ALERINIT

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ALERINIT 5 MG 20 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ALERINIT 5 MG 20 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • levocetirizine

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699680090054
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/6

KULLANMA TALİMATI

ALERİNİT0.5 mg/ml oral çözelti

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:1mloral çözelti0.5 mglevosetirizin dihidroklorüriçerir.

Yardımcımaddeler:Maltitol,gliserin,trisodyumsitratdihidrat,glasialasetikasit,

sodyummetilp-hidroksibenzoat,sodyumpropilp-hidroksibenzoat,sakkarinsodyum

,tuttifrutti aromasıvedeiyonizesu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizereçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında,doktora veya hastaneyegittiğinizdebu ilacı kullandığınızı

doktora söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.ALERİNİTnedir veneiçinkullanılır?

2.ALERİNİTkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.ALERİNİTnasıl kullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.ALERİNİT'insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. ALERİNİTnedir veneiçinkullanılır?

ALERİNİTalerjitedavisindekullanılanbirantihistaminiktir.Antihistaminikilaçlar,

histamininetkisiniyok eder, alerji belirtileriniortadan kaldırır.

ALERİNİT,ağızdan alınan bir çözeltidir.

ALERİNİT,200ml'likbalrenklicamşişeambalajda,kutudabirdozlamaoralşırıngası

ilebirlikte takdimedilmektedir.

ALERİNİT,2yaşınüzerindekihastalarda,alerjiknezle(intermittan/persistanveya

mevsimsel/perennial)venedenibilinmeyenmüzminkurdeşen(kronikidiopatikürtiker)

ileilişkili belirtilerin (kaşıntı, kabartı, kızarıklık) giderilmesinde endikedir.

2/6

2. ALERİNİT'ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

ALERİNİT'iaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Etkinmaddelevosetirizindihidroklorüryadametilparahidroksibenzoat,propil

parahidroksibenzoatyadaALERİNİT'ınyardımcımaddelerindenherhangibirisine

karşı alerjiniz(aşırı duyarlılığınız) varsa,

Ağırböbrekyetmezliğiniz(böbrekfonksiyonlarınıizlemekiçinkullanılanbirmadde

olan kreatinin kandan temizlenmehızı 10 ml/dakaltında ise) varsa.

ALERİNİT'iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

ALERİNİT'ınbebeklerve2yaşındanküçükçocuklardakullanılmasıönerilmemektedir.

ALERİNİTalkolilebirliktealındığındadikkatliolunuz.Hassasiyetiolanhastalarda,

setirizinyadalevosetirizin'inalkolveyabeyneetkisiolandiğerilaçlarlabirlikte

alınmasının uyanıklık üzerineolumsuzetkisi olabilir.

Buuyarılargeçmişteherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

ALERİNİT'inyiyecekveiçecekilekullanılması

ALERİNİT’i,yemekle beraber veyayemekaralarında alabilirsiniz

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileysenizveyahamile kalmayı planlıyorsanızdoktorunuzabildiriniz.

Hamilelerdekullanımdankaçınılmalıdır.

Ancakdoktorunuzunrisk/yararoranınıgözeterekverdiğireçeteyegöre

kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Setirizin sütegeçtiği içinemziren annelerkullanmamalıdır.

Araçvemakinekullanımı

ALERİNİTkullananbazıhastalaruyuşukluk,yorgunlukvebitkinlikhissetmiştir.Eğertehlikeli

olabilecekeylemleriyapmayı,araçyadamakinekullanmayıdüşünüyorsanız,tedaviye

vereceğinizyanıtıgörenekadar beklemenizvedikkatliolmanızönerilir.

3/6

ALERİNİT'iniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

ALERİNİTmaltitoliçerir.Bazışekerlerekarşıtahammülsüzlüğünüz(intoleransınız)varsa,

ALERİNİTkullanmadanöncedoktorunuzadanışınız.

Butıbbiürünher1ml’likdozunda1mmol(23mg)’dandahaazsodyumihtivaeder;budozda

sodyuma bağlıherhangibiryanetkibeklenmemektedir.

Butıbbiürüngliserinihtivaeder;budozdagliserinebağlıherhangibiryanetki

beklenmemektedir.

ALERİNİT’iniçeriğindebulunansodyummetilp-hidroksibenzoatvesodyumpropil

p-hidroksibenzoat alerjikreaksiyonlara(muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Hassasiyetiolan hastalarda, setirizinyadalevosetirizin'in merkezi sinir sistemi üzerindeetkisi

olan diğer ilaçlarilebirliktealınmasının uyanıklıküzerineolumsuzetkisi olabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.ALERİNİTnasıl kullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

ALERİNİT'iherzaman,tamolarakdoktorunuzunsöylediğişekildealınız.Eğeremin

değilsenizdoktorunuzayadaeczacınızatekrar danışmalısınız.

2-6 yaş arası çocuklar:Gündeikikez2.5 mlçözelti

6 yaş üzerindeki çocuklar, yetişkinler veyaşlılar:Gündebir kez10 mlçözelti

Uygulama yoluvemetodu:

ALERİNİTsadeceağızdan kullanımiçindir.

Kutudabirdozlamaşırıngasıbulunmaktadır(kullanımiçinarkasayfadakişeklebakınız).

Çözelti olduğu gibiyadabir bardak sudaseyreltilerek alınabilir.

Dozlama şırıngasınınkullanımı:

Dozlamaşırıngasınışişeyedaldırınvedoktorunuzunbelirttiğimililitre(ml)dozadenk

gelen işaretekadar pistonu çekerek çözelti doldurun.

6yaşınaltındakiçocuklardakullanımiçingünlükdozolan5ml,şişedengündeikikez

2.5 mlçekilerek ölçülür(şırıngaişaretineçok dikkatlebakınız).

Dozlamaşırıngasınışişedençıkarınvepistonuaşağıdoğrubastırarakiçindekileribir

kaşığaveyabirbardaksuyaboşaltın.İlaç,seyreltildiktenhemensonraağızdan

alınmalıdır.

Her kullanımdan sonraşırıngavepistonu ayırarakyıkayınız.

4/6

Çocuklarda kullanım:

2yaşınaltındakiçocukvebebeklerdeveribulunmamasısebebiyle,buyaşgrubunda

kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanım:

Böbrekfonksiyonu normal olanyaşlıhastalardadozun ayarlanmasıgerekmemektedir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Böbrekyetmezliğiolanhastalara,hastalığınşiddetinegöredahadüşükdozverilebilir.

Çocuklardaise dozvücutağırlığınagöreseçilir. Dozu doktorunuzbelirleyecektir.

Ağır böbrekyetmezliğinizvarsakullanmayınız.

Sadecekaraciğeryetmezliğinizvarsagenel önerilen dozu kullanabilirsiniz.

Hemkaraciğerhemdeböbrekyetmezliğiolanhastalara,böbrekhastalığınınşiddetine

göredahadüşükdozverilebilir.Çocuklardaisedozvücutağırlığınagöreseçilir.Dozu

doktorunuzbelirleyecektir.

ALERİNİTiletedavinizinnekadarsüreceğinişikayetlerinizintipi,süresivecinsinegöre

doktorunuzsizebildirecektir.

Doktorunuzayrı bir tavsiyedebulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanındaalmayıunutmayınız.

EğerALERİNİT'inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaALERİNİTkullandıysanız:

ALERİNİT’tenkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Yetişkinlerdeuyuşuklukolabilir.Çocuklarda,huzursuzlukvehuzursuzluğutakipeden

uyuşuklukgörülebilir.

Değişik yaş grupları:

5/6

ALERİNİT'ikullanmayı unutursanız:

ALERİNİT'iiçmeyiunutursanızyadadoktorunuzunsöylediğindendahaazbirdozalırsanız,

bir sonraki dozu normal zamanındaalmayadevam ediniz.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

ALERİNİTiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

ALERİNİT'ibelirlenentedavisüresindendahakısakullandığınızda,zararlıetkigörülmesi

beklenmez.Ancakbudurumdahastalıkbelirtilerinin,ALERİNİTtedavisinebaşlamadan

önceki düzeyden dahaazşiddetteolsa datekrar ortayaçıkabileceği unutulmamalıdır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiALERİNİT'iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,ALERİNİT'ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

-Alerjik reaksiyon (aşırı duyarlılık reaksiyonu)

-İstem dışı şiddetlikasılmalarlabelirgin nöbet durumu (konvülsiyon)

-Karaciğeriltihabı (hepatit)

-Anormal karaciğerfonksiyonu

-Çarpıntı

-Nefes darlığı

-Görmebozukluğu

-Dakikadaki kalpatım sayısının normalin üstüneçıkması (taşikardi)

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardansizdemevcutise,sizinALERİNİT'e

karşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek

olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

-Ağızkuruluğu

-Baş ağrısı

-Yorgunluk

-Uyku hali/uyuşukluk

-Bitkinlik

-Karın ağrısı

-Ödem

6/6

-Şiddetlikaşıntı

-Deri döküntüsü

-Ürtiker

-Kilo artışı

-Kas ağrısı

-Saldırgancayadaaşırı derecedehuzursuzdavranış

-Bulantı

-Gerçekte olmayan şeylerigörmekveyaduymak(halüsinasyon)

-Depresyon

BunlarALERİNİT'in hafifyanetkileridir.

Yan etkilerin raporlanması:

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.ALERİNİT'insaklanması

ALERİNİT'içocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Orijinal ambalajındasaklayınız.

AmbalajveyaetiketüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraALERİNİT'i

kullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizALERİNİT'ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

İlkoİlaçSan. veTic. A.Ş.

Veysel KaraniMah.ÇolakoğluSok.No:10 34885Sancaktepe/İstanbul

Üretimyeri:

NobelİlaçSan. veTic.A.Ş.Sancaklar81100 / Düzce

Bu kullanma talimatı...............tarihinde onaylanmıştır.