ALVESCO 80 MCG COZELTI ICEREN INHALASYON AERSOLU 60 DOZ

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ALVESCO 80 MCG COZELTI ICEREN INHALASYON AERSOLU 60 DOZ
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ALVESCO 80 MCG COZELTI ICEREN INHALASYON AERSOLU 60 DOZ
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ilacın

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 129/100
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 15-06-2010
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

AliBülentBAŞ

KULLANMATALİMATI

ALVESCO ®

80mikrogramçözeltiiçereninhalasyonaerosolü

Ağızyolundannefesilealarakkullanılır.

Etkinmadde:Herbirölçülü inhalasyondo zunda(ağızlıktanverilendoz)80

mikrogram siklesonid

Yardımcımaddeler:Anhidretanolveiticigaz(HFA-134a, norfluran)

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşük dozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.ALVESCO ®

nedirveneiçinkullanılır?

2.ALVESCO ®

’yu kullanmaya başlamadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.ALVESCO ® nasılkullanılır?

4.Ola sıyanetkilernelerdir?

5.ALVESCO ®

’nun saklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.ALVESCO ®

nedirveneiçinkullanılır?

ALVESCO ® etkinmaddeolaraksiklesonidiçerir.80 veya160 mikrogramsiklesonid

içerenalüminyumdan yapılmışbasınçlıambalajdadır.ALVESCO ® yardımcımadde

olaraketanolveitici gaziçerir.

ALVESCO ®

etkigöstereceğiyerolanakciğere,ağızyolundannefesilealınan, berrak

verenksizbirinhalasyonçözeltisidir. Hergünkullanılmasıgereken,koruyucubir

ilaçtır(kortikosteroid).Etkisinisadeceakciğerde,nefesyoluilealındıktansonra

göstermeküzeretasar lanmıştır.

Builaç,a stımıntümbasamaklarındailtihabıgidermek,solunumyolunugenişletmek,

belirtilerinkontrolünüsağlamakveoralsteroid(solunumyoluhastalıklarının

alevlenmesindekullanılanilaçlar)ihtiyacınıazaltmakamaçlıreçeteedilmiştir.

KOAH’ta(Kronikobstrüktif[tıkayıcı]akciğerhastalığı)tekbaşınakullanılması

önerilmez.

AliBülentBAŞ

ALVESCO ® nefesdarlığıgibiastımbelirtileriniveastımatağıgeçirmeihtimalini

azaltarakdaharahatnefesalmanızısağlar.ALVESCO ®

’nun koruyucuetkisizaman

içindegelişir.Bunedenlekendiniziiyihissetsenizbileilacıkullanmayahergün

devam etmelisiniz.

2. ALVESCO ® ’yukullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

ALVESCO ® ’yuaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

İçindekimaddelerdenherhangibirinealerjinizvarsa(yardımcımaddelerlistesine

bakınız.),

Akciğersisteminizietkileyenfungal(mantar),viral,bakteriyelenfeksiyonveya

akciğertüberkülozu(TB)tedavisigörüyorsanızveyadahaöncedengördüyseniz;

ALVESCO ®

’yu aşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Belirtileriniz kötüleşiyorsa(öksürük,nefesdarlığı, güçlüklevehırıltılısolunum,göğüs

darlığı),

Belirtilerinizyüzündengeceuy anıyorsanız,

Uygulamadan hemen sonrahırıltılısolunumgerçekleşiyorsa,

Alerjikrinit (buru niçiiltihaplanma)yadaegzema(kaşıntılıvekırmızıcilt)gibialerjik

etkilergözlemleniyorsa,

Şiddetliastımınızvarsa,

Bulantı, kusma,yüksek ateşveyaishalgibi ciddi semptomlargörülürse,

EğertablettenALVESCO ® ’yageçmişseniz,kortikosteroidlerleilişkiliolarakböbrek

üstübeziyetmezliğiriskibirsüredevamedebilir.Böbreküstübeziyetmezliğineait

bulgular(örn.başdönmesi,halsizlik,bulantı,iştahkaybı,huysuzluk,saçdökülmesi,

güçsüzlük,başağrısı,hafızaproblemleri,alerji,yemeisteğivekanşekerihastalıkları)

birsüregörülebilir.

Böbrek üstü beziyetmezliğinizvarsa,

Çabukvekısaetkili(rahatlatıcı)inhalerinizsizirahatlatmıyorsa,derhaldoktorunuzla

bağlantıyageçin

Ayrıca;

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

ALVESCO ® ’nunyiyecekveiçecekilekullanılması

ALVESCO ®

’nunyiyeceklerle ve içeceklerle herhangibiretki leşimibulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

ALVESCO ®

’nun hamilelerdegüvenirliğibelirlenmediğinden,hamileiseniz,

ALVESCO ® ’yusadece doktorunuzun önermesihalindekullanınız.

AliBülentBAŞ

ALVESCO ® anneüzerindekio lasıyararınbebeğingelişimiüzerindekiolasıriskinden

fazlaolmasıdurumundakullanılabilir.EğerdoktorunuzALVESCO ®

kullanımına

devametmenizekararverdiyse;astımkontrolünüsağlayacakendüşükdoz

kullanılmalıdır.

Hamileliğinizsırasındakortikosteroidkullandıysanızçocuğunuzunböbreküstü bezi

fonksiyonlarıdikkatletakip edilecektir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

ALVESCO ® ’yu kullanmadan öncedoktorunuzadanışınız.

İnhalesiklesonidin annesütünegeçipgeçmediğibilinmemektedir.

ALVESCO ®

,sadece anneüzerindekiyararınbebeküzerindekiolasıriskindenyüksek

olduğu durumlardareçeteedilebilir.

Araç vemakinekullan ımı

İnhalesiklesonid’inaraçvemakinekullanımıüzerineetkisiyokturyadaihmaledilebilecek

düzeydedir.

ALVESCO ® ’nuniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Butıbbiürünazmiktarda–heraktivasyonbaşına100mgdandahaaz-etanol(alkol)

içerdiğindengüvenlidir.

Di ğerilaçlarilebirliktekullanımı

Mantarveyavirüslere karşıbirilaç(ketokonazol, itrakonazol, ritonaviryadanelfinaviriçeren

ilaçlar) kullanıyorsanızALVESCO ® ’yu kullanmadan öncedoktorunuzabukonudabilgi

veriniz.

Eğerherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveya son zamanlardakullandınıziselütfen

doktorunuza veyaeczacınıza bu ilaçlarhakkında bilgiveriniz.

3. ALVESCO ®

nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

ALVESCO ® ’yu herzamandoktorunuzun sizetarifettiğişekildekullanınız.Eğernasıl

kullanacağınızdan emin değilsenizdoktorunuzaveyaeczacınızadanışmalısınız.

İnhaler60 veya120 puf(doz)içerir.Doktorunuzunsizeönerdiğigünlükuygulamadozuna

göre, bu ilaç1 ila2 ayarasıveya2 ila4 ayarasıyetecek dozu içermektedir.

Doktorunuzhergünnekadarilaçkullanmanızgerektiğinisizeanlatacaktırvebumiktar

sadecesizin ihtiyacınızkadardır.

HastalarınçoğundaastımınkontrolaltınaalınmasıiçinönerilengünlükALVESCO ®

dozu 160 mikrogramdır.

Günlükdozbazıhastalarda,astımkontrolününsağlanmasıiçinuygunolabilen80

mikrogramadüşürülebilir.

AliBülentBAŞ

AstımbelirtilerininşiddetlendiğihastalardaALVESCO ® dozununarttırılması

gerekebilir. Gündeikikez320 mikrogramverilmek üzere,640 mikrogram/gün’e

kadaryükseltilebilir.Ancakyüksekdozların3aydandahauzunsürekullanımını

doğrulayan veriyoktur.

Eğergerekiyorsa;doktorunuzkortikosteroidtabletve/veyailtihaplanmadurumunda

antibiyotikverebilir.

Doktorunuzastımınızınkontrolaltınaalınmasıiçingerekliendüşükdozu

ayarlayacaktır.

-Belirtilerinizde (öksürük,nefesdarlığı,hırıltılısolunum,göğüsdarlığı)24saatiçinde

biriyileşmefarketmelisiniz.

Uygulama yoluvemetodu:

Birçokdurumda,doktorunuzALVESCO ®

’yugündebirdefa, sabahyadaakşamkullanmanızı

isteyecektir.Doktorunuzun sizevereceğitalimatlaradikkatliceuymanızgerekir.Kendiniziiyi

hissetsenizbileALVESCO ®

’yu düzenliolarakhergün kullanmanızönemlidir.

Eğerçabukvekısaetkili(rahatlatıcı)inhalerinizihaftada2yada3 keredenfazlakullanmanız

gerekirse, ilacınızıgözden geçirmesiiçindoktorunuzabu durumu bildirmenizgerekir.

ALVESCO ®

’yu nasıldoğrukullanacağınızıbirdoktorun,hemşireninveyaeczacınınsize

göstermesiönemlidir.Düzgünbirşekildekullanıldığında,akciğeredoğrumiktardailaçulaşır.

Butalimattayazanbilgilersizeanlatılanlarıhatırlatmakamacıyladır.

ALVESCO ®

’yu doğrukullandığınızdaneminoluncayakadar,aynakarşısında birkaç deneme

yapabilirsiniz.İlacın,kullanımısırasındainhalerintepesindenveyaağzınızınkenarından

dışarıilaçkaçmadığından emin olunuz.

Eğerinhaleriilkdefakullanıyorsanızyadabirhaftadanuzunsüredirinhaleri

kullanmadıysanız,inhalerikullanmadan öncehazırlamanızgerekir.İnhalerinağızlıkkısmını

örtenkapağıçıkarınveinhaleriniçindeki metalkabınüzerine3kezbasarakilacıhavaya

doğru püskürtün.

ALVESCO ®

’yu kullanmadanönceçalkalamanızagerekyoktur.Herpüskürtmededoğrudozu

alabilmeniziçinilaç, kendiliğindeniyikarışmışbirsolüsyon halindedir.

İnhalasyon sırasında, tercihen oturmalıyadaayaktadurmalısınız.

Talimatlarıdikkatletakipediniz.Resimlerdesizeyolgösterecektir.

AliBülentBAŞ

1. Ağızlığıörtenkapağıaçınveağızlığıniçvedışkısmınıntemizvekuruolduğundan

emin olun.

2. İnhaleridik(tabanyukarıda)veişaretparmağınızinhalerinüstünde,başparmağınızise

ağızlığın altındaolacak şekildetutun.

3. Dışarıyadoğru nefesverin.İnhalerin içinenefesvermekten kaçının.

4. Ağızlıkkısmınıağzınızayerleştirinvedudaklarınızıağızlığınetrafınasıkıcakapatın.

5.Nefesalmayabaşladığınızanda,ilacıpüskürtebilmekiçininhalerintepesinebirdefa

asınveyavaşçaderinnefesalmayadevamedin.Püskürttüğünüzilacınağzınızdan

kaçmamasınadikkatedin.

AliBülentBAŞ

6.Aldığınıznefesibirsüretutun,busıradainhaleriağzınızdançıkarınveişaretparmağınızı

inhalerin üzerinden çekin. Nefes inizi10saniyekadarveyadahauzunsüretutun.Yavaşça

nefesidışarıverin.İnhalerin içinenefesvermektenkaçının.

3.basamakile6.basamakarasındaanlatılanlarıuygularkenaceleETMEMENİZ

önemlidir.

7. Eğersizebirdozdahaalmanızsöylendiise,yarımdakikabekleyinve3.basamaktan6.

basamağakadaranlatılanlarıtekrarlayın.

8. İlacıkullandıktansonraağızlıktozolmasındiyekapağınıherzamankapatın.Kapağı

sıkıcayerineoturtun.

AliBülentBAŞ

9. Temizliğiiçin;

Ağızlıkkısmınıiçivedışıolmak üzeredüzenliolarak kuru birbezletemizleyin.

Kuru vekatlanmışbezkullanarak ilacıngeldiğikısmın içinisilin.

Temizlemesırasındasuveyabaşkaherhangibirsıvıkullanmayın.

Doğrubirşekildekullanımsayesindeherdefasındayeterli miktardaALVESCO ®

akciğerinize

ulaşır.Doktorunuztedavinizinenetkilişekildesağlanmasıiçinuygulamatekniğinizidüzenli

olarak kontroledecektir.

İlacıiçerenmetalkaptamamenboşaldığındaiticigazındışarıdoğruilacıpüskürttüğünü

setmezveyaduymazsınız.

ALVESCO ®

’yu kullandıktan sonrahırıltılısolunumbaşlarsaveyagöğüsdarlığıhissederseniz,

ilacıdahafazlakullanmayın.Nefesalmanızayardımedençabukvekısaetkili(rahatlatıcı)

inhalerinizikullanın vederhaldoktorunuzlatemasa geçin.

Eğerinhalerikullanmaksizezorgeldiysedoktorunuzbirhavahaznesikullanmanızı

önerebilir.ALVESCO ®

’yauyanhavahaznesi AeroChamberPlus™’dır.EğerAeroChamber

Plus™ havahaznesini kullanıyorsanızlütfenilacıkullanırkenonunlaberabergelen

talimatlarauyunuz.Cihazhakkındadoktorunuzveyaeczacınızsizedahadetaylıbilgi

verebilir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

ALVESCO ®

, yanetkilerihakkındabilgiolmadığıiçin6yaşaltındakiçocuklarıntedavisinde

önerilmez.12 ya şın altındakiçocuklardagünde160 mcg’dan fazladozuygulanmamalıdır.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlılarhastalardadozayarlamasıyapmakgerekmez.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Karaciğerve/veyaböbrekyetmezliğiolan hastalardadozayarlamasıyapmak gerekmez.

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça, bu talimatlarıtakip ediniz.

İlacınızızamanındaalmayıunutmayınız.

DoktorunuzALVESCO ®

iletedavinizin nekadarsüreceğinisizebildirecektir.

Doktorunuzilekonuşmadanbaşkabirilaçkullanmayınız(reçetesizilaçlardadahilolmak

üzere).

EğerALVESCO ®

nunetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

AliBülentBAŞ

KullanmanızgerekendendahafazlaALVESCO ® kullandıysanız

AşırıdozdaALVESCO ®

kullanımındaözelbirtedavigerekmemektedir.Uzunsüre

kullanmanızgerekendenfazlaALVESCO ®

kullandıysanız,belliseviyedeadrenal

baskılanmasıolabilirveböbrek üstü bezifonksiyonlarınızın kontrolü gerekebilir.

ALVESCO ®

’dan kull anmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

ALVESCO ®

kullanmayıunutursanız

ALVESCO ® ’ yukullanmayıunutursanız,odozuatlayınvezamanıgeldiğindebirsonraki

dozdan devamedin. Eksik dozu telafietmek için ilacıikikerePÜSKÜRTMEYİN.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

ALVESCO ®

iletedavi sonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

ALVESCO ® etkisinieniyihergündüzenlialındığındagösterir.Kendiniziiyihissetsenizbile

inhaleri, doktorunuzkulla nmamanızısöyleyenekadarkullanın.

4. Ol asıyanetkiler nelerdir?

Tüm ilaçlargibi,ALVESCO ® ’nuniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

ALVESCO ®

kullanımıilegörülenyanetkilergenelliklehafiftir.Birçokvakadatedaviye

devamedilmiştir.

Seyrek( görülmesıklığı<1/1.000)

Dudak,dilveboğazınşişmesi(anjiyoödem)gibihemen veyadahasonrameydana

gelenaşırıduyarlılık(hipersensitivite)reaksiyonları.Bubelirtilermeydanageldiğinde

ilaçkullanımınıdurdurunuzvederhaltıbbiyardımalınız.

Yüksek kan basıncı,çarpıntı

Karınağrısıvehazımsızlık

Yaygın olmayan (görülmesıklığı<1/100)

Seskısıklığı/boğukluğu,inhalasyon sonrasıöksürük vehırıltının artması

Hoşolmayan tat, ağızdaveyaboğazdayanma, iltihaplanma, iritasyon, kuruluk

Bulantı, kusma

Ağıziçindeaft(ağızmantarenfeksiyonları)

Başağrısı

Deridekaşınmavekızarıklığaneden olandöküntüve/veya ekzema

Bilinmiyor(Eldeki verilerdenhareketletahminedilemiyor)

Uykuproblemleri,depresyonyadake ndiniendişeli,huzursuz,asabi,aşırıheyecanlı

veya gergin hissetme.Buetkilerin çocuklardameydanagelmeihtimalidahafazladır.

ALVESCO ®

vücudunuzdasteroidlerin normalüretiminietkileyebilir. Bu durumgenellikle

uzun süreveyüksek dozdatedavigörenhastalarda gözlenir.Buetkiler:

Çocukların veergenlik çağındakilerin büyümesindeyavaşlama

-Kemiklerinincelmesi

AliBülentBAŞ

Gözlensindemuhtemelbulanmalara(katarakt)yolaçarak netliğibozulangörüş

Gözdenormalolmayanyüksek tansiyonabağlıolarakgörmekaybı(glokom)

Aydedeyüz,vücudunüstkısmındakiloartışı,kolvebacaklardaincelme(Cushingoid

özellikler, Cushingsendromu)

Uzunsüretedaviolanergenlikçağındakihastalarınboylarıdüzenliolarakölçülmelidir.

Büyümeoranıyavaşlamışsa,doktorunuzastımınızıkontrolaltınaalabileceketkidekiendüşük

doziletedavinizidüzenleyecektir.

Steroidtabletler,ALVESCO ®

gibibirinhalerdendahafazlayanetkiyenedenolabilir.Eğer

ALVESCO ® kullanımısırasındaveyadahaöncesteroidtabletaldıysanız,tabletlerebağlıyan

etkioluşmariskibirsüredahadevamedebilir.

Doktorunuzungözetimindedüzenlisağlıkkontrolüyaptırmanız,siziniçindoğruolan

ALVESCO ®

dozunualdığınızdaneminolmanızısağlar.Düzenlikontrolleraynızamanda

oluşabilecekyanetkilerinkısazamandafarkedilmesinisağlarvekötüleşmeihtimalini

engeller.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenistenmeyen herhangibiretkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.ALVESCO ®

’nun saklanması

ALVESCO ®

’y u, çocukların göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

°C’nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Herkullanımdan sonraağızlığın kapağınıkapatınız.

Kapbasınçlısıvıiçerir.Doğrudangüneşışığınave50°C’denyükseksıcaklığamaruz

bırakmayınız.

Kapboşgörünsebiledelinmemeli,kırılmamalıveyayakılmamalıdır.

Birçokbasınçlıkapiçereninhalerilaçtaolduğugibi,buürününterapötiketkisikapsoğuk

olduğuzamanazalabilir.BununlaberaberALVESCO ®

-10°C’den40°C’yekadardüzenlidoz

verir.

Eğerdoktorunuztedaviyikesmenizekararverirseyadainhalerboşalırsa,ilacıgüvenlibir

şekildeimhaedebilmek için eczacınızagerigötürün.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonraALVESCO ®

’yu kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark edersenizALVESCO ®

’y ukullanmayınız.

AliBülentBAŞ

Ruhsat sahibi:

Takeda İlaçSağlık SanayiTicaretLimitedŞirketi

SiteYolu Sok. AnelİşMerkezi

No:5 Kat12 Ümraniye /İSTANBUL

Üretici:

Nycomed GmbH

78467 KonstanzAlmanyaadına

3MHealthCareLimited

DerbyRoad

Loughborough

Leicestershire

LE11 5SF

İngiltere

Bu kullanma talimatı.tarihindeonaylanmıştır.

Document Outline