ALOXI 250 MCG 5 ML ENJEKSIYONLUK

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ALOXI 250 MCG/5 ML ENJEKSIYONLUK SOL. 1 FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ALOXI 250 MCG/5 ML ENJEKSIYONLUK SOL. 1 FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • flukonazol

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699650772065
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ALOXİ 250 μg/ 5 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren flakon

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

1 ml çözelti 50 mikrogram palonosetron (hidroklorür olarak) içerir.

Her bir ALOXİ 5 ml’lik çözelti flakonu, 250 mikrogram palonosetron (hidroklorür olarak)

içerir.

Yardımcı maddeler:

5 ml’lik çözeltide;

Mannitol…………..........207,5 mg

Disodyum edetat.............2,5 mg

Sodyum sitrat….…..........18,5 mg

Sodyum hidroksit….…... k.m (pH ayarlayıcı olarak kullanılır.)

Yardımcı maddeler için bölüm 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyonluk çözelti

Berrak, renksiz çözelti

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.

Terapötik endikasyonlar

ALOXİ yetişkinlerde;

İleri derecede emetojenik kanser kemoterapisi ile bağlantılı akut bulantı ve kusmanın

önlenmesinde

Orta derecede emetojenik kanser kemoterapisi ile bağlantılı bulantı ve kusmanın

önlemesinde endikedir.

ALOXİ, 1 aylık ve daha büyük pediatrik hastalarda;

İleri derecede emetojenik kanser kemoterapisi ile bağlantılı akut bulantı ve kusmanın

önlenmesinde ve orta derecede emetojenik kanser kemoterapisi ile bağlantılı bulantı

ve kusmanın önlemesinde endikedir.

4.2.

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:

ALOXİ yalnızca kemoterapiden önce kullanılmalıdır. Bu tıbbi ürün, bir sağlık profesyoneli

tarafından ve uygun tıbbi gözetim altında uygulanmalıdır.

Yetişkinlerde:

ALOXİ tek bir intravenöz bolus olarak, kemoterapi başlamadan yaklaşık 30 dakika önce

uygulanır. ALOXİ 30 saniye içinde enjekte edilmelidir.

ALOXİ’nin

ileri

derecede

emetojenik

kemoterapinin

neden

olduğu

bulantı

kusmayı

önleme

etkinliği,

kemoterapiden

önce

uygulanan

kortikosteroid

ilavesi

yoluyla

arttırılabilir.

Uygulama şekli:

İntravenöz kullanım içindir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek /Karaciğer yetmezliği:

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Hemodiyalize devam

eden son safha böbrek hastaları için herhangi bir veri yoktur.

Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Pediyatrik popülasyon:

Çocuklar ve Adolesanlarda (1 aylıktan 17 yaşına kadar):

20 mikrogram/kg (maksimum toplam doz 1500 mikrogramı geçmemelidir) palonosetron,

kemoterapiye başlanmadan yaklaşık 30 dakika öncesinden 15 dakikalık tek bir intravenöz

infüzyon olarak uygulanır.

1 aylıktan küçük çocuklarda ALOXİ’nin güvenlilik ve etkililiği kanıtlanmamıştır. Mevcut veri

bulunmamaktadır. 2 yaşından küçük çocuklarda bulantı ve kusmanın önlenmesinde ALOXİ

kullanımına ilişkin sınırlı veri bulunmaktadır.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılarda hiçbir doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

4.3.

Kontrendikasyonlar

Etkin madde ya da yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda

kontrendikedir (bkz. bölüm 6.1).

4.4.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Palonosetron kalın barsak geçiş zamanını arttırabileceğinden, konstipasyon hikayesi olan ya

da subakut intestinal obstrüksiyon belirtileri olan hastalar uygulama sonrası takip edilmelidir.

Palonosetron 750 mikrogram kullanımına bağlı, hastane bakımı gerektiren fekal etkili iki

konstipasyon vakası rapor edilmiştir.

Test edilen tüm dozlarda, palonosetron klinik açıdan önemli QTc aralığının uzamasına neden

olmamaktadır. Palonosetronun QT/QTc üzerine etkisini kanıtlayan kesin veriler için sağlıklı

gönüllülerde

spesifik

QT/QTc

çalışması

yürütülmüştür

(bkz.

Farmakodinamik

özellikler).

Ayrıca, diğer 5-HT

reseptör antagonistlerinde olduğu gibi, QT aralığı uzaması olan veya QT

aralığı

uzaması

oluşumu

eğilimi

görülen

hastalarda

palonosetron

kullanılırken

dikkatli

olunmalıdır. Bu koşullar, kendisinde veya ailesinde QT uzaması geçmişi bulunan hastaları,

elektrolit bozuklukları, konjestif kalp yetmezliği, bradiaritmi, iletim bozuklukları bulunan

hastaları ve anti-aritmik ajanları ya da QT uzamasına ya da elektrolit anormalliklerine neden

olan diğer tıbbi ürünleri alan hastaları içermektedir. 5-HT

antagonisti uygulanmadan önce

hipokalemi ve hipomagnezemi durumu düzeltilmelidir.

Tek başına veya diğer serotonerjik ilaçlar [Selektif serotonin gerialım inhibitörleri (SSRI) ve

serotonin noradrenalin gerialım inhibitörleri (SNRI) dahil] ile birlikte 5-HT

antagonistleri

kullanımı

sonucu

serotonin

sendromu

vakaları

bildirilmiştir.

Serotonin

sendromu

gibi

belirtiler için hastanın uygun şekilde gözlenmesi önerilir.

ALOXİ başka bir kemoterapi uygulaması ile ilişkili değilse, kemoterapiyi takip eden günlerde

bulantı ve kusmayı önlemek ya da tedavi etmek amacıyla kullanılmamalıdır.

Bu tıbbi ürün her bir flakonunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani

esnasında “sodyum” içermez.

ALOXİ

207,5

mannitol

içermektedir,

ancak

miktar

herhangi

uyarı

gerektirmemektedir.

4.5.

Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Palonosetron, CYP3A4 ve CYP1A2 izoenzimlerinin minör katılımı ile, esas olarak CYP2D6

tarafından

metabolize

edilir.

In

vitro

çalışmaları

alındığında,

klinikte

kullanılan

konsantrasyonlarda palonosetron sitokrom P450 izoenzimini indüklemez ya da inhibe etmez.

Kemoterapötik ajanlar:

Preklinik çalışmalarda,

palonosetron test edilen 5 kemoterapötik

ajanın

antitümör

aktivitesini

inhibe

etmemiştir

(sisplatin,

siklofosfamid,

sitarabin,

doksorubisin ve mitomisin C).

Metoklopramid: Klinik bir çalışmada, palonosetronun intravenöz tek bir dozu ile bir CYP2D6

inhibitörü

olan

oral

metoklopramidin

kararlı

durum

konsantrasyonunda

önemli

farmakokinetik etkileşim görülmemiştir.

CYP2D6

indükleyiciler

inhibitörler:

Farmakokinetik

analiz

yapılan

popülasyonda,

CYP2D6 indükleyicileri (deksametazon ve rifampisin) ve inhibitörler (amiodaron, selekoksib,

klorpromazin, simetidin, doksorubisin, fluoksetin, haloperidol, paroksetin, kinidin, ranitidin,

ritonavir, sertralin ya da terbinafin) ile birlikte uygulandığında, palonosetron klerensi üzerinde

hiçbir önemli etki görülmemiştir.

Kortikosteroidler: Palonosetron, kortikosteroidler ile birlikte güvenli olarak uygulanabilir.

Serotonerjik ilaçlar (SSRI ve SNRI gibi): 5-HT

antagonistleri ile birlikte diğer serotonerjik

ilaçların (SSRI ve SNRI dahil) kullanımı sonucu serotonin sendromu vakaları bildirilmiştir.

Diğer ilaçlar: Palonosetron analjezikler, antiemetik, antispazmodikler ve antikolinerjik ilaçlar

ile güvenli olarak uygulanabilir.

4.6.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye:

Gebelik kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanıldığında üreme kapasitesini etkileyip

etkilemediği bilinmemektedir.

Gebelik dönemi:

Doktor tarafından gerekli görülmediği sürece ALOXİ gebe kadınlarda kullanılmamalıdır.

Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Palonosetron için gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin yeterli klinik veri mevcut değildir.

Hayvan çalışmaları, gebelik, embriyonal/fetal gelişim, doğum ya da doğum sonrası gelişim ile

ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir. Plasental

transfer ile ilgili olarak, hayvan çalışmalarından sadece sınırlı veriler elde edilmiştir (bkz.

Bölüm 5.3). Gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi:

Palonosetronun insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Bu sebeple ALOXİ ile tedavi

sırasında emzirme durdurulmalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite:

Palonosetronun fertilite üzerine etkisi ile ilgili veri bulunmamaktadır.

4.7.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkileri ile ilgili hiçbir çalışma yapılmamıştır.

Palonosetron, baş dönmesine, uyku hali ya da halsizliğe sebep olduğundan, hastalar araç ve

makine kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır.

4.8.

İstenmeyen etkiler

250 mikrogramlık bir dozda 633 hasta üzerinde yapılan klinik çalışmalarda, en sık rastlanan

advers etkiler, baş ağrısı (% 9) ve konstipasyon (% 5) olarak gözlenmiştir.

Klinik çalışmalarda aşağıdaki advers etkiler ALOXİ ile ilgili muhtemel ya da olası olarak

gözlenmiştir.

Sıklık kategorileri aşağıdaki şekildedir:

Çok yaygın (≥1/10)

Yaygın (≥1/100 ile <1/10)

Yaygın olmayan (≥1/1.000 ile <1/100)

Seyrek (≥1/10.000 ile <1/1.000)

Çok seyrek (<1/10.000)

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Çok seyrek: Aşırı duyarlılık*, anafilaksi*, anafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar* ve şok*

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın olmayan: Hiperkalemi, hipokalemi, metabolik bozukluklar, hipokalsemi, anoreksi,

hiperglisemi, iştah azalması

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın olmayan: Anksiyete, öfori hali

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Baş ağrısı, baş dönmesi

Yaygın

olmayan:

Uyku

hali,

uykusuzluk,

parestezi,

aşırı

uyku

hali,

periferal

sensoryal

nöropati

Göz hastalıkları

Yaygın olmayan: Gözde iritasyon, göz tembelliği

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın olmayan: Hareket hastalığı (taşıt tutması), kulak çınlaması

Kardiyak hastalıklar

Yaygın olmayan: Taşikardi, bradikardi, ekstrasistol, miyokard iskemisi, sinüs taşikardisi,

sinüs aritmisi, supraventriküler ekstrasistol

Vasküler hastalıklar

Yaygın olmayan: Hipotansiyon, hipertansiyon, damar renginin değişmesi, damarda ödem

Solunum, göğüs ve mediastinal hastalıkları

Yaygın olmayan: Hıçkırık

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Konstipasyon, diyare

Yaygın olmayan: Dispepsi, karın ağrısı, karnın üst bölümünde ağrı, ağız kuruluğu, flatulans

Hepato- bilier hastalıklar

Yaygın olmayan: Hiperbilirubinemi

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Alerjik dermatit, pruritik döküntü

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın olmayan: Artralji

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Yaygın olmayan: Üriner retansiyon, glikozüri

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın olmayan: Asteni, pireksi, yorgunluk, sıcak basması, grip benzeri hastalık

Çok seyrek: Enjeksiyon bölgesi reaksiyonu (yanma, endurasyon, rahatsızlık ve ağrı)

Araştırmalar

Yaygın olmayan: Yükselmiş transaminaz seviyeleri, elektrokardiyogramda QT uzaması

*Pazarlama sonrası çalışmalardan elde edilmiştir.

Pediyatrik popülasyon

Orta derecede veya ileri derecede emetojenik kanser kemoterapisi ile bağlantılı bulantı ve

kusmanın önlemesi için yapılan pediyatrik klinik çalışmalarda, 402 hasta tek doz olarak (3, 10

veya 20 mikrogram/kg) palonosetron almıştır. Aşağıda yaygın veya yaygın olmayan advers

reaksiyonlar

palonosetron

için

bildirilmiştir,

hiçbiri

görülme

sıklığından

fazla

bildirilmemiştir.

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Baş ağrısı

Yaygın olmayan: Baş dönmesi, diskinezi

Kardiyak hastalıklar

Yaygın olmayan: Elektrokardiyogramda QT uzaması, iletim bozukluğu, sinüs taşikardi

Solunum, göğüs ve mediastinal hastalıkları

Yaygın olmayan: Öksürük, dispne, epistaksis (burun kanaması)

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Alerjik dermatit, kaşıntı, cilt problemi, ürtiker

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın olmayan: Pireksi, infüzyon bölgesinde ağrı, infüzyon bölgesi reaksiyonu, ağrı

Advers reaksiyonlar, 4 kemoterapi siklusuna kadar palonosetron alan pediyatrik hastalarda

değerlendirilmiştir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9.

Doz aşımı ve tedavisi

Hiçbir aşırı doz vakası rapor edilmemiştir.

Yetişkin klinik çalışmalarında 6 mg’a kadar olan dozlar kullanılmıştır. En yüksek doz grubu,

diğer doz grupları ile karşılaştırıldığında advers reaksiyonların insidansı benzer bulunmuştur

ve hiçbir doz cevabı etkisi gözlenmemiştir. ALOXİ ile muhtemel olmayan aşırı doz vakasında

destekleyici

tedavi

uygulanmalıdır.

Diyaliz

çalışmaları

gerçekleştirilmemiştir,

ancak,

büyük dağılım hacmi sebebiyle, diyalizin ALOXİ doz aşımında etkili bir tedavi olması

muhtemel değildir.

Pediyatrik popülasyon

Pediyatrik klinik çalışmalarında hiçbir aşırı doz vakası rapor edilmemiştir.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1.

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik

Grup:

Antiemetikler

Bulantıyı

Önleyiciler,

Serotonin

(5HT

antagonistleri

ATC Kodu: A04AA05

Palonosetron, 5HT

reseptörünün seçici yüksek afiniteli reseptör antagonistidir.

Sisplatin

50 mg/m

, karboplatin, siklofosfamid

1500 mg/m

ve doksorubisin > 25 mg/m

içeren,

orta

derecede

emetojenik

kemoterapi

alan

1132

hasta

gerçekleştirilen

randomize,

çift

kör

çalışmada,

gün,

intravenöz

uygulanan

mikrogram

mikrogram palonosetron ile 32 mg ondansetron (yarı ömrü 4 saat) ya da 100 mg dolasetron

(yarı- ömrü 7.3 saat), deksametazon olmaksızın karşılaştırılmıştır.

Sisplatin ≥ 60 mg/m

, siklofosfamid > 1500 mg/m

ve dakarbazin içeren ileri derecede

emetojenik kemoterapi alan 667 hasta ile gerçekleştirilen randomize, çift kör çalışmada, 1.

gün

intravenöz

uygulanan

mikrogram

mikrogram

palonosetron,

ondansetron ile karşılaştırılmıştır. Deksametazon, hastaların % 67’sine kemoterapiden önce

profilaktik olarak uygulanmıştır.

çalışmalar,

palonosetronun

etkinliğini

gecikmiş

başlayan

bulantı

kusmada

değerlendirmek için tasarlanmamıştır. Antiemetik aktivite 0-24 saat, 24-120 saat ve 0-120 saat

süresince gözlenmiştir. Orta ve ileri derecede emetojenik kemoterapi üzerindeki çalışma

sonuçları ve aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir.

Palonosetron, emezisin akut fazında etkinlik bakımından karşılaştırılan diğer ilaçlardan farklı

değildir.

Palonosetronun

çoklu

sikluslarda

karşılaştırmalı

etkinliği

kontrollü

klinik

çalışmalarda

gösterilmemesine rağmen, üç faz 3 çalışmasına dahil olan 875 hasta açık uçlu güvenlik

çalışmasına devam etmiştir ve 9 ilave kemoterapi siklusunda 750 mikrogram palonosetron ile

tedavi edilmiştir. Bütün sikluslar süresince tam emniyet sürdürülmüştür.

Tablo 1: Ondansetrona karşı Orta Emetojenik Kemoterapi tedavisine yanıt veren grup

ve fazdaki hastaların yüzdesi

a

ALOXİ

250 mikrogram

(n=189)

Ondansetron

32 miligram

(n=185)

Delta

%

%

%

Tam Cevap ( Bulantı yok ve kurtarma tedavisi yok) % 97.5 Cl

b

0- 24 saat

81.0

68.6

12.4

(% 1.8, % 22.8)

24- 120 saat

74.1

55.1

19.0

(% 7.5, % 30.3)

0- 120 saat

69.3

50.3

19.0

(% 7.4, % 30.7)

Tam kontrol (Tamamlanmış cevap ve hafif bulantıdan daha fazlası değil) p- değeri

c

0- 24 saat

76.2

65.4

10.8

24- 120 saat

66.7

50.3

16.4

0.001

0- 120 saat

63.0

44.9

18.1

0.001

Bulantı yok (Likert skalası) p-değeri

c

0- 24 saat

60.3

56.8

24- 120 saat

51.9

39.5

12.4

0- 120 saat

45.0

36.2

Tedavi etme amaçlı grup

Çalışma etkinliğin farklı olmadığını göstermek için tasarlanmıştır. ALOXİ ve karşılaştırılan

ilaç arasında farklı olmayan etkinliğin alt sınırı % -15’den büyüktür.

Ki-kare testi. Anlamlılık seviyesi α =0.05.

Tablo 2: Dolasetron karşı Orta Emetojenik Kemoterapi tedavisine yanıt veren grup ve

fazdaki hastaların yüzdesi

a

ALOXİ

250 mikrogram

(n=185)

Dolasetron

100 miligram

(n=191)

Delta

%

%

%

Tam Cevap (Bulantı yok ve kurtarma tedavisi yok) % 97.5 Cl

b

0- 24 saat

63.0

52.9

10.1

(% -1.7, % 21.9)

24- 120 saat

54.0

38.7

15.3

(% 3.4, % 27.1)

0- 120 saat

46.0

34.0

12.0

(% 0.3, % 23.7)

Tam kontrol (Tamamlanmış cevap ve hafif bulantıdan daha fazlası değil) p- değeri

c

0- 24 saat

57.1

47.6

24- 120 saat

48.1

36.1

12.0

0.018

0- 120 saat

41.8

30.9

10.9

0.027

Bulantı yok (Likert skalası) p- değeri

c

0- 24 saat

48.7

41.4

24- 120 saat

41.8

26.2

15.6

0.001

0- 120 saat

33.9

22.5

11.4

0.014

Tedavi etme amaçlı grup

Çalışma etkinliğin farklı olmadığını göstermek için tasarlanmıştır. ALOXİ ve karşılaştırılan

ilaç arasında farklı olmayan etkinliğin alt sınırı % -15’den büyüktür.

Ki-kare testi. Anlamlılık seviyesi α =0.05.

Tablo 3: Ondansetrona karşı Orta Emetojenik Kemoterapi tedavisine yanıt veren grup

ve fazdaki hastaların yüzdesi

a

ALOXİ

250 mikrogram

(n=223)

Ondansetron

32 miligram

(n=221)

Delta

%

%

%

Tam Cevap (Bulantı yok ve kurtarma tedavisi yok) % 97.5 Cl

b

0- 24 saat

59.2

57.0

(% -8.8, % 13.1)

24- 120 saat

45.3

38.9

(% -4.6, % 17.3)

0- 120 saat

40.8

33.0

(% -2.9, % 18.5)

Tam kontrol (Tamamlanmış cevap ve hafif bulantıdan daha fazlası değil) p- değeri

c

0- 24 saat

56.5

51.6

24- 120 saat

40.8

35.3

0- 120 saat

37.7

29.0

Bulantı yok (Likert skalası) p- değeri

c

0- 24 saat

53.8

49.3

24- 120 saat

35.4

32.1

0- 120 saat

33.6

32.1

Tedavi etme amaçlı grup

Çalışma etkinliğin farklı olmadığını göstermek için tasarlanmıştır. ALOXİ ve karşılaştırılan

ilaç arasında farklı olmayan etkinliğin alt sınırı % -15’den büyüktür.

Ki-kare testi. Anlamlılık seviyesi α =0.05.

Palonosetronun kan basıncı, kalp atışı ve QTc’ yi de içeren EKG parametrelerine olan etkisi

ondansetron

dolasetron

etkileri

karşılaştırılabilirdir.

Klinik-dışı

çalışmalarda

palonosetronun, ventriküler depolarizasyon ve repolarizasyonla ilişkili iyon kanallarını bloke

etme ve potansiyel aksiyon süresini uzatma özelliği gösterilmiştir.

Palonosteronun QTc aralığı üzerine etkisi, yetişkin kadın ve erkeklerde, çift-kör, randomize,

paralel,

plasebo

pozitif

(moksifloksasin)

kontrollü

çalışma

değerlendirilmiştir.

Çalışmanın amacı, 221 sağlıklı bireyde, 0.25, 0.75 veya 2.25 mg’ lık tek dozlarda IV olarak

uygulamanın EKG etkilerini değerlendirmektir. Çalışma, 2.25 mg’ lık dozlara kadar diğer

EKG aralıklarında olduğu gibi QT/QTc aralığına hiçbir etkinin olmadığını kanıtlamıştır. Kalp

atışında,

atrioventriküler

(AV)

iletimde

kardiyak

repolarizasyonunda

hiçbir

önemli

değişiklik gözlenmemiştir.

Pediyatrik popülasyon

Kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmanın önlenmesinde

İntravenöz olarak tek doz uygulanan 3 mikrogram/kg ve 10 mikrogram/kg palonosetronun

güvenliği

etkinliği

orta

yüksek

emetojenik

kemoterapi

alan

aşağıdaki

yaş

gruplarındaki 72 hastada yapılan ilk klinik çalışmada araştırılmıştır: > 28 günlük ila 23 aylık

(12 hasta), 2 yaş ila 11 yaş (31 hasta), ve 12 yaş ila 17 yaş (29 hasta). Hiçbir doz seviyesinde

güvenlik ile ilgili sorun görülmemiştir. Primer etkinlik değişkeni, kemoterapi uygulamasının

başlamasından sonraki ilk 24 saat boyunca tam yanıt (CR, herhangi bir kusma durumunun

görülmemesi

herhangi

tedavi

edici

ilaç

kullanılmaması

olarak

tanımlanır)

veren

hastaların

oranıydı.

mikrogram/kg

palonosetron

uygulanması

sonrasında

etkinlik,

mikrogram/kg palonosetron uygulanmasına kıyasla sırasıyla % 54.1 ve % 37.1 idi.

Pediyatrik

kanser

hastalarında

kemoterapiye

bağlı

bulantı

kusmanın

önlenmesi

için

ALOXİ’nin etkililiği, palonosetronun tek bir intravenöz infüzyonuna karşı i.v. ondansetron

rejiminin karşılaştırıldığı ikinci bir merkezi ʽʽnon-inferiorityʼʼ (etkinlik bakımından farklı

olmadığının

gösterildiği)

çalışmada

ispat

edilmiştir.

Orta

derecede

69.2)

veya

ileri

derecede (% 30.8) emetojenik kemoterapi alan, 64 günlükten 16.9 yaşına kadar, toplamda

493 pediyatrik hasta, Siklus 1 sırasında emetojenik kemoterapinin başlamasından 30 dakika

öncesinde, palonosetron 10 µg/kg (maksimum 0.75 mg), palonosetron 20 µg/kg (maksimum

1.5 mg) veya ondansetron (3 x 0.15 mg/kg, maksimum toplam doz 32 mg) ile tedavi

edilmiştir. Tüm tedavi grupları boyunca, hastaların çoğu (% 78.5) daha önce kemoterapi

almıştı.

Doksorubisin,

siklofosfamid

(<1500

mg/m

ifosfamid,

sisplatin,

daktinomisin,

karboplatin ve daunorubisin dahil emetojenik kemoterapiler uygulanmıştır. Deksametazon

dahil adjuvan kortikosteroidler, hastaların %55’ine kemoterapi ile birlikte uygulanmıştır.

Kemoterapinin ilk siklusunun akut fazında, kemoterapiye başlanmasından sonraki ilk 24

saatte kusma, öğürme görülmemesi ve yardımcı ilaç kullanılmaması olarak tanımlanan tam

yanıt (CR), birincil etkinlik bitiş noktasıdır. Etkinlik, intravenöz palonosetronun etkinliğinin

intravenöz

ondansetronun

etkinliğinden

farklı

olmadığının

gösterilmesine

dayanır.

Eğer

intravenöz palonosetron ile intravenöz ondansetronun tam yanıt oranlarındaki fark için % 97.5

güven aralığının alt sınırı %

-15'den büyük ise ʽʽnon-inferiorityʼʼ kriteri karşılanmıştır.

Palonosetron 10 µg/kg, 20 µg/kg ve ondansetron gruplarında, CR

0-24saat

olan hastaların oranı

%54.2, %59.4 ve %58.6 idi. Palonosetron 20 µg/kg ve ondansetron grupları arasında CR

0-24saat

‘de

farkın %97.5 güven aralığı (stratum ayarlı Mantel-Haenszel test) [% -11.7, % 12.4]

olduğundan, 20 mikrogram/kg palonosetron dozunun ondansetron ile etkinlik bakımından

farklı olmadığı gösterilmiştir.

çalışmada

pediyatrik

hastalarda

kemoterapi

bağlantılı

bulantı

kusmanın

önlenmesinde yetişkinlerde gerekli palonosetron dozundan daha yüksek bir doz gerektiği

gösterilirken, güvenlik profili, yetişkinlerde yerleşmiş güvenlik profili ( Bkz. bölüm 4.8) ile

birbirini tutmaktadır. Farmakokinetik bilgi bölüm 5.2’de sunulmaktadır.

Post-operatif bulantı ve kusmanın önlenmesi:

İki pediyatrik çalışma yapılmıştır. İntravenöz olarak tek doz uygulanan 1 mikrogram/kg ve 3

mikrogram/kg palonosetronun güvenliği ve etkinliği elektif ameliyat geçiren aşağıdaki yaş

gruplarındaki 150 hastada yapılan ilk klinik çalışmada karşılaştırılmıştır: > 28 günlük ila 23

aylık (7 hasta), 2 yaş ila 11 yaş (96 hasta) ve 12 yaş ila 16 yaş (47 hasta). Hiçbir tedavi

gurubunda güvenlik ile ilgili sorun görülmemiştir. Ameliyat sonrası 0-72 saatlerinde kusma

görülmeyen hastaların oranı 1 mikrogram/kg veya 3 mikrogram/kg palonosetron uygulanması

sonrası benzerdi (% 88’e kıyasla % 84).

İkinci pediyatrik çalışma, i.v. palonosetrona (1 µg/kg, maksimum 0.075 mg) karşı i.v.

ondansetronun karşılaştırıldığı, çok merkezli, çift-kör, çift-plasebo, randomize, paralel gruplu,

aktif

kontrollü,

dozlu

ʽʽnon-inferiorityʼʼ

(etkinlik

bakımından

farklı

olmadığının

gösterildiği) çalışmasıydı. 30 günlükten 19.9 yaşına kadar, toplamda 670 pediyatrik cerrahi

hasta çalışmaya katıldı. Ameliyat sonrası ilk 24 saat sırasında, primer etkinlik bitiş noktası,

Tam Cevap ( CR: herhangi bir kusma ve öğürme durumunun görülmemesi ve herhangi bir

tedavi

edici

ilaç

kullanılmaması

olarak

tanımlanır)

palonosetron

grubundaki

hastaların

%78.2’sinde ve ondansetron grubundaki hastaların %82.7’sinde elde edilmiştir. Önceden

belirlenen % -10’luk ʽʽnon-inferiorityʼʼ sınırı göz önünde bulundurulduğunda, stratum ayarlı

Mantel-Haenszel istatistiksel ʽʽnon-inferiorityʼʼ güven aralığı, tam yanıt (CR), birincil etkinlik

bitiş noktasında fark için [% -10.5, 1.7] bulunmuştur. Bu nedenle ʽʽnon-inferiorityʼʼ, etkinlik

bakımından faklı olmadıkları, gösterilememiştir. Her iki tedavi grubunda da yeni bir güvenlik

endişesi ortaya çıkmamıştır.

Pediyatrik kullanım hakkında bilgi için bölüm 4.2’ye baknız.

5.2.

Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler:

Palonosetron hidroklorür beyazdan kirli beyaza renkli kristalize tozdur. Suda ve propilen

glikolde çözünür, etanol ve 2-propanolde az çözünür. ALOXİ enjeksiyonluk solüsyon, steril,

berrak, renksiz, pirojensiz, izotonik, tamponlanmış bir çözeltidir. Çözeltinin pH değeri 4,5-

5,5’dur.

Emilim:

İntravenöz uygulamayı takiben, plazma konsantrasyonlarındaki başlangıçtaki ani azalmayı

takiben yaklaşık 40 saatlik eliminasyon yarı ömrü ile vücuttan yavaş bir şekilde atılır.

Ortalama

maksimum

plazma

konsantrasyonu

maks

konsantrasyon-zaman

eğrisinin

altında kalan alan (EAA

0-∞

) genellikle doz ile orantılı olup, sağlıklı gönüllülerde ve kanser

hastalarında 0.3-90 mikrogram/kg doz aralığındadır.

Gün aşırı 3 doz 0.25 mg palonosetronun 11 testis kanseri hastasına intravenöz uygulanmasını

takiben 1. gün ila 5. gün arasındaki ortalama plazma konsantrasyonu artışı % 42

% 34’dü. 3

gün

boyunca

günde

0.25

palonosetronun

sağlıklı

gönüllüye

intravenöz

uygulanmasını

takiben

gün

gün

arasındaki

ortalama

plazma

palonosetron

konsantrasyonu artışı % 110

% 45’ti.

Farmakokinetik simülasyonlar ardışık üç gün boyunca günde bir kez 0.25 mg intravenöz

palonosetron uygulamasına genel maruz kalımın (EAA

0-∞

) 0.75 mg intravenöz tek doz

palonosetron uygulaması ile benzer olduğunu, ancak 0.75 mg tek doz uygulamanın C

maks

’ının

daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Dağılım:

Palonosetron önerilen dozlarda vücutta yaygın olarak dağılır ve dağılım hacmi yaklaşık 6.9-

7.9 L/kg’dır. Palonosetron’un yaklaşık % 62’si plazma proteinlerine bağlanır.

Biyotransformasyon:

Palonosetron,

yaklaşık % 40’ı böbrek

yoluyla,

yaklaşık % 50’si palonosetron’un 5HT

reseptör

antagonist

aktivitesinin

1’den

daha

azına

sahip

olan

primer

metabolite

dönüştüğü ikili bir yol ile elimine edilir. In vitro metabolizma çalışmaları palonosetronun

CYP2D6 ve daha az olmak üzere, CYP3A4 ve CYP1A2 izoenzimleri ile metabolize

edildiğini göstermiştir. Klinik farmakokinetik parametreler, CYP2D6 substratlarının yavaş ve

hızlı metabolize edicileri arasında anlamlı derecede farklılık göstermemektedir. Palonosetron

klinik olarak kullanılan konsantrasyonlarda sitokrom P450 izoenzimlerini inhibe etmez ya da

indüklemez.

Eliminasyon:

10 mikrogram/kg [

C]-palonosteron’un tek bir intravenöz dozundan sonra, dozun yaklaşık %

80’i 144 saat içinde idrar yoluyla değişmemiş aktif madde olarak atılmıştır. Bu da verilen

dozun % 40’ına eşdeğerdir. Sağlıklı gönüllülere tek doz intravenöz bir bolus uygulamasından

sonra, palonosetronun toplam vücut klerensi 173 ± 73 ml/dk. ve renal klerens 53 ± 29

ml/dk’dır. Toplam vücut klerensinin düşük ve dağılım hacminin büyük olması, plazmada

yaklaşık 40 saat’lik eliminasyon yarı-ömür ile sonuçlanır. Hastaların % 10’u 100 saatten daha

fazla bir ortalama eliminasyon yarı ömrüne sahiptir.

Doğrusallık/ Doğrusal olmayan durum:

Veri bulunmamaktadır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Yaşlılarda:

Yaş,

palonosetron’un

farmakokinetiğini

etkilemez.

Yaşlı

hastalarda

ayarlamasına gerek yoktur.

Cinsiyet: Cinsiyet palonosetron’un farmakokinetiğini etkilemez. Cinsiyet baz alınarak doz

ayarlamasına gerek yoktur.

Pediyatrik popülasyon: Tek dozluk i.v. ALOXİ’nin farmakokinetik verileri, 10 µg/kg veya 20

µg/kg ilaç alan pediyatrik kanser hastalarının ( n=280) bir alt kümesinden elde edilmiştir. Doz

µg/kg’dan

µg/kg’a

çıkarıldığı

zaman,

ortalama

AUC’de

dozla

orantılı

artış

gözlemlenmiştir. ALOXİ 20 µg/kg’ın sonraki tek dozluk intravenöz infüzyonunda, 15

dakikalık infüzyonun bitiminde raporlanan plazma pik konsantrasyonları (CT), tüm

yaş

gruplarında bir hayli değişkendi ve 6 yaşından küçük hastalarda, daha büyük pediyatrik

hastalarda

olduğundan

daha

düşük

olma

eğilimindeydi.

Ortalama

yarı-ömür

tüm

yaş

gruplarında 29.5 idi ve 20 µg/kg’lık uygulamadan sonra yaş grupları arasında yaklaşık 20 ila

30 saat arasında değişmekte idi.

yaşlarındaki

hastalardaki

toplam

vücut

klerensi

(L/saat/kg),

sağlıklı

yetişkinlerdekine

benzerdi.

Dağılma

hacminde,

L/kg

olarak

ifade

edildiğinde,

belirgin

farklılıklar yoktu.

Tablo 4: 15 dakika boyunca 20 µg/kg ALOXİ’nin intravenöz infüzyonu sonrasında

Pediyatrik Kanser Hastalarında ve intravenöz bolus ile 3 ve 10 µg/kg palonosetron

dozları alan Yetişkin Kanser Hastalarında Farmakokinetik Parametreler

Pediyatrik Kanser Hastaları

a

Yetişkin Kanser

Hastaları

b

2

yaşından

küçük

2- 6

yaş arası

6-12

yaş arası

12- 17

yaş arası

3.0

g/kg

10

g/kg

N=3

N=5

N=7

N=10

N=6

N=5

0-∞

, saat·µg/L

69.0

(49.5)

103.5

(40.4)

98.7

(47.7)

124.5

(19.1)

35.8

(20.9)

81.8

(23.9)

, saat

24.0

23.3

30.5

56.4

(5.81)

49.8

(14.4)

N=6

N=14

N=13

N=19

N=6

N=5

Klerens

, L/saat/kg

0.31

(34.7)

0.23 (51.3)

0.19

(46.8)

0.16

(27.8)

0.10

(0.04)

0.13

(0.05)

Dağılım hacmi

c, d

, L/kg

6.08

(36.5)

5.29 (57.8)

6.26

(40.0)

6.20

(29.0)

7.91

(2.53)

9.56

(4.21)

Orta değer olan T1/2 hariç, PK parametreleri Geometrik Ortalamaya (CV) göre ifade edilmiştir.

PK parametreleri Aritmetik ortalamaya (SD) göre ifade edilmiştir.

Pediyatrik hastalarda Klerens ve Dağılım hacmi, hem 10

g /kg hem de 20

g /kg doz gruplarında ağırlığa göre

ayarlanarak hesaplanmıştır. Yetişkinlerde, farklı doz seviyeleri sütun başlıklarında belirtilmiştir.

Yetişkin kanser hastaları için V

(Dağılım hacmi) raporlanırken, pediyatrik kanser hastaları için V

( Kararlı hal

dağılım hacmi)

raporlanmıştır

Böbrek

yetmezliği:

Hafiften

ortaya

böbrek

yetmezliği

palonosetron

farmakokinetik

parametrelerini önemli ölçüde etkilemez. Ciddi böbrek yetmezliği renal klerensi düşürür,

ancak bu hastalarda total vücut klerensi sağlıklı gönüllülerle benzerdir. Böbrek yetmezliği

olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Hemodiyaliz hastalarında farmakokinetik veri

mevcut değildir.

Karaciğer

yetmezliği:

Karaciğer

yetmezliği,

sağlıklı

gönüllüler

karşılaştırıldığında

palonosetron total vücut klerensini önemli ölçüde etkilemez. Ciddi karaciğer yetmezliği olan

kişilerde, palonosetronun yarılanma ömrü ve ortalama sistemik maruziyeti artar ancak bu doz

ayarlamasını gerektirmez.

5.3.

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Non-klinik çalışmalardaki etkiler, sadece klinik kullanım ile az ilişki gösteren maksimum

insan maruziyetini aşmanın yeterli olduğu maruziyette gözlendi.

Klinik

olmayan

çalışmalar,

sadece

çok

yüksek

konsantrasyonlardaki

palonosetronun

ventrikülün de- ve re-polarizasyon ve aksiyon potansiyel süresine katkısı olan iyon kanallarını

bloke edebileceğini göstermiştir.

Hayvan çalışmaları, gebeliğe, embriyonal/fötal gelişmeye, doğum ya da postnatal gelişmeye

dair direkt ya da indirekt zararlı etkilerin olmadığını göstermiştir. Plasenta geçişi konusunda,

hayvan çalışmalarında sadece sınırlı veriler mevcuttur (bkz. Bölüm 4.6).

Palonosetron

mutajenik

değildir.

Yüksek

dozda

palonosetron

(her

insan

terapötik

maruziyetinin en az 30 katına neden olur) iki yıl süresince günlük olarak uygulanmıştır ve

sıçanlarda karaciğer tümörleri oranında artış görülmüş, endokrin neoplazmlar (tiroid, hipofiz,

pankreas ve adrenal medullada bulunan) ve deri tümörlerine sebep olmuş fakat farelerde

böyle

etki

görülmemiştir.

Mekanizmanın

temeli

olarak

anlaşılamamıştır,

ancak

uygulanan

yüksek

dozlar

sebebiyle

ALOXİ’nin

insanlarda

uygulama

için

kullanılması, bu bulguların klinik kullanım ile ilgili olmadığını düşündürmektedir.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Mannitol

Disodyum edetat

Sodyum sitrat

Sitrik asit monohidrat

Enjeksiyonluk su

Sodyum hidroksit çözeltisi (pH ayarı için)

Hidroklorik asit çözeltisi (pH ayarı için)

6.2. Geçimsizlikler

ALOXİ enjeksiyon sırasında diğer tıbbi ilaçlar ile karıştırılmamalıdır.

6.3. Raf ömrü

36 ay.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

ALOXİ 25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan ve nemden korunarak saklanmalıdır.

Ürün kesinlikle dondurulmamalıdır. Ürün donmuş ise çözüp kullanılmamalıdır.

Bu ürün ve/veya ambalajı herhangi bir bozukluk içeriyorsa kullanılmamalıdır.

Flakon açıldıktan sonra kullanılmayan kısmı saklanmamalıdır. (bkz. Bölüm6.6).

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Klorobütil silikonize kauçuk tıpa ve alüminyum kapağı olan Tip I cam flakon

Ambalajında 5 ml çözelti içeren 1 adet flakon şeklinde mevcuttur.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.

Sadece tek bir kullanım içindir, kullanılmamış çözeltiler atılmalıdır.

7.

RUHSAT SAHİBİ

Onko İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Koşuyolu Cad. No:34,

34718, Kadıköy / İstanbul

Tel: + 90 (216) 544 90 00

Faks: +90 (216) 545 59 99

8.

RUHSAT NUMARASI

122/90

9.

İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

25.07.2007 / 09.05.2014

10.

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.