ALERFIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ALERFIN 2 MG/5 ML ORAL COZELTI 100 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ALERFIN 2 MG/5 ML ORAL COZELTI 100 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • chlorphenamine

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699591650286
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-02-2018
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

ALERFİN 2mg/5mloral çözelti, 100ml

Ağızyoluilekullanılır.

Etkinmadde:Herbir kaşık(5 ml)çözelti,2mgklorfeniramin maleatiçerir.

Yardımcımaddeler:Sorbitol(%70)(E420),sodyum sakarin, metilparaben sodyum,sitrik asit,

portakal esansı,FD&Cyellow no:6 (E110) vedeiyonizesu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatliceokuyunuz.

Çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksekveya

düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1-ALERFİNnedir veneiçinkullanılır?

2-ALERFİN’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3-ALERFİNnasılkullanılır?

4-Olasıyanetkiler nelerdir?

5-ALERFİN’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1–ALERFİN nedir veneiçinkullanılır?

ALERFİN,

düşükdansitelipolietilencontalıpilfer-proofpolipropilenkapakilekapatılmışamber

renklicamşişedepazarlanmaktaolan,5mililitresinde2mgklorfeniraminmaleatiçerenbir

çözeltidir.

ALERFİN,mevsimselalerjikrinitileilişkilisemptomlarıngiderilmesiveürtikervealerjik

reaksiyonlarıntedavisindekullanılır.

2–ALERFİN’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

ALERFİN’iaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ:

Eğer;

KlorfeniraminmaleatyadaALERFİNiçindekibileşenlerdenbirinekarşıaşırı

duyarlılığınızvarsa,

İkiyaşınaltındaki çocuklarda

Monoaminooksidazinhibitörleriadıverilenilaçlardankullanıyorsanızveyabuilaçlarla

gördüğünüztedavinin kesilmesinitakiben henüziki haftageçmediyse,

ALERFİN’iaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Kalp ritim bozukluğu

Epilepsi(Sarahastalığı)

Yüksek tansiyonveyakalp-damarhastalıkları

Prostatbüyümesi

Karaciğeryetmezliğinizvarsa

Göztansiyonunuz(glokom)varsa

Bronşit,bronşiektazi(bronş genişlemesi),astım

Aşırı aktif tiroid fonksiyon bozuklukları

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

ALERFİN’inyiyecekveiçecekilekullanılması:

ALERFİN’inetkisiniarttırdığından alkolle birliktekullanılmamalıdır.

Hamilelik:

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Doktorunuztarafından mutlakagerekligörülmediği sürecegebelikte kullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Annesütüneönemlimiktardageçer;budüzeydeilacınbebekiçinzararlıetkioluşturduğu

bilinmemekleberaber emzirmedönemindekullanmayınız..

Araçvemakinekullanımı

Yan etkiolarak uyku haliverebileceğinden araçvemakinekullanımından kaçınılmalıdır.

ALERFİN’iniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

İçeriğindebulunan1,75g/5mlsorbitolnedeniyledahaöncedendoktorunuztarafındanbazı

şekerlerekarşıdayanıksızlığınızolduğusöylenmişseALERFİN’ialmadanöncedoktorunuzla

temasageçiniz.

İçerdiğimetilparabensodyumnedeniylealerjikreaksiyonlara(muhtemelengecikmiş)sebebiyet

verebilir.

Butıbbiürünher5ml’sinde0.72mgsodyumihtivaeder.Budurumkontrollüsodyumdiyetinde

olan hastalar içingözönündebulundurulmalıdır.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Klasikantihistaminikler(sedatif[yatıştırıcı,sakinleştirici]etkili)birliktekullanıldığındasedatif

etkiartar.Sedatifetkileşmelersedasyonyapmayanantihistaminiklerledahasınırlıolarakgörülür.

Bölgeselolarakuygulananantihistaminikler(inhalasyonlauygulananlardahil)butüretkileşme

göstermezler.

Fenitoiniçerenepilepsiilaçlarıyla,anksiyete(kaygı,endişe)tedavisindeveyauykudüzenleyici

ilaçlarla dikkatli kullanılmaldır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3-ALERFİNnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/ uygulama sıklığı içintalimatlar:

2 ila6yaşarası çocuklar:4–6 saattebir 2.5 ml(1/2ölçek)kullanılır.

6 ila12yaşarası çocuklar: 4–6 saattebir 5 ml(1ölçek)kullanılır.

Yetişkinler veergenler(12yaş veüzeri): 4–6 saattebir 10 ml(2 ölçek)kullanılır.

Tedavisüresineilişkinolarak,doktorunuznekadarsüreyleALERFİNşurupkullanmanız

gerektiğinisizesöyleyecektir.

Uygulama yoluvemetodu:

ALERFİNsadeceağızdan kullanımiçindir.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

2yaşın altındaki çocuklardakullanılmaz.

Yaşlılarda kullanımı:

65yaş veüzeri bireylerdedoktor kontrolündekullanılmalıdır. Günlük maksimum doz12mg’ı

aşmamalıdır.

Özel kullanımdurumları

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Ciddikaraciğeryetmezliği olan hastalardadikkatli kullanılmalıdır.

EğerALERFİN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarisedoktorunuz

veyaeczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekendenfazlaALERFİNkullandıysanız:

ALERFİN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Günlükdozun3-5katıoralyoldanalınırsazehirlenmeyeyolaçar.Kullanmanızgerekendendaha

fazlaALERFİNkullandıysanız;gerekliiseyaşamdesteği verilmelidir.

ALERFİN’i kullanmayıunutursanız:

Unutulan dozu atlayınızvebir sonraki dozu almanızgereken saattealınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

ALERFİN iletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4-Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,ALERFİN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,ALERFİN’ikullanmayıdurdurunuzveDERHALdoktorunuza

bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz.

Eller,ayaklar,bilekler,yüz,dudaklarınşişmesiyadaözellikleağızveyaboğazınyutmayı

veyanefes almayı zorlaştıracak şekildeşişmelerinde

Şiddetliciltdöküntüsü

Baygınlık

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinALERFİN’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Acil

tıbbimüdaheleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiğişekildesınıflandırılmıştır:

Çokyaygın : 10 hastanın en azbirindegörülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1.000hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek : 10.000hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor : Eldekiverilerden hareketletahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

Sedasyon(mahmurveyauykulu hissetme), somnolans (uykululuk hali)

Yaygın:

Dikkatdağınıklığı,koordinasyonbozukluğu,başdönmesi,başağrısı,bulantı,ağızkuruluğu,

yorgunluk

Seyrek:

Ürinerretansiyon(idraryapamama),

Çokseyrek:

Nöbet

Bilinmiyor:

Hemolitikanemi(birtürkansızlık),kandiskrazileri(beyazkanhücrelerisayısındaazalma),

alerjikreaksiyon,anjiyoödem(ciltteveyasolunumyollarındaşişme),anafilaktifreaksiyonlar

(şiddetliallerjikreaksiyon),iştahsızlık,insomni(uykusuzluk),uyarılabilirlikartışı,anksiyete

(kaygı),konfüzyon(zihinkarışıklığı),irritabilite(uyarıyaaşırıduyarlılıkhali),kabusgörme,

depresyon,tremor(titreme),bulanıkgörme,çarpıntı,hipotansiyon(düşüktansiyon),sinüs

taşikardisi(kalpatımhızındadeğişiklikler),aritmi(kalpatımındadüzensizlik),bronş

sekresyonundakoyulaşma,epigastrikağrı(midebölgesindeağrı),kabızlık,kusma,diyare,hepatit,

sarılık,eksfoliyatifdermatit(deriiltihabı),kızarıklık,ürtiker(kurdeşen),fotosensitivite(ışığa

duyarlılık), kas seyirmeleri, kas güçsüzlüğü,göğüssıkışması.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5–ALERFİN’inSaklanması

ALERFİN’içocukların göremeyeceğiveerişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihi ile uyumluolarak kullanınız.

ALERFİN’ietiketinveya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihindenöncekullanınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizALERFİN’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:BerkoİlaçveKimyaSan.A.Ş.

Adres: Yenişehir Mah. ÖzgürSok. No: 16 Ataşehir/İstanbul

Telefon: 0216 456 65 70 Pbx

Faks: 0216 456 65 79

e-mail: info@berko.com.tr

Üretici: BerkoİlaçveKimyaSan.A.Ş.

Adres: Adil Mah. BeykozCad.Tanıdık Sok. No: 1 Sultanbeyli/İstanbul

Telefon: 0 216 59233 00

Faks: 0 216 592 00 62

Bu kullanma talimatı26/12/2013tarihindeonaylanmıştır.

KULLANMA TALİMATI

ALERFİN 2mg/5mloral çözelti, 100ml

Ağızyoluilekullanılır.

Etkinmadde:Herbir kaşık(5 ml)çözelti,2mgklorfeniramin maleatiçerir.

Yardımcımaddeler:Sorbitol(%70)(E420),sodyum sakarin, metilparaben sodyum,sitrik asit,

portakal esansı,FD&Cyellow no:6 (E110) vedeiyonizesu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatliceokuyunuz.

Çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksekveya

düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1-ALERFİNnedir veneiçinkullanılır?

2-ALERFİN’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3-ALERFİNnasılkullanılır?

4-Olasıyanetkiler nelerdir?

5-ALERFİN’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1–ALERFİN nedir veneiçinkullanılır?

ALERFİN,

düşükdansitelipolietilencontalıpilfer-proofpolipropilenkapakilekapatılmışamber

renklicamşişedepazarlanmaktaolan,5mililitresinde2mgklorfeniraminmaleatiçerenbir

çözeltidir.

ALERFİN,mevsimselalerjikrinitileilişkilisemptomlarıngiderilmesiveürtikervealerjik

reaksiyonlarıntedavisindekullanılır.

2–ALERFİN’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

ALERFİN’iaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ:

Eğer;

KlorfeniraminmaleatyadaALERFİNiçindekibileşenlerdenbirinekarşıaşırı

duyarlılığınızvarsa,

İkiyaşınaltındaki çocuklarda

Monoaminooksidazinhibitörleriadıverilenilaçlardankullanıyorsanızveyabuilaçlarla

gördüğünüztedavinin kesilmesinitakiben henüziki haftageçmediyse,

ALERFİN’iaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Kalp ritim bozukluğu

Epilepsi(Sarahastalığı)

Yüksek tansiyonveyakalp-damarhastalıkları

Prostatbüyümesi

Karaciğeryetmezliğinizvarsa

Göztansiyonunuz(glokom)varsa

Bronşit,bronşiektazi(bronş genişlemesi),astım

Aşırı aktif tiroid fonksiyon bozuklukları

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

ALERFİN’inyiyecekveiçecekilekullanılması:

ALERFİN’inetkisiniarttırdığından alkolle birliktekullanılmamalıdır.

Hamilelik:

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Doktorunuztarafından mutlakagerekligörülmediği sürecegebelikte kullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Annesütüneönemlimiktardageçer;budüzeydeilacınbebekiçinzararlıetkioluşturduğu

bilinmemekleberaber emzirmedönemindekullanmayınız..

Araçvemakinekullanımı

Yan etkiolarak uyku haliverebileceğinden araçvemakinekullanımından kaçınılmalıdır.

ALERFİN’iniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

İçeriğindebulunan1,75g/5mlsorbitolnedeniyledahaöncedendoktorunuztarafındanbazı

şekerlerekarşıdayanıksızlığınızolduğusöylenmişseALERFİN’ialmadanöncedoktorunuzla

temasageçiniz.

İçerdiğimetilparabensodyumnedeniylealerjikreaksiyonlara(muhtemelengecikmiş)sebebiyet

verebilir.

Butıbbiürünher5ml’sinde0.72mgsodyumihtivaeder.Budurumkontrollüsodyumdiyetinde

olan hastalar içingözönündebulundurulmalıdır.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Klasikantihistaminikler(sedatif[yatıştırıcı,sakinleştirici]etkili)birliktekullanıldığındasedatif

etkiartar.Sedatifetkileşmelersedasyonyapmayanantihistaminiklerledahasınırlıolarakgörülür.

Bölgeselolarakuygulananantihistaminikler(inhalasyonlauygulananlardahil)butüretkileşme

göstermezler.

Fenitoiniçerenepilepsiilaçlarıyla,anksiyete(kaygı,endişe)tedavisindeveyauykudüzenleyici

ilaçlarla dikkatli kullanılmaldır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3-ALERFİNnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/ uygulama sıklığı içintalimatlar:

2 ila6yaşarası çocuklar:4–6 saattebir 2.5 ml(1/2ölçek)kullanılır.

6 ila12yaşarası çocuklar: 4–6 saattebir 5 ml(1ölçek)kullanılır.

Yetişkinler veergenler(12yaş veüzeri): 4–6 saattebir 10 ml(2 ölçek)kullanılır.

Tedavisüresineilişkinolarak,doktorunuznekadarsüreyleALERFİNşurupkullanmanız

gerektiğinisizesöyleyecektir.

Uygulama yoluvemetodu:

ALERFİNsadeceağızdan kullanımiçindir.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

2yaşın altındaki çocuklardakullanılmaz.

Yaşlılarda kullanımı:

65yaş veüzeri bireylerdedoktor kontrolündekullanılmalıdır. Günlük maksimum doz12mg’ı

aşmamalıdır.

Özel kullanımdurumları

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Ciddikaraciğeryetmezliği olan hastalardadikkatli kullanılmalıdır.

EğerALERFİN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarisedoktorunuz

veyaeczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekendenfazlaALERFİNkullandıysanız:

ALERFİN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Günlükdozun3-5katıoralyoldanalınırsazehirlenmeyeyolaçar.Kullanmanızgerekendendaha

fazlaALERFİNkullandıysanız;gerekliiseyaşamdesteği verilmelidir.

ALERFİN’i kullanmayıunutursanız:

Unutulan dozu atlayınızvebir sonraki dozu almanızgereken saattealınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

ALERFİN iletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4-Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,ALERFİN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,ALERFİN’ikullanmayıdurdurunuzveDERHALdoktorunuza

bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz.

Eller,ayaklar,bilekler,yüz,dudaklarınşişmesiyadaözellikleağızveyaboğazınyutmayı

veyanefes almayı zorlaştıracak şekildeşişmelerinde

Şiddetliciltdöküntüsü

Baygınlık

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinALERFİN’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Acil

tıbbimüdaheleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiğişekildesınıflandırılmıştır:

Çokyaygın : 10 hastanın en azbirindegörülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1.000hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek : 10.000hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor : Eldekiverilerden hareketletahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

Sedasyon(mahmurveyauykulu hissetme), somnolans (uykululuk hali)

Yaygın:

Dikkatdağınıklığı,koordinasyonbozukluğu,başdönmesi,başağrısı,bulantı,ağızkuruluğu,

yorgunluk

Seyrek:

Ürinerretansiyon(idraryapamama),

Çokseyrek:

Nöbet

Bilinmiyor:

Hemolitikanemi(birtürkansızlık),kandiskrazileri(beyazkanhücrelerisayısındaazalma),

alerjikreaksiyon,anjiyoödem(ciltteveyasolunumyollarındaşişme),anafilaktifreaksiyonlar

(şiddetliallerjikreaksiyon),iştahsızlık,insomni(uykusuzluk),uyarılabilirlikartışı,anksiyete

(kaygı),konfüzyon(zihinkarışıklığı),irritabilite(uyarıyaaşırıduyarlılıkhali),kabusgörme,

depresyon,tremor(titreme),bulanıkgörme,çarpıntı,hipotansiyon(düşüktansiyon),sinüs

taşikardisi(kalpatımhızındadeğişiklikler),aritmi(kalpatımındadüzensizlik),bronş

sekresyonundakoyulaşma,epigastrikağrı(midebölgesindeağrı),kabızlık,kusma,diyare,hepatit,

sarılık,eksfoliyatifdermatit(deriiltihabı),kızarıklık,ürtiker(kurdeşen),fotosensitivite(ışığa

duyarlılık), kas seyirmeleri, kas güçsüzlüğü,göğüssıkışması.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5–ALERFİN’inSaklanması

ALERFİN’içocukların göremeyeceğiveerişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihi ile uyumluolarak kullanınız.

ALERFİN’ietiketinveya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihindenöncekullanınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizALERFİN’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:BerkoİlaçveKimyaSan.A.Ş.

Adres: Yenişehir Mah. ÖzgürSok. No: 16 Ataşehir/İstanbul

Telefon: 0216 456 65 70 Pbx

Faks: 0216 456 65 79

e-mail: info@berko.com.tr

Üretici: BerkoİlaçveKimyaSan.A.Ş.

Adres: Adil Mah. BeykozCad.Tanıdık Sok. No: 1 Sultanbeyli/İstanbul

Telefon: 0 216 59233 00

Faks: 0 216 592 00 62

Bu kullanma talimatı26/12/2013tarihindeonaylanmıştır.

Document Outline

28-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Pixuvri,pixantrone (dimaleate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0227/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Pixuvri,pixantrone (dimaleate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0227/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Pixuvri,pixantrone (dimaleate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0227/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

30-7-2018

Apoquel (Zoetis Belgium S.A.)

Apoquel (Zoetis Belgium S.A.)

Apoquel (Active substance: Oclacitinib maleate) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5153 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2688/R/13

Europe -DG Health and Food Safety