AMARYL 4 MG TABLET, 30 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AMARYL 4 MG TABLET, 30 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AMARYL 4 MG TABLET, 30 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kan şekeri

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 201/91
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 27-01-2003
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

AMARYL 4mgtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Glimepirid

Yardımcımaddeler:Laktozmonohidrat,sodyumnişastaglikolat,povidon25000,

mikrokristalinselüloz,magnezyumstearatveboyarmaddeolarakindigokarminalüminyum

lakı (E 132).

BuKullanma Talimatında:

1.AMARYLnedir veneiçinkullanılır?

2.AMARYL’i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.AMARYLnasıl kullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.AMARYL’in saklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.AMARYLnedir veneiçinkullanılır?

AMARYLoralolarakalınanaktifkanşekeridüşürücübirilaçtır.Sülfonilüreadıverilenkan

şekerini düşürücü ilaçgrubunaaitbir ilaçtır.

AMARYLpankreasınızdansalgılananinsülinmiktarınıarttıraraketkieder.Dahasonra

insülin kan şekerini düşürür.

AMARYL’iniçindeglimepiridetkinmaddesibulunur.1tabletiçinde4mgetkinmadde

vardır.AMARYL’inayrıca1mg,2mgve3mgglimepiridetkinmaddesiiçerendiğer

dozajlarıdamevcuttur.Bütündozajformları30adettabletiçeren,blisterambalajlarda

kullanımasunulmuştur.

AMARYL,diyet,egzersizvekiloverilmesiyoluylakanşekeridüzeyininkontrolaltına

alınamadığı,insülinebağımlıolmayanşekerhastalığınıntipinin(Tip2diyabet)tedavisinde

kullanılır.

2.AMARYL’i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

AMARYL’i aşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

Glimepiridveyadiğersülfonilüreler(glibenklamidgibikanşekerinidüşürmekiçin

Builacı kullanmaya başlamadanöncebuKULANMA TALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlaraaynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışında

yüksekveya düşükdozkullanmayınız.

ilaçlar)veyabuilacıniçerdiğidiğermaddelerdenherhangibirinekarşı(bakınız:Yardımcı

maddeler)alerjinizvarsa,

İnsüline bağımlıolan şeker hastalığınız(Tip1diyabet) varsa,

Şekerhastalığınızabağlıolarakketoasidozdenenbirdurumyaşıyorsanız(budurumşeker

hastalığınınbirkomplikasyonudur;kandakiasitseviyenizyükselirvehalsizlik,hasta

hissetme,bulantı, sık idraraçıkmavekas tutukluğugibibelirtilerinizolabilir),

Diyabetik komadaysanız,

Şiddetliböbrek rahatsızlığınızvarsa,

Şiddetlikaraciğerrahatsızlığınızvarsa,

Eğeryukarıdakilerdenherhangibirisiziniçingeçerliyse,builacıalmayınız.Eğeremin

değilseniz, AMARYL’i almadan öncedoktorunuzveeczacınızilekonuşunuz.

AMARYL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,

Kaza,ameliyat,ateşlibirhastalıkveyasizdestresyaratanherhangibirdurumuyeni

yaşamışsanızvehenüziyileşmedönemindeyseniz,tedavinizdegeçicideğişiklik

gerekebileceğinden doktorunuzabilgi veriniz.

Ciddikaraciğer veyaböbrek rahatsızlığınızvarsa,

AMARYL’ialmadanönceeczacınızaveyadoktorunuzadanışınız.

Sizdeglukoz-6-fosfatdehidrogenazadlıbirenzimeksikliğivarsa(böylebirdurumunda

kanındakihemoglobinseviyesidüşebilir,kırmızıkanhücreleriparçalanabilirvehemolitik

anemigelişebilir.

AMARYL’in18yaşınaltındakiçocuklardakullanımıylailgilietkililikvegüvenlilik

bilgileriyetersizdir.Bunedenle bu hastalardakullanımıtavsiyeedilmez.

Kanşekeri düşüklüğü(hipoglisemi) hakkındaönemlibilgiler

AMARYLalırkenkanşekeridüşüklüğü(hipoglisemi)yaşayabilirsiniz.Kanşekeridüşüklüğü

(hipoglisemi) hakkında ilavebilgiler için aşağıyabakınız.

Aşağıdakifaktörlerkanşekeri düşüklüğü(hipoglisemi) yaşama riskinizi arttırabilir:

Yetersizbeslenme,düzensizöğünaralıkları,atlananveyagecikenöğünler,birdönemaç

kalmak,

Diyettedeğişiklikyapmanız,

Almanızgerekenden dahafazla AMARYLkullanmanız,

Böbrekişlevlerinizdebozulmaolması,

Karaciğerişlevlerinizdeciddibozulmaolması,

İçsalgıbezleriyleilgilibozuklukların(tiroidbezi,hipofizveböbreküstübezibozuklukları)

olması

Alkol tüketmeniz(özellikle öğünatladığınızda)

BelirlidiğerilaçlarıAMARYLilebirliktealmanız(“Diğerilaçlarlabirliktekullanımı”

kısmına bakınız)

Fizikselegzersiziarttırıp,yeterincegıdaalmamanızveyanormaldendahadüşük

karbonhidratalmanız,

Kanşekeri düşüklüğü(hipoglisemi)durumukendini aşağıdaki belirtilerle gösterebilir:

 Aşırıaçlıkhissi,başağrısı,bulantı,kusma,tembellik,uyuklamahali,uykubozukluğu,

huzursuzluk,saldırganlık,konsantrasyonbozukluğu,dikkatvereaksiyonvermedebozulma,

çökmüşruhdurumu(depresyon),bilinçbulanıklığı(konfüzyon),konuşmavegörme

bozuklukları,sarsaklık,otokontrolkaybı,kısmifelç,duyubozuklukları,başdönmesi,

çaresizlik,

Aşağıdaki belirtilerdegörülebilir:

Terleme,nemlicilt,endişehali,kalpatımsayısınınartması,çarpıntı,kanbasıncının

artması,komşuvücutbölgelerineyayılabilen,göğüsteaniveşiddetliağrı(anjinapektorisve

kardiyak aritmi), kalp atımında düzensizlikler

Eğer kan şekeri düzeyi düşmeyedevam ederse,aşağıdaki belirtilerortayaçıkabilir:

Zihinbulanıklığı(deliryum),kasılmagelişmesi(konvülsiyon),kendikontrolünükaybetme,

yüzeyselsolukalıpverme,kalpatımhızınındüşmesi.Bilinçkaybıolabilir.Ciddikanşekeri

düşüklüğü,bir felç tablosunabenzeyebilir.

Hipoglisemitedavisi

Vakalarınçoğundakanşekeridüşüklüğünebağlıbelirtiler,şekerlibirgıdaveyaiçecek

almanızla (kesme şeker,şekerlimeyvesuyu, şekerli çaygibi) hızla kaybolur.

Bunedenleherzamanyanınızdaşekerlibirgıda(kesmeşeker)bulundurunuz.Yapay

tatlandırıcılaretkilideğildir.

Eğerşekeraldığınızhaldebelirtilerinizgeçmezseveyatekrarlarsa,doktorunuzahaberveriniz

veyahastaneyebaşvurunuz.

Laboratuartestleri

Kanınızdaki ve idrarınızdaki şeker düzeyi düzenliolarak kontrol ediniz.

Doktorunuzayrıcakanhücrelerinizinseviyesiniizlemekvekaraciğerişlevlerinizidenetlemek

için sizden bazı kan testleriyaptırmanızıdaisteyebilir.

Bu uyarılar,geçmişteki herhangi bir dönemdedahi olsasizin için geçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

AMARYL’in yiyecekveiçecekilekullanılması

AlkolalımıAMARYL’inkanşekeridüşürücüetkisiniöngörülmeyecekşekildearttırabilir

veyaazaltabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

AMARYL’i hamilelik sırasında kullanmayınız.

Hamileysenizveyahamile kalmayı planlıyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz.

Hamileliksırasındakanşekeridüzeyindegörülenanormallikler,bebektedoğuştananomali

veyadoğumöncesi/sonrasındaölümriskiniartırabilir.Bunedenlehamileliğinizsüresincekan

şekeridüzeylerinizisıksıkkontrolediniz.Kanşekeridüzeyleriyleilgilisorunlargörülmesi

halinde, doktorunuzinsülin kullanmanızı önerebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

AMARYLsütegeçebilir.Emzirmesırasında AMARYLkullanmayınız.

Herhangi bir ilaçalmadan öncedoktor veyaeczacınızadanışınız.

Araçvemakinekullanımı

Kanınızdakişekerdüzeyinindüşük(hipoglisemi)veyayüksek(hiperglisemi)olması,

konsantrasyonvereaksiyonvermeyeteneğinizibozabilirveyabunlarınbirsonucuolarak

görmeproblemigelişir.Bununkendiniziveyabaşkalarınıtehlikeyeatabileceğiniakılda

tutunuz. (örn. Araçvemakine kullanırken)

Eğer,

Sık sık kan şekeri düşüklüğüyaşıyorsanız,

Kendinizdekanşekeridüşüklüğünügösterenbelirtileritanıyamıyorsanız,yadabubelirtiler

sizdeortayaçıkmıyorsa,araçveyamakinekullanıpkullanamayacağınızıdoktorunuza

danışınız.

AMARYL’in içeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

AMARYL’iniçindeyardımcımaddeolaraklaktozbulunur.Eğerdahaöncedendoktorunuz

tarafındanbazışekerleritolereedemediğinizsöylenmişse,butıbbiürünüalmadanönce

doktorunuzla temasageçiniz.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

AşağıdasıralananilaçlarAMARYL’inkanşekerinidüşürücüetkisiniarttırabilirvekanşekeri

düşüklüğü (hipoglisemi)riskineyol açabilir:

 Şeker hastalığının tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar(insülin veyametformin gibi)

 Ağrıveinflamasyontedavisindekullanılanilaçlar(fenilbutazon,azopropazon,

oksifenbutazonveaspirin-benzeri ilaçlar)

 İdraryollarındakienfeksiyonlarınıntedavisindekullanılanilaçlar(uzunetkili

sülfonamidlergibi)

 Bakteriveyamantarlarınnedenolduğuenfeksiyonlarıntedavisindekullanılanilaçlar

(tetrasiklinler, kloramfenikol, flukonazol, mikonazol, kinolonlar, klaritromisin)

 Kanın pıhtılaşmasınıönleyen ilaçlar (varfarin gibikumarin türevleri)

 Kasgelişiminidestekleyen ilaçlar(anabolik ilaçlar)

Erkek cinsiyet hormonuyerinekoyma tedavisinde kullanılan ilaçlar

Depresyon tedavisindekullanılan ilaçlar(fluoksetin, MAO-inhibitörleri)

 Yüksek kolesterol düzeylerinidüşürenilaçlar (fibratlar)

 Yüksek tansiyon için kullanılan ilaçlar(Anjiotensin Dönüştürücü Enzimİnhibitörleri)

 Gut hastalığının tedavisindekullanılan ilaçlar(allopürinol, probenesid, sülfinpirazon)

 Kansertedavisindekullanılan ilaçlar(siklofosfamid,ifosfamid, trofosfamid)

 Kilo kaybedilmesi için kullanılan ilaçlar(fenfluramin)

 Kandolaşımınıdüzenlemekiçinkullanılanilaçlar;damariçineyüksekdozverilerek

kullanıldığında (pentoksifilin)

 Saman nezlesi gibialerjik durumların tedavisindekullanılan ilaçlar(tritokualin)

 Yüksektansiyon,prostatşikayetlerivekalpyetmezliğigibidurumlarıntedavisinde

kullanılan, sempatolitikler adı verilen ilaçlar

AşağıdasıralananilaçlarAMARYL’inkanşekerinidüşürücüetkisiniazaltabilirvekanşekeri

yüksekliği (hiperglisemi)riskineyol açabilir:

 Kadın cinsiyet hormonu içeren ilaçlar(östrojenler,progestojenler)

 Yüksek tansiyonu tedavietmek için kullanılan idrar söktürücüler (tiyaziddiüretikler)

 Tiroid beziniuyaran ilaçlar (levotiroksingibi)

 Alerji veiltihap tedavisindekullanılan ilaçlar(glukokortikoidler)

 Ciddiruhhastalıklarınıntedavisindekullanılanilaçlar(klorpromazinvediğerfenotiyazin

türevleri)

 Kalpatımsayısınıarttırmakiçinveyaastım,buruntıkanıklığı,öksürükvesoğuk

algınlığınıtedavietmek,kilokaybetmekiçinkullanılanyadayaşamıtehditedenacil

durumlardakullanılan ilaçlar(adrenalin vesempatomimetikler)

 Yüksek kolesterol düzeylerinin tedavisindekullanılan ilaçlar(nikotinik asit)

 Kabızlıktedavisindekullanılan ilaçlar, uzun sürelikullanıldığında (laksatifler)

 Saranöbetlerini önlemekiçin kullanılan ilaçlar(fenitoin)

Sinirlilik veuykubozukluklarının tedavisindekullanılan ilaçlar(barbitüratlar)

 Göziçi basıncının artmasının tedavisindekullanılan ilaçlar(asetazolamid)

 Yüksektansiyontedavisindeveyakanşekerinidüşürmekiçinkullanılanilaçlar

(diazoksid)

 Tüberkülozgibienfeksiyonlarıntedavisindekullanılan ilaçlar(rifampisin)

 Ciddikan şekeri düşüklüğünün tedavisindekullanılan ilaçlar(glukagon)

AşağıdasıralananilaçlarAMARYL’inkanşekerinidüşürücüetkisiniazaltabilirve

arttırabilir:

 Mideülserlerinitedavi etmekiçin kullanılan ilaçlar (H2 antagonistleri)

 Yüksektansiyonveyakalpyetmezliğinintedavisindekullanılanbeta-blokörler,klonidin,

guanetidinverezerpingibiilaçlar.Builaçlarkanşekeridüşüklüğü(hipoglisemi)belirtilerinin

gizlenmesinedeyol açabilir. Bu ilaçları alırken özel dikkatgereklidir.

AMARYLaşağıdaki ilacın etkisiniarttırabilir veyazayıflatabilir:

Kanın pıhtılaşmasınıengelleyen ilaçlar (varfarin gibikumarin türevleri)

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.AMARYLnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Builacıherzamandoktorunuzuntamsizesöylediğigibialınız.Eğeremindeğilseniz,

doktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

AMARYL’indozuihtiyacınıza,koşullarınıza,kanveidrardakişekertestlerininsonuçlarına

bağlıdırvedoktorunuztarafındanbelirlenir.Doktorunuzunreçeteyeyazdığındandahafazla

tablet almayınız.

AMARYL’in olağan başlangıçdozu günde1 kez, 1 mg’lık tablettir.

Eğergerekliyse, doktorunuzdozu 1-2 haftalık tedavi döneminden sonraarttırabilir.

Önerilenmaksimum günlük AMARYLdozu8mg’dır.

AMARYL’intavsiyeedilenenyüksekdozuileyeterlikontrolsağlanamazsa,glimepiridile

metformin veyaglimepiridileinsülinden oluşan bir kombinasyon tedavisibaşlatılabilir. Böyle

birdurumdadoktorunuzsiziniçinuygunolanglimepirid,metforminveyainsülindozunu

bireysel olarak tespitedecektir.

Eğervücutağırlığınızdeğişirseveyayaşamtarzınızdadeğişiklikolursayadastresyaratan

birdurumiçindeyseniz,bunlarAMARYLdozunundeğiştirilmesinigerektirebilir;buyüzden

doktorunuzabilgi veriniz.

Uygulama yoluvemetodu:

AMARYL

ağızdan alınır.

Builacıgününilköğününden(genelliklekahvaltı)hemenönceveyaöğünsırasındaağızdan

alınız.Eğerkahvaltıetmediyseniz,ilacıdoktorunuzunreçeteyeyazdığısaattealmanızgerekir.

AMARYL’i alırken herhangi bir öğünatlamamanızönemlidir.

Tabletlerienazyarımbardaksuylabirliktebütünhalindeyutunuz.Tabletleriezmeyiniz

veyaçiğnemeyiniz.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

AMARYL’in 18yaşın altındaki çocuklardakullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlıhastalardadozayarlaması gerekipgerekmediğine doktorunuzkarar verecektir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği/Karaciğeryetmezliği

Ciddiböbrekyetmezliğiveyakaraciğeryetmezliği durumundadikkatlikullanılması gerekir.

EğerAMARYL’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaAMARYLkullandıysanız:

AMARYL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaAMARYLkullandıysanız,kanşekeridüşüklüğü

(hipoglisemi)tehlikesivardır.Kanşekeridüşüklüğü12-72saatiçindeortayaçıkabilir.

Hipoglisemibelirtileriileilgiliolarak,yukarıdabölüm2’deyeralan“Kanşekeridüşüklüğü

(hipoglisemi)hakkındaönemlibilgiler”bölümünebakınız.Hipoglisemibelirtileri,

kullanmanızgerekendendahafazlaAMARYLkullandıktansonraki24saatiçinde

görülmeyebilir.Hipoglisemiye

genellikle,huzursuzluk,titreme,görmebozuklukları,

koordinasyon sorunları,uykusuzluk, komavehavaleler eşlik edebilir.

Buyüzdenböylebirdurumdayeterlimiktardaşekertüketmeniz(örn.Kesmeşeker,tatlı

meyvesuyu,tatlandırılmışçaygibi)vehemendoktorunuzahabervermenizgerekir.

Çocuklardailacınkazaylafazlaalınmasınabağlıolarakgelişenhipoglisemitedaviedilirken,

tehlikelihiperglisemigelişmesiihtimalindenkaçınmakiçinverilenşekermiktarınındikkatle

kontrol edilmesi gerekir.Bilinç kaybı durumundaki kişileregıda veyaiçecek verilmemelidir.

Hipoglisemidurumubirsüredevamedebileceğinden,dahaileritehlikekalmayanakadar

hastanındikkatliceizlenmesiçokönemlidir.Birkoruyucuönlemolarakhastaneye

başvurulmasıgerekebilir.Doktorunnekadaralındığınıöğrenmesiiçin,kendisineilacın

kutusunu veyageriyekalan tabletlerigösteriniz.

Ciddihipoglisemivakalarındadurumabilinçkaybıveağırnörolojikyetersizliklereşlik

edebilir;bunlartıbbenacildurumlarolarakkabuledilirvehastaneyebaşvurularakderhaltıbbi

tedavialınmasınıgerektirirler.Herzamanacilbirdurumolduğundadoktorçağırabilecek

önceden bilgilenmiş bir kişininyakında bulunmasısağlanmalıdır.

AMARYL’i kullanmayıunutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

AMARYLiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

Eğertedaviyearaverirsenizveyatedaviyidurdurursanız,bilinizkiistenenkanşekerini

düşürücüetkieldeedilemezvehastalıkyenidenkötüleşir.Doktorunuzsizeilacıbırakmanızı

söyleyenekadarAMARYLalmayadevam ediniz.

Buürününkullanımıylailgilidahabaşkasorularınızvarsa,doktorunuzaveyaeczacınıza

sorunuz.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibibuilacıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Eğeraşağıdaki belirtilerdenherhangi birini yaşarsanız, derhal doktorunuza söyleyiniz:

Alerjikreaksiyonlar(çoğunlukladeridöküntüsüyleberaberolan,kandamarlarınıniltihabı

dahil).Solukalıpvermegüçlüğü,kanbasıncındadüşüşgibiciddireaksiyonlargelişmesine

yol açabilir vebazen şokdurumunakadar ilerleyebilir.

KaraciğerfonksiyonlarındabozuklukDerininvegözlerinsararması(sarılık),safraakımında

problemler(kolestaz), karaciğer iltihabı (hepatit)veyakaraciğeryetmezliği de bunadahildir.

Deridealerji(aşırıduyarlılık).Kaşıntı,döküntü,kurdeşenvegüneşekarşıduyarlılıkartışı

şeklindemeydanagelebilir.Hafifalerjikreaksiyonlarınbazıları,nefesalmaveyayutma

güçlüğü, dudakların, dilin veyaboğazın şişmesi gibi ciddi reaksiyonlar haline dönüşebilir.

Ciddihipoglisemi. Bilinç kaybı, kasılma nöbetleriveyakomagörülebilir.

Bazı hastalar AMARYLalırken aşağıdakiyan etkileriyaşamıştır:

Seyrekyanetkiler(1000 hastada1’indenazında görülür)

Normaldendahadüşükkanşekeri(hipoglisemi)(BakınızBölüm2-Amarylileözeldikkat

gösterilmesigereken hususlar)

Kan hücrelerinin sayısındadüşme:

-Trombosit(kanama vemorarmariskini arttırır)

-Beyazkan hücreleri (enfeksiyonayakalanmaihtimalini arttırır)

-Kırmızkanhücreleri(Derirengininsolukgörünmesi,halsizlikvesoluksuzkalmagibi

belirtilereneden olur)

Bu sorunlargenellikleAMARYLalınması durduruluncaiyileşir.

Çok seyrekyanetkiler(10.000 hastada1’indenazında görülür)

Alerjikreaksiyonlar(çoğunlukladeridöküntüsüyleberaberolan,kandamarlarınıniltihabı

dahil).Solukalıpvermegüçlüğü,kanbasıncındadüşüşgibiciddireaksiyonlargelişmesine

yolaçabilirvebazenşokdurumunakadarilerleyebilir.Eğerbubelirtilerdenherhangibirini

yaşıyorsanız, derhal doktorunuzasöyleyiniz.

Karaciğerfonksiyonlarındabozukluk.Derininvegözlerinsararması(sarılık),safra

akımındaproblemler(kolestaz),karaciğeriltihabı(hepatit)veyakaraciğeryetmezliği.Eğer

bu belirtilerden her hangibiriniyaşıyorsanız, derhal doktorunuzasöyleyiniz.

Kendinihasta hissetmeveyahasta olmak, ishal, tokluk veyaşişkinlik hissivekarın ağrısı

Kanınızdabulunan sodyum düzeyininazalması (kandayapılan testlerlegösterilir)

Diğeryanetkileri şunlardır:

Deridealerji(aşırıduyarlılık),kaşıntı,döküntü,kurdeşenvegüneşekarşıduyarlılıkartışı

şeklindemeydanagelebilir.Hafifalerjikreaksiyonlarınbazıları,nefesalmaveyayutma

güçlüğü,dudakların,dilinveyaboğazınşişmesigibiciddireaksiyonlaradönüşebilir;bu

nedenle, bugibiyan etkilerden her hangi birigelişirse, derhal doktorunuzasöyleyiniz.

Sülfonilüreler, sülfonamidlerveyailişkiliilaçlarlaalerjik reaksiyonlar meydanagelebilir.

AMARYLiletedavininbaşlangıcındagörmeileilgiliproblemlermeydanagelebilir.Bunun

nedeni kan şekeri düzeyinizdeki değişikliklerdir vekısa zamandadüzelecektir.

Karaciğerenzimlerinin artması

Şiddetlialışılmadık kanama veyaderi altında morarma

Eğer bu kullanma talimatında bahsigeçmeyen herhangibir yan etki ilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.AMARYL’in saklanması

AMARYL'i çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki odasıcaklığında veorijinal ambalajındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonraAMARYL'i kullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

Sanofi aventisİlaçlarıLtd. Şti.

BüyükdereCad.No:193Levent

34394 Şişli-İstanbul

Tel:0212 339 10 00

Faks: 0212 339 10 89

Üretimyeri:

ZentivaSağlık ÜrünleriSan. veTic.A.Ş.

Küçükkarıştıran 39780,Lüleburgaz

Bu kullanma talimatı.tarihinde onaylanmıştır.