ALLERSET ORAL DAMLA 10 MG/ ML, 20 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ALLERSET ORAL DAMLA 10 MG/ ML, 20 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ALLERSET ORAL DAMLA 10 MG/ML, 20 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • asetaminofen

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 179/45
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 09-09-1996
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/5

KULLANMA TALİMATI

ALLERSET ®

şurup1mg/ml

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Setirizin dihidroklorür

Şurubun her birml'si 1 mgsetirizin dihidroklorüriçermektedir.

Yardımcımaddeler:Sorbitolçözeltisi(E420),gliserin,propilenglikol,sodyumsakarin,

muzesansı,sodyumasetat,asetikasit,metilparaben(E218),propilparaben(E216)ve

deiyonizesu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacıkullandığınızı

doktorunuza söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.ALLERSET ®

nedir veneiçinkullanılır?

2.ALLERSET ® ’i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.ALLERSET ®

nasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.ALLERSET ® ’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. ALLERSET ®

nedir veneiçinkullanılır?

ALLERSET ® ,200mlşurupiçerenbalrengişişelerde,plastikölçeğiilebirliktesunulur.

Renksiz, hemen hemen berrakçözelti görünümündedir.

ALLERSET ®

Şurup,alerjiknezle,müzminnedenibilinmeyenkurdeşenvekaşıntıların

tedavisindekullanılan bir ilaçtır.

ALLERSET ® Şurup;

2yaş veüstü çocuklardaveerişkinlerde;

Alerjiknezleninburunvegözileilgilibelirtilerinintedavisinde,kronikidiopatikürtikerin

(müzmin nedeni bilinmeyen kurdeşen) vekaşıntının belirtilerinin tedavisindekullanılır.

2. ALLERSET ® ’i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

ALLERSET ® ’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

ALLERSET ® ’inetkinmaddesineveyayardımcımaddelerdenherhangibirine,

hidroksizine veyapiperazin türevlerine karşı aşırıduyarlılık öykünüzvarsa,

2/5

Ağırböbrekyetmezliğiniz(kreatininklerensinizin(böbrekfonksiyonlarınıizlemekiçin

kullanılanbirmaddeolankreatinininböbrekleraracılığıylakandantemizlenmesi)10

ml/dk’nın altındaolduğu böbrekyetmezliği) var isebu ilacı kullanmayınız.

Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıtoleransınızolmadığı(bu

türşekerlereduyarlıolduğunuz)söylenmişse,butıbbiürünüalmadanöncemutlaka

doktorunuzla temasageçiniz.

ALLERSET ® ’iaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

ALLERSET ®’ i alkollebirliktealıyorsanızdikkatliolunuz.

İdraraçıkmaproblemlerinizvarsa(omurilikproblemleriyadaprostatveyamesane

problemleri) doktorunuzadanışınız.

Alerjitestiyaptırmanızgerekiyorsa,testtenbirkaçgünönceALLERSET ®

iletedaviyi

kesipkesmeyeceğinizidoktorunuzadanışınız.ALLERSET ®

alerjitestininsonuçlarını

etkileyebilir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

ALLERSET ® ’in yiyecekveiçecekilekullanılması

ALLERSET ®’ i açveyatok karnınaalabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Setirizindihidroklorürünhamilekadınlardakullanımınailişkinmevcutklinikveriçok

azdır.Hayvançalışmalarızararlıbiretkigöstermemişolsadasetirizindihidroklorürün

hamilelik boyuncaancakmutlak gerekliolduğundavedikkatle kullanılması önerilir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

Bebeğinizi emziriyorsanızilacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

ALLERSET ®’ iniçeriğindekietkinmadde(setirizin)annesütünegeçtiğindenemziren

annelerinALLERSET ®’ ikullanması önerilmez.

Araçvemakinekullanımı

Önerilen10mgdozdasetirizindihidroklorüraraçkullanmabecerisi,uykuyadalmavesimule

montajhattı(ilacınuyuşukluk/uykuhalietkisiniölçmedekullanılan,gerçekişortamındaki

performansıtemsileden,bilgisayarlayapılanveuykuhalindekitümdeğişkenlerehassas

ölçüm testi) verimliliğineklinikteanlamlıetkigöstermemiştir.

Araçkullanmayıplanlayan,potansiyelolaraktehlikeliişlerdeçalışanvemakinekullanan

hastalar,önerilendozuaşmamalıveilacaverdikleriyanıtıdikkatealmalıdırlar.Butipduyarlı

hastalarda,ALLERSET ®’ inalkolveyadiğersantralsinirsistemidepresanları(baskılayıcıları)

ileeşzamanlı kullanımı,uyanıklıktaazalmayaveperformans bozukluğunayol açabilir.

ALLERSET ® ’in içeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

ALLERSET ®

Şurup’uniçeriğindesorbitolbulunur.Eğerdoktorunuz,bazışekerçeşitlerine

karşı hassas olduğunuzu belirtmişse, bu ilacı kullanmadan öncedoktorunuzadanışınız.

ALLERSET ®

Şurup alerjik reaksiyonlara(muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

3/5

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

ALLERSET ® ’indiğer ilaçlarla, bilinen, klinikteanlamlıbir etkileşimiyoktur.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3. ALLERSET ® nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

2 -6yaşarasıçocuklarda:Günde1kez2.5mg(yarımölçek)(2.5mg/2.5mlşurup)uygulanır.

Buyaşgrubundagünlükdoz5mg’ayükseltilebilirvegünde1kez5mg(tamölçek)

(5mg/5ml şurup)veyagündeikikez(12 saattebir)2.5 mg(2.5mg/2.5 ml şurup)verilebilir.

6-12 yaş arası çocuklarda: Semptomların şiddetinegöregünde1 kez5 mg (tam ölçek)

(5mg/5mlşurup) veya10mg(ikitam ölçek)

(10mg/10mlşurup) uygulanır veyagünlük dozikiye

bölünerek deuygulanabilir.

12yaşüstüçocuklardaveerişkinlerde:Semptomlarınşiddetinegöregünde1kez5mg

(tam ölçek) (5mg/5ml şurup)veya10 mg(iki tam ölçek)

(10 mg/10 ml şurup)uygulanır.

Uygulama yoluvemetodu:

ALLERSET ®

Şurup ağızdan kullanımiçindir.

Değişikyaş grupları

Çocuklarda kullanımı:ALLERSET ®

Şurup’un2yaşaltı çocuklardakullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:Böbrek işlevi normalse dozun azaltılmasınagerekyoktur.

Özel kullanımdurumları

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Böbrekyetmezliğivekaraciğeryetmezliğinizvarisedozböbrekyetmezliğininşiddetinegöre

doktorunuztarafından ayarlanır.

Böbrekyetmezliğiolançocuklardadoz,böbrekfonksiyonu(işlevi)vevücutağırlığıgöz

önünealınarak, doktor tarafından bireysel olarak ayarlanmalıdır.

Sadecekaraciğeryetmezliğiolanhastalarnormalreçetelenendozualabilirler.Hemböbrek

hem de karaciğeryetmezliği olan hastalardadozayarlanması önerilir.

EğerALLERSET ® ’inetkisininçokgüçlüyadazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazla ALLERSET ® kullandıysanız

ALLERSET ® ’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

ALLERSET ® ’i kullanmayı unutursanız

Doktorunuzun sizeverdiği talimatlarauygun olarak ilacı almayadevam ediniz.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

4/5

ALLERSET ®

iletedavisonlandırıldığında oluşabileceketkiler

ALLERSET iletedavininsüresiklinikbelirtilerevebireyselolarakhastalığınseyrine

bağlıdır.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,ALLERSET ® ’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaALLERSET ® ’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Trombositopeni [kandatrombosit (kan pıhtılaşmasınısağlayan hücreler) sayısının azalması]

Anafilaktik şok (ani aşırıduyarlılık tepkisi)

Aşırı duyarlılık

Konfüzyon (zihin karışıklığı)

Halüsinasyon(varsanı,gerçekteolmayan şeylerigörmek/ duymak)

Konvülsiyonlar(istem dışı kas kasılmaları, nöbet,havale)

Senkop (baygınlık)

Titreme

Akomodasyon bozukluğu (gözdeuyum bozukluğu)

Bulanıkgörme

Okülojirasyon(gözküresinin istem dışı, herhangibiryöndehareketi)

Taşikardi (dakikadaki kalp atım sayısının-nabzın-normalin üstüneçıkması)

Karaciğerfonksiyonanormalliği(transaminaz,alkalenfosfataz,gamma-GTvebilirubin

artışı)

Anjiyonörotiködem(eller,ayaklar,bilekler,yüz,dudaklarınşişmesiyadaözellikleağızveya

boğazınyutmayı veyanefes almayı zorlaştıracak şekildeşişmelerinde)

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

ALLERSET ® ’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz

Halsizlik

Sersemlik hissi

Baş ağrısı

Ağızkuruluğu

Midebulantısı,

Somnolans (uyuklamahali)

Rinit(nezle)

Farenjit (yutak iltihabı)

Diyare(ishal)

Agresyon (saldırganlık hali)

Ajitasyon (aşırı huzursuzluk hali)

Unutkanlık

Hafızabozukluğu

Uykusuzluk

Tik

Tat alma bozukluğu

Diskinezi (istemli hareket etmedegüçlük)

5/5

Parestezi (geçici hisyokluğu, uyuşma/karıncalanma)

Kaşıntı

Döküntü

Ürtiker (kurdeşen)

Sabitilaçerüpsiyonu(döküntü)

Disüri (ağrılı işeme)

Enürez(idrar kaçırma)

Asteni (yorgunluk)

Kırıklık

Kilo artışı

Karın ağrısı

Depresyon

Ödem

Distoni (kasların istem dışı oluşanseğirmeleri, spazmlarıyadahareketleri)

İştahartışı

İntihar düşüncesi

Dengebozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)

İdraryapamama, işeme zorluğu

BunlarALLERSET ® ’inhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerinraporlanması

Kullanmatalimatındayeralan veyaalmayan herhangi biryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz, eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz. Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyer alan“İlaçYan EtkiBildirimi” ikonunatıklayarakyada

0 800 314 00 08 numaralıyanetkibildirimhattınıarayarak TürkiyeFarmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz. Meydanagelenyan etkileri bildirerek kullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. ALLERSET ® ’insaklanması

ALLERSET ® ’içocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki odasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajındakison kullanma tarihinden sonra ALLERSET ® ’i kullanmayınız.

RuhsatSahibi: Santa FarmaİlaçSanayiiA.Ş.

Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL

Tel:(+90 212)220 64 00

Fax: (+90 212)222 57 59

ÜretimYeri: FarmamagAmbalaj San. veTic.A.Ş.

Bağlariçi Caddesi No:14Kat:2 Avcılar-İSTANBUL

Tel:(+90 212)694 33 51

Fax: (+90 212)694 62 94

Bu kullanma talimatı .// tarihindeonaylanmıştır.