ALLERSET 10 MG FILM TABLET, 10 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ALLERSET 10 MG FILM TABLET, 10 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ALLERSET 10 MG FILM TABLET, 10 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • asetaminofen

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 172/75
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 01-01-1970
 • Son Güncelleme:
 • 13-12-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

!

!""#$%#&'#"(%#')&

&

#""*+,*' - &./&01!2340&567485&&

#9:;<6=&64:=:>?&

!"#$%&'(()*!"#$%&%'%(!)%*%)&+,-+&.&!

/#&!0%&!1%-2!,34-5!$30-#$!6!27!8#$%&%'%(!)%*%)&+,-+&.&!%9#&%&:!

+',(-&.-%&'(()/),*!;585&!(%<38$385=!-3,$+'=!4+>%)+(=!237(#'?@2!8$#3&3$=!)#2%(#&3-%'#!8@=!

#@)&37%$!A!9B'#-$%8%!C,@&@!23))#!+-3&3,D=!4+-%#$%-#(!7-%,+-!E666=!$%$3()%+,8%$=!$3-,:&

&

@A&346B:&CA446=06D6&76E4606<6=&F=B8&7A&!""#$%#&'#"(%#')$)&<3CC6543B8&

GCADA=A;H&IJ=CJ&K3;3=&3I3=&F=8043&7341348>&3I8>08C58<3>?&

&

!"#!$$%&'%"(%$)'%(*&*"+%#$%,*&*-."/%0%"+1&2%"(3#2%2"1#!'%,%")0(),%4"5!,%6)$)2+)&)-."

7832")$%93"+12!$%2*&*-"1$!2+%:"$;(<3&"51#(12!&!-%"93,%"3=-%=*&*-%"5%&*>*&*-."

!")$%4"#)>)+3$"1$%2%#"+)-)&")4)&"2343(3"35)$')>()2:"6%>#%$%2*&%"932'3,)&)-."

!")$%=*&"#!$$%&*'*"+*2%+*&5%:"51#(12%"93,%"0%+(%&3,3"?)(()8)&)-53"6!")$%=*"#!$$%&5*8*&*-*"

51#(12!&!-%"+@,$3,)&)-."

!"(%$)'%((%",%-*$%&$%2%"%,&3&"!,!&!-."A$%4"0%##*&5%"+)-3"@&32)$3&"51-!&"5*>*&5%"01"2)"%

3)0'%(141""51-"#!$$%&'%,*&*-."

@A&A446=06&'643065:=<6L!

56%7889:; < %$)(#,%3)%$)%#=#$%">//'$-/-,?%

@6%7889:; < A#%">//'$&'('$%B$.)%(#""'!%)(#/&)2#%C),)")$/),%

D6%7889:; < %$'2-/%">//'$-/-,?%

E6%F/'2-%0'$%)!"#/),%$)/),(#,?%

G6%7889:; < A#$%2'"/'$&'2-!

&

@6E4:C46>:&D8>&6406C56<:>?!

.?&#""*+,*' - &=8<3>&M8%=8&3I3=&CA446=:4:>N&

FGGAH"AI J =!,@$@)3=!6=!K6!>#!L6!$30-#$-%,!0-%8$#&!3203-3M-3&)3!8@(@-@&:!I30-#$-#&=!0#?3'!

>#?3!*#2#(!*#2#(!0#?3'!&#(,-%=!*#&!%,%!$3&315!0+20#-%=!0%&!?.'.()#!8(N6!-+7+8@!0@-@(3(=!

?@>3&-3,!1%-2!,34-5!$30-#$-#&!<#,-%()#)%&:!!

FGGAH"AI J =!3-#&M%,!(#'-#=!2.'2%(!(#)#(%!0%-%(2#?#(!,@&)#<#(!>#!,3<5($5-3&5(!$#)3>%8%()#!

,@--3(5-3(!0%&!%-39$5&:!

FGGAH"AI J ! 6!27!1%-2!$30-#$O!

E!?3<!>#!.8$.!9+P@,-3&)3!>#!#&%<,%(-#&)#O!

F-#&M%,!(#'-#(%(!0@&@(!>#!7B'!%-#!%-7%-%!0#-%&$%-#&%(%(!$#)3>%8%()#=!,&+(%,!%)%+43$%,!.&$%,#&%(!

C2.'2%(!(#)#(%!0%-%(2#?#(!,@&)#<#(D!>#!,3<5($5(5(!0#-%&$%-#&%(%(!$#)3>%8%()#!,@--3(5-5&:!

O?&#""*+,*' - P3&CA446=06<6=&F=B8&<3CC65&8<3408K3&18>8C8=48>%%

#""*+,*' - P3&6E69:<6C3&<A>A046><6&!""#$%#Q)$)R&

FGGAH"AI J Q%(!#$,%(!23))#8%(#!>#?3!?3&)52P5!23))#-#&)#(!*#&*3(7%!0%&%(#=!

*%)&+,8%'%(#!>#?3!4%4#&3'%(!$.&#>-#&%(#!,3&<5!3<5&5!)@?3&-5-5,!B?,.(.'!>3&83=!

FR5&!0B0&#,!?#$2#'-%R%(%'!C,&#3$%(%(!,-#&#(8%(%'%(!C0B0&#,!1+(,8%?+(-3&5(5!%'-#2#,!%9%(!

,@--3(5-3(!0%&!23))#!+-3(!,&#3$%(%(%(!0B0&#,-#&!3&3P5-5R5?-3!,3()3(!$#2%'-#(2#8%D!6!

2-N),Q(5(!3-$5()3!+-)@R@!0B0&#,!?#$2#'-%R%D!>3&!%8#!0@!%-3P5!,@--3(23?5(5':!

AR#&!)3*3!B(P#)#(!)+,$+&@(@'!$3&315()3(!03'5!<#,#&-#&#!,3&<5!$+-#&3(85(5'!+-23)5R5!C0@!

$.&!<#,#&-#&#!)@?3&-5!+-)@R@(@'D!8B?-#(2%<8#=!0@!$500%!.&.(.!3-23)3(!B(P#!2@$-3,3!

)+,$+&@(@'-3!$#2383!7#9%(%':!

#""*+,*' - P3&6E69:<6C3&<A>A046><6&S(#'"(&!""#$)$)R&&!

FGGAH"AI JQ %!3-,+--#!0%&-%,$#!3-5?+&83(5'!)%,,3$-%!+-@(@':!

S)&3&3!95,23!4&+0-#2-#&%(%'!>3&83!C+2@&%-%,!4&+0-#2-#&%!?3!)3!4&+8$3$!>#?3!2#83(#!

4&+0-#2-#&%D!)+,$+&@(@'3!)3(5<5(5':!

F-#&M%!$#8$%!?34$5&23(5'!7#&#,%?+&83=!$#8$$#(!0%&,39!7.(!B(P#!FGGAH"AI J !%-#!$#)3>%?%!

,#8%4!,#82#?#P#R%(%'%!)+,$+&@(@'3!)3(5<5(5':!FGGAH"AI J !3-#&M%!$#8$%(%(!8+(@9-3&5(5!

#$,%-#?#0%-%&:%

T@!@?3&5-3&!7#92%<$#,%!*#&*3(7%!0%&!)B(#2)#!)3*%!+-83!8%'%(!%9%(!7#9#&-%?8#!-.$1#(!

)+,$+&@(@'3!)3(5<5(5':!

#""*+,*' - P3=&D3D8B8C&M8&3I8B8C&348!CA446=:406K:&

FGGAH"AI JQ %!39!>#?3!$+,!,3&(5(3!3-30%-%&8%(%':!

T6034843C&

A$%=*"#!$$%&'%5%&"@&=3"51#(12!&!-%"93,%"3=-%=*&*-%"5%&*>*&*-.%

"#$%&%'%(!)%*%)&+,-+&.&.(!*32%-#!,3)5(-3&)3!,@--3(525(3!%-%<,%(!2#>P@$!,-%(%,!>#&%!9+,!3')5&:!

/3?>3(!93-5<23-3&5!'3&3&-5!0%&!#$,%!7B8$#&2#2%<!+-83!)3!8#$%&%'%(!)%*%)&+,-+&.&.(!*32%-#-%,!

0+?@(P3!3(P3,!2@$-3,!7#&#,-%!+-)@R@()3!>#!)%,,3$-#!,@--3(5-2385!B(#&%-%&:!!!

B35%9)&)-"+*2%+*&5%"0%')$3"1$5!8!&!-!"<%2#"3532+3&)-"03'3&"51#(12!&!-%"93,%"3=-%=*&*-%"

5%&*>*&*-."

*0;3>08&

363R)&)-)"3'-)2),12+%&*-")$%=*"#!$$%&'%5%&"@&=3"51#(12!&!-%"93,%"3=-%=*&*-%"5%&*>*&*-.%

FGGAH"AI JQ %(!%9#&%R%()#,%!#$,%(!23))#!C8#$%&%'%(D!3((#!8.$.(#!7#9$%R%()#(!#2'%&#(!

3((#-#&%(!FGGAH"AI JQ %!,@--3(2385!B(#&%-2#':!

#>6I&M8&06C3=8&CA446=:0:&

U(#&%-#(!6!27!)+')3!8#$%&%'%(!)%*%)&+,-+&.&&3&39!,@--3(23!0#P#&%8%=!@?,@?3!)3-23!>#!8%2@-#!

2+($3M!*3$$5!C%-3P5(!@?@<@,-@,N@?,@!*3-%!#$,%8%(%!B-92#)#!,@--3(5-3(=!7#&9#,!%<!+&$325()3,%!

4#&1+&23(85!$#28%-!#)#(=!0%-7%83?3&-3!?345-3(!>#!@?,@!*3-%()#,%!$.2!)#R%<,#(-#&#!*38838!

B-9.2!$#8$%D!>#&%2-%-%R%(#!,-%(%,$#!3(-32-5!#$,%!7B8$#&2#2%<$%&:!

F&39!,@--3(23?5!4-3(-3?3(=!4+$3(8%?#-!+-3&3,!$#*-%,#-%!%<-#&)#!93-5<3(!>#!23,%(#!,@--3(3(!

*38$3-3&=!B(#&%-#(!)+'@!3<2323-5!>#!%-3P3!>#&)%,-#&%!?3(5$5!)%,,3$#!3-23-5)5&-3&:!T@!$%4!)@?3&-5!

*38$3-3&)3=!FGGAH"AI JQ %(!3-,+-!>#?3!)%R#&!83($&3-!8%(%&!8%8$#2%!)#4&#83(-3&5!C038,5-3?5P5-3&5D!

%-#!#<'323(-5!,@--3(525=!@?3(5,-5,$3!3'3-23?3!>#!4#&1+&23(8!0+'@,-@R@(3!?+-!3930%-%&:!

#""*+,*' - P3=&3I8>393=<8&7A4A=6=&76;:&D6><:0B:&06<<848>&U6CC:=<6&F=8043&7341348>&

FGGAH"AI J

Q%(!%9#&%R%()#!-3,$+'!0@-@(@&:!AR#&!)+,$+&@(@'=!03'5!<#,#&!9#<%$-#&%(#!,3&<5!

*38838!+-)@R@(@'@!0#-%&$2%<8#=!0@!%-3P5!,@--3(23)3(!B(P#!)+,$+&@(@'3!)3(5<5(5':!

&

S398>&346I46>&348&73>43C58&CA446=:0:&&

FGGAH"AI J Q%(!)%R#&!%-39-3&-3=!0%-%(#(=!,-%(%,$#!3(-32-5!0%&!#$,%-#<%2%!?+,$@&:%

7832"2343(3$)",%"5%"2343(3+)-"0320%&?)"6)2")$%=*">!"%&5%"#!$$%&*,12+%&*-"93,%"+1&"-%'%&$%25%"

#!$$%&5*&*-")+3"$;(<3&"51#(12!&!-%"93,%"3=-%=*&*-%"6!&$%2"0%##*&5%"6)$?)"932)&)-.!!

&

V?&#""*+,*' -& =6K:4&CA446=:4:>N&

!D1A=&CA446=:0&M8&<G;WAD1A4606&K:C4:9:&3I3=&564306546>L&

H%0'4%3)%12!1%=I.>"/',('%3)%),#4"#$/),()* &"#24$+2-3&5(!<%))#$%(#!7B&#!7.()#!0%&!,#'!V!27!

CNK!$30-#$D!>#?3! 6!27!C!$0D!@?7@-3(5&:!

!D1A4606&DG4A&M8&085G<AL&!

FGGAH"AI " &I30-#$!3R5')3(!,@--3(52!%9%()%&:!

FGGAH"AI " &I30-#$%!?#$#&-%!2%,$3&)3!85>5!CB&(:!0%&!03&)3,!8@D!%-#!?@$@(@':&

&

S893E3C&D6E&1>AX46>:L!

YGBAC46><6&CA446=:0:L&E!?3<!3-$5!9+P@,-3&)3!FGGAH"AI " ! 6!27!W%-2!I30-#$Q%(!,@--3(525!

B(#&%-2#'!9.(,.!0@!1+&2.-38?+(!)+R&@!)+'!3)34$38?+(@(3!%'%(!>#&2#2#,$#)%&:!T@!

4+4.-38?+(!%9%(!FGGAH"AI " !X@&@4!!27N2-!>#?3!FGGAH"AI " !Y&3-!Z32-3!6!27N2-!

1+&2-3&5!,@--3(5-30%-%&:!

&

Q6E4:46><6&CA446=:0:L&TB0&#,!%<-#>%!(+&23-8#!)+'@(!3'3-$5-2385(3!7#&#,!?+,$@&:!

Z;84&CA446=:0&<A>A046>:L!

@F7>8CW6>6B398>&D8508;4393L&&

TB0&#,!?#$2#'-%R%!>#!,3&3P%R#&!?#$2#'-%R%(%'!>3&!%8#!)+'!0B0&#,!?#$2#'-%R%(%(!<%))#$%(#!7B&#!

)+,$+&@(@'!$3&315()3(!3?3&-3(5&:!

TB0&#,!?#$2#'-%R%!+-3(!9+P@,-3&)3!)+'=!0B0&#,!1+(,8%?+(@!C%<-#>%D!>#!>.P@$!3R5&-5R5!7B'!

B(.(#!3-5(3&3,=!)+,$+&!$3&315()3(!0%&#?8#-!+-3&3,!3?3&-3(23-5)5&:!

"3)#P#!,3&3P%R#&!?#$2#'-%R%!+-3(!*38$3-3&!(+&23-!&#9#$#-#(#(!)+'@!3-30%-%&-#&:!/#2!0B0&#,!

*#2!)#!,3&3P%R#&!?#$2#'-%R%!+-3(!*38$3-3&)3!)+'!3?3&-3(2385!B(#&%-%&:&

7832"CDD7EF7B G H)&"3(#)+)&)&"41#"?;4$;",%"5%"-%,*<"1$5!8!&%"5%)2"6)2")-$3&)')&)-"9%2")+3"

51#(12!&!-"93,%"3=-%=*&*-")$3"#1&!>!&!-.%

A446=06=:;&18>8C8=<8=&<6U6&26;46&#""*+,*' -&& CA446=<:DK6=:;&

CDD7EF7B G H53&"#!$$%&'%&*-"?323#3&53&"<%-$%+*&*"#!$$%&'*>+%&*-"6)2"51#(12"93,%"3=-%=*")$3"

#1&!>!&!-.""

%

#""*+,*' - P3&CA446=06D:&A=A5A>K6=:;&

Z+,$+&@(@'@(!8%'#!>#&)%R%!$3-%23$-3&3!@?7@(!+-3&3,!%-3P5!3-23?3!)#>32!#)%(%':&

I&!(!$%&"51-$%2*"53&?3$3'3#")4)&"4)<("51-"%$'%,*&*-.""

#""*+,*' - &348&58<6M3&KG=46=<:>:4<:9:=<6&G4AE67348B8C&85C348>&

FGGAH"AI " ! %-#!$#)3>%(%(!8.&#8%!,-%(%,!0#-%&$%-#&#!>#!0%&#?8#-!+-3&3,!*38$3-5R5(!8#?&%(#!

03R-5)5&:!

&

[?&\46K:&D6=&85C348>&=848><3>N&

I.2!%-39-3&!7%0%=!FGGAH"AI J Q%(&%9#&%R%()#!0@-@(3(!23))#-#&#!)@?3&-5!+-3(!,%<%-#&)#!?3(!

#$,%-#&!+-30%-%&:!!

#E69:<6C348><8=&73>3&G4A>K6&#""*+,*' - P3&CA446=06D:&<A><A>A=A;&M8&S*+T#"&

<GC5G>A=A;6&734<3>3=3;&M8D6&K3;8&8=&D6C:=&U6K56=8=3=&6B34&7F4J0J=8&76EMA>A=A;&

I&+20+8%$+4#(%!\,3()3!$&+20+8%$!C,3(!45*$5-3<2385(5!83R-3?3(!*.P&#-#&D!83?585(5(!3'3-2385]!

F(31%-3,$%,!<+,!C3(%!3<5&5!)@?3&-5-5,!$#4,%8%D!

F<5&5!)@?3&-5-5,!

^+(1.'?+(!C'%*%(!,3&5<5,-5R5D!

/3-.8%(38?+(!C>3&83(5=!7#&9#,$#!+-23?3(!<#?-#&%!7B&2#,N!)@?23,D!

^+(>.-8%?+(-3&!C%8$#2!)5<5!,38!,385-23-3&5=!(B0#$=!*3>3-#D!

"#(,+4!C03?75(-5,D!

I%$&#2#!

F,+2+)38?+(!0+'@,-@R@!C7B')#!@?@2!0+'@,-@R@D!

T@-3(5,!7B&2#!

Y,.-+M%&38?+(!C7B'!,.&#8%(%(!%8$#2!)5<5=!*#&*3(7%!0%&!?B()#!*3&#,#$%D!

I3<%,3&)%!C)3,%,3)3,%!,3-4!3$52!83?585(5(!_(30'5(_!(+&23-%(!.8$.(#!95,2385D!

^3&3P%R#&!1+(,8%?+(!3(+&23--%R%!C$&3(832%(3'=!3-,3-#(!1+813$3'=!73223_`I!>#!0%-%&@0%(!

3&$5<5D!

F(M%?+(B&+$%,!B)#2!C#--#&=!3?3,-3&=!0%-#,-#&=!?.'=!)@)3,-3&5(!<%<2#8%!?3!)3!B'#--%,-#!3R5'!>#?3!

0+R3'5(!?@$23?5!>#?3!(#1#8!3-23?5!'+&-3<$5&3P3,!<#,%-)#!<%<2#-#&%()#D!

T@(-3&5(!*#48%!9+,!P%))%!?3(!#$,%-#&)%&:!AR#&!0@(-3&)3(!0%&%!8%')#!2#>P@$!%8#=!8%'%(!

FGGAH"AI J Q#!,3&<5!P%))%!3-#&M%(%'!>3&!)#2#,$%&:!FP%-!$500%!2.)3*3-#?#!>#?3!*38$3(#?#!

?3$5&5-23(5'3!7#&#,!+-30%-%&:!!

T@!9+,!P%))%!?3(!#$,%-#&%(!*#48%!+-)@,93!8#?&#,!7B&.-.&:!

#E69:<6C348><8=&U8>U6=13&73>3=3&26>C&8<8>K8=3;H&<GC5G>A=A;6&KFD48D3=3;&

/3-8%'-%,!

"#&8#2-%,!*%88%!

T3<!3R&585!

FR5'!,@&@-@R@!

;%)#!0@-3($585=!

"+2(+-3(8!C@?@,-323!*3-%D!

H%(%$!C(#'-#D!

W3&#(M%$!C?@$3,!%-$%*305D!

Z%?3&#!C%8*3-D!

F7&#8?+(!C83-)5&73(-5,!*3-%D!

FM%$38?+(!C3<5&5!*@'@&8@'-@,!*3-%D!

a(@$,3(-5,!

/315'3!0+'@,-@R@!

a?,@8@'-@,!

I%,!

I3$!3-23!0+'@,-@R@!

Z%8,%(#'%!C%8$#2-%!*3&#,#$!#$2#)#!7.9-.,D!

b3&#8$#'%!C7#9%P%!*%8!?+,-@R@=!@?@<23N,3&5(P3-3(23D!

^3<5($5!

ZB,.($.!

c&$%,#&!C,@&)#<#(D!

"30%$!%-39!#&.48%?+(@!C)B,.($.D!

Z%8.&%!C3R&5-5!%<#2#D!

A(.&#'!C%)&3&!,395&23D!

F8$#(%!C?+&7@(-@,D!

^5&5,-5,!

^%-+!3&$5<5!

^3&5(!3R&585!

Z#4&#8?+(!

U)#2!

Z%8$+(%!C,38-3&5(!%8$#2!)5<5!+-@<3(!8#R%&2#-#&%=!843'2-3&5!?3!)3!*3&#,#$-#&%D!

S<$3*!3&$5<5!!

S($%*3&!).<.(P#8%!!

Z#(7#!0+'@,-@R@()3(!,3?(3,-3(3(!03<!)B(2#8%!C>#&$%7+D!!

S)&3&!?3432323=!%<#2#!'+&-@R@!

T@(-3&!FGGAH"AI J Q%(!*31%1!?3(!#$,%-#&%)%&:!

7832"6!"#!$$%&'%"(%$)'%(*&5%"6%0+)"?34'3,3&"0320%&?)"6)2",%&"3(#)")$3"#%2>*$%>*2+%&*-"

51#(12!&!-!"93,%"3=-%=*&*-*"6)$?)$3&5)2)&)-."

&

]?&#""*+,*' - P3=%K6C46=06K:&

CDD7EF7B G H)%41=!#$%2*&"?@23'3,3=38):"32)>3'3,3=38)",32$3253"93"%'6%$%J*&5%"+%#$%,*&*-."

KVdeQ(%(!3-$5()3,%!+)3!85P3,-5R5()3!83,-3?5(5':!

,G=&CA446=06&56>3U3D48&ADA04A&G46>6C&CA446=:=:;?&!

C'6%$%J*&5%#)"+1&"#!$$%&'%"(%2)0)&53&"+1&2%"CDD7EF7B G H)"#!$$%&'%,*&*-."

9>J2'!%:'J#K#f!"3($3!W3&23!S-39!"3(3?%%!F:X:!

Y,2#?)3(5=!T+&@9%9#R%!"+,3,=!g+f! E!L[LhK!X%<-%_S"IFgTaG!

I#-f!Cij6!K KD!KK6!E[!66!

W3kf!Cij6!K KD!KKK!Vl!Vj!

L,)!#&%+),#f!"3($3!W3&23!S-39!"3(3?%%!F:X:!

"+13-59#<2#!"+,3,=!g+f!lK_l[!L[6j !A)%&(#,345_S"IFgTaG!

I#-f!Cij6!K KD!VL[!lj!66!

W3kf!Cij6!K KD!VK !6E![[!

!"#!$$%&'%"(%$)'%(*".K.K."(%2)0)&53"1&%,$%&'*>(*2."

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"