AMETIK 100 MG 15 ML DAMLA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AMETIK 100 MG 15 ML DAMLA
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AMETIK 100 MG 15 ML DAMLA
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • bu ilacın

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 127/28
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 11-08-1978
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

AMETİKdamla

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Her0,5mlAmetik Damla50mgTrimetobenzamidHCIiçerir.

Yardımcımaddeler:Gliserin,sodyum sakkarin,muzesansı,vanilin,nipastat

(p-hidroksibenzoik asit esterleri) vedistile su

Builacı kullanmaya başlamadanöncebuKULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız.Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa,lütfendoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir,başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizde bu ilacı kullandığınızı

doktorunuza söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlaraaynen uyunuz.İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. AMETİKnedir veniçinkullanılır?

2.AMETİKkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.AMETİKnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.AMETİKsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.AMETİKnedir ve neiçinkullanılır?

AMETİKoral damla,ağızadamlatılarakkullanılanbirilaçtır.

AMETİKml’sinde100 mgtrimetobenzamidhidroklorüriçerecek şekildedozaj

ayarlıdır.15 ml’lik şişeyetakılı damlalık ml ölçeklidir.

AMETİKbulantı vekusmanın kontrolündekullanılır.Özelliklebağırsak

enfeksiyonlarınabağlıbulantıvekusmanın önlenmesinde kullanılmaktadır.

2. AMETİKkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

AMETİK'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer :

AMETİK 'inbileşimindebulunantrimetobenzamidhidroklorürveyayardımcı

maddelerdenherhangi birinekarşı(yardımcı maddelerlistesine bakınız)

alerjinizvar ise

Yeni doğanlarda, 12 aylıktan küçük bebeklerdeveprematurebebeklerde.

AMETİK’iaşağıdaki durumlardaDİKKATLİ KULLANINIZ.

HerhangibirnedenebağlıakutkusmanızvarsaAMETİKkullanımındankaçınılmalıdır.

EğerReyesendromu(çocuklarveergenlikçağındakigençlerdegörülenölümle

sonuçlanabilenakutbirbeyiniltihabıhastalığıdır),ensefalitler(beyiniltihabı),yüksek

ateş,gastroenterit(midevebağırsakmukozamembranınıniltihabı),

dehidrasyon (su kaybı) hastalığınızvarise,

Yakınzamandamerkezisinirsistemiüzerindeetkilidiğerilaçlardan(fenotiyazinler,

barbitüratlar vebelladon türevleri) kullanıyor iseniz,

Eğerkapalıaçılıglokom(göziçibasıncınınartmasıilekarakterizeolanbirhastalık),

ürinerretansiyon(İdrarkesenizdeidrarbirikmesi),prostathiperplazisi(prostat

büyümesi)yadapiloroduodenal(mideninbağırsağaaçılankısmında)tıkanma

probleminizvarsa,

Eğer epilepsi (sara)hastalığınızvarsa,doktorunuzasöyleyiniz.

AMETİK alkolle birlikte alınmamalıdır.AMETİK'in bulantıvekusmayıönleyici

etkileri apandisit gibidurumların teşhisinivediğer ilaçların dozaşımına bağlıtoksisite

belirtilerinin anlaşılmasınıgüçleştirebilir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemindedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

AMETİK'inyiyecekveiçecekilekullanılması:

ÖnerilenmiktarlardaAMETİKdirektolarakyadameyvesuyunakarıştırılarakkullanılır.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hamileisenizyadahamilekalmayıplanlıyorsanız,doktorunuz sizesöylemedikçe

AMETİKkullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveya

eczacınızadanışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

AMETİK'inannesütünegeçipgeçmediğibilinmemektedir.BunedenleAMETİK

tedavisigören annelerin bebekleriniemzirmemeleri önerilmektedir.

Eğer emziriyorsanızdoktorunuzsöylemedikçeAMETİK kullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

AMETİK,uyuşuklukhissioluşturabilir.AMETİK'insizinasıletkilediğinianlayıncaya

kadar araçveyamakine kullanmanıztavsiyeedilmez.

Ametik'iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler:

Butıbbiürünherdozunda23mg'dandahaazsodyumihtivaeder.Budozdasodyuma

bağlıherhangi biryanetkibeklenmemektedir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanız

veyasonzamanlardakullandınızsalütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkında

bilgiveriniz.

AMETİK'in aşağıdaki ilaçlarlaetkileşmeolasılığıdikkatealınmalıdır:

Ağızdan alınan, kanın pıhtılaşmasınıengelleyen ilaçlar(Antikoagülan )

Merkezisinirsistemifonksiyonlarınıbaskılayanilaçlar(Güçlüağrıkesiciler,uyku

ilaçları,sakinleştiriciler,endişegiderenilaçlarveciddipsikiyatrikhastalıklardakullanılan

ilaçlar)

Alkol

Atropin(incebarsakvekalınbarsakspazmlarında,acilcanlandırmaişlemindeveameliyat

öncesinde vesırasındasolunumyollarındaki salgıları önlemek için kullanılır)

Bazı depresyon ilaçları (trisiklik vemonoamin oksidazinhibitörleri)

Aminoglikozid grubuantibiyotikler

3.AMETİKnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Kullanım miktarı Kullanımsıklığı

13,6-45kgarası

Çocuklarda 1.0-2.0 ml (300-800)mg

AMETİK Günde3-4 defa

Yetişkinler

2,5ml (750-1000)mg

AMETİK Günde3-4defa

Dozsıklığınınbelirlenmesinde15mg/kg/gün'egörehesaplanançocukdozuesasalınmıştır.

Ametik’iherzamandoktorunuzunbelirttiğişekildekullanınız.Eğeremindeğilseniz,

doktorunuzaveyaeczacınızadanışmalısınız.

Uygulama yoluvemetodu:

Sadeceağızdan uygulanır.

AMETİK,ml’sinde100mgtrimetobenzamidHCIiçerecekşekildedozajayarlıdır.Şişeye

takılıdamlalıkmlölçeklidir.ÖnerilenmiktarlardaAMETİKdoğrudanağızadamlatılıryada

meyvesuyunakatılarakkullanılır.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı :

13.6-45kgarasıçocuklarda,günde3-4kez1.0-2.0ml(300-800mg)AMETİK

kullanılabilir.

Yaşlılarda kullanımı :

Yaşlıhastalardaböbrekfonksiyonlarıazalabileceğinden,böbrekfonksiyondurumunagöre

dozayarlamasıgerebilir.

Özel kullanımdurumları :

Böbrekyetmezliği :

Böbrekyetmezliğinde(kreatinklirensi≤70ml/dk/1,73m 2

)dozayarlamasıyapılmalıve

böbrek fonksiyonları tayin edilmelidir.

Karaciğeryetmezliği :

Karaciğerfonksiyonbozukluklarındadozdikkatleayarlanmalıveperiyodikolarakkaraciğer

fonksiyonları tayinedilmelidir.

Kullanmanız gerekendendahafazla AMETİKkullandıysanız

KullanmanızgerekendendahafazlaAMETİKkullandıysanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Düşüktansiyon,kasılmanöbetleri,kalpteritimbozukluklarıvezihinkarışıklığıbelirtileri

görülebilir.

AMETİK’i kullanmayı unutursanız

EğerAMETİK'inbirdozunualmayıunutursanız,hatırladığınızandadozualınızvebir

sonraki dozu normal kullanma zamanındaalınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

AMETİKiletedavisini sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

AMETİK tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, öncedoktorunuzadanışınız.

3. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,AMETİKDAMLA’nıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yanetkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,AMETİK'ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizedoktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastanenin

acilbölümünebaşvurunuz:

Aşırı duyarlılık reaksiyonları :derideyaygın kızarıklıkla birlikte kaşıntılıdöküntüler

Sırttayaygibigeriyedoğru şiddetli kasılma olması (opistotonus)

Yüzde, ağızda, dilde, kollardavebacaklardaolağan dışı, kontrol edilemeyen

hareketler

Deridekızarma, toplu iğnebaşıgibikanamalar,morarmalarolması

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

AMETİK'ekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddietkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Diğeryan etkiler aşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildesıralanmıştır:

Çokyaygın:10hastanın en azbirindegörülebilir.

Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Seyrek :1000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek : 10000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor:Eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor.

Çokyaygın

Uyuşukluk hissi

Yaygın

Hipotansiyon(tansiyon düşüklüğü)

Baş dönmesi, baş ağrısı

Diyare

Kas krampları

Bulanıkgörme

Yaygın olmayan

Kan diskrazisleri (kan ileilgili bir hastalık hali)

Konvülziyonlar(spazm ve seri kasılma hali)

Ekstrapiramidal semptomlar (hareket bozuklukları)

Karaciğer bozukluğu

Sarılık

Aşırı duyarlılık reaksiyonları( derideyaygın kızarıklıkla birlikte kaşıntılı

döküntüler )

Koma

Çökkün ruh hali

Oryantasyon bozukluğu

Opistotonus(sırttayaygibigeriyedoğruşiddetli kasılma olması )

Ürinerretansiyon (idrar kesenizdeidrarbirikmesi )

Ateş

Bilinmiyor

Solunumgüçlüğü

Eğer bu kullanma talimatında bahsigeçmeyen herhangibir yanetki ilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. AMETİK‘insaklanması

25 0 C’nin altındaki odasıcaklığında, çocuklarıngöremeyeceği veerişemeyeceği

yerlerdeveambalajında saklanmalıdır.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Etiketin veya ambalajınüzerindebelirtilen son kullanma tarihinden sonraAMETİK‘i

kullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajın bozukluklar farkedersenizAMETİKkullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:KURTSANİLAÇLARIA.Ş.

Merter 34169 İSTANBUL

ÜretimYeri:RECORDATİİLAÇSAN. veTİC. A.Ş.

Esenyurt /İSTANBUL

Bu kullanma talimatıtarihindeonaylanmıştır.