ALLES 600 MG EFERVESAN TABLET, 20 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ALLES 600 MG EFERVESAN TABLET, 20 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ALLES 600 MG EFERVESAN TABLET, 20 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • asetilsistein

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 215/29
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 03-04-2008
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA

TALİMATI

ALLES

cfervesan

tablet

Ağu

1'oluyla

alınır.

Eıkİıı

nıaıIde:

efervesan

tablet

nıg

asetilsistein

içerir.

Yardımcı

ıııaddeler:

Mikronize

monosodyum

sitrat,

sodyum

hidğen

karbonat,

aspartam

(E951),

polivinil

pirolidon,

sodyum

klonir

limon

aromasr.

Kullanma

Talim

ALLES

nedİr

ııe

İçin

kııIlaıııIır?

ALLES'İ

kulloıınıadaıı

öııce

dikkaı

edİlmesİ

gerekenler.

ALLES

nosıl

kullgnılır?

olası

etkİIer

nelerıIİr?

ALLEŞ'İn

şaklanmosı.

Başlıkları ycr

almaktatlır.

okuyunuz,

çünkü

sİzin

içİn

önemli

bilgiler

içermektcdir.

kullannıa

talimatını

saklayınız.

Daha

sonra

telgar

okuınaya

ihtiyaç

duyabİIİrsinİz.

Eğer

İlave

sorularınız

olursa,

İütfen

dokıorunuza

veya

eczacınıza

danışınız,

ilaç

kİşİsel

olarok

sİzİn

içİn

reçete

edilnıİşİİr,

başkalarına

vermeyİnİz.

Bıı

ilacın

kullanımı

sırasında,

doktora

veya

hastaneye

gİttiğİnizde

daktorunuza

bıı

İIacı

lnıl

andığuıızı

öyI

İnİz.

talİınatta

yazıIanlara

aynen

uyunuz.

İlaç

hakkında

size

önerilen

dozuıı

dışında

yüksek

veya

diişiİk

kuIIannıaymıZ.

ilacı

kullanmaya

başlamaclan

KULLANMA

TALİva

TINI

dikkatlice

ALLES

nedir

içİn

kutlanıIır?

ALLES

beyaz,

yuvarlak,

düz

yüzeyli

tabletlerdir.

efervesan

tablet

polietilen

kapak

polipropilen

tüp

ambalaj

içerisinde

karton

kutuda

kullanma

talimatı

beraber

ambalajlarur.

ALLES

suda

tamamen

eritildikten

sonra

içilerek

kullanılaıı

bir ilaçtır.

ALLES

etkin

madde

olarak

asetilsistein

içerir.

Asetilsistein,

amino

asit

olan

sistein

türevi

ajandır.

Balgam

söktürücü

etkiye

sahiptir.

ALLES

yoğun

kıvamlı

balgaının

atılması,

azaltılması,

yoğunluğunun

diizenlenmesi,

ekspektorasyonun

(balganrın

atılabilmesi)

kolaylaştınlması

gereken

durum1arda,

bronkopulmoner

(bronş

ve akciğer)

hastalıklarda,

bronşiyal

sekresyon

(solunum

yolu

salgısı)

bozukluklarının

tedavisinde

kullanılan

mukolitik

(balgamı,

mukusu

parçalayan)

ilaçtır.

Ayrıca

yüksek

parasetamoi

alımına

bağlı

olarak

ortaya

çıkan

karaciğer

yetmezliğinin

önlenmesinde

kullanılır.

ALLES

soğuk

algınlığı

solununı

yollarının

iltihaplanması

(bronşit)

durumunda

balgam

oluşmasıru

azaltt.

oluşan

balgamları

sulandırarak,

öksüriikle

atıImasını

kolaylaştırır'

ALLES'i

kullanmadan

önce

dikkat

edilmcsi

gerekenler

ALLES'

aşağıdaki

durumlarda

KULLANMAYINIZ.

Eğer;

Asetilsistein

veya

ALLES'in

bileşimindeki

yardınıcı

maddelerden

herharıgi

birine

karşı

aşın

duyarlılığınız

ise,

ilacı

kullanmayınız.

ALLEs'i

aşağıdaki

rumlarha

nİrxaTli

KULLANINIZ

Eğer;

Astım

bronkospaan

(bronşlann

daralması)

lükayeniz

ise,

ALLES'i

kullanmadan

önce

mutlaka

doktorunuza

başvurunuz,

Karaciğer

veya

böbrek

hastalığınız

ise,

Mide

veya

barsağınızda

yara

(ülser)

yemek

borusunda

toplardamar

genişlemesi

gibi

rahatsızlıklarıııız

Siroz

hastası

iseniz,

Sara

(epilepsi)

hastası

iseniz,

ALLES'

kullanmadan

önce

doktorunuza

danışıruz.

ALLES'i

kullanırken cildinizde

göz

çevresinde

herhangi

değişiklik

(örn.

kızanklrk,

kaşıntı,

içi

sıvı

dolu

kabarcıklar,

ofurması)

fark

ederseniz

hemen

doktorunuza

başvurunrız.

yaşın

altındaki

çocuklara

sadece

doktor

kontrolünde

verilmelidir.

Bu uyanlar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunırza

danışınız.

ALLES'in

yiyecek

ve içecek

kullanıIması

ALLES'in

yiyecek

içecekler

beraber

kullarulmasında

bilinen

sakrnca

bulunmamaktadır.

sıvı alımı

ALLES'in

balgam söktürücü

(mukolitik)

etkisini

destekler.

Hımilelik

İlacı

lrullanmadan

önce

dokıorunuza

veya

eczacınıza

danışınız.

ALLES'in

anneye

veya

bebeğe

herhangi

zantlı

etkisinin

olup

olmadığı

olarak

bilinmemektedir. Gebeyseniz

Yeya

gebe

kalmayı

planlıyorsaruz,

ALLES'i

kullanmadan

önce

doktorunuza

başwrunuz.

Tedavİnİz

sırasında

İıaınile

olduğunuzu

fark

ederseııİz hemeıı

dohorunuza

veyo

eczacınıZa

danışınız.

Enızirme

İlacı

kullanınadan

önce

dohorunuza

veya

eczğcınıza

danışınız.

ALLES'in

anne

sütiine

geçip

geçmediği

olaıak

bilinmemektedir.

Emzirme

döneminde

zorunlu olmadıkça

ALLES

kullanılmamalıdır.

Emzirmeye

devam

edip

etmemeniz

gerektiği

konusunda

doktorunuza danışınız.

Araç

makine

kullanımı

ALLES'in

araç

makine

kullanımı

iİzerine

herhangi

olumsuz

etkisi

bildirilmemiştir.

ALLES'iı

İçeriğinde

bulunan

bazı

yardımcı

maddeler hakkında

önemli

bilgiler

efervesan

tablet

8,65

mmol

(t98,95

sodyum

ihtiva

eder.

durum,

kontrollü

sodyum

diyetinde

olan hastalar

için

göz

önünde

bulundurulmalıdır.

ALLES

fenilalanin

için

kaynak

içermektedir.

Fenilketontirisi

olan

insanlar

için

zararlı

olabilir.

Diğer

ilaçlar

İle

birlikte

kuIIanımı

Bazı

ilaçlar

birlikte

kullanıldığında

ALLES'in

kullanılan

diğer

ilaçIann

etkisi

değişebilir.

Aşağıdaki

ilaçlardan

herhangi

birini

kullanıyors

aruz,

ALLES

kullanmadan

önce

mutlaka

doktorunuza

danışınız.

Öksürük

kesici

ilaçlar

(ALLES'in

ilaçlar

birlikte

kullanılması

halinde,

öksüriik

refleksinin

azaltılmasına

bağlı

olarak

solunum

yollarındaki

salgılamada

belirgin

artış

olabilir.)

Antibiyotikler

(ALLES

çeşitli

antibiyotikler

(tetrasiklinier,

sefalosporinler,

aminoglikozitler,

penisilirıler,

makrolidler

amfoterisin

,yn,

zamanda

kullanılmamalı,

gerekli

olduğu

durumlarda

kullanımları

arasrnda

saat

oImalıdır.)

Nitrogliserin

(kalp

hastalıklarının

tedavisinde

damar

genişIetici

olarak

kullanılır)

Karbamazepin(sara

hastalığının

tedavisinde

kullanılır)

Eğer

reçetelİ

reçeİesiz

herlıangİ

bİr

İlacı

anda

kullanıyorsanız

veya

zamqnlarda

kullanduıız

İse

lütfen

doktorunuzd

yeya

eczacınıza

bunlar

hakkında

bilgİ

verinİz.

ALLES

naşıl

kullanılır?

Uygun

kullanım

ıIoz./uygulama

sıklığı

için

talimatları

Doktor

tarafındzuı

başka

şekilde

önerilmediği

durumlardaALLES

için

öngörülen

aşağıdaki

şekildedir:

yaşın

üzeri

ergenlerde

yetişkin-lerde:

Günde

veya

defa

efervesan

tablet

(Günlük

veya

1200

kullanılır.

yaşından

küçiiklerde:

yaşından

küçüklerde

dozu

ayarlamak

için

Asetilsistein

efervesan

tablet,in

kullanıIması

önerilir.

6-l4

yaş

ası

çocuklarda:

Günde

asetilsistein

kullanılır.

yaş

arası

çocuklarda:

Günde

asetilsistein

kullanılır.

Parasetamol

zehirl

enmesinde:

Yükleme

d'oza

nıg/kg,

idame

dozu

saatte

ındkg

(toplam

doz)

olarak

kullanılır.

ALLES

kullanırken

zarnan

doktonınuzun

talimatlanna

uyunuz.

Emin

olmadığınızda

doktorunuza

veya

eczaclnlza

sonınuz.

ALLES

doktor

tarafindan

aksi

önerilmedikçe

günden

düa

uzun

süre

kullanılmamalıdır.

Önerilen

dozu

aşrnaylruz.

Tedaviye

vereceğiniz

cevaba

göre,

doktorunuz

daha

yüksek

daha

düşük

önerebilir.

önerilen

dozu

aşmayıruz.

Doktorunuzla

konuşmadan

dozu

değiştirmeyin

veya

tedaviye

son vermeyin.

Antibiyotik

tedavisi

gören

hastalann

ALLES'i

antibiyotiği

aldıktan

saatönce

veya

sonra

almaları

gerekmektedir.

Uygulama

yolu

metodu:

ALLES

yalnızca

ağız

yoluyla

kullanılır.

ALLES

yemeklerden

sonra

bardak

suda

eritilerek

içilir.

Suda

eritilerek

kullaruma

hazırlanan

ilaç

bekletilmeden

yutulmamalıdır.

içiImelidir.

Efervesan

tabletler

çiğnenmemeli

Değişik

yaş

grupları:

Çocuklarda

kullanım:

yaşından

küçfülerde

dozu

ayarlamak

için

Asetilsistein

efervesan

tablet,in

lanılması

önçrilir.

yaş

altındaki

çocuklara

sadece

doktor

önerisiyle

konholtinde

verilmelidir.

Asetilsistein

bebeklerde

yaşın

altındaki

çocuklarda

yalnı

zcahayatidurumlarda

doktor

tarafından

uygulanabi

lir.

YaşIılarda

kullanım:

Günde

defa

efervesan

tablet

kullanılır.

Özel

kullanım

durumları

Parasetamol

zehirlenmesinde

yiiksek

dozlarda

hekim

kontrolünde

kullanılabilir.

Böbrek

Karaciğer

yetmezliği:

ALLES

daha

fazla

nitrojenli

maddenin

sağIanmasındarı

kaçınmak

amacıyla

karaciğer

böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda

uygulanmamalıdır

(Bkz.

ALLEs'i

aşağıdaki

durumlarda

kullanmayıruz

bölümü).

Eğer

böbrek veya

karaciğer

rahatsızlığrnız

varsa

ALLEs'i

kullanmadan

önce

doktorunuza

danışınız.

İlacın

etkili

olduğundan

emin

olabilnıek

için

düzenli

doktor

kontrol1erinde,

doktorun

gelişimi

takip

etmesi

önemlidir.

Doktorunuz

bir tavsiyede

bulunmadıkç4

talimatları

takip

ediniz.

Doktorunuz

ALLES

tedavinizin

kadar

süreceğini

size

bildirecektir.

Tedaviyi

erken

kesmeyiniz,

çünkü

ALLES

tedavisini

durdurmak

hasüalığıruzın

daha

köhiye

gitmesine

neden

olabilir.

Eğer

ALLES'İıı

etkisİnin

çok

guçlı

veya

zayıf

olduğuna

daİr

izleniminiz

İse,

dohorunuz

veya

eczacınız

İIe

konuşunuz.

Kullanmanız

gerekenden

daha

İız|a

ALLES

kullandıysanız

Bulantı,

kusma

ishal

gibi

mide

barsak

sistemiyle

ilgili rüatsızlıklar

görülebilir.

Çok

yiİksek

dozlarda

bile

daha

ağır yan

etkiler

zehirlenme

belirtileri

görülmemiştir.

Emzirilen

bebeklerde

viicut

salgılannın

aşın

artması

tehlikesi

vardır.

ALLES'ten

kullannıanız

gerekenden

fazlasını

lrullanmışSanız

bİr

dokİor

veya

eczacı

İle

lrnnuşunuz.

Dohorunuz

gerehİğİnde

sizdekİ

zehİrlenme

belİrtilerine

yönelik

tedavİ

uygulayabİlir.

ALLES

kullanmayı

unutursanrz

Endişelenmeyiniz.

ALLES'i

almayı

unutursanız

hatırladığınızda

hemen

alıruz.Hatırladığınızda

biı

sonraki

dozun

alınma

zamanı

yakın

dozu atlayıp

gelen

dozu

zamanında

alınız

normal

kullanıma

devam

ediniz.

Unutulan

dozları

dengelenıek

İçİn

çİJi

almayınız.

ALLES

tedavİ

sonlandırıIdığındakİ

oluşabİIecek

etkiler

ALLES

tedavisini

kesmek

hastalığınızın

daha

köriiye

gitmesine

neden

olabilir.

Doktorunuza

danışmadan

ilacınızı

kesmeyiniz.

0lası

etkiler

nelerdİr?

Tüm ilaçlar gibi

ALLES'in

içeriğinde

bulunan

maddelere

d.uyarlı

olan

kişilerde

etkiler

olabilir

Aşağrdakilerden

biri

olursa,

ALLES'i

kullanmayı

durdurunuz

DERIIAL

doktorunuza

bildiriniz

veya size

yalun

hastanenin

acil

böIümüne

başvurunuz:

Alerjik

reaksiyonlar

(kaşıntı,

kurdeşen,

cilt

kızanklıklan,

soluk

alma

güçlüğü,

kalp

atışında

hızlanma

basıncrnın düşmesi

(tansiyon

düşmesi)).

Şoka

kadar

gidebilen

aşırı

duyarlılık

yanıtları

(anafilaktik

reaksiyonlar_döküntü,

kaşıntı,

terleme,

baş

dönmesi,

dil,

dudak

soluk

borusunda

şişme,

hava

yolunun

tıkanması,

bulantı,

kusma

gibi

belirtiler gönilebilir).

Aynca

çok

seyrek

olarak

aşın

duyarlılık

reaksiyonlan

kapsamında

asetilsistein

kullarumına

bağlı

kanama

oluşumu

bildirilmiştir.

Bunlann

hepsi

çok

ciddi

etkilerdir.

Eğer

bunlardan

biri

sizde

mevcut

ise,

sizin

ALLES'e

karşı

ciddi

alediniz

demektir.

Acil

tıbbi

müdahaleye

veya

hastaneye

yatırılmanıza

gerek

olabilir.

çok

ciddi

etkiler

çok

seyrek

görülüı

Aşağıdaki

kategori

kullanılarak

istenmeyen

etki

sıklığı

belirtilmektediı

Çok

yaygın:

hastanın

en az

birinde

görülebilir.

Yaygın:

hastanın

birinden

fakat

hastanın

birinden fazla

göriilebilir.

Yaygın

olmayan:

hastarun

birinden

fakat

1.000

hastaıın

birinden

fazla

göri,ilebilir

Seyrek:

l.000

hastanın

birinden

fakat

10.000

hastanın

birinden

fazla

görülebilir.

Çok

se1rek:

l0.000

hastanın

birinden

görtilebilir.

Bilinmiyor:

Eldeki

verilerden

hareketle

sıklık

derecesi

tahmin

edilemiyor.

Yaygın

olmayan:

Alery'ik

reaksiyonlar

Seyrek:

Bronşların

daralması

(}.Iefes

darlığı,

nefes

almada

güçlük

yaşanabilir.)

Ağız

içinde

iltihap

Mide

bulantısı

Kusma

Mide

yalımasl

ishal

Çok

seyrek;

Şoka

kadar

gidebilen

aşırı dı.ıyarlılık

yanıtları

Ateş

Kanama

Eğer

kııIlanıııa talinıaluıda

bahsİ

geçmeyen

herhangİ

biı'

etki İle

karşılaşırsanız

dokİorunuzu veya

eczacınızı

bİlgİlendirİnİz.

Yan etkilerin

Kullanma

Talimatında

alan veya

almayan

heılıangi

etki

meydana

gelnıesi

durumunda

iıekiminiz,

eczaoınlz veya

hemşireniz

konuşunuz.

Aynca

karşılaştığınlz yan

etkileri

www.titck.gov.tr

sitesinde

alan

"İlaç

Etki

Bildirinıi''

ikonuna

tıklayarak ya

00 08

numaralı

etki

bildirim

hattını

arayarak

Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)'ne

bildiıiniz.

Meydaııa

gelen yan

etkileri bildirerek

kullanmakta

olduğunuz

ilacın

güvenliliği

hakkında

düa

fazla

bilgi

edinilmesine

katkı

sağlamış

olacaksınız.

ALLEs'in

saklanması

ALLES'|

çocukların

göremeyeceğİ,

erİşemeyeceği

yeı'lerde

ambalajında

saklayınız.

25oC'nin altındaki

sıcaklığında

kuru

yerde

saklayınız.

Her kullanımdan

soffa

tiipün kapağını

kapatmayı unutmayınız.

Tüpün kapağını

kesinlikle

açık

bıraknıayınız.

kullanma

tarihi

uyumlu

olarak

kullanınız.

ndaki

ihin

kııl

anmay

ız.

Eğer

üründe ve/veya

ambalajında

bozukluklar

fark

eder

iseniz

ALLES'i

kullanmayınız.

Rııhsat

Sahİbİı

Celtis İlaç

San. ve

Tic.

A.Ş.

Yıldız

Teknik

Üniversitesi

Davutpaşa

Kampüsü

Teknoloji

Geliştirme

Bölgesi

Blok

Kat:3

Esenler

ISTANBUL

Telefon: 0

20123

Faks

212 48224

e-mail

info@celtisilac.com.tr

Üretİnı

Yerİ

Neutec

İlaç

San.

Tic.

A.Ş.

Adapazan

SAKARYA

Bıı

kullanma talİınatı

tarihİnde

onaylanmıştır,