AMARYL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AMARYL 2 MG 30 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AMARYL 2 MG 30 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kan şekeri

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699809010215
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

AMARYL2mgtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Glimepirid

Yardımcımaddeler:Laktozmonohidrat, sodyumnişastaglikolat, povidon25000,

mikrokristalin selüloz, magnezyum stearat ve boyar maddeolarakindigo karminalüminyum

lakı(E132).

BuKullanma Talimatında:

1.AMARYLnedir veneiçinkullanılır?

2.AMARYL’i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.AMARYLnasıl kullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.AMARYL’in saklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.AMARYLnedir veneiçinkullanılır?

AMARYLoralolarakalınanaktifkanşekeridüşürücübirilaçtır.Sülfonilüreadıverilenkan

şekerini düşürücü ilaçgrubunaaitbir ilaçtır.

AMARYLpankreasınızdansalgılananinsülinmiktarınıarttıraraketkieder.Dahasonra

insülin kan şekerini düşürür.

AMARYL’iniçindeglimepiridetkinmaddesibulunur.1tabletiçinde2mgetkinmadde

vardır.AMARYL’inayrıca1mg,3mg,4mgve6mgglimepiridetkinmaddesiiçerendiğer

dozajlarıdamevcuttur.Bütündozajformları30adettabletiçeren,blisterambalajlarda

kullanımasunulmuştur.

AMARYL,diyet,egzersizvekiloverilmesiyoluylakanşekeridüzeyininkontrolaltına

alınamadığı,insülinebağımlıolmayanşekerhastalığınıntipinin(Tip2diyabet)tedavisinde

kullanılır.

2. AMARYL’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

AMARYL’i aşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

Glimepiridveyadiğersülfonilüreler(glibenklamidgibikanşekerinidüşürmekiçin

Builacı kullanmaya başlamadanöncebuKULANMA TALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlaraaynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozundışında

yüksekveya düşükdozkullanmayınız.

2

ilaçlar)veyabuilacıniçerdiğidiğermaddelerdenherhangibirinekarşı(bakınız:Yardımcı

maddeler)alerjinizvarsa,

İnsüline bağımlıolan şeker hastalığınız(Tip 1 diyabet) varsa,

Şekerhastalığınızabağlıolarakketoasidozdenenbirdurumyaşıyorsanız(budurumşeker

hastalığınınbirkomplikasyonudur;kandakiasitseviyenizyükselirvehalsizlik,hasta

hissetme, bulantı, sık idraraçıkmavekas tutukluğugibibelirtilerinizolabilir),

Diyabetik komadaysanız,

Şiddetliböbrek rahatsızlığınızvarsa,

Şiddetlikaraciğerrahatsızlığınızvarsa,

Eğeryukarıdakilerdenherhangibirisiziniçingeçerliyse,builacıalmayınız.Eğeremin

değilseniz, AMARYL’i almadan öncedoktorunuzveeczacınızilekonuşunuz.

AMARYL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

Kaza,ameliyat,ateşlibirhastalıkveyasizdestresyaratanherhangibirdurumuyeni

yaşamışsanızvehenüziyileşmedönemindeyseniz,tedavinizdegeçicideğişiklik

gerekebileceğinden doktorunuzabilgi veriniz.

Ciddikaraciğer veyaböbrek rahatsızlığınızvarsa,

AMARYL’i almadan önceeczacınızaveyadoktorunuzadanışınız.

Sizdeglukoz-6-fosfatdehidrogenazadlıbirenzimeksikliğivarsaböylebirdurumda

kanındakihemoglobinseviyesidüşebilir,kırmızıkanhücreleriparçalanabilirvehemolitik

anemigelişebilir.

AMARYL’in18yaşınaltındakiçocuklardakullanımıylailgilietkililikvegüvenlilik

bilgileriyetersizdir. Bunedenle bu hastalardakullanımıtavsiyeedilmez.

Kanşekeri düşüklüğü(hipoglisemi) hakkındaönemlibilgiler

AMARYLalırkenkanşekeridüşüklüğü(hipoglisemi)yaşayabilirsiniz.Kanşekeridüşüklüğü

(hipoglisemi) hakkında ilavebilgiler için aşağıyabakınız.

Aşağıdakifaktörlerkanşekeri düşüklüğü(hipoglisemi) yaşama riskinizi arttırabilir:

Yetersizbeslenme,düzensizöğünaralıkları,atlananveyagecikenöğünler,birdönemaç

kalmak,

Diyettedeğişiklikyapmanız,

Almanızgerekenden dahafazla AMARYLkullanmanız,

Böbrek işlevlerinizdebozulmaolması,

Karaciğerişlevlerinizdeciddibozulmaolması,

İçsalgıbezleriyleilgilibozuklukların(tiroidbezi,hipofizveböbreküstübezi

bozuklukları)olması

Alkol tüketmeniz(özellikle öğünatladığınızda)

BelirlidiğerilaçlarıAMARYLilebirliktealmanız(“Diğerilaçlarlabirliktekullanımı”

kısmına bakınız)

Fizikselegzersiziarttırıp,yeterincegıdaalmamanızveyanormaldendahadüşük

karbonhidrat almanız,

3

Kanşekeri düşüklüğü(hipoglisemi) durumukendini aşağıdaki belirtilerle gösterebilir:

 Aşırıaçlıkhissi,başağrısı,bulantı,kusma,tembellik,uyuklamahali,uykubozukluğu,

huzursuzluk,saldırganlık,konsantrasyonbozukluğu,dikkatvereaksiyonvermedebozulma,

çökmüşruhdurumu(depresyon),bilinçbulanıklığı(konfüzyon),konuşmavegörme

bozuklukları,sarsaklık,otokontrolkaybı,kısmifelç,duyubozuklukları,başdönmesi,

çaresizlik,

Aşağıdaki belirtilerdegörülebilir:

 Terleme,nemlicilt,endişehali,kalpatımsayısınınartması,çarpıntı,kanbasıncının

artması,komşuvücutbölgelerineyayılabilen,göğüsteaniveşiddetliağrı(anjinapektorisve

kardiyak aritmi), kalp atımında düzensizlikler

Eğer kan şekeri düzeyi düşmeyedevam ederse,aşağıdaki belirtilerortayaçıkabilir:

Zihinbulanıklığı(deliryum),kasılmagelişmesi(konvülsiyon),kendikontrolünü

kaybetme,yüzeyselsolukalıpverme,kalpatımhızınındüşmesi.Bilinçkaybıolabilir.Ciddi

kan şekeri düşüklüğü, birfelç tablosunabenzeyebilir.

Hipoglisemi tedavisi

Vakalarınçoğundakanşekeridüşüklüğünebağlıbelirtiler,şekerlibirgıdaveyaiçecek

almanızla (kesme şeker,şekerli meyvesuyu, şekerli çaygibi) hızla kaybolur.

Bunedenleherzamanyanınızdaşekerlibirgıda(kesmeşeker)bulundurunuz.Yapay

tatlandırıcılaretkilideğildir.

Eğerşekeraldığınızhaldebelirtilerinizgeçmezseveyatekrarlarsa,doktorunuzahaberveriniz

veyahastaneyebaşvurunuz.

Laboratuartestleri

Kanınızdaki ve idrarınızdaki şeker düzeyi düzenliolarak kontrol edilmelidir.

Doktorunuzayrıcakanhücrelerinizinseviyesiniizlemekvekaraciğerişlevlerinizidenetlemek

için sizden bazı kan testleriyaptırmanızı da isteyebilir.

Bu uyarılar,geçmişteki herhangi bir dönemdedahi olsasizin için geçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

AMARYL’inyiyecekveiçecekilekullanılması

AlkolalımıAMARYL’inkanşekeridüşürücüetkisiniöngörülmeyecekşekildearttırabilir

veyaazaltabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

AMARYL’i hamilelik sırasında kullanmayınız.

Hamileysenizveyahamile kalmayı planlıyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz.

Hamileliksırasındakanşekeridüzeyindegörülenanormallikler,bebektedoğuştananomali

veyadoğumöncesinde/sonrasındaölümriskiniartırabilir.Bunedenlehamileliğinizsüresince

kanşekeridüzeylerinizisıksıkkontrolediniz.Kanşekeridüzeyleriyleilgilisorunlar

görülmesi halinde, doktorunuzinsülin kullanmanızı önerebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

4

AMARYLsütegeçebilir. Emzirmesırasında AMARYLkullanmayınız.

Herhangi bir ilaçalmadan öncedoktor veyaeczacınızadanışınız.

Araçvemakinekullanımı

Kanınızdakişekerdüzeyinindüşük(hipoglisemi)veyayüksek(hiperglisemi)olması,

konsantrasyonvereaksiyonvermeyeteneğinizibozabilirveyabunlarınbirsonucuolarak

görmeproblemigelişir.Bununkendiniziveyabaşkalarınıtehlikeyeatabileceğiniaklınızda

bulundurunuz.(örn. Araçvemakinekullanırken)

Eğer,

Sık sık kan şekeri düşüklüğüyaşıyorsanız,

Kendinizdekanşekeridüşüklüğünügösterenbelirtileritanıyamıyorsanız,yadabu

belirtilersizdeortayaçıkmıyorsa,araçveyamakinekullanıpkullanamayacağınızı

doktorunuzadanışınız.

AMARYL’iniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

AMARYL’iniçindeyardımcımaddeolaraklaktozbulunur.Eğerdahaöncedendoktorunuz

tarafındanbazışekerleritolereedemediğinizsöylenmişse,butıbbiürünüalmadanönce

doktorunuzla temasageçiniz.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

AşağıdasıralananilaçlarAMARYL’inkanşekerinidüşürücüetkisiniarttırabilirvekanşekeri

düşüklüğü (hipoglisemi)riskineyol açabilir:

 Şeker hastalığının tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar(insülin veyametformin gibi)

 Ağrıveinflamasyontedavisindekullanılanilaçlar(fenilbutazon,azopropazon,

oksifenbutazon veaspirin-benzeri ilaçlar)

 İdraryollarındakienfeksiyonlarıntedavisindekullanılanilaçlar(uzunetkilisülfonamidler

gibi)

 Bakteriveyamantarlarınnedenolduğuenfeksiyonlarıntedavisindekullanılanilaçlar

(tetrasiklinler, kloramfenikol, flukonazol, mikonazol, kinolonlar, klaritromisin)

 Kanın pıhtılaşmasınıönleyen ilaçlar (varfarin gibikumarin türevleri)

 Kasgelişiminidestekleyen ilaçlar(anabolik ilaçlar)

 Erkek cinsiyet hormonuyerinekoyma tedavisindekullanılan ilaçlar

Depresyon tedavisindekullanılan ilaçlar(fluoksetin, MAO-inhibitörleri)

 Yüksek kolesterol düzeylerini düşüren ilaçlar (fibratlar)

 Yüksek tansiyon için kullanılan ilaçlar(Anjiotensin Dönüştürücü Enzimİnhibitörleri)

 Gut hastalığının tedavisindekullanılan ilaçlar(allopürinol, probenesid, sülfinpirazon)

 Kansertedavisindekullanılan ilaçlar(siklofosfamid, ifosfamid, trofosfamid)

 Kilo kaybedilmesi için kullanılan ilaçlar(fenfluramin)

 Kandolaşımınıdüzenlemekiçinkullanılanilaçlar;damariçineyüksekdozverilerek

kullanıldığında (pentoksifilin)

 Saman nezlesi gibialerjik durumların tedavisindekullanılan ilaçlar(tritokualin)

 Yüksektansiyon,prostatşikayetlerivekalpyetmezliğigibidurumlarıntedavisinde

kullanılan, sempatolitikler adı verilen ilaçlar

AşağıdasıralananilaçlarAMARYL’inkanşekerinidüşürücüetkisiniazaltabilirvekanşekeri

yüksekliği (hiperglisemi)riskineyol açabilir:

 Kadın cinsiyet hormonu içeren ilaçlar(östrojenler,progestojenler)

 Yüksek tansiyonu tedavietmek için kullanılan idrar söktürücüler (tiyazid diüretikler)

5

 Tiroid beziniuyaran ilaçlar (levotiroksingibi)

 Alerji veiltihap tedavisindekullanılan ilaçlar(glukokortikoidler)

 Ciddiruhhastalıklarınıntedavisindekullanılanilaçlar(klorpromazinvediğerfenotiyazin

türevleri)

 Kalpatımsayısınıarttırmakiçinveyaastım,buruntıkanıklığı,öksürükvesoğuk

algınlığınıtedavietmek,kilokaybetmekiçinkullanılanyadayaşamıtehditedenacil

durumlardakullanılan ilaçlar(adrenalin vesempatomimetikler)

 Yüksekkolesterol düzeylerinin tedavisindekullanılan ilaçlar(nikotinik asit)

 Kabızlık tedavisindekullanılan ilaçlar, uzun sürelikullanıldığında (laksatifler)

 Saranöbetlerini önlemekiçin kullanılan ilaçlar(fenitoin)

 Sinirlilik veuyku bozukluklarının tedavisindekullanılan ilaçlar(barbitüratlar)

 Göziçi basıncının artmasının tedavisindekullanılan ilaçlar(asetazolamid)

 Yüksektansiyontedavisindeveyakanşekerinidüşürmekiçinkullanılanilaçlar

(diazoksid)

 Tüberkülozgibienfeksiyonların tedavisindekullanılan ilaçlar(rifampisin)

 Ciddikan şekeri düşüklüğünün tedavisindekullanılan ilaçlar(glukagon)

 Kankolesteroldüzeyinindüşürülmesindekullanılansafraasidibağlayanreçineler

(kolesevelam)(etkinliğininazalmamasıiçin,AMARYL’ikolesevelamdanenaz4saat

öncekullanınız).

AşağıdasıralananilaçlarAMARYL’inkanşekerinidüşürücüetkisiniazaltabilirve

arttırabilir:

 Mideülserlerinitedavi etmek için kullanılan ilaçlar (H2 antagonistleri)

 Yüksektansiyonveyakalpyetmezliğinintedavisindekullanılanbeta-blokörler,klonidin,

guanetidinverezerpingibiilaçlar.Builaçlarkanşekeridüşüklüğü(hipoglisemi)belirtilerinin

gizlenmesine deyol açabilir. Bu ilaçları alırken özel dikkat gereklidir.

AMARYLaşağıdakiilacın etkisiniarttırabilir veyazayıflatabilir:

Kanın pıhtılaşmasınıengelleyen ilaçlar (varfarin gibikumarin türevleri)

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3. AMARYL nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Builacıherzamandoktorunuzuntamsizesöylediğigibialınız.Eğeremindeğilseniz,

doktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

AMARYL’indozuihtiyacınıza,koşullarınıza,kanveidrardakişekertestlerininsonuçlarına

bağlıdırvedoktorunuztarafındanbelirlenir.Doktorunuzunreçeteyeyazdığındandahafazla

tablet almayınız.

AMARYL’in olağan başlangıçdozu günde1 kez, 1 mg’lıktablettir.

Eğergerekliyse, doktorunuzdozu 1-2 haftalık tedavi döneminden sonraarttırabilir.

Önerilenmaksimum günlük AMARYLdozu8mg’dır.

AMARYL’intavsiyeedilenenyüksekdozuileyeterlikontrolsağlanamazsa,glimepirid

ilemetforminveyaglimepiridileinsülindenoluşanbirkombinasyontedavisibaşlatılabilir.

Böylebirdurumdadoktorunuzsiziniçinuygunolanglimepirid,metforminveyainsülin

dozunu bireysel olarak tespitedecektir.

6

Eğervücutağırlığınızdeğişirseveyayaşamtarzınızdadeğişiklikolursayadastresyaratan

birdurumiçindeyseniz,bunlarAMARYLdozunundeğiştirilmesinigerektirebilir;buyüzden

doktorunuzabilgi veriniz.

Uygulama yoluvemetodu:

AMARYL ağızdan alınır.

Builacıgününilköğününden(genelliklekahvaltı)hemenönceveyaöğünsırasında

ağızdanalınız.Eğerkahvaltıetmediyseniz,ilacıdoktorunuzunreçeteyeyazdığısaattealmanız

gerekir. AMARYL’i alırken herhangi bir öğünatlamamanızönemlidir.

Tabletlerienazyarımbardaksuylabirlikteyutunuz.Tabletleriezmeyinizveya

çiğnemeyiniz.Tabletleriçentik çizgisiboyuncaiki eşit dozabölebilirsiniz.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

AMARYL’in 18yaşın altındaki çocuklardakullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlıhastalardadozayarlaması gerekipgerekmediğine doktorunuzkarar verecektir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği/Karaciğeryetmezliği

Ciddikaraciğerveyaböbrekfonksiyonbozukluğuolanhastalardauygunmetabolikkontrolün

sağlanması için insüline geçilmesi önerilir.

EğerAMARYL’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazla AMARYL kullandıysanız:

AMARYL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaAMARYLkullandıysanız,kanşekeridüşüklüğü

(hipoglisemi)tehlikesivardır.Kanşekeridüşüklüğü12-72saatiçindeortayaçıkabilir.

Hipoglisemibelirtileriileilgiliolarak,yukarıdabölüm2’deyeralan“Kanşekeridüşüklüğü

(hipoglisemi)hakkındaönemlibilgiler”bölümünebakınız.Hipoglisemibelirtileri,

kullanmanızgerekendendahafazlaAMARYLkullandıktansonraki24saatiçinde

görülmeyebilir.Hipoglisemiye

genellikle,huzursuzluk,titreme,görmebozuklukları,

koordinasyon sorunları,uykusuzluk, komavehavaleler eşlik edebilir.

Buyüzdenböylebirdurumdayeterlimiktardaşekertüketmeniz(örn.Kesmeşeker,tatlı

meyvesuyu,tatlandırılmışçaygibi)vehemendoktorunuzahabervermenizgerekir.

Çocuklardailacınkazaylafazlaalınmasınabağlıolarakgelişenhipoglisemitedaviedilirken,

tehlikelihiperglisemigelişmesiihtimalindenkaçınmakiçinverilenşekermiktarınındikkatle

kontrol edilmesi gerekir.Bilinç kaybı durumundaki kişileregıda veyaiçecek verilmemelidir.

Hipoglisemidurumubirsüredevamedebileceğinden,dahaileritehlikekalmayanakadar

hastanındikkatliceizlenmesiçokönemlidir.Birkoruyucuönlemolarakhastaneye

başvurulmasıgerekebilir.Doktorunnekadaralındığınıöğrenmesiiçin,kendisineilacın

kutusunu veyageriyekalan tabletlerigösteriniz.

7

Ciddihipoglisemivakalarındadurumabilinçkaybıveağırnörolojikyetersizliklereşlik

edebilir;bunlartıbbenacildurumlarolarakkabuledilirvehastaneyebaşvurularakderhaltıbbi

tedavialınmasınıgerektirirler.Herzamanacilbirdurumolduğundadoktorçağırabilecek

önceden bilgilenmiş bir kişininyakında bulunmasısağlanmalıdır.

AMARYL’i kullanmayıunutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

AMARYLiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

Eğertedaviyearaverirsenizveyatedaviyidurdurursanız,bilinizkiistenenkanşekerini

düşürücüetkieldeedilemezvehastalıkyenidenkötüleşir.Doktorunuzsizeilacıbırakmanızı

söyleyenekadar AMARYLalmayadevam ediniz.

Buürününkullanımıylailgilidahabaşkasorularınızvarsa,doktorunuzaveyaeczacınıza

sorunuz.

4. Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiAMARYL'iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,AMARYL’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Alerjikreaksiyonlar(çoğunlukladeridöküntüsüyleberaberolan,kandamarlarınıniltihabı

dahil).Solukalıpvermegüçlüğü,kanbasıncındadüşüşgibiciddireaksiyonlargelişmesine

yol açabilir vebazen şokdurumunakadar ilerleyebilir.

Karaciğerfonksiyonlarındabozukluk.Derininvegözlerinsararması(sarılık),safra

akımındaproblemler(kolestaz),karaciğeriltihabı(hepatit)veyakaraciğeryetmezliğidebuna

dahildir.

Deridealerji(aşırıduyarlılık).Kaşıntı,döküntü,kurdeşenvegüneşekarşıduyarlılıkartışı

şeklindemeydanagelebilir.Hafifalerjikreaksiyonlarınbazıları,nefesalmaveyayutma

güçlüğü, dudakların, dilin veyaboğazın şişmesi gibi ciddi reaksiyonlar haline dönüşebilir.

Ciddihipoglisemi. Bilinç kaybı, kasılma nöbetleriveyakomagörülebilir.

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutiseaciltıbbi

müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkedersenizdoktorunuza söyleyiniz:

Seyrekyanetkiler(1000 hastada1’indenazında görülür)

Normaldendahadüşükkanşekeri(hipoglisemi)(BakınızBölüm2-Amarylileözeldikkat

gösterilmesigereken hususlar)

Kan hücrelerinin sayısındadüşme:

-Trombosit(kanama vemorarmariskini arttırır)

-Beyazkan hücreleri (enfeksiyonayakalanmaihtimalini arttırır)

-Kırmızkanhücreleri(Derirengininsolukgörünmesi,halsizlikvesoluksuzkalmagibi

belirtilereneden olur)

Bu sorunlargenellikleAMARYLalınması durduruluncaiyileşir.

8

Çok seyrekyanetkiler(10.000 hastada1’indenazında görülür)

Alerjikreaksiyonlar(çoğunlukladeridöküntüsüyleberaberolan,kandamarlarınıniltihabı

dahil).Solukalıpvermegüçlüğü,kanbasıncındadüşüşgibiciddireaksiyonlargelişmesine

yolaçabilirvebazenşokdurumunakadarilerleyebilir.Eğerbubelirtilerdenherhangibirini

yaşıyorsanız, derhal doktorunuzasöyleyiniz.

Karaciğerfonksiyonlarındabozukluk.Derininvegözlerinsararması(sarılık),safra

akımındaproblemler(kolestaz),karaciğeriltihabı(hepatit)veyakaraciğeryetmezliği.Eğer

bu belirtilerden her hangibiriniyaşıyorsanız, derhal doktorunuzasöyleyiniz.

Bulantı, kusma,ishal, tokluk veyaşişkinlik hissivekarın ağrısı

Kanınızdabulunan sodyum düzeyininazalması (kandayapılan testlerlegösterilir)

Diğeryanetkileri şunlardır:

Deridealerji(aşırıduyarlılık)kaşıntı,döküntü,kurdeşenvegüneşekarşıduyarlılıkartışı

şeklindemeydanagelebilir.Hafifalerjikreaksiyonlarınbazıları,nefesalmaveyayutma

güçlüğü,dudakların,dilinveyaboğazınşişmesigibiciddireaksiyonlaradönüşebilir;bu

nedenle, bugibiyan etkilerden her hangi birigelişirse, derhaldoktorunuzasöyleyiniz.

Sülfonilüreler, sülfonamidlerveyailişkiliilaçlarlaalerjik reaksiyonlar meydanagelebilir.

AMARYLiletedavininbaşlangıcındagörmeileilgiliproblemlermeydanagelebilir.

Bunun nedeni kan şekeri düzeyinizdeki değişikliklerdirvekısa zamandadüzelecektir.

Karaciğerenzimlerinin artması

Şiddetlialışılmadık kanama veyaderi altında morarma

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumunda,hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileri www.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunutıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. AMARYL’insaklanması

AMARYL'i çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25 °C’nin altındaki odasıcaklığında veorijinal ambalajındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonra AMARYL'i kullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

Sanofi Sağlık ÜrünleriLtd. Şti.

BüyükdereCad.No:193Levent

34394 Şişli-İstanbul

Tel:0212 339 10 00

Faks: 0212 339 10 89

9

Üretimyeri:

ZentivaSağlık ÜrünleriSan. veTic.A.Ş.

Küçükkarıştıran 39780,Lüleburgaz

Bu kullanma talimatıtarihindeonaylanmıştır.