ALIMTA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ALIMTA 500 MG INF. COZ. ICIN TOZ ICEREN 1 FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ALIMTA 500 MG INF. COZ. ICIN TOZ ICEREN 1 FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • eğer hastalık mesane kasları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699673261133
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

ALIMTAinfüzyonçözeltisiiçintoziçerenflakon, 50 ml

Damariçineuygulanır.

Etkinmadde:Pemetrekset.

Herbir50ml’likflakon,tozhalinde500mgpemetrekseteeşdeğermiktardapemetrekset

disodyumheptahidratiçerir.20ml(%0.9’luk)sodyumklorürçözeltisiilesulandırıldığında

elde edilen çözeltinin herml’si 25 mgpemetreksetiçerir.

Yardımcımaddeler:Mannitol,enjeksiyonluksuvepHayarıiçinhidroklorikasitçözeltisi

vesodyum hidroksitçözeltisi.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfendoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin içinreçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.ALIMTAnedir veneiçinkullanılır?

2.ALIMTA’yıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.ALIMTAnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.ALIMTA’nınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.ALIMTAnedirveneiçinkullanılır?

ALIMTA,beyazilaaçıksarıveyayeşil-sarırenkteliyofilizetozdur.ALIMTAflakoniçinde

infüzyonçözeltisiiçinkonsantretozhalindebulunur.HerALIMTAambalajındabiradet

flakon mevcuttur.

50ml’likflakona20ml(%0.9’luk)sodyumklorürenjeksiyonlukçözeltisiilaveedilerekher

birml’de25mgpemetreksetolacakşekildebirçözeltieldeedilir.Sağlıkgörevlinizgerek

gördüğündeuygulamaöncesibaşkasulandırmadayapabilir.Çözeltihazırlandıktansonra

damariçineyavaşyavaşuygulanır.

ALIMTA kanser tedavisindekullanılanbir ilaçtır.

ALIMTA,dahaöncekemoterapialmamış,akciğerisaranzarıetkileyenbirkansertürüolan

malignplevralmezotelyomalıhastalarıntedavisinde,kanserekarşıbirbaşkailaçolan

sisplatin ile birlikte kullanılır.

ALIMTA,dahaöncekemoterapialmamışilerievreakciğerkanserihastalarınınbaşlangıç

tedavisindesisplatin ile birlikte kullanılır.

ALIMTAilerievreakçiğerkanserihastalarındahastalığınıztedaviyeyanıtvermişseveya

başlangıçkemoterapisindensonrahastalıkbüyükorandadeğişmedenkalmışsareçete

edilebilir.

ALIMTAayrıcadahaöncekemoterapialanilerievreakciğerkanserihastalarınıntedavisinde

kullanılır.

2.ALIMTA’yıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

ALIMTA kullanmadanöncedoktorunuzveya hastane eczacınızla konuşunuz.

ALIMTA’yı aşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

PemetrekseteveyaALIMTA’nıniçeriğindekidiğermaddelerdenherhangibirinekarşı

aşırı duyarlılığınız(alerjiniz)varsa.

Emziriyorsanız,ALIMTA ile tedavi sırasında emzirmeyeson verilmelidir.

Sizesarıhummayakarşıkullanılanaşısonzamanlardauygulandıiseveyauygulanması

düşünülüyorsa.

ALIMTA’yıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİ KULLANINIZ

Herhangibirböbrekrahatsızlığıyaşadıysanızveyahalenyaşamaktaysanız,doktorunuza

veyahastaneeczacısınadanışınız.Herinfüzyondanöncesizdenalınankanörneklerine

göre,ALIMTAkullanabilmekiçinkaraciğerveböbreklerinizinnormalçalışıp

çalışmadığıvekanhücrelerininyeterliliğikontroledilecektir.Eğer,kanhücrelerinin

miktarıçokdüşüksedoktorunuzgeneldurumunuzabağlıolaraktedaviyiertelemeye

veyailacın dozunu değiştirmeyekarar verebilir.

Eğer,ALIMTAilebirliktesisplatindekullanıyorsanızdoktorunuzgereklisıvı

uygulamasınınyapılmışolduğundanvekusmayıönlemekiçinsisplatinkullanımından

öncevesonrauygun tedaviyi aldığınızdanemin olmalıdır.

Eğer,geçmişteradyasyontedavisigörmüşsenizveyahalengörüyorsanızALIMTAile

radyasyonun erken veyageçreaksiyonu olabileceği içindoktorunuzasöyleyiniz.

Eğer,son zamanlardasizeaşıyapılmışsabu ALIMTA ile kötü etkileresebep olabileceği

içindoktorunuzasöyleyiniz.

Eğer kalp hastalığınızyadakalp hastalığı geçmişinizvarsadoktorunuzabildiriniz.

Eğer,akciğerinizdesıvıbirikimivarsadoktorunuzsizeALIMTAuygulamadanönce

sıvıyı boşaltma kararıverebilir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

ALIMTA’nınyiyecekveiçecekilekullanılması

Uygulamayöntemi açısındanyiyecek veiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Eğerhamileysenizyadahamilekalmayıdüşünüyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz.

ALIMTA’nınhamileliksırasındakullanımıengellenmelidir.Doktorunuzhamileliksırasında

ALIMTAkullanımınınolasızararıhakkındasizinlekonuşacaktır.ALIMTAtedavisisırasında

kadınlar etkilikorunmayöntemi kullanmalıdırlar.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

ALIMTA’nınannesütünegeçipgeçmediğibilinmemektedir.Dolayısıyla,ALIMTAiletedavi

edilirkenbebeğiniziemzirmemelisiniz.

Fertilite

ErkeklereALIMTAiletedavisırasındayadatedaviden6aysonraçocuksahibiolmamaları

tavsiyeedilirveonedenleALIMTAiletedavisırasındayadatedaviden6aysonrayakadar

etkilidoğumkontrolüyöntemlerikullanılmalıdır.Tedavisırasındayadatedaviden6ay

sonrayakadarçocuksahibiolmakistenirsedoktorunuzyadaeczacınızdanyardımalınız.

Tedaviyebaşlamadan öncesperm saklanması konusundadanışmanlık isteyebilirsiniz.

Araçvemakinekullanımı

ALIMTAyorgunluğanedenolabilir.Eğerkendiniziyorgunhissediyorsanızaraçvedikkat

gerektirenmakineleri kullanmaktan kaçınınız.

ALIMTA’nıniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

Herbir500mg’lıkflakon54mgsodyumiçerir.Kontrollüsodyumdiyetiuygulayan

hastalardadikkate alınmalıdır.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Eğerağrıveiltihap(şişme)gibidurumlariçin“steroidolmayanantienflamatuvar(NSAİ)

ilaçlar”olarakbilinen(ibuprofengibi)vereçetesizsatılanilaçlarında(aspiringibi)

bulunduğugruptanherhangibirilaçalıyorsanızdoktorunuzabildiriniz.Farklıetkisürelerine

sahipçoksayıdaNSAİİvardır.ALIMTA’nınuygulanmazamanınave/veyaböbrek

fonksiyonlarınızındurumunagöre,doktorunuzhangiilacınezamanalmanızgerektiğinisize

önerecektir.KullandığınızilaçlarınNSAİİolduğundanemindeğilsenizdoktorunuzaveya

eczacınızadanışınız.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınızabunlarhakkında bilgiveriniz.

3.ALIMTAnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

ALIMTA’nındozu,vücutyüzeyalanınızınhermetrekaresine500mgdüşecekşekildedir.

Boyunuzvekilonuzölçülerek,buölçümlerdoğrultusundavücudunuzunyüzeyalanı

hesaplanacaktır.Doktorunuzvücudunuzunyüzeyalanınıkullanaraksiziniçinuygunolan

dozakararverecektir.Budozayarlanabiliryadagenelsağlıkdurumunuzvekanhücre

sayımınabağlıolaraktedavinizertelenebilir.Hastaneeczacısı,hemşireveyadoktorunuztoz

halindebulunanALIMTA’yı(%0.9)sodyumklorürenjeksiyonlukçözeltisiilesulandırarak

sizeuygulayacaktır.

Uygulama yoluvemetodu:

ALIMTAherzamanherhangibirdamardan(intravenöz)infüzyonşeklindeuygulanacaktır.

İnfüzyonyaklaşık 10dakika sürer.

ALIMTAilesisplatin birliktekullanıldığında:

Doktorveyahastaneeczacısıihtiyacınızolandozuboyvekilonuzagörehesaplayacaktır.

ALIMTA’nınuygulamasınıntamamlanmasındanyaklaşık30dakikasonra,damarlarınızdan

birisinesisplatin de2 saatlik bir süreyle infüzyonlaverilir.

İnfüzyonunuzher 3 haftadabir tekrarlanır.

İlaveolarakalınanilaçlar:

Kortikosteroidler:ALIMTAtedavisinden1günönce,uygulamagünündeveuygulamadan

sonrakigündekullanmaküzeredoktorunuzsizesteroidtabletleri(gündeikikez4mg

deksametazonaeşdeğer)reçeteedecektir.Builaçsizeantikansertedavinizsüresincecilt

reaksiyonlarının sıklık veşiddetini azaltmak için uygulanmaktadır.

Vitamindesteği:Doktorunuzsize,ALIMTAtedavisisırasındagündebirkezfolikasit

(vitamin)veyafolikasitiçeren(350-1000mikrogram)birmultivitaminreçeteedecektir.İlk

ALIMTAuygulamasındanöncekiyedigündeenaz5dozfolikasitalınmalıvebudoz

uygulamasıtümtedavikürüboyuncavesonALIMTAuygulamasındansonrada21gündaha

devamettirilmelidir.İlkALIMTAdozundanöncekihaftadavebununardındanyaklaşık9

haftadabir(3kürALIMTAtedavisinekarşılıkgelir)boyuncasizeB

12 vitamini(1000

mikrogram)enjeksiyonuyapılacaktır.FolikasitveB

12 vitaminisizeantikansertedavisi

sırasındaki olasıtoksiketkileri azaltmak için uygulanmaktadır.

Builacınkullanımıylailgilibaşkaherhangibirsorunuzolursadoktorunuzaveyaeczacınıza

sorunuz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklarda kullanımı:

ALIMTA’nınakciğerisaranzarıetkileyenbirkansertürüolanmalignplevralmezotelyoma

veilerievreakciğerkanserinde18yaşaltıpediyatrikhastalarda(çocuklarda)kullanımı

yoktur.

Yaşlılarda kullanımı:

65yaşveyaüzerindekihastalariçin,önerilenlerdışında,genelolarakdozazaltılmasıgerekli

değildir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Klinikçalışmalardahafifböbrekfonksiyonbozukluğuolanhastalar,tümhastalariçin

önerilenlerdışındabirdozayarlamasınagereksinimduymamışlardır.İlerisafhaböbrek

hastalarıiçinyeterliverimevcutdeğildir;bunedenlebuhastalardaALIMTAkullanılması

önerilmemektedir.

Karaciğeryetmezliği:

Karaciğeryetmezliği olan hastalardaALIMTA kullanımı araştırılmamıştır.

Herdozdanönce,kanhücrelerisayımı,böbrekvekaraciğerfonksiyonlarınıdeğerlendirmek

içinkantestleriyapılacaktır.Testsonuçlarınagöre,doktorunuztedaviyidurdurmayaveya

ilacın dozunu değiştirmeyekarar verebilir.

Doktorunuzayrı bir tavsiyedebulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanındaalmayıunutmayınız.

DoktorunuzALIMTAiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyierken

kesmeyinizçünkü istenen sonucu alamazsınız.

EğerALIMTA’nınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaALIMTAkullandıysanız

ALIMTAdoktorveyahemşiretarafındanuygulanacağından,ilacınfazlamiktardaverilmesi

pekmuhtemeldeğildir.Ancaksizeuygulananilacınçokfazlaolduğunudüşünüyorsanız,

hemendoktor veyahemşireyesöyleyiniz.

ALIMTA’yıkullanmayıunutursanız

Doktorunuzatlanandozunnezamanuygulanacağınakararverecektir.Takipedendozunyeni

uygulamazamanı için doktorunuzun talimatlarınauymanızönemlidir.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

ALIMTA iletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Veriyoktur.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,ALIMTA’nıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbirisini farkederseniz hemendoktorunuzla temasa geçiniz

Ateşveyaenfeksiyon(yaygın):38 o Cveyadahayüksekateş,terlemeveyadiğer

enfeksiyonbelirtilerivarsa(akyuvarsayısınınnormaldendahaazolabilmesinebağlı

olarak çokyaygın)Enfeksiyon ciddiolabilir veölüme neden olabilir.

Göğüsağrısı(yaygın)veyakalpatışınızdadeğişiklikler(hızlıveyadüzensiz)(yaygın

olmayan) hissetmeyebaşlarsanız,

Ağzınızdaağrı, kızarıklık, şişme veyayaravarsa(çokyaygın),

Alerjikreaksiyon:Eğerderidöküntüsü(çokyaygın)/yanmaveyakarıncalanmahissi

(yaygın)veyaateş(yaygın)geliştirirseniz.Nadirenciltreaksiyonlarıciddiolabilirve

ölümenedenolabilir.Eğerciddibirdöküntünüz,yadakaşıntınız,yadakabarıklığınız

(Steven-JohnsonSendromuyadaToksikepidermalnekroliz)olursadoktorunuzla

temasageçiniz.

Yorgunluk,halsizlikvarsaveyanefesinizdaralıyorsaveyasolgungörünüyorsanız

(kırmızıkanhücrelerininsayısınınnormaldendahaazolabilmesinebağlıolarak,buçok

yaygındır),

Durdurulamayankanamanızvarsa(dişeti,burunveyaağızdaveyaherhangibirbölgede

kanama),kırmızımsıveyapembemsirenkteidraraçıkma,sebepsizmorarmaolursa

(kandakipulcuk(pıhtıhücresi)sayısınınnormaldendahaazolabilmesinebağlıolarak,

bu çokyaygındır).

Bukullanmatalimatındakiyanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekilde

sıralanmıştır.

Çokyaygın:10 hastanın1’inden fazlasınıetkiler.

Yaygın:100 hastanın 1 ila 10’unu etkiler.

Yaygın olmayan: 1,000 hastanın 1 ila 10’unu etkiler.

Seyrek: 10,000 hastanın1 ila10’unu etkiler.

Çok seyrek: 10,000 hastanın 1’inden dahaazınıetkiler.

Bilinmiyor:Eldeki verilerden hareketlesıklık derecesi tahmin edilemiyor.

BunagöreALIMTAilegörülenyan etkileraşağıdakileri içerebilir:

Çokyaygın:

Beyazkanhücresayısınınazolması,hemoglobindüzeyininazolması

(anemi),düşükkanpulcuğusayısı,ishal,kusma,ağrı,kızarıklık,ağızda

şişmeyadayara,bulantı,iştahazalması,yorgunluk,cilttedöküntü,saç

dökülmesi, kabızlık, hiskaybı, böbreklerdekan testlerindeanormallik.

Yaygın:

Alerjikreaksiyonlar(cilttekızarıklık/yanmayadabatmahissi),sepsiside

içerenenfeksiyon,ateş,sukaybı,böbrekyetmezliği(çoksuiçme,çok

idraraçıkmagibibelirtileringörülebildiğikandaüreseviyesininartmış

olduğuböbreklerinyeterinceçalışamadığıdurum),cilttetahrişvekaşıntı,

göğüsağrısı,kaszayıflığı,göziltihabı(konjonktivit),midebozukluğu,

karınağrısı,tatdeğişikliği,karaciğertestlerindeanormallik,gözlerin

sulanması.

Yaygın olmayan:Akutböbrekyetmezliği,kalpatımınınhızlanması,ALIMTA/radyasyon

tedavisiolanlardayemekborusundailtihap(yemekborusundayanmahissi

ileseyredebileniltihabidurum),bazenincevekalınbağırsaktakanamanın

eşlikettiğikalınbağırsakduvarındailtihap(kolit),akciğerhava

keseciklerindeyara(dokuiçiakciğeriltihabı),şişmeyenedenolan,vücut

dokularındafazlasıvıbirikimi(ödem).Genelliklebaşkabirkanserilacıyla

birlikteALIMTAalanhastalardabazenkalpkrizi,inmeveyahafifinme

görülebilir.Pansitopeni-beyaz,kırmızıvekanpulcuğusayısındadüşüklük.

ALIMTAtedavisindenönceveyatedavisırasındaradyasyontedavisi

görmüşhastalarda,radyasyontedavisiileilişkiliolanakciğerdekidoku

zedelenmesisonucugelişensolunumgüçlüğüveateş(radyasyon

pnömonisi),kolvebacaklardaağrı,vücutsıcaklıklığındadüşmeverenk

değiştirme.Akciğerdekikandamarlarındakanpıhtısı(pulmoner

embolizm)

Seyrek: Radyasyonaldıktangünlerhattayıllarsonra,radyoterapiuygulanmışciltte

ortayaçıkabilecekciddigüneşyanığınabenzeyendöküntü(radyasyon

çağrışımıreaksiyonu).Stevens-JohnsonsendromuveToksikepidermal

nekroliziiçerencilttekabarcıkoluşumu.Kırmızıkanhücrelerininyıkımı

sonucuanemi(hemotilikanemi).Karaciğerdeiltihap(sarılık),ağıralerjik

reaksiyon (anafilaktik şok).

Bubelirtive/veyadurumlardanherhangibirisisizdeolabilir.Buyanetkilerdenherhangibiri

başınızagelmişseen kısazamandadoktorunuzabildiriniz.

Eğer herhangi biryanetkiden dolayıendişeleniyorsanızdoktorunuzlakonuşunuz.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.ALIMTA’nınsaklanması

ALIMTA’yıçocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

Açılmamışflakonları25 C’nin altındaki odasıcaklığında saklayınız.

Sulandırılmışinfüzyonçözeltilerihemenkullanılmalıdır.Belirtilenşekildehazırlandığında,

pemetreksetinsulandırılmışinfüzyonçözeltileri2°C-8°Carasındasaklanmalıve24saat

içindekullanılmalıdır.

Builaçtekbirkullanımiçindir.Kullanılmayançözeltiyereldüzenlemelereuygunolarak

atılmalıdır.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraALIMTA’yı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

LillyİlaçTicaretLimitedŞirketi

KuşbakışıCad. Rainbow Plaza

No:4 Kat:3 34662 Altunizade-İstanbul

Tel :0 216 554 00 00

Faks: 0216 474 7199

Üretici:

LillyFranceS.A.S.

Fegersheim-Fransa

Bu kullanma talimatı../../....tarihindeonaylanmıştır.

..................................................................................................................................................

AŞAĞIDAKİBİLGİLERBUİLACIUYGULAYACAKSAĞLIKPERSONELİ

İÇİNDİR:

Kullanım,uygulamaveatmatalimatları

1.ALIMTA’nınintravenözinfüzyonuygulamasıiçinsulandırılmasısırasındauygun

aseptik teknikleri kullanınız.

2.GerekliolandozveALIMTAflakonsayısınıhesaplayınız.Herflakona,etikette

belirtilen miktarın rahatçaçekilebilmesi için fazladan pemetrekseteklenmiştir.

3.50ml’likflakon20ml9mg/ml(%0.9’luk)koruyucusuzsodyumklorürenjeksiyonluk

çözeltisiilesulandırılarak25mg/mlpemetreksetiçerenbirçözeltieldeedilir.Toz

tamamençözünenekadarflakonuhafifçeçalkalayınız.Sonçözeltiberrakveürün

kalitesiüzerindeolumsuzetkisiolmaksızınrenksiz-sarıveyayeşil-sarıarasında

renklidir.HazırlanmışçözeltininpH’ı6.6-7.8arasındadır.Dahafazlaseyreltme

gereklidir.

4.Hazırlananpemetreksetçözeltisininuygunhacmi,9mg/ml(%0.9’luk)koruyucusuz

sodyumklorürenjeksiyonlukçözeltisiile100ml’yeseyreltilmelidirve10dakika

süreyleintravenözinfüzyon şeklindeuygulanmalıdır.

5.Yukarıdatarifedildiğişekildehazırlananpemetreksetinfüzyonçözeltileri,polivinil

klorürvepoliolefinkaplıuygulamasetleriveinfüzyontorbalarıileuyumludur.

PemetreksetlaktatlıRingerenjeksiyonuveRingerenjeksiyonunundadahilolduğu

kalsiyum içeren çözücülerleuyumsuzdur.

6.Parenteralilaçürünleriuygulamadanöncepartiküliçeriğiverenkbozuklukları

açısındangörselolarakkontroledilmelidir.Eğerpartikülmaddegözlenirse,

uygulanmamalıdır.

7.Pemetreksetçözeltileritekkullanımiçindir.Tümkullanılmayanürünyadaatık

materyaller,yerel düzenlemelereuygun olarakatılmalıdır.

Hazırlamaveuygulamaönlemleri:Diğerpotansiyelolaraktoksikanti-kanserajanlarda

olduğugibi,pemetreksetinfüzyonçözeltilerininhazırlanmasıvekullanımındadikkatli

olunmalıdır.Eldivenkullanılmasıönerilir.Eğerpemetreksetçözeltisiciltiletemas

ederse,cilthemensabunvesuylaiyiceyıkanmalıdır.Eğerpemetreksetçözeltisimukoza

iletemasederseakansuileiyiceyıkanmalıdır.Pemetrekset,vezikanbirmaddedeğildir.

ALIMTA’nınekstravazasyonuiçinspesifikbirantidotbulunmamaktadır.Pemetrekset

ekstravazasyonuiçinbildirilenbirkaçvaka,araştırıcıtarafındanciddiolarak

değerlendirilmemiştir.Ekstravazasyoniçindiğernon-vezikanlardaolduğugibiyerel

standart pratikleruygulanmalıdır.

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.