ALFOXIL 1 GR 16 TABLET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ALFOXIL 1 GR 16 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ALFOXIL 1 GR 16 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • amoksisilin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699517012105
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

ALFOXİL1000mgTablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:1000mgamoksisilinbazaeşdeğer1176,47mgamoksisilintrihidratiçerir

Yardımcımaddeler:AvicelPH101,magnezyumstearat,kroskarmellozsodyum,aerosil200

Bukullanmatalimatında:

1. ALFOXİLnedirveneiçinkullanılır?

2. ALFOXİL’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. ALFOXİLnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. ALFOXİL’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.ALFOXİLnedirveneiçinkullanılır?

ALFOXİLbakteridenilenmikroorganizmalarınoluşturduğuhastalıklardakullanılanbir

antibiyotiktir.Amoksisilin,bakterilerinhücreduvarlarınıbozarakölümlerinenedenolur.

ALFOXİLtablet1000mgamoksisiliniçerirvebeyaz,düzkenarlı,bikonveks,oval,birtarafı

çentikli,diğertarafı“Alfoxil”baskılıtabletlergörünümündedir.Herkutuda16tabletbulunur.

ALFOXİL,duyarlıbakterilerinnedenolduğuaşağıdakiçeşitlienfeksiyonhastalıklarının

tedavisindekullanılmaktadır:

Bademcikiltihabı(tonsillit),kafakemiklerindekiboşluklardagelişeniltihap(sinüzit),orta

kulakiltihabı,boğazenfeksiyonugibiüstsolunumyollarıenfeksiyonlarında

Bronşit,zatürregibialtsolunumyollarıveakciğerenfeksiyonlarında

İdrarkesesi(mesane),böbrekveidraryoluenfeksiyonlarında

Lohusalıkhumması,düşüksonrasıgelişenenfeksiyonlar,belsoğukluğu,yumurtalıkkanalları,

prostatiltihabıvekarıniçiorganlardagelişenenfeksiyonlargibienfeksiyonlarda

Çıban,abse,yılancık,sivilcelergibiciltenfeksiyonlarında

Mideveonikiparmakbağırsağıülserlerinintekrarınınönlenmesiamacıilebuhastalığaetkili

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

Bakterilerinnedenolduğukalpiçzarıenfeksiyonlarında

Karınzarıiltihabı,tifovetifobenzeriateşlervedişabselerindedekullanılabilir.

2.ALFOXİL’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

ALFOXİL’indahilolduğupenisilingrubuantibiyotikleriletedavideciddivebazenölümcül

olabilenaşırıduyarlılık(alerji)reaksiyonlarıbildirilmiştir.Bureaksiyonlarpenisilineaşırı

duyarlılıköyküsüolanve/veyabirçokmaddeyekarşıaşırıduyarlılığıolankişilerdedahasık

görülür.Tedavisırasındaalerjikbirreaksiyongeliştiğitakdirdeilaçhemenbırakılmalıve

uyguntedaviyebaşlanmalıdır.

ALFOXİL’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

Amoksisilin’eveyaALFOXİL’iniçindekiyardımcımaddelerdenherhangibirineveyaherhangi

birpenisilintürevinekarşıalerjinizolduğusöylenmişse,

ALFOXİL’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,

Sefalosporinlerekarşıalerjisinizvarsa,penisilinlerekarşıdaalerjigelişebilir.

ALFOXİLtedavisisırasındahafiftenşiddetliyedeğişebilenishalgelişimiolabilir.Budurum

psödomembranözkolitdenenvebazenhayatıtehditedebilenhastalıknedeniileolabilir.

ALFOXİL’edirençlimikroorganizmalarile(bakteri,mantargibi)enfeksiyongelişirse

Enfeksiyozmononükleozdenilenvirüshastalığınızvarsa(ciltdöküntüsünenedenolabilir)

Antibiyotikiletedavinizuzunsüredirdevamediyorsa(hekiminizkan,böbrekvekaraciğer

testleriilesiziizleyecektir)

İdrarçıkışınızdaazalmaveyakumdökmegibibirdurumunuzvarsa(ilacıkullanırkenyeterli

miktardasıvıalmalısınız)

Frengi(belsoğukluğu)hastalığınızvarsaveyaolduğundanşüpheediliyorsa

Böbrekyetmezliğinizvarsa

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa,siziniçingeçerliyse,lütfen

doktorunuzadanışınız.

ALFOXİL’inyiyecekveiçecekilekullanılması:

ALFOXİL,açveyatokkarnınaalınabilir.

Hamilelik:

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

ALFOXİLtablet,ancakhekimtarafındangerekligörüldüğüdurumlardagebeliktedikkatli

kullanılabilir.

ALFOXİLtabletöstrojeniçerendoğumkontrolhaplarınınetkinliğiniazaltabilir.İlacıkullanırken

doktorunuzunönerdiğietkilibaşkabiryöntemidekullanmanızgerekebilir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzadanışınız.

Emzirme:

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Azmiktardaannesütünegeçervebebekteduyarlılıkoluşturabilir.Hekiminiztarafındanaksi

söylenmemişseemzirmesırasındakullanılmasıönerilmez.

Araçvemakinekullanımı

ALFOXİL’inaraçvemakinekullanımıüzerindeolumsuzbiretkisiolmasıbeklenmez.

ALFOXİL’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

ALFOXİL’iniçeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşıaşırıbirduyarlılığınızyoksa,bu

yardımcımaddelerekarşıolumsuzbiretkibeklenmez.

Butıbbiürünherdozunda23mg’dandahadüşüksodyumiçermektedir.Bumiktartuzdankısıtlı

diyetietkileyecekkadaryüksekdeğildir.Yaniesasındasodyumiçermediğikabuledilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Guthastalığındakullanılanallopürinolkullanılmamalı

Kansulandırıcıilaçlar(antikoagülanlar)kullanılmamalı

Östrojeniçerendoğumkontrolilaçları(diğerdoğumkontrolyöntemlerinikullanmaya

ihtiyacınızvardır)

Probenesidkullanılmamalı

AyrıcaALFOXİLbazılaboratuvartestlerininsonuçlarınıdahatalıetkileyebilir(idrardaşeker

ölçümü,kandaöstrojenvbmaddelerinmiktarlarıgibi)

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.ALFOXİLnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

DoktorunuzalacağınızdozmiktarınıveALFOXİLileyapılacaktedavisüresinibelirleyecektir.

Doktorunuzbaşkaşekildeönermediise,genelliklehafifveortaşiddetteenfeksiyonlardagündeiki

kez500mgyadaüçkez250mgALFOXİLalınmasıveyaşiddetlienfeksiyonlardayadaalt

solunumyoluenfeksiyonlarınıntümündegündeikikez1gveyagünde3kez500mgALFOXİL

almanızgerekir.

Belsoğukluğuenfeksiyonlarında3gtekdozalınmasıönerilir.

Mideülserindegünde4kez500mg,onikiparmakbağırsağıülserindegündeikikez1000mg

diğerilaçlarilebirliktekullanılır.

Risklihastalardakalpiçzarıenfeksiyonlarınınönlenmesiiçindişçekimigibiişlemlerdenbirsaat

önce3g,6saatsonra1,5g.alınır.

Tedaviye,kendiniziiyihissetsenizbiledoktorunuzunsizesöylediğisüreboyuncadevamediniz.

Bulgularınızgeçtiktensonraenaz2gündahailacadevametmenizönemlidir.

Uygulamayoluvemetodu:

ALFOXİL,ağızyoluylaalınır.

Tabletleribirbardaksuileçiğnemedenyutunuz.

Tabletleridüzenliaralıklaravegününaynısaatlerindealmayaözengösteriniz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım

Vücutağırlığı40kgüzerindeolançocuklardaerişkindozlarıkullanılır.Doktorunuz

enfeksiyonuntipine,şiddetineveçocuğunuzunvücutağırlığınagörealmasıgerekendozu

hesaplayacaktır.(Vücutağırlığınınkilogramıbaşına20mgile45mgarasıgünlükdozlar)

Yenidoğanve3aylıktanküçükçocuklardauygulanacakenyüksekdozvücutağırlığının

kilogramıbaşına30mggünlükdozugeçmemelidir.

Yaşlılardakullanım

Gençhastalariçinönerilendozunaynısıönerilir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Doktorunuzşiddetliböbrekyetmezliğindegünlükdozuazaltabilir.

Karaciğeryetmezliği:

Bukonudaherhangibirdozayarlamagerekliliğibildirilmemiştir.

EğerALFOXİL’inetkisininçokgüçlüveyaçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaALFOXİLkullandıysanız:

ALFOXİL’den kullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Yüksekdozlardaçokazsayıdahastadailacabağlıinterstisielnefrit(ilacabağlıböbrekiltihabı)

görülmüştür.İdrardakristaller(kumdökülmesi)veböbrekyetmezliğidegelişebilir.

Doktorunuzgereklidestekleyicitedaviyiuygulayacaktır

ALFOXİL’ikullanmayıunutursanız

Birsonrakidozzamanıyakındeğilse,hatırlarhatırlamazALFOXİLdozunuzualınız.Birsonraki

dozunuzunormalzamanındaalınız.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

ALFOXİLiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

DoktorunuzlakonuşmadanALFOXİLalmayıanidenkesmeyiniz.Antibiyotiklerinuygunsuz

kullanımlarıdirençlimikroorganizmalarıngelişmesinenedenolabileceğigibihastalığınız

gerektiğigibiiyileşmediğiiçinenfeksiyonbulgularınızındevametmesinebedenolacaktır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümdiğerilaçlargibi,ALFOXİL’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaALFOXİL’ikullanmayıdurdurunuzveDERHALdoktorunuza

bildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Aşağıdakiyanetkilerçokseyrek(10000hastadanazında)görülür:

Alerjikreaksiyonlarınbulgularımevcutsa:deridekaşıntı,döküntü,yüzde,dudaklarda,dilde

veyavücuttaşişmeyadanefesalmadagüçlük.Budurumnadirenciddileşebilirveölüme

nedenolabilir.

Derialtıyüzeydedöküntü,veyatopluiğnebaşıgibidüz,yuvarlaknoktalanmalarveyaderide

çürükgelişimi.Budurum,alerjikbirreaksiyonsonucundakandamarıduvarlarının

iltihaplanmasınedeniileolabilir.Eklemağrısınaveböbrekproblemlerineyolaçabilir.

ALFOXİLaldıktan7-10günsonraserumhastalığınabenzerreaksiyondenilengecikmişbir

alerjikreaksiyongelişebilir:Döküntüler,ateş,eklemağrılarıveözelliklekoltukaltıbölgedeki

lenfdüğümlerininşişmesigibibulgularverebilir.

Özellikleavuçiçlerindeveayaktabanlarındakaşıntılı,kırmızımsımorlekeler,deridekabarık

kurdeşenbenzerişişkinbölgeler,ağız,gözveözelbölgedehassasiyet,ateşveyorgunluk

belirtilerieritemamultiformehastalığınedeniileolabilir

Cildinizdeveyagözçevresindeiçisudoluveyakanlısıvıdolukabarcıklargelişirveyaderiniz

genişalanlardasoyulmayabaşlarsa,derirenginizdeğişir,derialtındadüzensizkabarıklıklar

belirirse,ağrıvekaşıntıgelişirsebubugularfarklıtiptekiciddialerjikderihastalıklarının

belirtileriolabilir.

Kantestlerinizdealyuvarlar,akyuvarlarveyapıhtılaşmahücrelerinizdeanormalazalmalar

veyakanhücrelerininparçalanmasıveyamukozalardakanamalarveyaderinizinaltındatoplu

iğnebaşıgibinoktasalmorarmalargibibulgulararastlanırsaveyaboğazağrısı,ateşgibi

enfeksiyonbulgularıgelişirse

Uzunsürenşiddetliveyakanlı,balgamlıishalinizolursa

Ciddikaraciğerfonksiyonbozukluğunaişaretedenbazıkantestlerindebozulma,sarılıkgibi

bulgularınızvarsa,idrarınızkoyuçıkıyorsa,dışkınızınrengibeyazise,şiddetliishalinizvarsa

veyakanamalarınızoluyorsabubulgularkaraciğerişlevlerinizdeciddibozukluklarolduğunun

göstergesiolabilir.

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinaciltıbbi

müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

AşağıdakilerdenbiriolursaHEMENdoktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastanenin

acilbölümünebaşvurunuz:

Yaygındöküntüvekaşıntınızvarsa(Buistenmeyenetkiyaygınolmayanşekildegörülüryani

100insandanbirinietkiler)

Akutböbrekyetmezliğiveinterstisyelnefritidüşündürecekidrardeğişiklikleri,idrara

çıkmadaazalmaveyakesilme,idrardakangibibulgular,olursaveyaciddiböbrek

yetmezliğinidüşündürecekşekildekantestlerinizdebozuklukmevcutsa(Buyanetkiçok

seyrekgörülüryani10000kişidenbirinietkiler)

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzabaşvurunuz.

Yaygıngörülenyani(her10kişidenbirindenfazlasındagörülen)yanetkiler

İshal

Hafifdöküntüler

Bulantı

Yaygınolmayan,yani100kişidenbirindenfazlasındagörülenetki:

Kusma,

Çokseyrekgörülenyani10000kişidenbirindenazındagörülenetkiler:

Ağızdaveyagenitalbölgedemantarhastalıkları

Sinirlilik,kaygı,davranışdeğişikikleri,aşırıhareketlilik,

Nöbetgeçirilmesi,

Başdönmesi,

Uykusuzluk,

Ağızdaveyadildeyaralar,dildesiyahtüylenme

Dişlerderenklenme(özelliklesuspansiyonformlarındaveçocukhastalardadahasıktır)

İdrardakristalgörülmesi(kumdökme)

Kanpıhtılaşmasındagecikmeveyakırmızıkürelerinparçalanmasındahızlanma

BunlarALFOXİL’inhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız,

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. ALFOXİL’insaklanması

ALFOXİL’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındavekurubiryerdesaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

ALFOXİL’iambalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonrakullanmayınız.

RuhsatSahibi:ActavisİlaçlarıA.Ş.

GültepeMah.PolatİşMerkezi34394Levent/Şişli-İstanbul

ÜretimYeri:BilimİlaçSanayiveTicaretA.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi,Karaağaç/Çerkezköy-Tekirdağ

Bukullanmatalimatı//tarihindeonaylanmştır.