ALVESCO

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ALVESCO 160 MCG COZELTI ICEREN INHALASYON AERSOLU 60 DOZ
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ALVESCO 160 MCG COZELTI ICEREN INHALASYON AERSOLU 60 DOZ
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ilacın

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699456520136
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

AliBülentBAŞ

KULLANMATALİMATI

ALVESCO ®

160mikrogramçözeltiiçereninhalasyonaerosolü

Ağızyolundannefesilealarakkullanılır.

Etkinmadde:Herbirölçülü inhalasyondo zunda(ağızlıktanverilendoz)160

mikrogram siklesonid

Yardımcımaddeler:Anhidretanolveiticigaz(HFA-134a, norfluran)

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşük dozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.ALVESCO ®

nedirveneiçinkullanılır?

2.ALVESCO ®

’yu kullanmaya başlamadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.ALVESCO ® nasılkullanılır?

4.Ola sıyanetkilernelerdir?

5.ALVESCO ®

’nun saklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.ALVESCO ®

nedirveneiçinkullanılır?

ALVESCO ® etkinmaddeolaraksiklesonidiçerir.80 veya160 mikrogramsiklesonid

içerenalüminyumdan yapılmışbasınçlıambalajdadır.ALVESCO ® yardımcımadde

olaraketanolveitici gaziçerir.

ALVESCO ®

etkigöstereceğiyerolanakciğere,ağızyolundannefesilealınan, berrak

verenksizbirinhalasyonçözeltisidir. Hergünkullanılmasıgereken,koruyucubir

ilaç tır(kortikosteroid).Etkisinisadeceakciğerde,nefesyoluilealındıktansonra

göstermeküzeretasar lanmıştır.

Builaç,astımıntümbasamaklarındailtihabıgidermek,solunumyolunugenişletmek,

belirtilerinkontrolünüsağlamakveoralsteroid(solunumyoluhastalıklarının

alevlenmesindekullanılanilaçlar)ihtiyacınıazaltmakamaçlıreçeteedilmiştir.

KOAH’ta(Kronikobstrüktif[tıkayıcı]akciğerhastalığı)tekbaşınakullanılması

önerilmez.

AliBülentBAŞ

ALVESCO ® nefesdarlığıgibiastımbelirtileriniveastımatağıgeçirmeihtimalini

azaltarakdaharahatnefesalmanızısağlar.ALVESCO ®

’nun koruyucuetkisizaman

içindegelişir.Bunedenlekendiniziiyihissetsenizbileilacıkullanmayahergün

devam etmelisiniz.

2. ALVESCO ® ’yukullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

ALVESCO ® ’yuaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

İçindekimaddelerdenherhangibirinealerjinizvarsa(yardımcımaddelerlistesine

bakınız.),

Akciğersisteminizietkileyenfungal(mantar),viral,bakteriyelenfeksiyonveya

akciğertüberkülozu (TB)tedavisigörüyorsanızveyadahaöncedengördüyseniz;

ALVESCO ®

’yu aşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Belirtileriniz kötüleşiyorsa(öksürük,nefesdarlığı, güçlüklevehırıltılısolunum,göğüs

darlığı),

Belirtilerinizyüzünden gece uyanıyorsanız,

Uygulamadan hemen sonrahırıltılısolunumgerçekleşiyorsa,

Alerjikrinit (buru niçiiltihaplanma)yadaegzema(kaşıntılıvekırmızıcilt)gibialerjik

etkilergözlemleniyorsa,

Şiddetliastımınızvarsa,

Bulantı, kusma,yüksek ateşveyaishalgibi ciddi semptomlargörülürse,

EğertablettenALVESCO ® ’yageçmişseniz,kortikosteroidlerleilişkiliolarakböbrek

üstübeziyetmezliğiriskibirsüredevamedebilir.Böbreküstübeziyetmezliğineait

bulgular(örn.başdönmesi,halsizlik,bulantı,iştahkaybı,huysuzluk,saçdökülmesi,

güçsüzlük,başağrısı,hafızaproblemleri,alerji,yemeisteğivekanşekerihastalıkları)

birsüregörülebilir.

Böbrek üstü beziyetmezliğinizvarsa,

Çabukvekısaetkili(rahatlatıcı)inhalerinizsizirahatlatmıyorsa,derhaldoktorunuzla

bağlantıyageçin

Ayrıca;

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

ALVESCO ® ’nunyiyecekveiçecekilekullanılması

ALVESCO ®

’nunyiyeceklerle ve içeceklerle herhangibiret kileşimibulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

ALVESCO ®

’nun hamilelerdegüvenirliğibelirlenmediğinden,hamileiseniz,

ALVESCO ® ’yusadece doktorunuzun önermesihalindekullanınız.

AliBülentBAŞ

ALVESCO ® anneüzerindeki olasıyararınbebeğingelişimiüzerindekiolasıriskinden

fazlaolmasıdurumundakullanılabilir.EğerdoktorunuzALVESCO ®

kullanımına

devametmenizekararverdiyse;astımkontrolünüsağlayacakendüşükdoz

kullanılmalıdır.

Hamileliğinizsırasındakortikosteroidkullandıysanızçocuğunuzunböbreküstü bezi

fonksiyonlarıdikkatletakip edilecektir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

ALVESCO ® ’yu kullanmadan öncedoktorunuzadanışınız.

İnhalesiklesonidin annesütünegeçipgeçmediğibilinmemektedir.

ALVESCO ®

,sadece anneüzerindekiyararınbebeküzerindekiolasıriskindenyüksek

olduğu durumlardareçeteedilebilir.

Araç vemakinekullan ımı

İnhalesiklesonid’inaraçvemakinekullanımıüzerineetkisiyokturyadaihmaledilebilecek

düzeydedir.

ALVESCO ® ’nuniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Butıbbiürünazmiktarda–heraktivasyonbaşına100mgdandahaaz-etanol(alkol)

içerdiğindengüvenlidir.

Di ğerilaçlarilebirliktekullanımı

Mantarveyavirüslere karşıbirilaç(ketokonazol, itrakonazol, ritonaviryadanelfinaviriçeren

ilaçlar) kullanıyorsanızALVESCO ® ’yu kullanmadan öncedoktorunuzabu konudabilgi

veriniz.

Eğerherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveya son zamanlardakullandınıziselütfen

doktorunuza veyaeczacınıza bu ilaçlarhakkında bilgiveriniz.

3. ALVESCO ®

nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

ALVESCO ® ’yu herzamandoktorunuzun sizetarifettiğişekildekullanınız.Eğernasıl

kullanacağınızdan emin değilsenizdoktorunuzaveyaeczacınızadanışmalısınız.

İnhaler60 veya120 puf(doz)içerir.Doktorunuzunsizeönerdiğigünlükuygulamadozuna

göre, bu ilaç1 ila2 ayarasıveya2 ila4 ayarasıyetecek dozu içermektedir.

Doktorunuzhergünnekadarilaçkullanmanızgerektiğinisizeanlatacaktırvebumiktar

sadecesizin ihtiyacınızkadardır.

HastalarınçoğundaastımınkontrolaltınaalınmasıiçinönerilengünlükALVESCO ®

dozu 160 mikrogramdır.

Günlükdozbazıhastalarda,astımkontrolününsağlanmasıiçinuygunolabilen80

mikrogramadüşürülebilir.

AliBülentBAŞ

AstımbelirtilerininşiddetlendiğihastalardaALVESCO ® dozununarttırılması

gerekebilir.Gündeikikez320 mikrogramverilmek üzere,640 mikrogram/gün’e

kadaryükseltilebilir.Ancakyüksekdozların3aydandahauzunsürekullanımını

doğrulayan veriyoktur.

Eğergerekiyorsa;doktorunuzkortikosteroidtabletve/veyailtihaplanmadurumunda

antibiyotikverebilir.

Doktorunuzastımınızınkontrolaltınaalınmasıiçingerekliendüşükdozu

ayarlayacaktır.

-Belirtilerinizde (öksürük,nefesdarlığı,hırıltılısolunum,göğüsdarlığı)24saatiçinde

biriyileşmefarketmelisiniz.

Uygulama yoluvemetodu:

Birçokdurumda,doktorunuzALVESCO ®

’yugündebirdefa, sabahyadaakşamkullanmanızı

isteyecektir.Doktorunuzun sizevereceğitalimatlaradikkatliceuymanızgerekir.Kendiniziiyi

hissetsenizbileALVESCO ®

’yu düzenliolarakhergün kullanmanızönemlidir.

Eğerçabukvekısaetkili(rahatlatıcı)inhalerinizihaftada2yada3 keredenfazlakullanmanız

gerekirse, ilacınızıgözden geçirmesiiçindoktorunuzabu durumu bildirmenizgerekir.

ALVESCO ®

’yu nasıldoğrukullanacağınızıbirdoktorun,hemşireninveyaeczacınınsize

göstermesiönemlidir.Düzgünbirşekildekullanıldığında,akciğeredoğrumiktardailaçulaşır.

Butalimattayazanbilgilersizeanlatılanlarıhatırlatmakamacıyladır.

ALVESCO ®

’yu doğrukullandığınızdaneminoluncayakadar,aynakarşısındabirkaçdeneme

yapabilirsiniz.İlacın,kullanımısırasındainhalerintepesindenveyaağzınızınkenarından

dışarıilaçkaçmadığından emin olunuz.

Eğerinhaleriilkdefakullanıyorsanızyadabirhaftadanuzunsüredirinhaleri

kullanmadıysanız,inhalerikullanmadan öncehazırlamanızgerekir.İnhalerinağızlıkkısmını

örtenkapağıçıkarınveinhaleriniçindeki metalkabınüzerine3kezbasarakilacıhavaya

doğru püskürtün.

ALVESCO ®

’yu kullanmadanönceçalkalamanızagerekyoktur.Herpüskürtmededoğrudozu

alabilmeniziçinilaç, kendiliğindeniyikarışmışbirsolüsyon halindedir.

İnhalasyon sırasında, tercihen oturmalıyadaayaktadurmalısınız.

Talimatlarıdikkatletakipediniz.Resimlerdesizeyolgösterecektir.

AliBülentBAŞ

1. Ağızlığıörtenkapağıaçınveağızlığıniçvedışkısmınıntemizvekuruolduğundan

emin olun.

2. İnhaleridik(tabanyukarıda)veişaretparmağınızinhalerinüstünde,başparmağınızise

ağızlığın altındaolacak şekildetutun.

3. Dışarıyadoğrunefesverin.İnhalerin içinenefesvermekten kaçının.

4. Ağızlıkkısmınıağzınızayerleştirin vedudaklarınızıağızlığın etrafınasıkıcakapatın.

5. Nefesalmayabaşladığınızanda,ilacıpüskürtebilmekiçininhalerintepesinebirdefa

asınveyavaşçaderinnefesalmayadevamedin.Püskürttüğünüzilacınağzınızdan

kaçmamasınadikkatedin.

AliBülentBAŞ

6. Aldığınıznefesibirsüretutun,busıradainhaleriağzınızdançıkarınveişaretparmağınızı

inhalerinüzerinden çekin. Nefesinizi10 saniyekadarveyadahauzun süre tutun.Yavaşça

nefesidışarıverin.İnhalerin içinenefesvermektenkaçının.

3. basamakile6.basamakarasındaanlatılanlarıuygularkenaceleETMEMENİZ

önemlidir.

7. Eğersizebirdozdahaalmanızsöylendiise,yarımdakikabekleyin ve3. basamaktan 6.

basamağakadaranlatılanlarıtekrarlayın.

8. İlacıkullandıktansonraağızlıktozolmasındiyekapağınıherzamankapatın.Kapağı

sıkıcayerineoturtun.

AliBülentBAŞ

9. Temizliğiiçin;

Ağızlıkkısmınıiçivedışıolmak üzeredüzenliolarak kuru birbezletemizleyin.

Kuru vekatlanmışbezkullanarak ilacıngeldiğikısmın içinisilin.

Temizlemesırasındasuveyabaşkaherhangibirsıvıkullanmayın.

DoğrubirşekildekullanımsayesindeherdefasındayeterlimiktardaALVESCO ®

akciğerinize

ulaşır.Doktorunuztedavinizinenetkilişekildesağlanmasıiçinuygulamatekniğinizidüzenli

olarak kontroledecektir.

İlacıiçerenmetalkaptamamenboşaldığındaiticigazındışarıdoğruilacıpüskürttüğünü

ssetmezveyaduymazsınız.

ALVESCO ® ’yu kullandıktan sonrahırıltılısolunumbaşlarsaveyagöğüsdarlığıhissederseniz,

ilacıdahafazlakullanmayın.Nefesalmanızayardımedençabukvekısaetkili(rahatlatıcı)

inhalerinizikullanın vederhaldoktorunuzlatemasa geçin.

Eğerinhalerikullanmaksizezorgeldiysedoktorunuzbirhavahaznesikullanmanızı

önerebilir.ALVESCO ® ’yauyanhavahaznesi AeroChamberPlus™’dır.EğerAeroChamber

Plus™ havahaznesini kullanıyorsanızlütfenilacıkullanırkenonunlaberabergelen

talimatlarauyunuz.Cihazhakkındadoktorunuzveyaeczacınızsizedahadetaylıbilgi

verebilir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

ALVESCO ® ,yanetkilerihakkındabilgiolmadığıiçin6yaşaltındakiçocuklarıntedavisinde

önerilmez. 12y aşın altındakiçocuklardagünde160 mcg’dan fazladozuygulanmamalıdır.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlılarhastalardadozayarlamasıyapmakgerekmez.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Karaciğerve/veyaböbrekyetmezliğiolan hastalardadozayarlamasıyapmak gerekmez.

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça, bu talimatlarıtakip ediniz.

İlacınızızamanındaalmayıunutmayınız.

DoktorunuzALVESCO ®

iletedavinizin nekadarsüreceğinisizebildirecektir.

Doktorunuzilekonuşmadanbaşkabirilaçkullanmayınız(reçetesizilaçlardadahilolmak

üzere).

EğerALVESCO ®

nunetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

AliBülentBAŞ

KullanmanızgerekendendahafazlaALVESCO ® kullandıysanız

AşırıdozdaALVESCO ®

kullanımındaözelbirtedavigerekmemektedir.Uzunsüre

kullanmanızgerekendenfazlaALVESCO ®

kullandıysanız,belliseviyedeadrenal

baskılanmasıolabilirveböbrek üstü bezifonksiyonlarınızın kontrolü gerekebilir.

ALVESCO ®

’dan kull anmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

ALVESCO ®

kullanmayıunutursanız

ALVESCO ® ’ yukullanmayıunutursanız,odozuatlayınvezamanıgeldiğindebirsonraki

dozdan devamedin. Eksik dozu telafietmek için ilacıikikerePÜSKÜRTMEYİN.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

ALVESCO ®

iletedavi sonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

ALVESCO ® etkisinieniyihergündüzenlialındığındagösterir.Kendiniziiyihissetsenizbile

inhaleri, doktorunuzkulla nmamanızısöyleyenekadarkullanın.

4. Ol asıyanetkiler nelerdir?

Tüm ilaçlargibi,ALVESCO ® ’nuniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

ALVESCO ®

kullanımıilegörülenyanetkilergenelliklehafiftir.Birçokvakadatedaviye

devamedilmiştir.

Seyrek (görülmesıklığı<1/1.000)

Dudak,dilveboğazınşişmesi(anjiyoödem)gibihemenveyadahasonrameydana

gelenaşırıduyarlılık(hipersensitivite)reaksiyonları.Bubelirtilermeydanageldiğinde

ilaçkullanımınıdurdurunuzvederhaltıbbiyardımalınız.

Yüksek kan basıncı,çarpıntı

Karınağrısıvehazımsızlık

Yaygın olmayan (görülmesıklığı<1/100)

Seskısıklığı/boğukluğu,inhalasyon sonrasıöksürük vehırıltının artması

Hoşolmayan tat, ağızdaveyaboğazdayanma, iltihaplanma, iritasyon, kuruluk

Bulantı, kusma

Ağıziçindeaft(ağızmantarenfeksiyonları)

Başağrısı

Deridekaşınmavekızarıklığaneden olan döküntüve/veyaekzema

Bilinmiyor(Eldeki verilerdenhareketletahminedilemiyor)

Uykuproblemleri,depresyonyadake ndiniendişeli,huzursuz,asabi,aşırıheyecanlı

veyagergin hissetme.Buetkilerin çocuklardameydanagelmeihtimalidahafazladır.

ALVESCO ®

vücudunuzdasteroidlerin normalüretiminietkileyebilir. Bu durumgenellikle

uzun süreveyüksek dozdatedavigörenhastalarda gözlenir.Buetkiler:

Çocukların veergenlik çağındakilerin büyümesindeyavaşlama

-Kemiklerinincelmesi

AliBülentBAŞ

Gözlensindemuhtemelbulanmalara(katarakt)yolaçarak netliğibozulangörüş

Gözdenormalolmayanyüksek tansiyonabağlıolarakgörmekaybı(glokom)

Aydedeyüz,vücudunüstkısmındakiloartışı,kolvebacaklardaincelme(Cushingoid

özellikler, Cushingsendromu)

Uzunsüretedaviolanergenlikçağındakihastalarınboylarıdüzenliolarakölçülmelidir.

Büyümeoranıyavaşlamışsa,doktorunuzastımınızıkontrolaltınaalabileceketkidekiendüşük

doziletedavinizidüzenleyecektir.

Steroidtabletler,ALVESCO ®

gibibirinhalerdendahafazlayanetkiyenedenolabilir.Eğer

ALVESCO ® kullanımısırasındaveyadahaöncesteroidtabletaldıysanız,tabletlerebağlıyan

etkioluşmariskibirsüredahadevamedebilir.

Doktorunuzungözetimindedüzenlisağlıkkontrolüyaptırmanız,siziniçindoğruolan

ALVESCO ®

dozunualdığınızdaneminolmanızısağlar.Düzenlikontrolleraynızamanda

oluşabilecekyanetkilerinkısazamandafarkedilmesinisağlarvekötüleşmeihtimalini

engeller.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenistenmeyen herhangibiretkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.ALVESCO ®

’nun saklanması

ALVESCO ®

’y u, çocukların göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

°C’nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Herkullanımdan sonraağızlığın kapağınıkapatınız.

Kapbasınçlısıvıiçerir.Doğrudangüneşışığınave50°C’denyükseksıcaklığamaruz

bırakmayınız.

Kapboşgörünsebiledelinmemeli,kırılmamalıveyayakılmamalıdır.

Birçokbasınçlıkapiçereninhalerilaçtaolduğugibi,buürününterapötiketkisikapsoğuk

olduğuzamanazalabilir.BununlaberaberALVESCO ®

-10°C’den40°C’yekadardüzenlidoz

verir.

Eğerdoktorunuztedaviyikesmenizekararverirseyadainhalerboşalırsa,ilacıgüvenlibir

şekildeimhaedebilmek için eczacınızagerigötürün.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonraALVESCO ®

’yu kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark edersenizALVESCO ®

’y ukullanmayınız.

AliBülentBAŞ

Ruhsat sahibi:

Takeda İlaçSağlık SanayiTicaretLimitedŞirketi

SiteYolu Sok. AnelİşMerkezi

No:5 Kat12 Ümraniye /İSTANBUL

Üretici:

Nycomed GmbH

78467 KonstanzAlmanyaadına

3MHealthCareLimited

DerbyRoad

Loughborough

Leicestershire

LE11 5SF

İngiltere

Bu kullanma talimatı………..tarihindeonaylanmıştır.

Document Outline

31-5-2018

Fluticasone Propionate Nasal Spray by Apotex Corp: Recall - Due to Potential for Small Glass Particles

Fluticasone Propionate Nasal Spray by Apotex Corp: Recall - Due to Potential for Small Glass Particles

The glass particles could block the actuator and impact the functionality of the pump and expose patients to the glass particles.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-5-2018

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. is voluntarily recalling one (1) lot of Fluticasone Propionate Nasal Spray, USP, 50 mcg per spray, 120 Metered Sprays, to the consumer level. The Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg per spray 120 Metered Sprays has been found to contain small glass particles. The glass particles could block the actuator and impact the functionality of the pump. The issue was discovered through a customer complaint.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-11-2018

Trelegy Ellipta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Trelegy Ellipta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Trelegy Ellipta (Active substance: fluticasone furoate/umeclidinium/vilanterol) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7416 of Tue, 06 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4363/WS/1369

Europe -DG Health and Food Safety

6-11-2018

Elebrato Ellipta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Elebrato Ellipta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Elebrato Ellipta (Active substance: fluticasone furoate/umeclidinium/vilanterol) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7417 of Tue, 06 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4781/WS/1369

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Revinty Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Revinty Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Revinty Ellipta (Active substance: fluticasone furoate / vilanterol) - Corrigendum - Commission Decision (2014)3040 of Tue, 03 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Relvar Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Relvar Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Relvar Ellipta (Active substance: fluticasone furoate/vilanterol) - Corrigendum - Commission Decision (2013)8089 of Tue, 03 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Avamys (Glaxo Group Ltd)

Avamys (Glaxo Group Ltd)

Avamys (Active substance: Fluticasone furoate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2773 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety