ALFOXIL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ALFOXIL 500 MG 16 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ALFOXIL 500 MG 16 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • amoksisilin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699517012013
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

ALFOXİL500mgTablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:500mgamoksisilinbazaeşdeğer595,2381mgamoksisilintrihidratiçerir

Yardımcımaddeler:AvicelpH101,magnezyumstearat,talk,jelatintozu

Bukullanmatalimatında:

1. ALFOXİLnedirveneiçinkullanılır?

2. ALFOXİL’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. ALFOXİLnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. ALFOXİL’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.ALFOXİLnedirveneiçinkullanılır?

ALFOXİLbakteridenilenmikroorganizmalarınoluşturduğuhastalıklardakullanılanbir

antibiyotiktir.Amoksisilin,bakterilerinhücreduvarlarınıbozarakölümlerinenedenolur.

ALFOXİLtablet500mgamoksisiliniçerirvebeyaz,oval,çentikli,tabletlergörünümündedir.Her

kutuda16veya24tabletbulunur.

ALFOXİL,duyarlıbakterilerinnedenolduğuaşağıdakiçeşitlienfeksiyonhastalıklarının

tedavisindekullanılmaktadır:

Bademcikiltihabı(tonsillit),kafakemiklerindekiboşluklardagelişeniltihap(sinüzit),orta

kulakiltihabı,boğazenfeksiyonugibiüstsolunumyollarıenfeksiyonlarında,

Bronşit,zatürregibialtsolunumyollarıveakciğerenfeksiyonlarında,

İdrarkesesi(mesane),böbrekveidraryoluenfeksiyonlarında,

Lohusalıkhumması,düşüksonrasıgelişenenfeksiyonlar,belsoğukluğu,yumurtalıkkanalları,

prostatiltihabıvekarıniçiorganlardagelişenenfeksiyonlargibienfeksiyonlarda,

Çıban,abse,yılancık,sivilcelergibiciltenfeksiyonlarında,

Mideveonikiparmakbağırsağıülserlerinintekrarınınönlenmesiamacıilebuhastalığaetkili

birveyaikiilaçilebirlikte,

Bakterilerinnedenolduğukalpiçzarıenfeksiyonlarında,

Karınzarıiltihabı,tifovetifobenzeriateşlervedişabselerindedekullanılabilir.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

2.ALFOXİL’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

ALFOXİL’indahilolduğupenisilingrubuantibiyotikleriletedavideciddivebazenölümcül

olabilenaşırıduyarlılık(alerji)reaksiyonlarıbildirilmiştir.Bureaksiyonlarpenisilineaşırı

duyarlılıköyküsüolanve/veyabirçokmaddeyekarşıaşırıduyarlılığıolankişilerdedahasık

görülür.Tedavisırasındaalerjikbirreaksiyongeliştiğitakdirdeilaçhemenbırakılmalıve

uyguntedaviyebaşlanmalıdır.

ALFOXİL’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

Amoksisilin’eveyaALFOXİL’iniçindekiyardımcımaddelerdenherhangibirineveyaherhangi

birpenisilintürevinekarşıalerjinizolduğusöylenmişse,

ALFOXİL’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,

Sefalosporinlerekarşıalerjisinizvarsa,penisilinlerekarşıdaalerjigelişebilir.

ALFOXİLtedavisisırasındahafiftenşiddetliyedeğişebilenishalgelişimiolabilir.Budurum

psödomembranözkolitdenenvebazenhayatıtehditedebilenhastalıknedeniileolabilir.

ALFOXİL’edirençlimikroorganizmalarile(bakteri,mantargibi)enfeksiyongelişirse

Enfeksiyozmononükleozdenilenvirüshastalığınızvarsa(ciltdöküntüsünenedenolabilir)

Antibiyotikiletedavinizuzunsüredirdevamediyorsa(hekiminizkan,böbrekvekaraciğer

testleriilesiziizleyecektir)

İdrarçıkışınızdaazalmaveyakumdökmegibibirdurumunuzvarsa(ilacıkullanırkenyeterli

miktardasıvıalmalısınız)

Frengi(belsoğukluğu)hastalığınızvarsaveyaolduğundanşüpheediliyorsa

Böbrekyetmezliğinizvarsa

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa,siziniçingeçerliyse,lütfen

doktorunuzadanışınız.

ALFOXİL’inyiyecekveiçecekilekullanılması:

ALFOXİL,açveyatokkarnınaalınabilir.

Hamilelik:

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

ALFOXİLtablet,ancakhekimtarafındangerekligörüldüğüdurumlardagebeliktedikkatli

kullanılabilir.

ALFOXİLtabletöstrojeniçerendoğumkontrolhaplarınınetkinliğiniazaltabilir.İlacıkullanırken

doktorunuzunönerdiğietkilibaşkabiryöntemidekullanmanızgerekebilir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzadanışınız.

Emzirme:

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Azmiktardaannesütünegeçervebebekteduyarlılıkoluşturabilir.Hekiminiztarafındanaksi

söylenmemişseemzirmesırasındakullanılmasıönerilmez.

Araçvemakinekullanımı

ALFOXİL’inaraçvemakinekullanımıüzerindeolumsuzbiretkisiolmasıbeklenmez.

ALFOXİL’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

ALFOXİL’iniçeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşıaşırıbirduyarlılığınızyoksa,bu

yardımcımaddelerekarşıolumsuzbiretkibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Guthastalığındakullanılanallopürinolkullanılmamalı

Kansulandırıcıilaçlar(antikoagülanlar)kullanılmamalı

Östrojeniçerendoğumkontrolilaçları(diğerdoğumkontrolyöntemlerinikullanmaya

ihtiyacınızvardır)

Probenesidkullanılmamalı

AyrıcaALFOXİLbazılaboratuvartestlerininsonuçlarınıdahatalıetkileyebilir(idrardaşeker

ölçümü,kandaöstrojenvbmaddelerinmiktarlarıgibi)

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.ALFOXİLnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

DoktorunuzalacağınızdozmiktarınıveALFOXİLileyapılacaktedavisüresinibelirleyecektir.

Doktorunuzbaşkaşekildeönermediise,genelliklehafifveortaşiddetteenfeksiyonlardagündeiki

kez500mgyadaüçkez250mgALFOXİLalınmasıveyaşiddetlienfeksiyonlardayadaalt

solunumyoluenfeksiyonlarınıntümündegündeikikez1gveyagünde3kez500mgALFOXİL

almanızgerekir.

Belsoğukluğuenfeksiyonlarında3gtekdozalınmasıönerilir.

Mideülserindegünde4kez500mg,onikiparmakbağırsağıülserindegündeikikez1000mg

diğerilaçlarilebirliktekullanılır.

Risklihastalardakalpiçzarıenfeksiyonlarınınönlenmesiiçindişçekimigibiişlemlerdenbirsaat

önce3g,6saatsonra1,5g.alınır.

Tedaviye,kendiniziiyihissetsenizbiledoktorunuzunsizesöylediğisüreboyuncadevamediniz.

Bulgularınızgeçtiktensonraenaz2gündahailacadevametmenizönemlidir.

Uygulamayoluvemetodu:

ALFOXİL,ağızyoluylaalınır.

Tabletleribirbardaksuileçiğnemedenyutunuz.

Tabletleridüzenliaralıklaravegününaynısaatlerindealmayaözengösteriniz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım

Vücutağırlığı40kgüzerindeolançocuklardaerişkindozlarıkullanılır.Doktorunuz

enfeksiyonuntipine,şiddetineveçocuğunuzunvücutağırlığınagörealmasıgerekendozu

hesaplayacaktır.(Vücutağırlığınınkilogramıbaşına20mgile45mgarasıgünlükdozlar)

Yenidoğanve3aylıktanküçükçocuklardauygulanacakenyüksekdozvücutağırlığının

kilogramıbaşına30mggünlükdozugeçmemelidir.

Yaşlılardakullanım

Gençhastalariçinönerilendozunaynısıönerilir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Doktorunuzşiddetliböbrekyetmezliğindegünlükdozuazaltabilir.

Karaciğeryetmezliği:

Bukonudaherhangibirdozayarlamagerekliliğibildirilmemiştir.

EğerALFOXİL’inetkisininçokgüçlüveyaçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaALFOXİLkullandıysanız:

ALFOXİL’den kullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Yüksekdozlardaçokazsayıdahastadailacabağlıinterstisielnefrit(ilacabağlıböbrekiltihabı)

görülmüştür.İdrardakristaller(kumdökülmesi)veböbrekyetmezliğidegelişebilir.

Doktorunuzgereklidestekleyicitedaviyiuygulayacaktır

ALFOXİL’ikullanmayıunutursanız

Birsonrakidozzamanıyakındeğilse,hatırlarhatırlamazALFOXİLdozunuzualınız.Birsonraki

dozunuzunormalzamanındaalınız.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

ALFOXİLiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

DoktorunuzlakonuşmadanALFOXİLalmayıanidenkesmeyiniz.Antibiyotiklerinuygunsuz

kullanımlarıdirençlimikroorganizmalarıngelişmesinenedenolabileceğigibihastalığınız

gerektiğigibiiyileşmediğiiçinenfeksiyonbulgularınızındevametmesinebedenolacaktır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümdiğerilaçlargibi,ALFOXİL’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaALFOXİL’ikullanmayıdurdurunuzveDERHALdoktorunuza

bildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Aşağıdakiyanetkilerçokseyrek(10000hastadanazındagörülür:

Alerjikreaksiyonlarınbulgularımevcutsa:deridekaşıntı,döküntü,yüzde,dudaklarda,dilde

veyavücuttaşişmeyadanefesalmadagüçlük.Budurumnadirenciddileşebilirveölüme

nedenolabilir.

Derialtıyüzeydedöküntü,veyatopluiğnebaşıgibidüz,yuvarlaknoktalanmalarveyaderide

çürükgelişimi.Budurum,alerjikbirreaksiyonsonucundakandamarıduvarlarının

iltihaplanmasınedeniileolabilir.Eklemağrısınaveböbrekproblemlerineyolaçabilir.

ALFOXİLaldıktan7-10günsonraserumhastalığınabenzerreaksiyondenilengecikmişbir

alerjikreaksiyongelişebilir:Döküntüler,ateş,eklemağrılarıveözelliklekoltukaltıbölgedeki

lenfdüğümlerininşişmesigibibulgularverebilir.

Özellikleavuçiçlerindeveayaktabanlarındakaşıntılı,kırmızımsımorlekeler,deridekabarık

kurdeşenbenzerişişkinbölgeler,ağız,gözveözelbölgedehassasiyet,ateşveyorgunluk

belirtilerieritemamultiformehastalığınedeniileolabilir

Cildinizdeveyagözçevresindeiçisudoluveyakanlısıvıdolukabarcıklargelişirveyaderiniz

genişalanlardasoyulmayabaşlarsa,derirenginizdeğişir,derialtındadüzensizkabarıklıklar

belirirse,ağrıvekaşıntıgelişirsebubugularfarklıtiptekiciddialerjikderihastalıklarının

belirtileriolabilir.

Kantestlerinizdealyuvarlar,akyuvarlarveyapıhtılaşmahücrelerinizdeanormalazalmalar

veyakanhücrelerininparçalanmasıveyamukozalardakanamalarveyaderinizinaltındatoplu

iğnebaşıgibinoktasalmorarmalargibibulgulararastlanırsaveyaboğazağrısı,ateşgibi

enfeksiyonbulgularıgelişirse

Uzunsürenşiddetliveyakanlı,balgamlıishalinizolursa

Ciddikaraciğerfonksiyonbozukluğunaişaretedenbazıkantestlerindebozulma,sarılıkgibi

bulgularınızvarsa,idrarınızkoyuçıkıyorsa,dışkınızınrengibeyazise,şiddetliishalinizvarsa

veyakanamalarınızoluyorsabubulgularkaraciğerişlevlerinizdeciddibozukluklarolduğunun

göstergesiolabilir.

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinaciltıbbi

müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

AşağıdakilerdenbiriolursaHEMENdoktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastanenin

acilbölümünebaşvurunuz:

Yaygındöküntüvekaşıntınızvarsa(Buistenmeyenetkiyaygınolmayanşekildegörülüryani

100insandanbirinietkiler)

Akutböbrekyetmezliğiveinterstisyelnefritidüşündürecekidrardeğişiklikleri,idrara

çıkmadaazalmaveyakesilme,idrardakangibibulgular,olursaveyaciddiböbrek

yetmezliğinidüşündürecekşekildekantestlerinizdebozuklukmevcutsa(Buyanetkiçok

seyrekgörülüryani10000kişidenbirinietkiler)

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzabaşvurunuz.

Yaygıngörülenyani10kişidenbirindenfazlasınıetkileyenler:

İshal

Hafifdöküntüler

Bulantı

Yaygınolmayan,yani100kişidenbirindenfazlasındagörülenetki:

Kusma,

Çokseyrekgörülenyani10000kişidenbirindenazındagörülenetkiler:

Ağızdaveyagenitalbölgedemantarhastalıkları

Sinirlilik,kaygı,davranışdeğişikikleri,aşırıhareketlilik,

Nöbetgeçirilmesi,

Başdönmesi,

Uykusuzluk,

Ağızdaveyadildeyaralar,dildesiyahtüylenme

Dişlerderenklenme(özelliklesuspansiyonformlarındaveçocukhastalardadahasıktır)

İdrardakristalgörülmesi(kumdökme)

Kanpıhtılaşmasındagecikmeveyakırmızıkürelerinparçalanmasındahızlanma

BunlarALFOXİL’inhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız,

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. ALFOXİL’insaklanması

ALFOXİL’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındavekurubiryerdesaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

ALFOXİL’iambalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonrakullanmayınız.

RuhsatSahibi :ActavisİlaçlarıA.Ş.

GültepeMah.PolatİşMerkezi34394Levent/Şişli-İstanbul

ÜretimYeri :BilimİlaçSanayiveTicaretA.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi,Karaağaç/Çerkezköy-Tekirdağ

Bukullanmatalimatı…/…/…tarihindeonaylanmştır.

3-12-2018

PMS-Amoxicillin (2018-12-03)

PMS-Amoxicillin (2018-12-03)

Health Canada

18-5-2018

Unauthorized prescription antibiotic drugs seized from Gigi's Market in Ottawa, ON, may pose serious health risks

Unauthorized prescription antibiotic drugs seized from Gigi's Market in Ottawa, ON, may pose serious health risks

Health Canada has seized four unauthorized drugs from Gigi’s Market, 23 Montreal Road, Ottawa, ON. The products (Ampicillin, Kamox, Medampi and Medomox) are labelled to contain antibiotic drugs (ampicillin or amoxicillin) that can only be dispensed by a healthcare professional to a patient with a valid prescription. The products listed below have not been evaluated by Health Canada for safety, effectiveness or quality and may pose serious health risks.

Health Canada

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.