ALJIL 20 TABLET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ALJIL 20 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ALJIL 20 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • parasetamol, kombinasyonu hariç. psycholeptics

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699559010145
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/6

KULLANMA TAL İMATI

ALJİL ®

Tablet

Ağızyoluylaalınır.

Etkinmadde:300mgparasetamol, 150mgpropifenazon, 50 mgkafein

Yardımcımaddeler:Mikrokristalinselüloz,mısırnişastası,aerosil200,magnezyumstearat,

kroskarmelozsodyum,povidon K30

Bu ilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Builaçkişiselolaraksizereçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

Bukullanma talimatında:

1. ALJİL

nedirveneiçinkullanılır?

2. ALJİL

’ikullanmadanönce dikkatedilmesigerekenler

3. ALJİLnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. ALJİL

’in saklanması

B aşlıklarıyeralmaktadır.

2/6

1. ALJİL

nedirveneiçinkullanılır?

Hertablet300mgparasetamol, 150mgpropifenazon ve50 mgkafein içerir.

ALJİL20tabletlikambalajlardasunulmaktadır.

ALJİL,hafifveortadereceliağrılarıngiderilmesiiçinkullanılır.İlacıniçerdiği

parasetamolve propifenazonağrıkesiciveateşdüşürücüetkigösterir,kafeiniseağrı

kesicietkiyiarttırır.

2. ALJİL’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

ALJİL’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

İlacıniçindekimaddelerdenbirineyadabenzerilaçlarakarşıalerjiniz(aşırı

duyarlılığınız)varise

Kalıtsal(ırsi)birhastalığabağlıhemolitikanemi(alyuvarlarınparçalanmasıile

seyreden bir kansızlık durumu) adıverilenkansızlığınızvarsa

Akuthepatik porfiriaadıverilen vekansızlığaneden olan bir hastalığınızvarsa

Bebeklerdeve12yaşından küçük çocuklarda

10 günden uzunsüren ağrılarda

Şiddetlikaraciğerveböbrekyetmezliğinizvarsa

ALJİL’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Kansızlığınız,akciğer,karaciğeryadaböbrekhastalığınızvarsa

Sarılığaneden olan veGilbertsendromu denen bir hastalığınızvarsa

Kanhücreleriileilgilihastalığınızvarsa

Alkolikseniz

Ağrıveateşyakınmanızbirhaftadandahafazlasürdüysemutlakadoktorunuzadanışınız.

Başkabir ilaçkullanmaktaisenizdoktorunuzasöyleyiniz.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

Astım,samannezlesiveyabenzerihastalıklarınızvarsaALJİL’idoktorunuzadanışmadan

almayınız.

3/6

Birseferdeyüksekdozdayadasürekliolarakgünlükdozdaparasetamolkullanımı

karaciğerhasarınasebepolabilir.Ağrıkesicilerindüzenlibiçimdeveuzunsüre

kullanılmasınınsakıncalıolduğunuvebununancakdoktorunuzunönerisiileyapılması

gerektiğiniunutmayınız.

Parasetamolveyapropifenazonkullananbazıduyarlıhastalardasolunumvedolaşım

sistemiileilgilisorunlarolabileceğibildirilmiştir.

ALJİL’inyiyecekve içecekilekullanılması

ALJİLtedavisisırasındaalkolkullanmayınız.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

ALJİL

kullanımıhamilelerdeönerilmemektedir.Ancakdoktorunyarar-riskhesabı

yapmasıylavemutlakaönermesihalindekullanılabilir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

ALJİL

kullanımıemzirenlerdeönerilmemektedir.Ancakdoktorunyarar-riskhesabı

yapmasıvemutlakaönermesihalindekullanılabilir.

ALJİL’iniçeriğindebulunankafeinannesütünegeçerek,bebektehuzursuzluk,ağlama,

uykusuzlukvb.istenmeyenetkilere nedenolabilir.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımınıolumsuzetkilemeihtimalidüşüktür.Yinedeparasetamolbazı

hastalardabaşdönmesiveuyku halineneden olabilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanım

BazıilaçlarilebirliktekullanıldığındaALJİL’inyadakullanılandiğerilacınetkisi

değişebilir.Aşağıdakiilaçlarıkullanıyorsanızlütfen doktorunuzasöyleyiniz:

Uykuveren bazıilaçlar (barbitüratlar)

Epilepsi(Sara)hastalığındakullanılanbazıilaçlar(fenitoin,fenobarbital,

karbamazepin)

Antibiyotikolarakkullanılanbazıilaçlar(kloramfenikol,rifampisin)

Mideboşalmasüresinietkileyen bazıilaçlar (propantelin, metoklopropamid)

Kan sulandırıcıbazıilaçlar (varfarin, kumarin)

AIDStedavisindekullanılan zidovudin

Alerjitedavisindekullanılanbazıilaçlar

4/6

Sempatomimetikilaçlar(Sempatik sinirsistemininuyarılmasınanedenolanilaçlar,

oksimetazon,imidazolintürevleri, psödoefedrin)

Ağızyoluylaalınan doğumkontrolhapları

Tiroidhormonu(tiroksin)(Guatr,kroniktiroiditvehipotiroidizmtedavisindekullanılan

hormon)

BesinlerALJİL’inbarsaklardanemilimhızınıazaltabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3.A LJİLnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzayrıbir tavsiyedebulunmadıkça:

Yetişkiniseniztekseferde1-2tabletkullanabilirsiniz.Gerektiğinde24saatiçinde3kez

ALJİLalabilirsiniz.

Uygulama yoluvemetodu:

Tabletleribolsuile yutunuz.

Doktorunuz ALJİLiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

16yaşarasıhastalartekseferde1tabletkullanabilirler.Gerektiğinde24saatiçinde3

kezuygulanabilir.

12yaşınaltındakiçocuklardavebebeklerdekullanılmamalıdır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Hafif- ortaşiddetteböbrekyetmezliğinizvariseALJİL

kullanırken dikkatediniz.

Karaciğeryetmezliği:

Hafif-orta şiddettekaraciğeryetmezliğinizvariseALJİL

kullanırken dikkatediniz.

EğerALJİL’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveya eczacınızilekonuşunuz.

5/6

Kullanmanızgerekendendaha fazlaALJİLkullandıysanız:

ALJİL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Solgunluk,iştahsızlık,bulantıvekusmaparasetamolünaşırıdozdakullanımındasık

görülenerkenbelirtileridir.Bubelirtileringörülmesihalinde mutlakadoktorunuza

başvurunuz.

ALJİL’ikullanmayıunutursanız:

Unutulan dozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi, ALJİL’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,ALJİL’ikullanmayıdurdurunveDERHAL

doktorunuzabildirinveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Alerjikreaksiyonlar(aşırıduyarlılık)

Ciltdöküntüsü

Anjioödem(gözkapakları,eller, ayaklar, bilekler, ağız,boğaz, dudakvedildeşişme)

Anaflaktik şok (tansiyon düşüklüğüvenefesdarlığınayolaçan ciddialerjik reaksiyon)

Bunların hepsiçok ciddiyan etkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinALJİL’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Acil

tıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.Buçokciddiyanetkilerin

hepsioldukçaseyrek görülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveya

sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Nefesdarlığı

Astımbelirtileri(öksürme,göğüsteıslık/hırıltı,nefesdaralması)

Kan hücresisayısındabozukluklar

Bronşspazmı(solunumyollarının daralmasınabağlıolarak zor nefesalma)

Böbrekhasarları(çoksuiçme,çokidraraçıkma,ödem,geceidrarasıkçıkma,idrar

miktarındaazalma)

Kan-pulc uğusayısındaazalma(halsizlik, solukluk, yorgunluk)

Akyuvarsayısındaazalma(sıkenfeksiyonlara-iltihapoluşturanmikrobikhastalık-

yakalanma)

6/6

Kanhücrelerindeazalma(Tamkantetkiklerinde tespitedilmektedir.Halsizlik,

solukluk,yorgunluk, Sık enfeksiyonlara-iltihapoluşturanmikrobikhastalık-yakalanma)

Ateş,iğnebaşışeklindekırmızımorarmalar,bilinçbulanıklığı,başağrısıve

trombositlerinsayısındaazalmabelirtilerininbirliktegörüldüğütrombositopenik

purpura(kan pulcuğu sayısındaazalmaileilişkilideribulguları)

Karaciğerbozuklukları,sirozvefibrozdahil(yorgunluk,bulantı,paslıdil,cilttesarılık,

yüzde lekeler)

Bunların hepsiciddiyan etkilerdir. Aciltıbbimüdahale gerekebilir.

Ciddiyan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Kaşıntı

Kızarıklık

Bunlar ALJİL’inhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızıbilgilendiriniz.

5. ALJİL’insaklanması

ALJİL’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyle uyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra ALJİL’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:

YeniRecordatiİlaçveHammaddeleriSan.veTic.A.Ş.

DoğanAraslıCad. No:219 34510 Esenyurt/İSTANBUL

Üretici:

YeniRecordatiİlaçveHammaddeleriSan. veTic. A.Ş.

DoğanAraslıCad. No:219 34510 Esenyurt/İSTANBUL

Bukullanmatalimatı__/__/____tarihindeonaylanmıştır.

16-1-2018

Yunnan Feng Shi Ling capsules – counterfeit

Yunnan Feng Shi Ling capsules – counterfeit

Yunnan Feng Shi Ling capsules contain the undeclared substance paracetamol.

Therapeutic Goods Administration - Australia

27-2-2014

Paracetamol use during pregnancy

Paracetamol use during pregnancy

A new Danish study suggests a possible connection between mothers' use of paracetamol painkillers during pregnancy and the risk of developing disorders like ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) in children.

Danish Medicines Agency

3-8-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Decrease in the number of intoxications and suicide attempts using drugs containing acetylsalicylic acid or paracetamol.

Danish Medicines Agency

30-8-2018

Consultation: Referral of proposed amendment to the current Poisons Standard to the meeting of the ACMS, March 2019

Consultation: Referral of proposed amendment to the current Poisons Standard to the meeting of the ACMS, March 2019

Advisory Committee on Medicines Scheduling to consider upscheduling of modified release paracetamol to 'Pharmacist Only'. Closing date 31 October 2018

Therapeutic Goods Administration - Australia

30-8-2018

Modified release paracetamol

Modified release paracetamol

Advisory Committee on Medicines Scheduling to consider upscheduling of modified release paracetamol to 'Pharmacist Only'

Therapeutic Goods Administration - Australia