ALLES 600 MG 10 EFERVESAN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ALLES 600 MG 10 EFERVESAN TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ALLES 600 MG 10 EFERVESAN TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • asetilsistein

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8697927020895
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KIsA

ünüN

gİıcisi

rrşnnİ

rıngİ

ünthrıhş

nnı

ALLES

efervesan

tablet

KALiTArİr

raxrİrarİr

nİr,nşİıvı

Etkin

madde:

Asetilsistein

Yardımcı

maddeler:

Mikronize

monosodyum

sitrat

Sodyum

hidğen

karbonat

Sodyum

klorür

Aspartam

(8951)

Yardımcı

maddeler

için

6.l.'e

bakınız

40 rng

FARMAsÖrİx

FoRM

Efervesan

tablet,

Beyaz, yuvarlak,

diiz

yüzeyli

tabletler.

KLiNİK

öznır,iro,nn

4.l.

Terapötik

endikasyonlar

ALLES;

yoğun

lçrvamlı

balgamın

atrlmasr,

azaltılması

ekspektorasyonun

kolaylaştırılması

gereken

durumlard4

bronkopulmoner

hastalıklarda

endikedir.

Aynca

yiiksek

parasetamol

alımına

bağlı

olarak

ortaya

çıkan

karaciğer

yetmezliğinin

önlenmesinde

kullarulır.

4.2.Pozo|oji

uygulama

şeklİ

Pozolojİ/uygulama

sıklığı

süresi:

Başka

şekilde

önerilmediği

durumlarda

ALLES

efervesan

tablet

için

öngörülen

dozaj

aşağıdaki

şekildedir:

Mukolitik

olarak

kullanımı

yaş

üzeri

ado]esanlarda

yetişkinlerde:

Günde

veya

defa

efervesan

tablct

(Cünde

mg-l200

asetilsistein).

6_14

yaş

arası

çocuklarda:

Günde

asetilsistein

yaş

arası

çocuklarda:

Günde

asetilsistein

yaşından

küçüklerde

dozu

ayarlamak

için

Asetilsistein

200 mg efervesan

tablet

kullanılması

önerilir.

Parasetamol

zehirlenmesindeki

lanımı

Yükleme dozu

mgkg;

idame

dozu

olarak

saatte

mgkg

(toplam

doz)

önerilir.

Uygulama

sıklığı

şüresi:

Tedavi

stiresi

aksi

önerilmedikçe

günden

daha

uzun

olmamalıdır.

Hasta

bulantı nedeniyle

ilacı

alamıyorsa

ALLES,

nazogastrik

tiiple

verilebilir.

Uygulama

şekli:

ALLES

efervesan tablet

yemeklerden

sonra

bardak

suda

eritilerek

içilir.

ALLES

eferveşan

tablet'in

ekspektoran

etkisi

sıvı

alımıyla

artmaktadır.

Özel

popütasyonlara

ilişkin

bilgiler:

Böbrek

yetmezliği:

Asetilsisteinin

böbrek

yetmezliği

olan hastalarda

güvenliliği

etkililiği

araştınlmamıştır.

Karaciğer

yetmezliği:

ilerlemiş

karaciğer

yetmezliği

olan

(Child-Pugh

Klas

hastalarda

asetilsisteinin

ortalama

eliminasyon

yarı

ömrü

uzar

klerens

aza|ır

(Bkz.

Bölüm

4.4.

5.2.).

Pedİyatrik

popülasyon

yaşından

küçük

çocuklar;

Günde

400 mg

Asetilsistein

önerilir.

Asetilsistein

yaşın

altındaki

çocuklarda

doktor

kontrolünde

kullanılmalıdır.

Aseülsistein

bebeklerde

yaşın

altındaki

çocuklarda

yalnızcahayati

endikasyonlarda

sıkı

medikal

gözlem

altında

uygulanabilir.

Geriyatrİk

popülasyon

Asetilsisteinin

geriyatrik

hastalarda

güvenliliği

etkililiği

araştınlmamıştır.

4.3.

Kontrendikasyonlar

ALLES

aşağıdaki

durumlarda

kontrendikedir;

Asetilsisteine

veya

ilacın

bileşiminde

bulunan

herhangi

bir maddeye

karşı

duyarlılığı

olanlarda.

4,4.

Öze|kullanım

uyanları

önlemleri

Asetilsistein

uygulamasından

sonra

bronşiyal

sekresyonlarda

belirgin

artış

olabilir.

durumda

eğer

öksürük

refleksi

veya

öksüriik yeterli

değilse

hava

yolunun

açık

tutulmasına

dikkat

edi]melidir.

Astınılı

Veya

bronkospazm

hikayesi

olan

hastalarda

dikkatli

kullanılmalıdır.

Asetilsistein

kullanımıyla

bağlantılı

olarak

Stevens-Johnson

sendromu

Lyell,s

sendromu

gibi

şiddetli

cilt

reaksiyonlannın

oluşumu

nadiren

bildirilmiştir.

Eğer

kütanöz

mukozal

değişiklikler

ortayaçıkarsa

7amankaybetmeden

bunun

asetilsistein

ilgisi

araşhnlnıalı

gerektiğinde

ALLES

kullanımı

sonlandırılmalıdır.

Seyrek

olarak

gastrointestinal

sistemde

irritasyona

açabilir

(Bkz.

BöIüm

4.8.).

nedenle

ülserli

hastalarda

dikkatli

olunmalıdır.

Kusmaya

açabileceğinden

parasetamolün

aşırı

dozda

alınmasına

bağlı gelişen

kusmayı

şiddetlendirebileeeğinden,

gastrointestinal

sistem

kanama

riski

olanlarda

(peptik

üser

özofagus

varisi

olan

hastalarda)

tedavi

uygulanıp

uygulamamaya,

oluşturabileceği

kanama

riski

parasetamole

bağlı

hepatotoksisite

riski

karşılaştırılarak

karar

verilmelidir.

Ağır

karaciğer

yetmezliği

sirozu

olaıı

hastalarda

(Chil_Pugh

Klas

asetilsistein

eliminasyonu

yavaşlayarak

konsantrasyonu

yiikselebilir

etkileri

artabilir.

ALLES

daha

faz|a

nitıojenli

maddenin

sağIanmasından

kaçınmak

amacıyla

böbrek

karaciğer

yetmezliğİ

olanlarda

dikkatli

uygulanmalıdır.

Kronik

karbamazepin

tedavisi

gören

epileptik

hastalarda

asetilsisteinin

tonik-klonik

konvülsiyonlara

neden

oIabilir

Sodyum

uy€ınsı:

tıbbi

ürtin

dozunda

8,65

mmol

(l98,95

sodyum

ihtiva

eder.

durum,

kontrollü

sodyum

diyetinde

olan

hastalar

için

göz

öntinde

bulundurulmalıdır.

Aspartam

uyanst:

Fenilalaırin

için

kaynak

içermektedir.

Fenilketonürisi

olan

insanlar

için

zarar|ıolabilir.

4.5.

Diğer

tıbbi

ürünlcr

etkileşimler

diğer

etkileşim

şekilleri

Antihissifler:

Asetilsisteiıı

antitüssiflerin

birlikte

kullanılması

halinde,

öksünik

refleksinin

azaltıInıasına

bağlı

olarak

solunum

yollarındaki

sekresyonda

belirgin

artış

olabilir'

yüzden,

kombinasyon

tedavisi

kesin

taru

üzerine

yapılmalıdır.

Antibiyotikler:

Sahip

olduğu

serbest

sülfidril

grubu

nedeni

asetilsistein

çeşitli

penisilinler,

tetrasiklinler,

sefalosporiııler'

aminoglikozidler,

makrolidler

aınfoterisin

etkileşime

girebilir.

ilaçlar

asetilsisteinle

zanıanlı

olarak

kullaıulmamalı,

gerekli

uygulama

aıalığı

enaz2

saat

olmalıdır.

Amoksisilin'

doksisiklin,

eritromisin

veya

tiamfenikol

sefuroksim

herhangi

geçimsizIik

bildirilmemiştir.

Diğer

ilaçlar:

Asetilsistein

birlikte

kullanıldığında

nitrogliserinin

vazodilatöı

trombosit

agregasyonunu

inhibe

edici

etkisinde

aıtış

olabileceği

bildirilmiştir.

Kronik

kaıbamazepin

tedavisi

gören

epileptik

hastada

asetilsisteinin

karbamazepin

diizeyini

düşürerek

tonik-klonik

konvüIsiyona

neden

olduğu

bildirilmiştir.

Aktif

köıntir

asetilsisteinin

emilimini

etkileyebileceği

için

birlikte

kullanımları

önerilmez.

Özel

popülasyonlara

ilişkİn

bilgİler

Özel

popülasyonlara

etkileşim

çalışması

bulunmamaktadır.

Pediyatrik

popülasyon

Pedi

yatrik

popül

asyona

etki

leşim

çalışmas

bulunm

arnaktadır.

4.6.

Gebelik

laktasyon

Genel

tavsiye

Gebelik

kategorisi:

Çocuk

doğurma

potansiyeli

bulunan

kadınlar

Doğum

kontrolü

(Kontrasepsiyon)

ALLES'i^

çocuk

doğurma

potansiyeli

bulunan

kadınlar

veya

doğum

kontrolü

(konhasepsiyon)

üzerinde

etkisi

olduğunu

gösteren

çalışma

bulunmamaktadır.

HayvanJaı

iizerinde

yapılan

araştırmalar

üreme

toksisitesinin

bulunmadığını

göstermiştir

(Bkz.Bölüm

5.3.).

Asetilsisteinin

kullanıml

sırasında

hamile

kalan

kadınlarla

ilgili

veri

bulunmamaktadır

Aseti

sisteinin

doğum

kontroi

haplan

etki

leşimi

ldiri

lmemiştir.

Gebelİk

dönemi

Hayvanlarda

yapılan

çalışmalar,

gebelik,

anbriyonal

fetal

gelişme,

doğum

veya

doğum

sonİası

gelişme

üzerinde

doğrudan

veya

dolaylı

zararlr

etkiler

olduğunu

göstermemiştir

(Bkz.

Bölüm

5'3')'

Yine

asetilsisteinin

insanlarda

gebelik

döneminde

kullanımıyla

ilgili

yeterli

veri

bulunmadığından

gebelik

döneminde

kullanımına

yarar/risk

değerlendirmesi

yapıldıktan

sonra

karar

verilmelidir.

Gebe

kadınlara

verilirken

tedbirli

olunmalıdır.

Laktasyon

dönemi

Asetilsisteinin

anne

sütiine

geçip

geçmediği

bilinmemektedir.

nedenle,

hasta

için

beklenen

yararlar

bebeğe

gelebilecek

kullanıImamalıdır.

risk'lerden

daha

fazla

olmadıkça

ALLES

Iaktasyonda

Üreme

yeteneği/Fertilite

Asetilsisteinin

fgrtiliteyi

olumsuz

etkileınesi

yönünde

sonuç

tespit

edilrnemiştir

(Bkz.

Bölüm

5.3.).

4.7.

Arıç

makine

kullanımı

üzerindeki

etkiler

ALLES

efervesan

tablet'in

araç

makine

kullanma

yeteneği

üzerinde

bilinen

olumsuz

etkisi

yoktur.

4.8.

İstenmeyen

etkiler

Asetilsistein

kullanımına

bağlı

etkiler

görülme

sıklığına

göre

aşağıda

betirtilmektedir.

Çok

yaygın

(>t/l0),

yaygm

(z1/l00

<1/l0),

yayguı

olmayan

(>1/1.000

<i/l00),

seyrek

(>1/10'000

<1/1.000),

çok

seyrek

(<1/l0.000),

bilinmiyor

(eldeki

verilerden

hareketle

tahmin

edilemiyor).

Bağışıklık

sistemi

hastalıkları

Yaygın

olmayan:

Ale{ik

reaksiyonlar

(kaşıntı,

ürtiker,

ekzantem,

döküntii,

bronkospazm,

anjiyoödem,

taşikardi

hipotansiyon).

Çok

seyrek:

Şoka

kadar

gidebilen

anafilaktik

reaksiyonlar.

Solunum

bozuklukları,

göğüs

ı'c

mediastinal

hastalıklar

Seyrek:

Dispne

bronkosp'lzm

(özellikle

bronşiyal

astımla

birlikte

hipeneaktif

bronşiyal

stem

hastalıkları

lanl

arda

rastlanmaktadır).

Gastrointestinal

hastalıklar

Seyrek:

Stomatit,

mide

yanması,

mide

bulantısı,

kusma

diyare.

Genel

bozukluklar

uygulama

böIgesine

ilİşkin

hastalıklar

Çok

seyrek:

Ateş

Ayrıca,

çok

seyrek

olarak

aşırı

duyarlılık

reaksiyonları

kapsarnında

asetilsistein

kullanımına

bağlı

hemoraji

oluşumu

bi]dirilmiştir.

Trombosit

agregasyonunda

azalmaolabilir.

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarrnın

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır'

Raporlama

yapılması,

ilacrn

yarar/risk

dengesinin

sürekli

olarak

izlenmesine

olaııak

sağlar"

Sağlık

mesleği

mensuplarının

herhangi

şüpheli

advers

reaksiyonu

T.irkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)'ne

bildirmeleıi

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

e_posta:

tufam@titck.gov.h;

tel: 0

faks:

3t22lg

99).

4,9.Doz

aşImt

tedavisi

Asetilsisteinin

oral

formlarında

bugüne

kadar

toksik

aşımı

gönilmemiştir.

GönüIlü

denekler

boyunca,

giinde

li,6

asetilsistein

tedavi

edildiğinde

ciddi

etki

gözlenmemiştir'

Günde

mgkg

oral

asetilsistein

herhangi

toksik

etki

olmaksızın

tolere

edilmektedir.

Zehirlenme

semptoml

aşımı

durumunda

bulantı,

kusma

ve ishal

gibi

gastrointestinal

semptomlar

görüebilir.

Emzirilen

bebeklerde

lıipersekresyon

tehlikesi

Vaıdır.

aşımında

uygulanacak

tedavi

alınması

gereken

önlemler:

Gerektiğinde

semptomatik

tedavi

uygulanır.

İnsanda parasetamol

zehirlenmesinde

uygulanan

intravenöz

asetilsistein

tedavisi

sayesinde

günlük

grama

kadar

çıkan

dqzlarda

asetilsistein

lıakkında

maksimum

bilgisi

nıevcutfur.

oldukça

yüksek

asetilsistein

konsantrasyonlarının

i.v.

olarak

uygulanması,

özellikle

hızlı

uygulaııdığında,

kısmen

anafi

laktik

reaksiyonlara

açmıştır.

FARMAKoLoJİK

öznr,ıİrg,nn

5.1.

F'armakodinamik

özellikler

Farmakoterapötik

grubu:

Mukolitik

kodu:

R05CB01

Asetilsistein

amino

asit

olan

sistein

türevidir.

Asetilsistein

mukolitik

ajandır.

Asetilsistein

sahip

olduğu

sülfidril

grubu

mukus

glikoproteini

içindeki

disülfit

bağlarını

kopararak

mukoid

mukopünilan

sekresyonlar

üzerine

nıukolitik

etki

gösterir.

Solunum

yollanııdaki

balgamın

yoğunluğunu

yapışkanlığ

ını

aza|tır'

gibi

akıcı

lıale

getirir.

Bronşiyal

sekresyonların

atılımlru

solunumu

kolaylaştırarak

akciğer

fonksiyonlarının

düzenlenmesine

yardınıcr

olur.

Asetilsisteiır

antioksidan

maddedir.

Akciğer

karaciğerde

glutatyon

sentezine

sistein

vericisi

olarak

katıIır

glutatyon

sentezini

artırır.

Asetilsistein

glutatyon

özellikle

akciğerde

enfeksiyonlar

esnasında

nötrofillerin

oluşturduğu

sigara

dumanı

diğer

zararlımaddelerin

solunmasıyla

ortaya

çıkan

serbest

oksijen

radikallerini

bağlar

muhtemel

hücre

hasannı

önleyerek

koruyucu

etki gösterir.

Asetilsisteinin

parasetamol

zelıirlenmesinde

karaciğer

harabiyetini

azaltıcı

etkisi

,ardır.

Normalde

parasetamol

karaciğerde

metabolize

edilirken

bölümü

sitokrom

P450

enzim

sistemi

ile reaktif

metabolite

dönüşür.

metabolitte

glutatyon

ko4juge

edilerek

idrarla

atılır'

Parasetamol

yüksek

dozda

allnırsa

reaktif

metabolitin

oluşumu

artar

glutatyonun

azalnıasıyla

metabolitin

inaktivasyonu

aza|ır.

dururnda

uygulanan

asetilsistein

karaciğer

lıücrelerinde

glutatyonu

normal

düzeylere

getirerek

reaktif

metabolite

bağlanarak

olası

karaciğeı

lıasarını

önler.

5.2.

tr'armakokinetik

özellikier

Genel

özellikler

Emilim:

Asetilsistein

oral

alımı

takiben

hızla

çoğunlukla

tamamen

absorbe

olur.

Yüksek

geçiş

etkisine

bağlı

olarak

oral

asetilsisteinin

biyoyararlaırımı

çok

düşıiktür

(Yaklaş

ık%l0).

Dağılım:

Asetilsistein

saat

Sonra

doruk

plazmakonsantrasyonuna

ulaşılır.

Aktif

metabolit

sisteinin

doruk

plazmakonsantrasyonu

yaklaşık

pınıoll[-

civarındadır.

Asetilsistein

proteinlere

yaklaşık

Yo50

oranında

bağlanır'

Asetilsistein

metabolitleri

orgaııizmada

kismen

serbest

olarak,

kısmen

kararsız

disülfıdler

yoluyla

proteinlere

bağIanarak

kısmen

aminoasitlere

bağlanmış

halde

olmak

iizere

üç

farklı

formda

bulunur.

Sıçanlarda

asetilsisteinin

plasentayı

geçtiği

amniyotik

sıvıda

bulunduğu

saptanmıştır.

mg/kg

asetilsisteinin

oral

uygulamadan

0,5,

l,2ve

saat

sonra

L-sistein

metabolitinin

konstrasyonu

plasenta

fettiste

maternal

plazrrıakonsantrasyonundan

daha

yüksektir.

N-asetilsistein

plasentayı

geçer

göbek

kordon

karunda

tespit

edilebilir.

Anne

sütüne

geçtiğine

dair

bilgi

bulunmamaktadır.

Asetilsisteinin

insan

kan-beyin

bariyerini

geçip

geçmediğine

dair

bilgi

bulunmamaktadır.

Biyotransformasyon:

Karaciğerde,

farmakolojik

olarak

aktif

metabolit

olan

sisteine,

aynca

diasetilsistine

diğer

karışık

disülfi

dlere

metabolize

olur.

Eliminasyon:

Asetilsistein,

çoğunlukla

inaktif

metabolitler

halinde

böbrekler

yoluyla

vücutüan

atrlır.

Asetilsisteinin

plazma

yanlanma

ömrü

yaklaşık

2,27

saaftir.

Karaciğer

fonksiyonlarındaki

bozukluk

plazma

ömrünün

saate

kadar

uzaınasına

açar.

Dqğrusallık/Doğrusal

olmayan

Durum:

ALLES'in

doğrusallık/doğrusal

olmayan

durumu

konusunda

yeterli

çalışma

bulunmamaktadır.

Hastalardakİ

karakteristik

özellİkler

Karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda:

ilerlemiş

karaciğer yetmezliği

olan (Child-Pugh

Klas

hastalarda

asetilsisteinin

ortalama

eliminasyonyffi

ömItı

(Tn)%

uzar

klerens

Yo30

azalır.

Böbrek yetmezliği

olan

hastalarda:

Böbrek

fonksiyonu

azalmış

hastalarda

asetilsistein

farmakokinetiği

ilgili

bilgi

bulunmamaktadır.

Pediyatrik

hastalarda:

N_asetilsisteinin

eliminasyon

yarı

ömrü

(Tz)

yeni

doğnuşlarda

saat)

yetişkinlerdekinden

(5,6

saat)

daha

uzundur.

Diğer

yaş

grupları

için

farmakokinetik

bilgi

bulunmamaktadır.

5.3.

Klinİk

öncesi

güvenlilik

verileri

Akut

toksisite

Hayvan

deneylerinde

akut

toksisite

düşük

bulunmuştur.Doz

aşlmr

tedavisi

için

bölüm

4.9.'a

bakınız.

Kronik

toksisite

Farklı

hayvan

hirleriyle

(sıçan,

köpek)

yapılan,

yaklaşık

yıl

süren

araştırmalar,

herhangi

patoloj

deği

şikl

olmadığını

stermektedir.

Tümör oluşumu

mutajenik

potansiyel

Asetilsisteinin

mutajenik

etkisi

olrnası

beklenmez.

Yapılan

İıı-vitro

deney

negatif

olarak

sonuçlanmıştır.

stei

ti.imör

uşturm

potansiyeli

araştırılmamı

ştır.

Üreme

toksikolojisi

Tavşan

sıçanlarla

yapılan

embriyotoksikolojik

çalışmalarda

anormallik

görülmemiştir.

Fe*ilite,

perinatal

postnatal

toksisite araştırmalan

negatif sonuç

vermiştir.

N-asetilsistein

sıçanlarda

plasentadan

geçip

amniyotik

sıvıda

tespit

edilmiştir.

oral

uygulamadan

8 saat

sonrasma

kadar

L-sistein

metabolitinin

konsantrasyonu

plasenta

fetüste

annenin

plazrrıa

konsantrasyonunun

iizerindedir.

FARMAs

Örİx

özrııİr<ınn

6.l.

Yardımcı

maddelerin

listesi

Mikronize

monosodyırm

sitrat

Sodyum

hidrojen karbonat

Aspartam

(E951)

Polivinil

pirolidon

Sodyum

klorür

Limon

aroması

6.2.

Geçimsizlikler

Geçerli

değildir.

6.3.

ömrü

6.4.

Saklamaya

yönelik

özel

tedbirler

25oC'niıı

altındaki

sıcaklığında

kuru

yerde

saklayınız.

6.5.

Ambalajın

niteliği

vc İçeriği

20 efervesan

tablet,

polietilen

kapak

polipropilen

tüp

içerisinde,

kullanma

talimatı

beraber

karton

kutuda

ambalaj

lanır.

6.6.

Tıbbi

üründen

arta

kalan nıaddclcrin

imhası

diğer

özel

önlemler

Kullanılmaınış

olan

ürünler

materyaller

"Tıbbi

Atıkların

Kontrolü

Yönetmeliği"

"Ambalaj

Ambalaj

Atıklarının

Kontrolü

Yönetnrelikleri''ne

uygun

olarak

imha

edilmelidir.

RUHSAT

SAHİBİ

Celtis

İlaç

San. ve

Tic.

A.Ş.

Yıldız

Teknik

Üniversitesi

Davutpaşa

Kampüsü

Teknoloji

Geliştirme

Bölgesi

Blok

Kat:3

Esenler

ISTANBUL

Telefon:

0 850

20123

Faks

:02124822478

e-mail

info@celtisilac.com.tr

RUHSAT

NUMARASI

215/29

İLK

RUHsAT TARİHİ

RUHsAT

YENİLEME

TARİHi

ruhsat

tarihi:

03.04.2008

Ruhsat

yenileme

tarihi:

4.01.20

KÜB,üN REVİZYoN

TARiHi

14-12-2018

Risk to human health related to the presence of perfluorooctane sulfonic acid and perfluorooctanoic acid in food

Risk to human health related to the presence of perfluorooctane sulfonic acid and perfluorooctanoic acid in food

Published on: Thu, 13 Dec 2018 The European Commission asked EFSA for a scientific evaluation on the risks to human health related to the presence of perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) and perfluorooctanoic acid (PFOA) in food. Regarding PFOS and PFOA occurrence, the final data set available for dietary exposure assessment contained a total of 20,019 analytical results (PFOS n = 10,191 and PFOA n = 9,828). There were large differences between upper and lower bound exposure due to analytical methods with i...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

12-12-2018

December 10, 2018: Olympus Medical Systems Corporation, Former Senior Executive Plead Guilty to Distributing Endoscopes After Failing to File FDA-Required Adverse Event Reports of Serious Infections

December 10, 2018: Olympus Medical Systems Corporation, Former Senior Executive Plead Guilty to Distributing Endoscopes After Failing to File FDA-Required Adverse Event Reports of Serious Infections

December 10, 2018: Olympus Medical Systems Corporation, Former Senior Executive Plead Guilty to Distributing Endoscopes After Failing to File FDA-Required Adverse Event Reports of Serious Infections

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-12-2018

Moonstruck Chocolate Co. Issues Allergy Alert On Undeclared Hazelnuts In 4 Oz. Sea Salt Caramels Tumbled In Milk Chocolate

Moonstruck Chocolate Co. Issues Allergy Alert On Undeclared Hazelnuts In 4 Oz. Sea Salt Caramels Tumbled In Milk Chocolate

Moonstruck Chocolate Company of Portland, Oregon is recalling 600/4 oz. bags of Sea Salt Caramels Tumbled In Milk Chocolate, because it may contain undeclared hazelnuts. People who have an allergy or severe sensitivity to hazelnuts run the risk of a serious or life-threatening allergic reaction if they consume this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-12-2018

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

– Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is expanding its consumer-level voluntary nationwide recall to include all lots of Valsartan-containing products within expiry. The 104 additional lots include 26 lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, 5mg/320mg and 10mg/320mg strengths), 51 lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg and 320 mg strengths), and 27 lots of Valsartan and Hydrochloroth...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-11-2018

Sprout Creek Farm Recalls “Kinkead” Cheese due to Possible Health Risk

Sprout Creek Farm Recalls “Kinkead” Cheese due to Possible Health Risk

Sprout Creek Farm of Poughkeepsie, New York is recalling 4 wheels of “Kinkead” cheese made on 5-10-18, because it has the potential to be contaminated with Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes is an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Although healthy individuals may suffer only short-term symptoms such as high fever, severe headache, stiffness, nausea, abdominal pain and diarrhea, L...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-11-2018

The EFSA‐funded collection of dietary and related data in the general population aged 10‐74 years in Greece

The EFSA‐funded collection of dietary and related data in the general population aged 10‐74 years in Greece

Published on: Fri, 23 Nov 2018 The Hellenic Health Foundation received support from the European Food Safety Authority in order to organise a national nutrition survey according to the methodology described in the EFSA Guidance document and to collect food consumption and related information among 780 adolescents, adults and elderly residing permanently in Greece. The EFSA‐funded data collection was largely based on the protocol of a large scale Greek national nutrition and health survey, called HYDRIA....

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-11-2018

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling 163 lots of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 10 mL fill in a 10 mL vial and Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 20 mL fill in a 20 mL vial to the user level. The product insert states that stoppers for both the 10mL and the 20mL vials do not contain natural rubber latex; the tray label for the two vial sizes and the vial label for the 20mL vial also state that the stoppers do not contain latex. The product is being recalled because the stoppers contain n...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is conducting a voluntary nationwide recall to the consumer level of select lots of Valsartan-containing products, including six lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, and 10mg/320mg strengths), seven lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg, and 320 mg strengths), and two lots of Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP 320mg/25mg strength. ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Risk for animal and human health related to the presence of dioxins and dioxin-like PCBs in feed and food

Risk for animal and human health related to the presence of dioxins and dioxin-like PCBs in feed and food

Published on: Tue, 20 Nov 2018 The European Commission asked EFSA for a scientific opinion on the risks for animal and human health related to the presence of dioxins (PCDD/Fs) and DL‐PCBs in feed and food. The data from experimental animal and epidemiological studies were reviewed and it was decided to base the human risk assessment on effects observed in humans and to use animal data as supportive evidence. The critical effect was on semen quality, following pre‐ and postnatal exposure. The critical s...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

24-10-2018

Vita Health Products Recall (2018-10-24)

Vita Health Products Recall (2018-10-24)

Health Canada

18-10-2018

Mom Life Market recalls 10" & 16" Personalized Stuffed Plush Bunnies

Mom Life Market recalls 10" & 16" Personalized Stuffed Plush Bunnies

The recalled products may contain phthalate levels that exceed the allowable levels.

Health Canada

18-10-2018

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 201 Revision 2 (FGE.201Rev2): 2‐alkylated, aliphatic, acyclic alpha,beta‐unsaturated aldehydes and precursors, with or without additional double‐bonds, from chemical subgroup 1.1.2 of FGE.19

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 201 Revision 2 (FGE.201Rev2): 2‐alkylated, aliphatic, acyclic alpha,beta‐unsaturated aldehydes and precursors, with or without additional double‐bonds, from chemical subgroup 1.1.2 of FGE.19

Published on: Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200 The Panel on Food Additives and Flavourings of the European Food Safety Authority was requested to consider in this revision 2 of Flavouring Group Evaluation 201, the additional data on genotoxicity submitted by the Industry on two substances, 2‐methylpent‐2‐enal [FL‐no: 05.090] and 2 methylcrotonaldehyde [FL‐no: 05.095], from subgroup 1.1.2 of FGE.19. In FGE.201Rev1, the Panel concluded that further data were required in order to clarify the genotoxic poten...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

17-10-2018

Applicability of in silico tools for the prediction of dermal absorption for pesticides

Applicability of in silico tools for the prediction of dermal absorption for pesticides

Published on: Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200 Based on the “Human in vitro dermal absorption datasets” published as supporting information to the revised EFSA Guidance on Dermal Absorption, in silico models for prediction of absorption across the skin have been evaluated. For this evaluation, a systematic literature search and review was performed, identifying 288 publications describing mathematical models for prediction of dermal absorption. Eleven models potentially relevant to the regulatory assessm...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-10-2018

Re‐evaluation of oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (E 479b) as a food additive

Re‐evaluation of oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (E 479b) as a food additive

Published on: Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200 The EFSA Panel on Food Additives and Flavourings (FAF) provides a scientific opinion re‐evaluating the safety of thermally oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (TOSOM) (E 479b) when used as a food additive. The Scientific Committee on Food (SCF) and the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) derived an acceptable daily intake (ADI) of 25 and 30 mg/kg body weight (bw) per day, respectively. There was n...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-10-2018

Wild boar in focus: Review of existing models on spatial distribution and density of wild boar and proposal for next steps

Wild boar in focus: Review of existing models on spatial distribution and density of wild boar and proposal for next steps

Published on: Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200 This report provides a review of existing models for predicting the spatial distribution and abundance of wild boar at various scales (global, continental, national and regional) in order to inform the development of a new model to produce estimates of wild boar abundance at European level. The review identifies and discusses a range of models based on a wide variety of data types, corresponding to those targeted by the data collection model set by ENETwild,...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-10-2018

Sprayology Issues Voluntary Nationwide Recall of Homeopathic Aqueous-Based Medicines Due to Microbial Contamination

Sprayology Issues Voluntary Nationwide Recall of Homeopathic Aqueous-Based Medicines Due to Microbial Contamination

Eight and Company LLC, d/b/a Sprayology is voluntarily recalling all lots within expiry from 10/18-7/22 of its aqueous-based homeopathic product line for human use. All products manufactured by the contract manufacturer, King Bio, have been recalled due to possible microbial contamination.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-10-2018

Enforcement Report for the Week of October 10, 2018

Enforcement Report for the Week of October 10, 2018

Recently Updated Records for the Week of October 10, 2018 Last Modified Date: Tuesday, October 09, 2018

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-9-2018

FDA Announces Availability of Resources for Animal Drug Sponsors

FDA Announces Availability of Resources for Animal Drug Sponsors

The FDA is making available two pre-recorded webinars and a slide presentation to help drug sponsors understand recent changes to the submission process for new animal drug applications and related submissions. The changes take effect 10/1/2018.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-9-2018

National dietary survey in 2012‐2016 on the general population aged 1‐79 years in the Netherlands

National dietary survey in 2012‐2016 on the general population aged 1‐79 years in the Netherlands

Published on: Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 During the years 2012‐2016, the Dutch National Food Consumption survey was conducted in the Netherlands. For the survey, a random sample was drawn from consumer panels stratified by age and gender and maintained representative to the population with regard to region, address density and educational level. Complete results were obtained for 4,313 persons (response rate 65%); including toddlers, children, adolescents, adults and elderly. Pregnant or lactating ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

13-9-2018

October 10, 2018: Meeting of the Oncologic Drugs Advisory Committee

October 10, 2018: Meeting of the Oncologic Drugs Advisory Committee

October 10, 2018: Meeting of the Oncologic Drugs Advisory Committee Meeting Announcement

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance alpha‐cypermethrin

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance alpha‐cypermethrin

Published on: Mon, 10 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authorities of the rapporteur Member State Belgium and co‐rapporteur Member State Greece for the pesticide active substance alpha‐cypermethrin are reported. The context of the peer review was that required by Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative uses of...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-9-2018

Update of the Xylella spp. host plant database

Update of the Xylella spp. host plant database

Published on: Mon, 10 Sep 2018 00:00:00 +0200 Following a request from the European Commission, EFSA periodically updates the database on the host plants of Xylella spp. While previous editions of the database (2015 and 2016) dealt with the species Xylella fastidiosa only, this database version addresses the whole genus Xylella, including therefore both species X. fastidiosa and Xylella taiwanensis. The database now includes information on host plants of Xylella spp. retrieved from scientific literature...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-9-2018

USDA and FDA announce joint public meeting on use of animal cell culture technology to develop products derived from livestock and poultry

USDA and FDA announce joint public meeting on use of animal cell culture technology to develop products derived from livestock and poultry

WASHINGTON, Sept. 10, 2018 – U.S. Secretary of Agriculture Sonny Perdue, DVM and U.S. Food and Drug Administration Commissioner Scott Gottlieb, M.D. today announced a joint public meeting to be held on Oct. 23-24, 2018 to discuss the use of cell culture technology to develop products derived from livestock and poultry.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-9-2018

Spodoptera frugiperda partial risk assessment

Spodoptera frugiperda partial risk assessment

Published on: Fri, 31 Aug 2018 00:00:00 +0200 EFSA was asked for a partial risk assessment of Spodoptera frugiperda for the territory of the EU focussing on the main pathways for entry, factors affecting establishment, risk reduction options and pest management. As a polyphagous pest, five commodity pathways were examined in detail. Aggregating across these and other pathways, we estimate that tens of thousands to over a million individual larvae could enter the EU annually on host commodities. Instigat...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Outcome of the public consultation on a draft protocol for the Scientific Opinion on dietary sugars

Outcome of the public consultation on a draft protocol for the Scientific Opinion on dietary sugars

Published on: Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 +0200 The European Food Safety Authority (EFSA) carried out a public consultation to receive input from the scientific community and all interested parties on a draft protocol for the Scientific Opinion on free sugars from all dietary sources, prepared by the EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA Panel), supported by the ad‐hoc Working Group on Sugars. The draft protocol was endorsed by the Panel for public consultation at its plenary meeti...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Safety assessment of the process ‘General Plastic’, based on Starlinger Decon technology, used to recycle post‐consumer PET into food contact materials

Safety assessment of the process ‘General Plastic’, based on Starlinger Decon technology, used to recycle post‐consumer PET into food contact materials

Published on: Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 +0200 This scientific opinion of the EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing Aids (CEF Panel) deals with the safety evaluation of the recycling process General Plastic (EU register No RECYC153), which is based on the Starlinger Decon technology. The decontamination efficiency of the process was demonstrated by a challenge test. The input of this process is hot caustic washed and dried poly(ethylene terephthalate) (PET) flakes orig...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Protocol for the scientific opinion on the Tolerable Upper Intake Level of dietary sugars

Protocol for the scientific opinion on the Tolerable Upper Intake Level of dietary sugars

Published on: Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 +0200 In June 2016, EFSA received a mandate from the national food competent authorities of five European countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden) to provide a dietary reference value (DRV) for sugars, with particular attention to added sugars. A draft protocol was developed with the aim of defining as much as possible beforehand the strategy that will be applied for collecting data, appraising the relevant evidence, and analysing and integrating t...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

22-8-2018

Radagast Pet Food Voluntarily Expands Recall to Include Rad Cat Raw Diet Products With Best By Dates of 10/19/18 Through 12/3/19 Due to Potential Health Risk

Radagast Pet Food Voluntarily Expands Recall to Include Rad Cat Raw Diet Products With Best By Dates of 10/19/18 Through 12/3/19 Due to Potential Health Risk

Radagast Pet Food, Inc. of Portland, OR is expanding its voluntary recall to include an additional quantity of Rad Cat Raw Diet across all varieties with Best By dates of 10/19/18 through 12/3/19 because it has the potential to be contaminated with Listeria monocytogenes. Radagast Pet Food is conducting this voluntary recall out of an abundance of caution because of its strong commitment to food safety and quality.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-8-2018

Enforcement Report for the Week of July 25, 2018

Enforcement Report for the Week of July 25, 2018

Recently Updated Records for the Week of July 25, 2018 Last Modified Date: Friday, August 10, 2018

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-12-2018

Exondys (AVI BioPharma International Ltd)

Exondys (AVI BioPharma International Ltd)

Exondys (Active substance: eteplirsen) - Centralised - Refusal of marketing authorisation - Commission Decision (2018)8620 of Mon, 10 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4355

Europe -DG Health and Food Safety

10-12-2018

Ivabradine JensonR (JensonR+ Limited)

Ivabradine JensonR (JensonR+ Limited)

Ivabradine JensonR (Active substance: ivabradine) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)8623 of Mon, 10 Dec 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-11-2018

In the next few months CDRH will make public on its website cleared devices that demonstrated substantial equivalence to older predicate devices. We’re considering focusing on predicates that are >10 years old as a starting point, so the public is aware o

In the next few months CDRH will make public on its website cleared devices that demonstrated substantial equivalence to older predicate devices. We’re considering focusing on predicates that are >10 years old as a starting point, so the public is aware o

In the next few months CDRH will make public on its website cleared devices that demonstrated substantial equivalence to older predicate devices. We’re considering focusing on predicates that are >10 years old as a starting point, so the public is aware of those technologies.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-11-2018

Data show that nearly 20% of current 510(k)s are cleared based on a predicate that’s more than 10 years old. That doesn’t mean the products are unsafe. But it does mean that some devices may not be continually improving, which is the hallmark of health te

Data show that nearly 20% of current 510(k)s are cleared based on a predicate that’s more than 10 years old. That doesn’t mean the products are unsafe. But it does mean that some devices may not be continually improving, which is the hallmark of health te

Data show that nearly 20% of current 510(k)s are cleared based on a predicate that’s more than 10 years old. That doesn’t mean the products are unsafe. But it does mean that some devices may not be continually improving, which is the hallmark of health technologies.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-11-2018

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo mesto)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo mesto)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7884 of Thu, 22 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4215/IB/10G

Europe -DG Health and Food Safety

12-11-2018

Spinraza (Biogen Netherlands B.V.)

Spinraza (Biogen Netherlands B.V.)

Spinraza (Active substance: nusinersen) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7550 of Mon, 12 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4312/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

23-10-2018

EU/3/16/1804 (Eli Lilly Nederland B.V.)

EU/3/16/1804 (Eli Lilly Nederland B.V.)

EU/3/16/1804 (Active substance: Pegylated recombinant human interleukin-10) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6994 of Tue, 23 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-10-2018

EU/3/10/815 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/10/815 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/10/815 (Active substance: Sildenafil citrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6993 of Mon, 22 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/068/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

19-10-2018

Recocam (Bimeda Animal Health Limited)

Recocam (Bimeda Animal Health Limited)

Recocam (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6954 of Fri, 19 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2247/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Active substance: Monensin sodium) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6324 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2235/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Lartruvo (Eli Lilly Nederland B.V.)

Lartruvo (Eli Lilly Nederland B.V.)

Lartruvo (Active substance: olaratumab) - Centralised - Annual renewal - Commission Decision (2018)6105 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4216/R/10

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Pregabalin Mylan (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 5971 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4078/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

10-9-2018

Akynzeo (Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd)

Akynzeo (Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd)

Akynzeo (Active substance: netupitant / palonosetron) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5947 of Mon, 10 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-9-2018

Alkindi (Diurnal Limited)

Alkindi (Diurnal Limited)

Alkindi (Active substance: hydrocortisone) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5945 of Mon, 10 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4416/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

10-9-2018

Retacrit (Hospira UK Limited)

Retacrit (Hospira UK Limited)

Retacrit (Active substance: epoetin zeta) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5946 of Mon, 10 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-9-2018

Silapo (STADA Arzneimittel AG)

Silapo (STADA Arzneimittel AG)

Silapo (Active substance: epoetin zeta) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5944 of Mon, 10 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

ACM meeting statement, Meeting 10, 2 August 2018

ACM meeting statement, Meeting 10, 2 August 2018

The Advisory Committee on Medicines meeting statement is now available

Therapeutic Goods Administration - Australia

24-8-2018

#OnePairTakeCare https://twitter.com/CDCgov/status/1032656962389913600 …

#OnePairTakeCare https://twitter.com/CDCgov/status/1032656962389913600 …

#OnePairTakeCare https://twitter.com/CDCgov/status/1032656962389913600 …

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-8-2018

BTVPUR (Merial)

BTVPUR (Merial)

BTVPUR (Active substance: Bluetongue virus vaccine (inactivated) (multistrain: 1-2 strains out of a set of 4)) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5630 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2231/II/10

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Torisel (Pfizer Europe MA EEIG)

Torisel (Pfizer Europe MA EEIG)

Torisel (Active substance: Temsirolimus) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5521 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/799/T/71

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Lymphoseek (Norgine B.V.)

Lymphoseek (Norgine B.V.)

Lymphoseek (Active substance: tilmanocept) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5520 of Fri, 10 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Sivextro (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Sivextro (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Sivextro (Active substance: tedizolid phosphate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5522 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2846/T/28

Europe -DG Health and Food Safety