AMINOCARDOL 240MG/ 10 ML 3 AMPUL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AMINOCARDOL 240MG/ 10 ML 3 AMPUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AMINOCARDOL 240MG/10 ML 3 AMPUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • aminofilin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699504750157
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALĐMATI

AMINOCARDOLAmpul0.24g/10cc

Damariçineuygulanır.

Etkinmadde:Herbirampul240mgteofilinetilendiaminiçerir.

Yardımcımaddeler:Sodyumklorür,enjeksiyonluksu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.AMINOCARDOLnedirveneiçinkullanılır?

2.AMINOCARDOL’u

kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.AMINOCARDOLnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.AMINOCARDOL’unsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. AMINOCARDOLnedirveneiçinkullanılır?

AMINOCARDOLetkinmaddeolarakherbirampulde240mgteofilinetilendiamin

içerir.

AMINOCARDOL,ksantinlerolarakadlandırılanvesolunumyoluileilgilihastalıkların

tedavisindekullanılanbirilaçgrubunadahildir.

AMINOCARDOL,3adet10ml’likampuliçerenkutularilekullanımasunulmaktadır.

Bununlaberaber100adet10ml’likampuliçerenhastaneambalajındabulunmaktadır.

AMINOCARDOL,astım,kronşitbronşit(akciğeregidenhavayollarınınmüzminiltihabı)

veamfizeme(akciğerlerdekihavakeseciklerininaşırıgenişlemesi)bağlıbronş

darlıklarınıntedavisindekullanılır.Ayrıcasolkalpyetmezliğinebağlıakutakciğerödemi

vegeceortayaçıkannefesdarlığındakullanılır.

2. AMINOCARDOL’u

kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

AMINOCARDOL’uaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

Teofilin,diğerksantinlerveyaAMINOCARDOL’unbileşimindebulunanyardımcı

maddelerdenherhangibirinekarşı(yardımcımaddelerlistesinebakınız)alerjinizvarsa

Aktifmideülseriveyagastritiniz(midemukozasıiltihabı)varsaAMINOCARDOL

kullanmayınız

Akutporfiri(kanpigmentleriileilgiliseyrekgörülenkalıtsalbirhastalık)hastalığınız

varsa

Efedriniçerenbirilaçkullanıyorsanız

AltıaylığınaltındakiçocuklardaAMINOCARDOLIVkullanımıgenelolarak

önerilmemektedir.

AMINOCARDOL’uaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

Eğer:

Kalp,böbrek,karaciğerveyaakciğerhastalığınızvarsa,

Kandaoksijenazlığıveyayüksektansiyonunuzvarsa,

Vücudunuzdatiroidhormonugereğindenfazlaüretiliyorsa,

Sigarakullanıyorsanızveyaalkolprobleminizvarsa,

Aktifgripenfeksiyonunuzvarsaveyayakınzamandagripaşısıyaptırmışsanız,

Glokom(göziçibasıncınınartması),şekerhastalığınız(diabet),kalpveyadolaşım

bozukluğunuzveepilepsiniz(nöbet)varsa,AMINOCARDOL’üdikkatlikullanınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

AMINOCARDOL’unyiyecekveiçecekilekullanılması:

AMINOCARDOL’unyiyecekveiçeceklerileetkileşimiyoktur.

Hamilelik

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

AMINOCARDOL’udoktorunuzgerekligörmedikçegebelikdönemindekullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

AMINOCARDOL’udoktorunuzgerekligörmedikçeemzirmedönemindekullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

AMINOCARDOL’unaraçvemakinekullanmayeteneğinizüzerindebilinenbiretkisiyoktur.

AMINOCARDOL’uniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

Butıbbiürünher10ml’sinde1mmol(23mg)’dandahaazsodyumihtivaeder;yaniesasında

“sodyumiçermez”olarakkabuledilebilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Eğer:

Troleandomisin,eritromisin,klaritromisin,siprofloksasin,norfloksasin,ofloksasin(bir

grupantibiyotik)alıyorsanız,

Đzoniyazid,rifampisin(tüberküloztedavisi)alıyorsanız,

Simetidin,ranitidin,nizatidin(gastrit/ülsertedavisi)alıyorsanız

Yakınzamandagripaşısıolduysanızyadagripgeçirmekteyseniz

Allopurinolvesülfinpirazon(guttedavisi)alıyorsanız,

Ağızyoluyladoğumkontrolüiçinkullanılanilaçlaralıyorsanız,

Disülfiram(alkolbağımlılığınıntedavisi)kullanıyorsanız,

Antasidler(miderahatsızlıklarınıntedavisi)alıyorsanız,

Diazepam,flurazepam,lorazepam,midazolamgibisakinleştiriciveuyutucuilaçlar

kullanıyorsanız,

Pentoksifilin(dolaşımbozukluğununtedavisi)kullanıyorsanız,

Tiklopidin(kanısulandıranbirilaç)kullanıyorsanız,

Karbamazepin,fenitoin(epilepsi[nöbet]tedavisi)alıyorsanız,

Barbitüratlar,primidon(uyumayayardımcıilaç)alıyorsanız,

Tiyabendazol(parazittedavisi)alıyorsanız,

Furosemid(idrarsöktürücü)veverapamil(kalpvetansiyonilacı)alıyorsanız,

Lityum,viloksazin,fluvoksamin(depresyontedavisi)alıyorsanız,

Metotreksat(kansertedavisi)alıyorsanız,

Đzoprenalin(bronşdüzkasındagevşetenbirilaç)alıyorsanız,

Morasizin,diltiazem,meksiletin,propafenon,propranololyadabetablokerler(yüksek

kanbasıncınınvebazıkalpproblemlerinintedavisi)alıyorsanız,

Aminoglutetimid(birtürhormontedavisiamacıylakullanılanbirenziminhibitörü)

alıyorsanız,

Ritonavir(AIDShastalığınanedenolanolanHIVenfeksiyonununtedavisi)alıyorsanız,

Sarıkantaron(St.John'swort)olarakbilinenbitkiselilacıalıyorsanız,

Karbimazol(tiroidtedavisi)alıyorsanız,

Flukonazol(mantarhastalıklarınakarşıkullanılanbirilaç)alıyorsanız,

Kalsiyumkanalblokörü(kalpyetmezliğivehipertansiyontedavisindekullanılanbirgrup

ilaç)ilaçlarınıkullanıyorsanız,

Zafirlukast(astımveallerjiknezletedavisindekullanılanbirtürilaç)alıyorsanız,

Đnterferonlar(herpes,kanser,lösemiyadahepatitgibihastalıklarıntedavisinde

kullanılabilenilaçlar)alıyorsanız,

Halotan,ketamin(genelanestezidekullanılanbirilaç)vepanküronyumalacaksanız,

Sigarakullanıyorveyasık/yoğunolarakalkoltüketiyorsanız,

Kardiyakglikozidler,adenozinilaçlarınıalıyorsanızdoktorunuzumutlakabilgilendiriniz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızsalütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.AMINOCARDOLnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzkilonuzavehastalığınızınderecesinegöredozunuzubelirleyecektir.

EğerürününiçerisindeparçacıkfarkedersenizAMINOCARDOL’ukullanmayınız.

Uygulamayoluvemetodu:

Damariçi(intravenöz)yoldaninfüzyonlakullanılır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Çocuklardadozunvücutağırlığınaveyaşagöredüzenlenmesigereklidir.Doktorunuzgerekli

dozubelirleyecektir.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlıhastalardadozayarlamasıyapılmalıdır.Doktorunuzgereklidozubelirleyecektir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Böbrekvekaraciğeryetmezliğiolanhastalardadozayarlamasıyapılmalıdır.Doktorunuz

gereklidozubelirleyecektir.

EğerAMINOCARDOL’unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaAMINOCARDOLkullandıysanız

AMINOCARDOL’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveya

eczacıilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaAMINOCARDOLkullandıysanızacilenbirhastaneye

başvurunuz.

AMINOCARDOL’ukullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozuygulamayınız.

AMINOCARDOL’ukullanmayıunutursanızdoktorunuzuarayınız.

AMINOCARDOLiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

AMINOCARDOL’ümuhtemelenuzunbirsürekullanmanızgerekecektir.Kendinizidahaiyi

hissetsenizbiledoktorunuzunherhangibirtalimatıolmadıkçatedaviyidurdurmayınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,AMINOCARDOL’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yanetkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,AMINOCARDOL’ukullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Deridekızarıklık,kaşıntı,deridenhafifkabarıkdöküntü,deriüzerindeoluşankızarıklık

(eritem),kurdeşen(ürtiker),eksfolyatifdermatit(derisoyulmasıylaseyredenbirçeşitcilt

hastalığı).

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

AMINOCARDOL’akarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerekolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Havale

Kalbinizileilgilisorunlar;kalpatışlarınınhızlanmasıveyadüzensizleşmesi,çarpıntı,

Düşüktansiyon

Aşırıhızlısolukalıpverme(hiperventilasyon)

Merkezisinirsistemininaşırıuyarılmasısonucuhuzursuzluk,endişe,sıkıntı,titreme,

zihinkarışıklığı(konfüzyon),havale(konvülsiyon), taşkınlıknöbeti(mani)

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Huzursuzluk,başağrısı,başdönmesi

Uykusuzluk, kaygı,endişe(anksiyete),titreme,

Görmerahatsızlığı

Bulantı,kusma

Đştahsızlık,aşırıderecedesusuzlukhissi

Midedetahriş, karınağrısı,ishal(diyare),reflü(mideiçeriğininyemekborusunageri

kaçması),mide-barsakkanalındakanama.

Enjeksiyonunyapıldığıyerdeağrı

BunlarAMINOCARDOL’unhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. AMINOCARDOL’unsaklanması

AMINOCARDOL’uçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Işıktankorumakiçinorijinalambalajındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraAMINOCARDOL’ukullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizAMINOCARDOL’u

kullanmayınız.

Ruhsatsahibi: NOVARTISÜrünleri34912Kurtköy-Istanbul

Üretimyeri: MefarĐlaçSanayiAŞKurtköy–Đstanbul

Bukullanmatalimatı--/--/--tarihindeonaylanmıştır.