediastinal hastalıklar

ı

Yaygın olmayan:

Dispne, rinit

Çok seyrek:

Öksürük

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın:

Karın ağrısı, bulantı

Yaygın olmayan:

Kusma,

dispepsi,

bağırsak

hareketlerinde

değişiklik

(ishal

kabızlık

dahil), ağız kuruluğu

Çok seyrek:

Diş eti hiperplazisi, pankreatit, gastrit

Hepato-bilier hastalıklar

Çok seyrek:

Hepatit,

sarılık

karaciğer

enzim

yükselmeleri

(çoğunlukla

kolestazis ile uyumlu)

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan:

Alopesi,

purpura,

terlemede artış, kaşıntı (prurit), deride renk

değişikliği, döküntü, eksantem

Çok seyrek:

Anjiyoödem,

eritema

multiforma,

ürtiker,

eksfoliatif

dermatit,

Stevens-Johnson sendromu, Quincke ödemi, ışığa karşı duyarlılı

Kas-iskelet hastalıkları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın:

Eklem şişmesi

Yaygın olmayan:

Artralji, kas krampları, miyalji, sırt ağrısı

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Yaygın olmayan:

İdrar çıkma sıklığında artma, miksiyon bozukluğu, noktüri

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Yaygın olmayan: İmpotans, jinekomasti

Genel hastalıklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Yaygın: Yorgunluk, ödem

Yaygın olmayan: Göğüs ağrısı, asteni, kırıklık hali, ağrı

Araştırmalar

Yaygın olmayan: Kilo artışı/azalması

İstisnai ekstrapiramidal sendrom vakaları gözlenmiştir.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

İnsanlarda bilinçli doz aşımına dair deneyim sınırlıdır.

Semptomlar

Mevcut veriler, yüksek miktarlardaki doz aşımının aşırı periferik vazodilatasyona ve

muhtemel

refleks taşikardiye yol açabileceğini düşündürmektedir. Belirgin ve muhtemelen uzun süreli

sistemik hipotansiyon ile başlayıp, ölümle sonuçlanan şoka uzanan birkaç vaka da rapor

edilmiştir.

Amlodipin

aşımına

bağlı

klinik

olarak

anlamlı

hipotansiyonda

kalp

solunum

fonksiyonlarının sık izlenmesi, ekstremitelerin yükseğe kaldırılması, dolaşımdaki sıvı hacmi

ve atılan idrar hacminin kontrolü dahil olmak üzere aktif kardiyovasküler destek sağlanması

gerekir.

Vasküler

tonus

ıncını

düzeltmek

için,

kullanımına

kontrendikasyon

bulunmaması

şartıyla

vazokonstriktör

yararlı

olabilir.

İntravenöz

kalsiyum

glukonat,

kalsiyum kanal blokajı etkilerini gidermede faydalı olabilir.

Bazı durumlarda gastrik lavaj yararlı olabilir. Sağlıklı gönüllülere, oral 10 mg amlodipin

alımının hemen ardından veya 2 saat sonrasına kadar aktif kömür verildiğinde, amlodipin

emiliminde anlamlı bir azalma meydana gelmiştir.

Amlodipin yüksek oranda proteine bağlı olduğu için diyaliz muhtemelen yararlı olmayacaktır.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik

grup:

Kardiyovasküler

sistem,

temelde

vasküler

etkileri

olan

selektif

kalsiyum kanal blokörü

ATC kodu: C08CA01

Amlodipin, dihidropiridin grubu bir kalsiyum iyon akışı inhibitörüdür (yavaş kanal blokörü

veya kalsiyum iyon antagonisti) ve kalp ve damar düz kaslarında kalsiyum iyonunun hücre

membranından geçerek hücre içine girişini inhibe eder.

Amlodipinin antihipertansif etki mekanizması vasküler düz kaslar üzerindeki direkt gevşetici

etkiye bağlıdır. Amlodipinin anjina pektoris'i giderici etkisinin kesin mekanizması tam olarak

belirlenmemiştir ama amlodipin total iskemik yükü aşağıdaki iki etki yolu ile azaltmaktadır:

1. Amlodipin periferik arteriyolleri dilate ederek kalbin karşı karşıya olduğu

total periferik rezistansı (afterload) azaltır. Kalp atım hızı stabil kaldığından,

kalbin yükünün hafifletilmesi, miyokart enerji tüketimini ve oksijen gereksinimini

azaltır.

2. Amlodipinin etki mekanizması muhtemelen, hem normal hem de iskemik bölgelerdeki

ana koroner arterlerin ve koroner arteriyollerin dilate olmasıyla da alakalıdır. Bu

dilatasyon koroner arter spazmı olan hastalarda (Prinzmetal veya varyant anjina)

miyokarta oksijen ulaşımını arttırmaktadır.

Hipertansiyonlu hastalarda günde tek doz, hem yatar vaziyette hem de ayakta ölçülen

kan basıncı

nda 24 saatlik süre boyunca klinik olarak anlamlı azalmalar meydana getirir.

Etkisinin yavaş başlaması nedeniyle, amlodipin kullanımında akut hipotansiyon görülmez.

Anjinalı hastalarda amlodipinin günde tek doz uygulanması, toplam egzersiz zamanını,

anjina başlangıcı

için

geçen

süreyi,

segmenti

çökmesi

görülmesine

kadar

geçen süreyi uzatır ve hem anjina atak sıklığını hem de nitrogliserin tablet tüketimini azaltır.

Amlodipin

metabolik

advers

etkiler

veya

plazma

lipidlerinde

değişiklik

meydana

gelmemiştir ve astımlı, diyabetli, gutlu hastalarda kullanıma uygundur.

Amlodipinin

koroner

arter

hastalığı

(KAH)

olan

hastalarda

klinik

olayları

önlemedeki etkinliği, 1997 hastanın dahil edildiği bağımsız, çok merkezli, çift kör, plasebo

kontrollü

çalışmada

değerlendirilmiştir,

Tromboz

Olgularının

Sınırlandırılmasında

Amlodipin ile Enalaprilin Karşılaştırılması (Comparison of Amlodipine vs Enalapril to Limit

Occurrences of Thrombosis, CAMELOT)

. Statinler, beta blokörler, diüretikler ve aspirin ile

standart bakımın yanısıra, bu hastaların 655’i plasebo ve 663’ü amlodipin 5-10 mg ile 2

yıl

boyunca

tedavi

edilmiştir.

Başlıca

etkinlik

sonuçları

Tablo

1’de

gösterilmektedir.

Sonuçlar,

hastalarında

amlodipin

tedavisinin

anjinaya

bağlı

hospitalizasyonu

revaskülarizasyon girişimini azalttığını göstermiştir.

Tablo 1. CAMELOT’ta Anlamlı

Klinik Sonuçların İnsidansı

Kardiyovasküler olay oranı

No. (%)

Amlodipin vs. plasebo

Klinik Sonuç

Amlodipin

Plasebo

Enalapril

Risk

oranı

(%95 Güven

Aralığı

-GA)

P değeri

Primer sonlanım noktası

Kardiyovasküler

istenmeyen

etkiler

110 (16.6)

151 (23.1)

136 (20.2)

0.69 (0.54 –

0.88)

.003

Bireysel bileşenler

Koroner

revaskülerizasyon

78 (11.8)

103 (15.7)

95 (14.1)

0.73 (0.54 –

0.98)

Anjina Sebebiyle

Hospitalizasyon

51 (7.7)

84 (12.8)

86 (12.8)

0.58 (0.41 –

0.82)

.002

Ölümcül olmayan

miyokart

infarktüsü

14 (2.1)

19 (2.9)

11 (1.6)

0.73 (0.37 –

1.46)

İnme veya geçici

iskemik atak

6 (0.9)

12 (1.8)

8 (1.2)

0.50 (0.19 –

1.32)

Kardiyovasküler

ölüm

5 (0.8)

2 (0.3)

5 (0.7)

2.46 (0.48 –

12.7)

Konjestif

kalp

yetmezliği

için

hospitalizasyon

3 (0.5)

5 (0.8)

4 (0.6)

0.59 (0.14 –

2.47)

Resusitasyon

yapılmış kardiyak

arrest

4 (0.6)

1 (0.1)

Yeni

başlamış

periferik

vasküler

hastalık

5 (0.8)

2 (0.3)

8 (1.2)

(0.50

13.4)

Kalp Yetersizliği olan hastalarda kullanım

NYHA

Sınıf

kalp

yetersizliği

hastalarında

yapılan

hemodinamik ve

egzersize

dayalı kontrollü klinik çalışmalar amlodipinin; egzersiz toleransı, sol ventrikül ejeksiyon

fraksiyonu ölçümleri ve klinik semptomatoloji ile belirlenebilen bir klinik bozulmaya yol

açmadığını göstermiştir.

Digoksin, diüretikler ve anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri alan NYHA Sınıf

III - IV kalp yetersizliği olan hastalarda yapılan plasebo kontrollü bir çalışmada (PRAISE),

amlodipinin kalp yetersizliği olan hastalarda mortalite veya kombine mortalite ve morbidite

riskinde bir artışa yol açmadığı gösterilmiştir.

Non-iskemik etyolojiye bağlı NYHA III ve IV kalp yetersizliği olan ve stabil dozlarda ACE

inhibitörleri, digital ve diüretikler kullanan hastalarda yapılan uzun süreli, plasebo kontrollü

bir izleme çalışmasında (PRAISE - 2), amlodipin total veya kardiyovasküler mortalite

üzerine etki yapmamıştır. Aynı popülasyonda, amlodipin kullanımıyla beraber pulmoner

ödem raporlarında artış

olmuş

tur,

ancak

plaseboyla kıyaslandığında

kalp

yetersizliğinin

ağırlaşma insidansında anlamlı bir fark olmamıştır.

Kalp Krizini Önleme Tedavisi Çalışması (ALLHAT)

Kalp

Krizini

Önlemek

Üzere

Antihipertansif

Lipid

Düşürücü

Tedavi

Çalışması

(Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial, ALLHAT),

hafif ve orta hipertansiyonun başlangıç tedavisinde yeni ilaçlar olan amlodipin (kalsiyum

kanal

blokörü)

(2.5-10

mg/gün)

lisinoprili

(anjiyotensin

dönüştürücü

enzim

(ACE)

inhibitörü)

(10-40

mg/gün)

tiazid

diüretiği

olan

klortalidon

(12.5-25

mg/gün)

karşılaştırmak için yapılmış randomize, çift kör bir morbidite-mortalite çalışmasıdır.

55 yaş veya üzerindeki toplam 33 357 hipertansif hasta randomize edilmiş ve ortalama 4.9 yıl

boyunca takip edilmiştir. Hastalarda aşağıdakilerden en az bir ilave KAH risk faktörü vardı:

>6 ay öncesinde miyokart enfarktüsü veya inme ya da belgelenmiş başka bir kardiyovasküler

hastalık

(toplam

%51.5),

diyabet

(%36.1),

HDL-C

<35

mg/dL

(%11.6),

elektrokardiyogram veya ekokardiyografi ile tanı konmuş sol ventrikül hipertrofisi (%20.9),

sigara içme (%21.9).

Primer sonlanım noktası, fatal KAH ve fatal olmayan miyokart enfarktüsü bileşimi idi. Primer

sonlanım noktasında, amlodipine dayalı tedavi ile klortalidona dayalı terapi arasında anlamlı

bir fark yoktu: RR 0.98 %95 GA [0.90-1.07] p=0.65. Sekonder sonlanım noktaları arasında,

kalp yetmezliği insidansı (karma kombine bir kardiyovasküler sonlanım noktası bileşeni)

klortalidon grubuna göre amlodipin grubunda belirgin olarak yüksekti (%10.2 ye karşı %7.7,

1.38,

[1.25-1.52]

p<0.001). Ayrıca, herhangi bir

sebebe

bağlı

mortalitede

amlodipine dayalı tedavi ile klortalidona dayalı tedavi arasında anlamlı bir fark yoktu: RR

0.96 %95 GA [0.89-1.02] p=0,20.

Pediyatrik hastalarda kullanım (6-17 yaşlar arası)

Predominant olarak sekonder hipertansiyonu olan 6-17 yaşlar arasındaki 268 çocuğu içeren

bir çalışmada 2.5 mg ve 5 mg dozlarda amlodipin plasebo ile karşılaştırılmış, her iki dozun da

plaseboya

göre

belirgin

olarak

sistemik

basıncını

plasebodan

daha

fazla

azalttığı

görülmüştür. İki doz arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Amlodipinin büyüme, ergenlik ve genel gelişim üzerine uzun dönem etkileri çalışılmamıştır.

Yetişkin dönemde kardiyovasküler morbidite ve mortaliteyi azaltmak için çocukluk

döneminde amlodipin tedavisinin uzun dönem etkisi de gösterilmemiştir.

5.2. Farmakokinetik

özellikler

Genel özellikler

Emilim:

Terapötik dozların oral uygulanmasından sonra, amlodipin iyi absorbe olur ve doz sonrası 6 - 12

saatler arasında doruk kan seviyeleri oluşturur. Mutlak biyoyararlanım % 64 - 80 arasında

hesaplanmıştır.

Gıda ile alınması, amlodipin emilimini etkilemez.

Dağılım:

Dağılım hacmi takriben 21 L/kg'dır.

In vitro

çalışmalar dolaşımdaki amlodipinin yaklaşık % 97.5'inin plazma proteinlerine bağlı

olduğunu göstermiştir.

Biyotransformasyon:

Kararlı durum (steady state) plazma seviyelerine birbirini takip eden dozlarla 7 - 8 gün sonra

erişilir.

Amlodipin karaciğerde

yoğun

şekilde

metabolize olarak

inaktif

metabolitlere

dönüşür ki ana ilacın %10'u ile metabolitlerinin %60'ı idrarla atılır.

Eliminasyon:

Terminal plazma eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 35 - 50 saattir ve günde tek doz kullanım

tavsiyesi ile tutarlıdır.

Doğrusallık / Doğrusal olmayan durum

Veri mevcut değildir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Yaşlı hastalarda kullanımı:

Amlodipinin

doruk

plazma

konsantrasyonlarına

ulaşma

zamanı

yaşlılarda

gençlerde

benzerdir. Yaşlılarda amlodipin klerensi; eğri altı alanı (EAA) ve eliminasyon yarılanma

ömründe artmayla sonuçlanacak şekilde azalma eğilimi gösterir. Konjestif kalp yetersizliği

olan hastalarda eğri altı alanı (EAA) ve eliminasyon yarılanma ömründeki artış, çalışılan

hasta yaş grubu için beklenildiği gibi olmuştur.

Karaciğer bozukluğu olan hastalarda kullanımı:

Karaciğer

bozukluğu

olan

hastalarda

amlodipin

kullanımına dair

çok

sınırlı

klinik

veri

mevcuttur. Karaciğer yetersizliği olan hastalarda daha uzun bir yarı ömre ve EAA’da

yaklaşık %40-60’lık bir artışa sebep olacak şekilde düşük amlodipin klerensine sahiptir.

Pediyatrik hastalarda kullanımı:

Günde bir veya iki kez olacak şekilde 1.25 ila 20 mg arasında amlodipin alan 1 ile 17 yaş

arası (34 hasta 6-12

yaş arası ve 28 hasta 13-17 yaş arası) 74 hipertansif çocukta bir

popülasyon farmakokinetik çalışması yapılmıştır. 6-12 yas arası çocuklarda ve 13-17 yaş

arasındaki adolesanlarda tipik oral klerens (CL/F) sırasıyla erkeklerde 22.5 ve 27.4 l/sa ve

dişilerde 16.4 ve 21.3 l/sa olarak bulunmuştur. Bireyler arası maruziyette yüksek değişkenlik

gözlenmiştir. 6 yaş altındaki çocuklarda raporlanan veriler sınırlıdır.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik

verileri

Üreme toksikolojisi:

Sıçan ve farelerde yapılan üreme çalışmalarında mg/kg bazında insanlarda önerilen

maksimum dozun yaklaşık 50 katından fazla dozlarda gecikmiş doğum, uzamış doğum sancısı

süresi ve yavru sağkalımında azalma gözlenmiştir.

Karsinojenez

İki

yıl

boyunca

günde

0.5,

1.25

mg/kg

seviyelerine

denk

gelecek

konsantrasyonlarda amlodipin verilen fare ve sıçanlarda, karsinojeneze ait herhangi bir bulgu

elde edilememiştir. En yüksek doz (mg /m

olarak, fareler için insanda önerilen maksimum

klinik doz olan 10 mg’a benzer ve sıçanlar için insanda önerilen maksimum klinik doz olan 10

mg’ın iki katı*) fareler için maksimum tolere edilen doza yakın; ancak sıçanlar için değildir.

Mutajenez

Mutajenez çalışmalarında, gen veya kromozom seviyesinde ilaca bağlı

herhangi bir

etki

görülmemiştir.

Fertilite Bozuklukları

Sıçanlarda, 10 mg/kg/gün dozlarına kadar (insanda mg/m

bazında önerilen maksimum doz

olan 10 mg’ın sekiz katı*) kullanımda (çiftleşme öncesi erkeklerde 64 gün dişilerde 14 gün)

fertilite üzerine herhangi bir etki görülmemiştir. 30 gün boyunca amlodipin ile mg/kg bazında

insan dozuyla karşılaştırılabilir bir dozda tedavi edilen erkek sıçanlarda yapılan başka bir

sıçan çalışmasında; sperm yoğunluğu ve erişkin spermatidlerin ve sertoli hücrelerinin

sayısında azalmalar gibi plazma folikül uyarıcı hormon ve testesteron miktarında da azalma

gözlenmiştir.

*Hasta ağırlığı 50 kg varsayılmıştır.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Mikrokristalin selüloz

Susuz dibazik kalsiyum fosfat

Sodyum nişasta glikolat

Magnezyum stearat

6.2. Geçimsizlikler

Bulunmamaktadır.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Kutuda, opak PVC/PVDC/Al blisterde.

20, 30 ve 90 tabletlik ambalajlar.

6.6.

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7.

RUHSAT SAHİBİ

Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Büyükdere Cad. No:193 Levent 34394, İstanbul

Tel: (0 212) 339 39 00

Faks: (0 212) 339 11 99

8.

RUHSAT NUMARASI

214/38

9.

İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 31.01.2008

Ruhsat yenileme tarihi: 25.02.2011

10.

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

4-12-2018

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

– Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is expanding its consumer-level voluntary nationwide recall to include all lots of Valsartan-containing products within expiry. The 104 additional lots include 26 lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, 5mg/320mg and 10mg/320mg strengths), 51 lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg and 320 mg strengths), and 27 lots of Valsartan and Hydrochloroth...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-11-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of All Amlodipine/Valsartan Combination Tablets and Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Combination Tablets That Are Within Expiry

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of All Amlodipine/Valsartan Combination Tablets and Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Combination Tablets That Are Within Expiry

Teva Pharmaceuticals has initiated a voluntary recall in the United States, to the patient level, of all lots of Amlodipine / Valsartan combination tablets and Amlodipine / Valsartan / Hydrochlorothiazide combination tablets (see table below) due to an impurity detected above specification limits in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Mylan India. The impurity found in Mylan’s valsartan API is known as N-nitroso-diethylamine (NDEA), which has been classified as a probable human carc...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is conducting a voluntary nationwide recall to the consumer level of select lots of Valsartan-containing products, including six lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, and 10mg/320mg strengths), seven lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg, and 320 mg strengths), and two lots of Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP 320mg/25mg strength. ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-8-2018

UPDATED: Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan Tablets

UPDATED: Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited is voluntarily recalling ALL LOTS within expiry of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan tablets to the consumer level due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. The impurity detected in the API is N-nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industr...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-8-2018

Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan / Amlodipine / HCTZ Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan / Amlodipine / HCTZ Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited is voluntarily recalling 14 lots of Valsartan/Amlodipine/HCTZ tablets to the consumer level due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. The impurity detected in the API is N-nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industrial processes, and has been classified as a probabl...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-6-2018

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4082 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1159/T/67

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Exforge (Novartis Europharm Limited)

Exforge (Novartis Europharm Limited)

Exforge (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4085 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/716/T/96

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4084 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1160/T/68

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3752 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1068/T/66

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Dafiro (Novartis Europharm Limited)

Dafiro (Novartis Europharm Limited)

Dafiro (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3753 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/776/T/99

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Copalia (Novartis Europharm Limited)

Copalia (Novartis Europharm Limited)

Copalia (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3695 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/774/T/97

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Twynsta (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Twynsta (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Twynsta (Active substance: telmisartan / amlodipine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3625 of Mon, 04 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety