ALMENTA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ALMENTA 10 MG 28 FILM KAPLI TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ALMENTA 10 MG 28 FILM KAPLI TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • memantin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699293090199
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 27-05-2014
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ALMENTA

10 mg Film Kaplı Tablet

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

Etkin madde

Memantin hidroklorür

10.00 mg

(serbest baz memantin 8.31mg)

Yardımcı maddeler

Kroskarmelloz sodyum

20 mg

Yardımcı maddelerin listesi için bkz. 6.1

3.

FARMASÖTİK FORM

Film Kaplı Tablet

Film Kaplı Tabletler, beyaz renkli bikonveks, iki tarafı çentikli oblong tabletlerdir. Tabletler eşit doz

içerecek şekilde yarıya bölünebilir.

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1

Terapötik endikasyonlar

Orta ve şiddetli evre Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılır.

4.2

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Tedavi, Alzheimer hastalığı tanı ve tedavisinde deneyimli bir hekim tarafından başlatılmalı ve kontrol

edilmelidir. Tedaviye sadece, hastanın ilaç almasını düzenli olarak izleyecek bir bakıcının varlığında

başlanmalıdır. Tanı, güncel rehberler doğrultusunda yapılmalıdır.

Memantinin tolere edilmesi ve dozlaması, tercihen tedavi başlangıcından sonraki üç ay içinde düzenli

aralıklarla değerlendirilmelidir. Sonrasında, memantinin sağladığı klinik yarar ve hastanın tedaviye

toleransı güncel klinik rehberler doğrultusunda düzenli olarak değerlendirilmelidir. Terapötik fayda

olumlu olduğu ve hasta memantini iyi tolere ettiği sürece, idame tedavisine devam edilebilir. Terapötik

etkinin artık olmadığına dair bir kanıt varlığında veya hasta tedaviyi tolere etmiyorsa memantinin

bırakılması düşünülmelidir.

2

Yetişkinler:

Doz titrasyonu

Önerilen maksimum günlük doz günde 20 mg’dır. İstenmeyen etki riskini azaltmak için, idame

dozuna ilk üç hafta boyunca, haftada 5 mg’lık artışlarla şu şekilde ulaşılmalıdır:

1. hafta (gün 1-7):

Hasta 7 gün boyunca, günde, 10 mg’lık bir film kaplı tabletin yarısını almalıdır.

2. hafta (gün 8-14):

Hasta 7 gün boyunca, günde, bir 10 mg film kaplı tablet almalıdır.

3. hafta (gün 15-21):

Hasta 7 gün boyunca, günde, bir buçuk 10 mg film kaplı tablet almalıdır.

4. haftadan itibaren:

Hasta günde iki adet 10 mg film kaplı tablet almalıdır.

İdame dozu:

Önerilen idame dozu günde 20 mg’dır.

Uygulama şekli:

ALMENTA

günde bir defa ve her gün aynı saatte alınmalıdır. Tabletler yemeklerle veya ayrı

olarak alınabilir.

Günlük maksimum doz 20 mg’dır. Tedaviye günlük 5 mg’la başlanır, doz artırılarak idame doz olan

20 mg’a çıkarılır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği: Hafif şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi 50- 80

ml/dak) doz ayarlaması gerekmez. Orta şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi

30-49 ml/dak) günlük doz 10 mg olmalıdır. Tedavinin en az 7 günü boyunca iyi tolere edilirse,

standart titrasyon programı uygulanmak koşuluyla, günlük doz, 20 mg düzeyine arttırılabilir. Ağır

böbrek yetmezliği olan hastalar (kreatinin klerensi 5-29 ml/dak) için günlük doz 10 mg olmalıdır.

Karaciğer yetmezliği: Hafif veya orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child- Pugh A

Child-Pugh

ayarlamasına

gerek

yoktur.

Ağır

karaciğer

yetmezliği

olan hastalarda

memantin kullanımı hakkında veri bulunmamaktadır. Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda

ALMENTA

kullanılması önerilmez.

Pediyatrik popülasyon: Memantinin çocuklar ve adolesanlar üzerindeki güvenlilik ve etkinliği

saptanmamıştır. Bu nedenle 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez.

Geriyatrik popülasyon:

Yapılan

klinik

çalışmalara

göre,

yaş

üstü

hastalara

önerilen

doz,

yukarıda anlatıldığı biçimde, günde 20 mg’dır (günde bir kez iki adet 10 mg film kaplı tablet).

4.3

Kontrendikasyonlar

Etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda

kontrendikedir.

3

4.4

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Epilepsisi,

geçmişinde

konvülsiyon

öyküsü

veya

epilepsiye

eğilimi

olan

hastalarda

dikkatli

olunmalıdır.

Amantadin, ketamin veya dekstrometorfan gibi NMDA antagonistleri ile birlikte kullanımından

kaçınılmalıdır. Bu bileşikler memantin ile aynı reseptör sistemine etki edip, advers etkilerin (özellikle

santral sinir sistemi ile ilişkili olanlar) daha sık ya da daha kuvvetli görülmesine sebep olabilir

(bkz. 4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).

İdrar pH’sını yükselten faktörler var ise (bkz. 5.2 “Eliminasyon”) hastanın dikkatli

izlenmesi

gerekebilir. Bu faktörler diyetteki köklü değişim (örneğin etoburluktan vejetaryen diyete geçiş gibi)

veya alkalizan mide tamponlarının çok miktarda alınmasını içerir.

İdrar pH’sı ayrıca renal tübüler

asidoz (RTA) veya

Proteus bacteria’nın

neden olduğu ciddi üriner sistem enfeksiyonları ile de

yükselebilir.

Birçok klinik çalışmada yakın tarihte geçirilmiş miyokard enfarktüsü, kompanse edilmemiş konjestif

kalp yetmezliği (New York Kalp Cemiyeti (NYHA) endeks III-IV) veya kontrol altında olmayan

hipertansiyonlu hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Sonuç olarak, sınırlı veri mevcut olduğundan bu

durumdaki hastalar yakın gözlem altında bulundurulmalıdır.

Bu tıbbi ürün her 10 mg’ında 20 mg kroskarmelloz sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum

diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

4.5

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Memantinin farmakolojik etkileri ve etki mekanizması nedeni ile aşağıdaki etkileşmeler oluşabilir:

Memantinin etki şekli sebebiyle; L-dopa, dopaminerjik agonistler ve antikolinerjiklerin etkileri,

memantin

gibi

NMDA

antagonistleri

birlikte

kullanıldığında

artabilir.

Barbitüratların

nöroleptiklerin etkilerini azaltabilir. Memantinin antispazmodik ajanlar, dantrolen veya baklofen ile

birlikte kullanımı; etkilerini modifiye edebilir ve doz ayarlaması gerektirebilir.

Farmakotoksik

psikoz

riski

nedeni

memantinin

amantadin

birlikte

kullanımından

kaçınılmalıdır. Her iki madde de NMDA–antagonistidir. Aynı yaklaşım ketamin ve dekstrometorfan

için de geçerli olabilir (bkz. 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri). Memantin ve fenitoinin

kombine kullanımının olası riskine ilişkin yayınlanmış bir tane vaka raporu bulunmaktadır.

Amantadin ile aynı renal katyonik taşıyıcı sistemini kullanan simetidin, ranitidin, prokainamid,

kinidin, kinin ve nikotin de muhtemel olarak memantin ile etkileşip, plazma düzeyinde artış riski

oluşturabilir.

Memantin, hidroklorotiazid (HCT) veya HCT’li herhangi bir kombinasyon ile birlikte kullanılırsa,

HCT serum seviyesinde azalma muhtemeldir.

Pazarlama sonrası deneyimlerde varfarin ile birlikte memantin kullanan hastalarda INR (Uluslararası

normalize edilmiş oran) artışı olan izole durumlar rapor edilmiştir. Nedensel bir ilişki kurulmamış olsa

oral

antikoagülanlarla

birlikte

tedavi

edilen hastalar için protrombin zamanının veya INR’nin

yakından izlenmesi tavsiye edilmektedir.

Karbonik anhidraz inhibitörleri ve sodyum bikarbonat ile kullanımında klerens düşebilir.

Sağlıklı

genç

gönüllülerde

yürütülen

tek-doz

farmakokinetik

çalışmalarında

memantin

gliburid/metformin kombinasyonu veya donezepil arasında anlamlı bir ilaç etkileşimi gözlenmemiştir.

4

Sağlıklı genç gönüllülerde yürütülen bir klinik çalışmada, memantinin galantamin farmakokinetiği

üzerinde hiçbir anlamlı etkisi gözlenmemiştir.

Memantin; CYP1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, flavin içeren monoksijenaz, epoksit hidrolaz veya

sülfasyonu in vitro olarak inhibe etmemiştir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

Etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi “C” dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar ya da doğum kontrolü sırasında kullanımı konusunda veri

bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi

Memantinin gebelikte kullanımına ilişkin klinik bilgi mevcut değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/ve-veya/embriyonal/fetal gelişim/ve-veya/doğum/ve-

veya/doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. 5.3).

İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

ALMENTA gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Memantinin insan sütüne geçişine ilişkin bilgi yoktur. Ancak, maddenin lipofilitesi nedeni ile bunun

olması muhtemeldir. Memantin kullanan kadınlar emzirmemelidir.

Üreme yeteneği/fertilite

Hayvan çalışmaları, insanlardakine eşit veya az daha yüksek maruziyet düzeylerinde rahim içi

büyümede azalma oluşturduğuna işaret etmektedir (bkz. 5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri).

4.7

Araç ve makina kullanımı üzerindeki etkiler

Orta ve şiddetli Alzheimer hastalığı genellikle araba kullanma performansının veya makine kullanma

yeteneğinin

azalmasına

neden

olur.

Buna

ilave

olarak,

memantinin

araba ve makine kullanma

yeteneğine az veya orta derecede etkisi vardır. Bu nedenle ayaktan tedavi gören hastaların dikkatli

olmaları konusunda uyarılmaları gerekmektedir.

4.8

İstenmeyen etkiler

Hafif, orta ve şiddetli demansta yapılan ve memantin ile tedavi edilen 1784 ve plasebo ile tedavi

edilen 1595 hastayı kapsayan klinik çalışmalarda memantin ile görülen advers olayların

toplam

insidans oranı plasebo ile görülenlerden farklılık göstermemiştir; advers olaylar genellikle hafif ve

orta şiddettedir. Memantin grubunda plasebo grubundan daha yüksek insidans ile en sık oluşan

advers olaylar: sersemlik hali (sırasıyla %6.3-%5.6), baş ağrısı (%5.2-%3.9), kabızlık (%4.6-%2.6),

uyuklama hali (%3.4-%2.2) ve hipertansiyon (%4.1-%2.8).

5

Aşağıdaki tabloda listelenen advers ilaç reaksiyonları memantinin klinik çalışmalarından ve tıbbın

hizmetine sunumundan itibaren toplanmıştır. Her sıklık grubunda istenmeyen etkiler ciddiyetteki

azalmaya göre sunulmuştur.

Advers etkiler sistem-organ sınıfına göre şu esaslar kullanılarak sıralandırılmaktadır: çok yaygın (≥

1/10), yaygın (≥ 1/100 - <1/10), yaygın olmayan (≥ 1/1,000 - <1/100), seyrek (≥1/10,000

<

1/1,000), çok seyrek (< 1/10,000), bilinmeyen (mevcut veriden tahmin edilemeyen).

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın olmayan

Mantar enfeksiyonları

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın

Hipersensitivite

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın

Yaygın olmayan

Yaygın olmayan

Bilinmeyen

Uyuklama hali

Konfüzyon

Halüsinasyon

Psikotik reaksiyonlar

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın

Yaygın

Yaygın olmayan

Çok seyrek

Sersemlik hali

Denge bozuklukları

Yürüyüş anormalliği

Nöbetler

Kardiyak hastalıklar

Yaygın olmayan

Kardiyak yetmezlik

Vasküler hastalıklar

Yaygın

Yaygın olmayan

Hipertansiyon

Venöz

Tromboz/tromboembolizm

Solunum sistemi, göğüs ve

mediastinal hastalıklar

Yaygın

Dispne

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın

Yaygın olmayan

Bilinmiyor

Kabızlık

Kusma

Pankreatit

Hepato-bilier hastalıklar

Yaygın

Bilinmeyen

Artmış karaciğer fonksiyon

testi

Hepatit

Genel bozukluklar ve uygulama

bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın

Yaygın olmayan

Baş ağrısı

Yorgunluk

Halüsinasyonlar çoğunlukla şiddetli Alzheimer hastalarında gözlemlenmiştir.

Pazarlama sonrası deneyimlerde bildirilen izole durumlar.

Alzheimer hastalığı, depresyon, intihar düşüncesi ve intihar ile ilişkilendirilmiştir. Pazarlama sonrası

deneyimlerde memantin ile tedavi edilen hastalarda bu olaylar bildirilmiştir.

6

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır.

Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık

mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800

314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9

Doz aşımı ve tedavisi

Klinik çalışmalarda veya pazarlama sonrası aşamalarda elde edilen aşırı doz ile ilgili deneyim sınırlıdır.

Semptomlar: Göreceli büyük aşırı dozlar (sırası ile 3 gün süreyle günde 200 mg ve 105 mg) ya sadece

yorgunluk,

güçsüzlük

ve/veya

diyare

semptomları

ilişkilendirilmiştir

da hiçbir semptom

görülmemiştir. İlacı 140 mg’ın altında veya bilinmeyen dozda alan hastalar, santral sinir sistemi

(konfüzyon, uyuklama, uyku basması, vertigo, ajitasyon, saldırganlık, halüsinasyon ve

yürüyüş

bozuklukları) ve/veya gastrointestinal (kusma ve diyare) kaynaklı semptomlar göstermiştir.

En uç doz aşımı vakasında, hasta oral yolla toplam 2000 mg memantin alımından sonra santral sinir

sistemi üzerine etkiler ile (10 gün koma ve ardından diplopi ve ajitasyon) hayatta kalmıştır.

Hasta

semptomatik tedavi ve plazmaferez almıştır. Hasta daimi sekel kalmadan iyileşmiştir.

Başka bir büyük doz aşımı vakasında da hasta yaşamış ve iyileşmiştir. Hasta oral yolla 400 mg

memantin almıştır. Hasta, huzursuzluk, psikoz, görsel halusinasyonlar, prokonvulsiflik, uyuklama hali,

stupor ve bilinç kaybı gibi santral sinir sistemi semptomları yaşamıştır.

Tedavi: Doz aşımı durumunda, tedavi semptomatik olmalıdır. Zehirlenme

veya doz aşımı için

spesifik bir antidot mevcut değildir. İlaç maddesini uzaklaştırmak için standard klinik prosedürler,

örn.

gastrik

lavaj,

aktif

kömür

(potansiyel

entero-hepatik

geri

dönüşün

durdurulması),

idrarın

asitleştirilmesi, zorunlu diürez uygun olan şekilde kullanılmalıdır.

Genel

santral

sinir

sistemi

aşırı

uyarılmasına

dair

belirtiler

veya

semptomlar

varsa,

dikkatli

semptomatik klinik tedavi düşünülmelidir.

5

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik

grup:

Antidemans

ilaçları

ATC kodu: N06DX01

Özellikle N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptörlerindeki glutamaterjik nörotransmisyon fonksiyon

bozukluğunun, nörodejeneratif demansta semptomların ortaya çıkması ve hastalığın ilerlemesine

katkıda bulunduğuna dair gittikçe artan kanıtlar mevcuttur.

Memantin; voltaj-bağımlı, orta afiniteli ve kompetitif olmayan bir N-metil-D-aspartat (NMDA)

reseptör antagonistidir. Patolojik olarak yükselmiş, nöron işlev kaybına yol açabilen, glutamat tonik

seviyelerinin etkilerini modüle eder.

Klinik çalışmalar: Orta ve şiddetli Alzheimer hastalarında (MMSE-Mini mental durum muayenesi

başlangıç toplam skorları 3-14 olan) yapılan bir pivotal monoterapi çalışmasına ayaktan tedavi gören

252 hasta dahil edilmiştir. Çalışma, 6 ayda, memantin tedavisinin, plaseboya kıyasla, yararlı etkileri

olduğunu göstermiştir (CIBIC-plus (Klinisyenin görüşmeye dayalı değişim izlenimi): p=0.025; ADCS-

ADLsev (Alzheimer Hastalığı İşbirliği Çalışması-Günlük yaşam aktiviteleri): p=0.003; SIB-Şiddetli

yıkım ölçeği p=0.002 için gözlemlenen vakaların analizi).

7

Hafif ve orta şiddette Alzheimer hastalığı (MMSE başlangıç toplam skorları 10 – 22 olan) tedavisinde

memantin pivotal monoterapi çalışmasına 403 hasta dahil edilmiştir. Memantin ile

tedavi

edilen

hastalar, plasebo ile tedavi edilen hastalara göre, şu primer sonlanma noktaları açısından istatistiksel

olarak anlamlı şekilde daha iyi etki göstermiştir: 24. haftada (LOCF-İleri taşınmış son gözlem),

ADAS-cog (Alzheimer hastalığı değerlendirme ölçeği) (p=0.003) ve CIBIC-plus (p=0.004). Hafif

ve orta şiddetli Alzheimer Hastalığının bir başka monoterapi çalışmasına toplam 470 hasta (MMSE

başlangıç toplam skorları 11 – 23) randomize edilmiştir.

Prospektif

olarak

tanımlanmış

primer

analizde, 24. haftada primer etkinlik sonlanma noktasında istatistiksel olarak anlam taşıyan bir değere

ulaşılmamıştır.

Orta ve şiddetli Alzheimer hastalığı (MMSE toplam skorları <20) olan hastalarla yürütülen 6 farklı

III,

plasebo

kontrollü,

aylık

çalışmadaki

(monoterapi

çalışmaları

asetilkolinesteraz

inhibitörlerinin stabil bir dozunu alan hastaların katıldığı çalışmalar dahil) hastaların

meta-analizi,

memantin tedavisinin, kognitif, global ve fonksiyonel alanlarda istatistiksel olarak anlamlı şekilde

daha iyi etki oluşturduğunu göstermiştir. Hastalar bu üç alanda eşzamanlı meydana gelen kötüleşme

ile tanımlandığında, sonuçlar, plasebo verilen birçok hastada bu kötüleşmenin memantin tedavisi

gören hastaların iki katı şeklinde ortaya çıkması ile, memantinin kötüye gidişi önleyici etkisinin,

istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermiştir (%21 ve %11, p<0.0001).

5.2

Farmakokinetik özellikler

Emilim: Memantin yaklaşık %100’lük mutlak biyoyararlanıma sahiptir. t

maks

değeri 3-8 saattir.

Memantin emilimi gıda alımından etkilenmez.

Dağılım: Günlük olarak alınan 20 mg dozlar, 70–150 ng/ml (0.5–1 µmol) arasında kişiden kişiye

büyük değişim gösteren sabit durum plazma konsantrasyonları ile sonlanmıştır. 5-30 mg’lık günlük

dozlar alındığında, ortalama beyin omurilik sıvısı (BOS)/serum oranı 0.52 olarak

hesaplanmıştır.

Dağılım hacmi yaklaşık 10 l/kg’dır. Memantinin % 45’i plazma proteinlerine bağlanır.

Biyotransformasyon: İnsanlarda

dolaşımdaki

memantinle

ilişkili

maddelerin

80’i

ana bileşik

biçimindedir. İnsanlardaki ana metabolitler N-3,5-dimetil-gludantan, 4- ve 6- hidroksi-memantin

izomerik

karışımı

1-nitrozo-3,5-dimetil-adamantandır.

metabolitlerin

hiçbirinin

NMDA-

antagonisti

aktivitesi

yoktur.

İn

vitro

çalışmalarda

sitokrom

P450

enzimlerinin

katalizlediği

metabolizma tespit edilmemiştir.

Oral yoldan alınan

C-memantin ile yapılan bir çalışmada, %99’dan fazlası renal yoldan olmak üzere

dozun ortalama %84’ü 20 gün içerisinde atılmıştır.

Eliminasyon: Memantin terminal yarı ömrü (t

) 60-100 saattir. Monoeksponansiyel biçimde elimine

olur. Normal böbrek fonksiyonuna sahip gönüllülerde, toplam klerens (Cl

) 170 ml/dak/1.73 m

’dir

ve toplam renal klerensin bir kısmı tübüler sekresyon ile sağlanır.

Renal klerens, muhtemelen katyon nakil proteinleri vasıtasıyla, tübüler reabsorbsiyonu da içerir.

Memantinin renal eliminasyon hızı alkali idrar koşullarında 7-9 faktör azaltılabilir (bkz. 4.4 Özel

kullanım uyarıları ve önlemleri). İdrar alkalizasyonu, diyetteki köklü değişim (örneğin etoburluktan

vejetaryen

diyete

geçiş

gibi)

veya

alkalizan

mide

tamponlarının

çok miktarda alınması sonucu

oluşabilir.

Doğrusallık:

Gönüllülerde

yapılan

çalışmalarda,

10-40

mg’lık

dozlarda

lineer

farmakokinetik

gösterdiği saptanmıştır.

8

Farmakokinetik/farmakodinamik ilişkisi: Günde 20 mg memantin dozunda, beyin omurilik sıvısı

(BOS) seviyeleri memantinin frontal kortekste 0.5 µmol olan k

değerini (k

= inhibisyon sabiti)

karşılamaktadır.

5.3

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Sıçanlarda yapılan kısa dönem çalışmalarında, memantin benzeri diğer NMDA- antagonistleri gibi,

sadece

çok

yüksek

düzeyde

serum

konsantrasyonlarına

neden

olan

dozlardan

sonra,

nöronal

vakuolizasyon

nekroz

(Olney

lezyonları)

oluşturmuştur.

Ataksi

diğer preklinik işaretler,

vakuolizasyon

nekrozdan

önce

görülmektedir.

Kemirgen

kemirgen

olmayan

deney

hayvanlarında uzun süreli yapılan çalışmalarda bu etkiler görülmediğinden, bu bulguların klinik

bağlantısı bilinmemektedir.

Tekrarlanan

toksisite

çalışmalarında

kemirgenlerde

köpeklerde,

oküler

değişiklikler

gözlemlenmiştir

fakat

durum

maymunlarda

görülmemiştir.

Memantin

yapılan

klinik

çalışmalarda, özgün oftalmoskopik incelemeler, herhangi bir oküler değişikliği ortaya koymamıştır.

Lizozomlarda memantin birikimine bağlı olarak pulmoner makrofajlardaki fosfolipidoz, kemirgenlerde

gözlemlenmiştir. Bu etki, katyonik amfifilik özellikteki diğer ilaçlarla da görülmektedir. Bu birikme

ile akciğerlerde görülen vakuolizasyon arasında bir ilişki olması olasıdır. Etki, kemirgenlerde, sadece

yüksek dozlarda görülmektedir. Bu bulguların klinik bağlantısı bilinmemektedir.

Memantin ile yapılan standart deneyler sonucu, genotoksisite gözlenmemiştir. Fareler ve sıçanlarda,

ömür boyu yapılan çalışmalarda, hiçbir karsinojenite bulgusuna rastlanmamıştır. Memantin, maternal

toksik dozlarda dahi, sıçanlarda ve tavşanlarda teratojenik etki göstermemiş ve üretkenliğe ilişkin hiçbir

advers etki saptanmamıştır.

Sıçanlarda, insanlara uygulanan düzeydeki dozlara eşdeğer veya biraz yüksek oranlarda yapılan

uygulamalarda, fetal büyümenin azaldığı görülmüştür.

6

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1

Yardımcı maddelerin listesi

Çekirdek:

Mikrokristalin selüloz (Avicel PH 102)

Kroskarmelloz sodyum (Ac-di-sol)

Kolloidal anhidr silika

Talk

Magnezyum stearat

Film Kaplama:

Advantia Preferred 290008CR01 aşağıdaki maddelerden oluşmaktadır:

Hipromelloz,

Kopolividon,

Polietilen glikol,

Kaprilik kaprik trigliserid,

Polidekstroz,

Titanyum dioksit

9

6.2

Geçimsizlikler

Yoktur.

6.3

Raf Ömrü

36 ay

6.4

Saklamaya yönelik özel tedbirler

25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

6.5

Ambalajın niteliği ve içeriği

Şeffaf PVC/PE/PVdC-Alüminyum blisterlerde 28, 50 ve 100 tablet içerir.

6.6

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi

Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7 .

RUHSAT SAHİBİ

GENERİCA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

Dikilitaş Mah. Yıldız Posta Cad. 48/4

34349-Esentepe-İSTANBUL

Tel: 0 212 376 65 00

Faks: 0 212 213 53 24

8.

RUHSAT NUMARASI

228/73

9.

İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 29.12.2010

Ruhsat yenileme tarihi: -

10.

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

19-9-2018

Memantine Mylan (Mylan S.A.S.)

Memantine Mylan (Mylan S.A.S.)

Memantine Mylan (Active substance: Memantine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5972 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2660/T/12

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Memantine Accord (Accord Healthcare Limited)

Memantine Accord (Accord Healthcare Limited)

Memantine Accord (Active substance: memantine) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5421 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2766/R/10

Europe -DG Health and Food Safety