ALOMIDE

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ALOMIDE 0, 1 ML 5 ML OFT.SOL.
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ALOMIDE 0,1 ML 5 ML OFT.SOL.
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • lodoxamide

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699760610110
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 26-02-2017

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

ALOMIDEsterilgözdamlası

Gözedamlatılarakuygulanır.

Etkinmadde:Çözeltinin1ml’si1mglodoksamid(1.780mglodoksamidtrometamol

olarak)içerir.

Yardımcımaddeler:Benzalkonyumklorür,mannitol,EDTAdisodyum,hidroksipropil

metilselüloz,sodyumsitratmonohidrat,sitrikasit,tiloksapol,hidroklorikasitve/veya

sodyum hidroksit (pHayarlayıcı),saf su

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız.Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınızolursa,lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin içinreçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.ALOMIDEnedir veneiçinkullanılır?

2.ALOMIDE’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.ALOMIDEnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.ALOMIDE’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.ALOMIDEnedir veneiçinkullanılır?

ALOMIDE,berrak,renksizveyaçokhafifsarırenkte5ml’likçözeltiiçerendamlalıklıve

ilkkezsizintarafınızdanaçıldığınıgarantiedengüvenlikhalkalıbirşişeiçinde

ambalajlanmıştır.

ALOMIDE,gözünüzdekienfekteolmayanalerjikkonjunktivailtihabıbelirtilerinin

tedavisindekullanılır.

Konjunktiva,gözkapağınızıniçyüzünüvegözünönyüzeyiniörtenincebirtabakadır.

Konjunktivailtihabı,bubölgedeoluşaniltihaplanmadır(kızarıklık,ağrıveşişlikşeklinde

görülür) vealerji nedeniyle olabilir.

ALOMIDE,alerjiiçinkullanılanürünlergrubundandır.Doktorunuzunsizeönerdiği

ALOMIDE,gözünüzdeki kızarıklık, şişlik ve iltihabınazalmasındayardımcı olacaktır.

2.ALOMIDE’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

ALOMIDE’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

lodoksamidveyaiçerdiği diğer maddelerekarşıaşırı duyarlılığınız(alerji)varsa

ALOMIDE’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

4yaşın altındaki çocuklardakullanıyorsanız.

ALOMIDE’i sadecegözlerinizeuygulayınız.

ALOMIDEtedavisininbaşlangıcındagözdegeçicirahatsızlık,yanmaveyakaşınma

hissedebilirsiniz.Eğerbubelirtileruzunsüredevamedersedoktorunuzlailetişime

geçiniz.

Doktorunuzun önerdiğiuygulamasıklığınıaşmayınız.

Eğer başka ilaçlardakullanıyorsanız, “Diğer ilaçlar ile birliktekullanımı”bölümünü

okuyunuz.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

ALOMIDE’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Uygulamayöntemi açısındanALOMIDE’inyiyecek veiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

ALOMIDE’i,doktorunuzgerekligörmedikçehamilelik döneminde kullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

ALOMIDE’i, doktorunuzgerekligörmedikçeemzirmedönemindekullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

ALOMIDEkullandıktanhemensonragörüntünüzünbulanıklaştığınıhissedebilirsiniz.Bu

durumda, araçyadamakine kullanmadan öncegörüntü netleşenekadar bekleyiniz.

ALOMIDE’iniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

ALOMIDEkoruyucuolarakbenzalkonyumklorürmaddesiniiçerdiğinden,gözdetahrişe

sebebiyetverebilir.Yumuşakkontaktlenslerletemasındankaçınınız.Uygulamadanönce

kontaktlensiçıkartınızvetakmakiçinenazından15dakikabekleyiniz.Yumuşakkontakt

lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Bilinen herhangi bir etkileşimiyoktur.

Eğer birdenfazlagözilacı kullanıyorsanız, ikiuygulamaarasındaen az5dakika olmalıdır.

Gözpomadları en son kullanılmalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3.ALOMIDEnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

ALOMIDE’i her zamandoktorunuzun tavsiyeettiği şekildekullanınız.

Geneldozu,düzenliaralıklarlagündedörtdefagöze/gözleredamlatılanbiryadaiki

damladır.Doktorunuzsizetedavinizin ne kadar süreceğinisöyleyecektir.

Uygulama yoluvemetodu:

ALOMIDEgözedamlatılarakuygulanır.

1 2 3 4

1.Bir aynaveALOMIDEşişesinialınız.

2.Elleriniziyıkayınız.

3.Kabı açınız.

4.Baş ve ortaparmaklarınızarasında şişeyi tutunuz, ters çeviriniz(resim1)

5.Kafanızıgeriyeyatırınız.Gözkapağıvegözünüzarasındabirkeseoluşacakkadar,

parmağınızlaaltgözkapağınızıaşağıdoğruçekiniz(Damlayıburayadamlatacaksınız:

resim2).

6.Damlalık ucunugözeyaklaştırınız. Eğeryardımcıolacaksa biraynakullanınız.

7.Damlalığıgözünüze,gözkapağınıza,gözünüzünetrafındakiyüzeylereveyadiğer

yüzeyleredeğdirmeyiniz.Budamlalığın enfekte olmasına neden olabilir.

8.Tersçevrilmişşişeninüzerineişaretparmağınızilehafifbirbasınçbirkerede

ALOMIDE’in bir damlasınıakıtacaktır (resim3).

9.ALOMIDE’idamlattıktansonraaltgözkapağınızıyavaşçaserbestbırakınız,gözünüzü

kapatınızvegöz-burunarasıbölgeyebirparmağınızilehafifçebastırınız(resim4).Bu

önlem,ALOMIDE’in vücudun diğerbölgelerineyayılımını önleyecektir.

10.Eğerdamlayıikigözünüzedekullanmanızgerekiyorsayukarıdakiadımlarıdiğer

gözünüziçin detekrarlayınız.

11.Kullandıktan hemen sonrakapağı sıkıcakapatınız.

12.Aynızamandasadecebirşişekullanınız.Gözünüziçinkullandığınızbaşkabirilaçdaha

varsaart ardaikiuygulama arasında 10-15 dakikalık araveriniz.

Eğer damlagözünüzegelmezsetekrardeneyiniz.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

DörtyaşınaltındakiçocuklardaALOMIDE’ingüvenilirliğiveetkinliğisaptanmamıştır.

Dörtyaş ve üzeri çocuklardadozyetişkinlerleaynıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılardakullanımıyetişkinlerleaynıdır.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği/Karaciğeryetmezliği:

ALOMIDEbugruphastalardaçalışılmamıştır.Yinede,düşüksistemikemiliminebağlı

olarak, dozayarlaması gereklideğildir.

EğerALOMIDE’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaALOMIDEkullandıysanız:

ALOMIDE’inaşırı dozunu, gözlerden ılık suileyıkayarakuzaklaştırınız.

ALOMIDE’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

ALOMIDE’ikullanmayıunutursanız:

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozdamlatmayınız.

Hatırladığınızandatekbirdozkullanınız.Eğerhatırladığınızdadiğerdozzamanınız

gelmişseunuttuğunuzdozuatlayınızvebundansonrauyguladığınızeskidüzenetekrar

devam ediniz.

ALOMIDEiletedavi sonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Tedaviyiönerilenzamandanöncekeserseniztedavinizyetersizkalacaktır.Budurumda

hastalığınızınilerleme riskivardır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiALOMIDE’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildesırlanmıştır:

Çokyaygın :10 hastanın en az1’indegörülebilir.

Yaygın

:10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazla

görülebilir.

Yaygın olmayan:100hastanınbirindenaz,fakat1000hastanınbirindenfazla

görülebilir.

Seyrek :1000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek

:10000 hastanın birindenazgörülebilir.

Bilinmiyor :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

Gözderahatsızlık

Yaygın:

Bulanıkgörme

Kurugöz

Gözdekaşıntı

Gözyaşında artma

Gözdekızarıklık

Yaygınolmayan:

Gözdeağrı

Gözdeödem

Gözyorgunluğu

Gözdeanormal duyarlılık

Gözlerdeyabancı cisim hissi

Gözakıntısı

Gözdetahriş

Baş dönmesi

Sersemlik

Bulantı

Sıcaklamahissi

Deridesoyulma

Seyrek:

İlacakarşı duyarlılık

Uyku hali

Tat bozukluğu

Gözkapaklarında iltihap

Gözdealerji

Görme bozukluğu

Gözkapağındaödem

Burundakuruluk

Hapşırma

Mide rahatsızlığı

Döküntü

Bilinmiyor:

Çarpıntı

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızı bilgilendiriniz.

5.ALOMIDE’insaklanması

ALOMIDE’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

Caltındakiodasıcaklığındasaklayınız.Kullandıktansonraşişeyisıkıcakapatınız.

Açıldıktansonra1 ayiçindekullanınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraALOMIDE’ikullanmayınız.

Ruhsat sahibi:AlconLaboratuvarları Ticaret A.Ş.

Kavacık Ticaret Merkezi Kavak Sok.

No: 18 B-Blok Kat:1 34805

Kavacık-Beykoz/İstanbul

Üretimyeri:

Alcon PharmaceuticalsLtd. /İsviçrelisansı ile

S.A. ALCONCouvreurN.V.

Rijsweg14

B-2870 Puurs,BELÇİKA

Bu kullanma talimatı.tarihindeonaylanmıştır.