ALFASILIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ALFASILIN 1 GR 16 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ALFASILIN 1 GR 16 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ampisilin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699517010101
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

ALFASİLİN1gTablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:1000mgampisilineeşdeğerampisilintrihidrat

Yardımcımaddeler:Magnezyumstearat,talk,kroskarmelozsodyum,mikrokristalinselüloz.

BuKullanmaTalimatında:

1. ALFASİLİNnedirveneiçinkullanılır?

2. ALFASİLİN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. ALFASİLİNnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. ALFASİLİN’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.ALFASİLİNnedirveneiçinkullanılır?

ALFASİLİNsistemikantibakteriyellerolarakbilinenbirilaçgrubunadahildir.

ALFASİLİNbakteridenilenmikroorganizmalarınoluşturduğuhastalıklardakullanılanbir

antibiyotiktir.Ampisilin,bakterilerinhücreduvarlarınıbozarakölümlerinenedenolur.

ALFASİLİNherbirtablette1gampisilineeşdeğerampisilintrihidrat içeren16tabletlikblister

ambalajlardabulunur.

ALFASİLİN,ampisilineduyarlıbakterilerinnedenolduğuçeşitlienfeksiyonhastalalıklarının

tedavisinde,aşağıdabelirtilendurumlardakullanılır:

solunumyoluenfeksiyonlarında,

idraryoluenfeksiyonlarında,

genitalbölgeenfeksiyonlarında,

sindirimsistemienfeksiyonlarında,

menenjittedavisinde.

Gerektiğindeenfeksiyonunyerinegöregereklicerrahimüdahaleleruygulanmalıdır.Etken

mikroorganizmanınvealfasilin’eduyarlılığınbelirlenmesiiçinbakteriyolojikincelemeler

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

2.ALFASİLİN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

ALFASİLİN’indahilolduğupenisilingrubuantibiyotikleriletedavideciddivebazen

ölümcülolabilenaşırıduyarlılık(alerji)reaksiyonlarıbildirilmiştir.Bureaksiyonlar

penisilineaşırıduyarlılıköyküsüolanve/veyabirçokmaddeyekarşıaşırıduyarlılığıolan

kişilerdedahasıkgörülür.Tedavisırasındaalerjikbirreaksiyongeliştiğitakdirdeilaçhemen

bırakılmalıveuyguntedaviyebaşlanmalıdır.

ALFASİLİN’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

AmpisilineveyaALFASİLİN’iniçindekiyardımcımaddelerdenherhangibirineveyaherhangi

birpenisilintürevinekarşıalerjinizolduğusöylenmişse,

Enfeksiyonanedenolanetken,penisiliniyıkanbirmaddeyesahipse

ALFASİLİN’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Sefalosporinlerekarşıalerjisinizvarsa,penisilinlerekarşıdaalerjigelişebilir.

ALFASİLİNtedavisisırasındahafiftenşiddetliyedeğişebilenishalgelişimiolabilir.Bu

durumpsödomembranözkolitdenenvebazenhayatıtehditedebilenhastalıknedeniile

olabilir.

ALFASİLİN’edirençlimikroorganizmalarile(bakteri,mantargibi)enfeksiyongelişirse

Enfeksiyozmononükleozdenilenvirüshastalığınızvarsaveyalösemidenilenkan

kanserindenşüpheediliyorsa(ciltdöküntüsünenedenolabilir)

Antibiyotikiletedavinizuzunsüredirdevamediyorsa(hekiminizkan,böbrekvekaraciğer

testleriilesiziizleyecektir)

Firengihastalığınızvarsaveyafirengihastalığınınızındaolduğundanşüpheediliyorsaek

testleristenecekveyaektedavileruygulanacaktır.

Enfeksiyonunuzstreptokokdenilenbakteriilemeydanageldiise(enaz10günsürelitedavi

önerilecektirvebakterinintamamenyokedildiğinindoğrulamasıiçinektestleristenebilir)

Böbrekyetmezliğinizvarsa.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

ALFASİLİN’inyiyecekveiçecekilekullanılması

ALFASİLİN’inaçkarnınaalınmasıemiliminiartırır.ALFASİLİNyemeklerdenbirsaatönceveya

ikisaatsonraalınmalıdır.

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

ALFASİLİNtablet,ancakhekimtarafındangerekligörüldüğüdurumlardagebeliktedikkatli

kullanılabilir.

ALFASİLİNtabletöstrojeniçerendoğumkontrolhaplarınınetkinliğiniazaltabilir.İlacıkullanırken

doktorunuzunönerdiğietkilibaşkabiryöntemidekullanmanızgerekebilir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

ALFASİLİNannesütünegeçervebudozunyenidoğanazararveripvermediğibilinmemektedir.Bu

nedenleemzirmedönemindeALFASİLİNkullanımıönerilmemektedir.

Araçvemakinekullanımı

ALFASİLİN’in,araçvemakinekullanımınaetkisinedairherhangibirbilgimevcutdeğildir.

ALFASİLİN’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Butıbbiürünherdozunda50mgkroskarmelozsodyumihtivaeder.Budurumkontrollüsodyum

diyetindeolanhastalariçingözönündebulundurulmalıdır.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Guthastalığındakullanılanallopürinol(Özellikleürikasitiyüksekhastalardadöküntüriski

artar)

Bakteriçoğalmasınıengelleyen(bakteriostatik)antibiyotikler(örnek:kloramfenikol,

eritromisin,sulfonamidler,tetrasiklinler)(İlacınızınetkisiazalabilir)

Östrojeniçerendoğumkontrolilaçları(Etkileriazalabilir)

Bağışıklıksisteminibaskılamakiçinkullanılanmetotreksat(yanetkiolasılığıartar)

Probenesid(İlacınızınetkisiniartırabilir)

ALFASİLİNileaminoglikozitlerarasındaetkisizlikgözlendiğiiçinbirarada

kullanılmamalıdır.

Alkolbağımlılığınıntedavisindekullanılandisülfiramvekanınpıhtılaşmasınıönleyen

ilaçlarınetkileriartabilir.

AyrıcaALFASİLİNbazılaboratuvartestlerininsonuçlarınıdahatalıetkileyebilir(idrarda

ekerölçümü,kandaöstrojenvbmaddelerinmiktarlarıgibi)

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.ALFASİLİNnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

DoktorunuzalacağınızdozmiktarınıveALFASİLİNileyapılacaktedavisüresinibelirleyecektir.

Doktorunuzbaşkaşekildeönermemişse,ALFASİLİN,250veya500mgdozunda6saataraileyani

gündedörtkezalınacaktır.

Sindirimsitemi,idraryollarıvegenitalenfeksiyonlarda6saattebir500mgönerilirkensolunum

yoluenfeksiyonlarındagenellikle6saattebir250mgyeterliolur.

Belsoğukluğutedavisinde3,5gALFASİLİN,probenesidilebirlikteuygulanmalıdır.

Kullanımsüresigenellikle7-10gündür.

Agrububeta-hemolitikstreptokok denilenbakterilerileoluşanenfeksiyonlarda,akutromatizmal

ateş(kalpromatizması)veyaakutglomerulonefrit(birböbrekhastalığı)oluşmasınıönleyebilmek

içintedavienaz10günsürdürülmelidir.

Uzunsüreliidraryollarıvebarsakenfeksiyonlarınıntedavisisırasındabakteriyolojikveklinik

değerlendirmesıkaralıklarlayapılmalıdır.Asgaridozlardandüşükdozuygulanmamalıdır.İnatçıve

ciddienfeksiyonlardadahayüksekdozlarkullanılmalıdır.Butürenfeksiyonlardatedavininbirkaç

haftasürdürülmesigerekir.Tedavisonaerdirildiktensonraklinikve/veyabakteriyolojiktakibin

birkaçaysürdürülmesigerekebilir.

Uygulamayoluvemetodu:

ALFASİLİN,ağızyoluylaalınır.

Tabletleribirbardaksuilebütünolarakyutunuz.Eniyietkiyemeklerdenyarımsaatönceveyaiki

saatsonraalındığındaeldeedilir.

Tabletlerigününaynısaatlerindealmayaçalışınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

20kgüzerindekiçocuklardaerişkindozukullanılır.

20kgvealtındakiçocuklardaidraryoluvesindirimsistemienfeksiyonlarında;günlükdoz6

saattebir50-100mg/kg/gün’dür.Çocuklardakullanılandozerişkindozunuaşmamalıdır.

Yaşlılardakullanım:

Dozayarlamasıgerekmez.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Böbrekyetmezliğinizvarsadozayarlamasıgereklidir.

Doktorunuzböbrekyetmezliğinizininciddiyetinegöredozaralıklarınıaçabilir.

Diyalizhastasıiseniz,ilacınızıhemodiyalizseansınınbitimindealınız.

Karaciğeryetmezliği:

Dozayarlamasıgerekmez.

EğerALFASİLİN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise,

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaALFASİLİNkullandıysanız:

ALFASİLİN’inçokyüksekdozlardakullanılmasıneticesindenöbetgelişimi,sinirlilik,istemsiz

hareketlervehayalgörmededahilolmaküzeresinirsistemineaitbulgulargelişebilir.

Doktorunuzbulgularınızayönelikdestekleyicitedaviuygulayacaktır.

ALFASİLİN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

ALFASİLİN’ikullanmayıunutursanız

Birsonrakidozzamanıyakındeğilse,hatırlarhatırlamazALFASİLİNdozunuzualınız.Birsonraki

dozunuzunormalzamanındaalınız.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

ALFASİLİNiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

DoktorunuzlakonuşmadanALFASİLİNalmayıanidenkesmeyiniz.Antibiyotiklerinuygunsuz

kullanımlarıdirençlimikroorganizmalarıngelişmesinenedenolabileceğigibihastalığınızgerektiği

gibiiyileşmediğiiçinenfeksiyonbulgularınızındevametmesinenedenolacaktır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümdiğerilaçlargibi,ALFASİLİN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaALFASİLİN’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Nefesalmaktazorlanıyorsanızveyahırıltılınefesalıyorsanız,yüz,dilveboğazınızdaşişme

yaşarsanız,bunlaranaflaksidenilenciddibiralerjininbulgularıolabilir.

Cildinizdeveyagözçevresindeyoğunkızarıklıklar,içisudoluveyakanlısıvıdolu

kabarcıklargelişirveyaderinizgenişalanlardasoyulmayabaşlarsa,(farklıtiptekiciddi

alerjikderihastalıklarınınbelirtileriolabilir)

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinALFASİLİN’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Acil

tıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,HEMENdoktorunuzabildirinizveyasizeen

yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Döküntü,kurdeşen,kaşıntıgibialerjibulgularıveyaateşyükselmesi,eklemağrıları,

halsizlikgibiserumhastalığınaişaretedenbulgularyaşarsanız,

Ateş,şiddetlibaşağrısı,görmebulanıklığıgibipenisilinansefalopatisidenilenhastalığa

işaretedecekbulgularolursa,

İstemsizkashareketlerivenöbetgelişimiolursa,

Nefesdarlığıhissederseniz,

Kantestlerinizdealyuvarlar,akyuvarlarveyapıhtılaşmahücrelerinizdeanormalazalmalar

veyakanhücrelerininparçalanmasıveyamukozalardakanamalar,kanamazamanında

uzamaveyaderinizinaltındatopluiğnebaşıgibinoktasalmorarmalar,gibibulgulara

rastlanırsa,

Ciddikaraciğerfonksiyonbozukluğunaişaretedenbazıkantestlerindebozulma,sarılıkgibi

bulgularınızvarsa,

Karaciğeriltihabınızvarsa,

Akutböbrekyetmezliğiveinterstisiyelnefritidüşündürecekidrardeğişiklikleri,idrara

çıkmadaazalmaveyakesilme,idrardakangibibulgularolursaveyaciddiböbrek

yetmezliğinidüşündürecekşekildekantestlerinizdebozuklukmevcutsa,

Uzunsürenşiddetliveyakanlı,balgamlıishalinizolursa.

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizdoktorunuzasöyleyiniz:

Ağızdaveyagenitalbölgedemantarhastalıkları,

Sersemlik,uykuhali,yorgunluk,halsizlik,

Başağrısı,

İshal,

Bulantı,kusma,

İştahartışı,

Ağızdaveyadildeyaralar,dildesiyahtüylenme.

BunlarALFASİLİN’inhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanızdoktorunuzu

veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. ALFASİLİN’inSaklanması

Çocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C'ninaltındakiodasıcaklığındavekurubiryerdesaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraALFASİLİN’ikullanmayınız/sonkullanmatarihinden

öncekullanınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizALFASİLİN’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:ActavisİlaçlarıA.Ş.

GültepeMah.PolatİşMerkezi34394Levent/Şişli-İstanbul

ÜretimYeri:BilimİlaçSan.veTic.A.Ş.

OrganizeSanayiBölgesi,AtatürkMah.,5.sok.,No:6Çerkezköy/Tekirdağ

Bukullanmatalimatı…/…/…tarihindeonaylanmıştır.

18-5-2018

Unauthorized prescription antibiotic drugs seized from Gigi's Market in Ottawa, ON, may pose serious health risks

Unauthorized prescription antibiotic drugs seized from Gigi's Market in Ottawa, ON, may pose serious health risks

Health Canada has seized four unauthorized drugs from Gigi’s Market, 23 Montreal Road, Ottawa, ON. The products (Ampicillin, Kamox, Medampi and Medomox) are labelled to contain antibiotic drugs (ampicillin or amoxicillin) that can only be dispensed by a healthcare professional to a patient with a valid prescription. The products listed below have not been evaluated by Health Canada for safety, effectiveness or quality and may pose serious health risks.

Health Canada

8-5-2018

Ampicillin and Sulbactam for Injection USP, 3 g Single-Dose Vials by AuroMedics Pharma: Recall - Presence of Red Particulate Matter

Ampicillin and Sulbactam for Injection USP, 3 g Single-Dose Vials by AuroMedics Pharma: Recall - Presence of Red Particulate Matter

Ampicillin and Sulbactam for Injection USP, 3 g/Single-Dose Vials by AuroMedics Pharma: Recall - Exposure to particulate may result in local site reaction, thromboembolic events and systemic immune response.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.