ALDARA %5 KREM, 12 SAŞE

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ALDARA %5 KREM, 12 SAŞE
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ALDARA %5 KREM, 12 SAŞE
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • minoksidil

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 129/23
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 16-10-2009
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

ALDARA%5Krem

Deriüzerineuygulanır

Etkinmadde:Herbirsaşe,250mgkremiçerisinde12.5mgimikimodiçerir(%5)

Yardımcımaddeler:Metilhidroksibenzoat(E218),propilhidroksibenzoat(E216),setilalkol,

stearilalkol.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. ALDARAnedirveneiçinkullanılır?

2. ALDARA’yıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. ALDARA nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. ALDARA’nınsaklanması

1.ALDARAnedirveneiçinkullanılır?

ALDARA,herbirinde250mgkrembulunan12saşeiçerenbirüründür.

ALDARA,etkinmaddeolarakimikimodiçerir.

mikimodbağışıklıkyanıtdüzenleyicisidir.Siğiloluşturanvirüslerevetümörekarşı

(antitümör)etkilibirajandır.

ALDARA,üçfarklıdurumdakullanılabilir.Doktorunuzaşağıdakidurumlarıntedavisi

içinsizeALDARAreçeteleyebilir:

Genitalbölgenin(cinselorganlar)veanüsçevresindekideriyüzeyindekisiğiller

(kondilomaakuminata)

Yüzeyelbazalhücrelikarsinom

Bu,yaygıngörülen,vücudundiğerbölümlerineyayılmaolasılığıçokdüşükolan

yavaşgelişenbirderikanseridir.Genellikleortayaşveyaşlıkişilerde,özellikleaçık

tenlilerdeortayaçıkmaktadırveçokfazlagüneşışığınamaruziyetnedeniyle

oluşmaktadır.Eğertedaviedilmezsebazalhücrelikarsinomözellikleyüzdeşekil

bozukluğunanedenolabilir.Bunedenleerkentanıvetedavisiönemlidir.

Aktinikkeratoz

Aktinikkeratoz,yaşamlarıboyuncaçokfazlagüneşışınlarınamaruzkalmışkişilerde

bulunankabaderialanlarıdır.Bazılarırenklideridir,grimsi,pembekırmızıveya

kahverengiolabilir.Lezyonlardüzvepulluyadayüzeydenkabarık,kaba,sertve

siğilgibiolabilir.ALDARAsadecesağlıklıbirbağışıklıksisteminesahipolan

hastalardakiyüzvesaçlıderiüzerindekidüzaktinikkeratozdakullanılır.

ALDARA,bazalhücrelikarsinom,aktinikkeratozveyasiğilenedenolanvirüslesavaşta

roloynayandoğalmaddelerin,vücudunuzunkendibağışıklıksistemitarafındanüretimine

yardımeder.

2.ALDARA’yıKullanmadanÖnceDikkatEdilmesiGerekenler

Herhangibirilacıkullanmadanöncedoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

ALDARA’yı aşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğerimikimoda(etkinmadde)veyakreminiçerdiğimaddelerdenherhangibirine

alerjinizvarsa.

ALDARA’yıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

EğerdahaönceALDARAveyadiğerbenzerilaçlarkullandıysanızbutedaviye

başlamadanöncedoktorunuzasöyleyiniz.

Bağışıklıksisteminizleilgilisorunlarınızvarsadoktorunuzasöyleyiniz.

Uygulanacakolanbölgeyedahaöncebirilaçkullandıysanızveyaaynıbölgede

cerrahitedavigördüyseniz,bölgeiyileşinceyekadarALDARAkullanmayınız.

Burundeliği,dudakvegözetemasettirmeyiniz.Kazaentemasettirirseniz,suile

yıkayarakkremiobölgedenuzaklaştırınız.

ALDARA,sadecederiüzerindekullanımiçindir,vajinaveyaanüsiçkısımlarına

uygulamayınız.

Doktorunuzunönerdiğindendahafazlakremkullanmayınız.

ALDARA’yıuyguladıktansonraüzerinibandajveyabenzerimateryalle

kapatmayınız.

Tedaviedilenbölgeçokrahatsızedicihalegelirse,üzerindekikremisabunvesuile

yıkayarakuzaklaştırınız.Problemortadankalkarkalkmaz,kremiyeniden

uygulamayabaşlayabilirsiniz.

Eğerkansayımınızdabiranormallikvarsadoktorunuzasöyleyiniz.

ALDARA’nınetkişeklinedeniyle,tedaviedilenalandakivarolaninflamasyonu

(yangıyı)kötüleştirmeolasılığıvardır.

Eğergenitalbölgedekisiğilleriçinkullanıyorsanızaşağıdakiuyarılarıtakipediniz:

Sünnetderisialtındasiğilleriolanerkekler,hergünsünnetderisinigeriçekipbölgeyi

temizlemelidir.Günlükolarakyıkanmazsasünnetderisigerginlik,şişkinlikvederinin

aşınmasıgibibelirtilergösterebilirvegeriçekmedezorlanmailesonuçlanabilir.Bu

belirtilerortayaçıkarsahementedaviyidurdurunuzvedoktorunuzasöyleyiniz.

Açıkyaralarınızvarsa,buyaralariyileşmedenALDARAkullanmayabaşlamayınız.

Genitalveanüsbölgenizdeiçkısımlardasiğillerinizvarsa:idraryoluiçikısmı,vajina

(doğumkanalı),rahimağzıveyaanüsiçerisindeALDARAkullanmayınız.

Birhastalıknedeniyleveyahalihazırdaalmaktaolduğunuzilaçlardandolayı

bağışıklıksisteminizleilgilisorunlarınızvarsabuilacıbirtedaviküründendahafazla

kullanmayınız.Doktorunuzadanışınız.

EğerHIV(AIDS’inetkeni)pozitifiseniz,doktorunuzubilgilendiriniz,ziraALDARA

kreminHIVpozitifhastalardaetkiliolduğugösterilmemiştir.Siğillerinizvarken

cinselilişkiyegirmeyekararverirseniz,cinselaktivitedenönceALDARA

uygulamayınız,cinselaktivitedensonrakullanınız.ALDARA,doğumkontrolüiçin

kullanılanprezervatif/kondomvediaframlarızayıflatabilir;bunedenlecinselaktivite

sırasındakremtemizlenmelidir.UnutmayınızALDARA,HIVveyacinselyolla

bulaşandiğerhastalıklarıbaşkasınabulaştırmayakarşıkorumaz.

Bazalhücrelikarsinomveyaaktinikkeratoziçintedavioluyorsanız,aşağıdaki

uyarılarıtakipediniz:

Güneşlambalarıveyabronzlaşmayatakları(solaryum)kullanmayınızveALDARA

iletedavisırasındaolabildiğincegüneşışığındankaçınınız.Dışarıçıktığınızda

koruyucugiysilervegenişsiperlişapkalargiyiniz.

ALDARAkullanırkenveiyileşinceyekadar,tedaviedilenalannormalderidenbelirgin

ekildefarklıgörünecektir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

ALDARA’nınyiyecekveiçecekilekullanılması

Deriüzerinesürülerekuygulandığından,yiyecekveiçeceklerileetkileşmesi

beklenmemektedir.

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

Eğerhamileysenizveyahamilekalmakniyetindeysenizmutlakadoktorunuzasöyleyiniz.

HamilelikesnasındaALDARAkullanımınınyararverisklerinidoktorunuzasorunuz.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzadanışınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

ALDARA’ylatedavisırasındabebeğiniziemzirmeyiniz,ziraimikimodun(etkinmadde)

annesütünegeçipgeçmediğibilinmemektedir.

Araçvemakinekullanımı

ALDARA’nınaraçvemakinekullanımıüzerineherhangibiretkisininolması

beklenmemektedir.

ALDARA’nıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Metilhidroksibenzoat(E218),propilhidroksibenzoat(E216)alerjikreaksiyonlaraneden

olabilir.Setilalkolvestearilalkollokalderireaksiyonlarına(temasdermatitivb)neden

olabilirler.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Deriüzerinesürülerekkullanımıileilgiliolarakherhangibirilaçetkileşimçalışması

yapılmamıştır.

Bağışıklıksisteminiuyarıcıözelliğinedeniyle,bağışıklıksisteminibaskılayanilaç

kullananhastalardadikkatlikullanılmalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacı suandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3.ALDARA ®

NasılKullanılır?

Daimadoktorunuzunbelirttiğişekildekullanınız.

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Uygulamadanöncevesonraelleriniziiyiceyıkayınız.ALDARA’yıuyguladıktansonra

üzerinibandajveyabenzerimateryallekapatmayınız.

Kullanacağınızzamandaimayenibirsaşeaçınız.Kullandıktansonrakalankremiatınız.

Kullandıktansonra,açılmışsaşeyidahasonrakullanmakiçinsaklamayınız.

ALDARA’nınuygulamasıklığıvesüresigenitalsiğiller,bazalhücrelikarsinomveya

aktinikkeratoziçinfarklıdır.

Uygulamayoluvemetodu:

Genitalsiğilleriçintedavioluyorsanız:

Uygulamatalimatları–(Pazartesi,ÇarşambaveCuma)

Yatmadanönceellerinizivetedavibölgesinisabunvesuileyıkayıp,kurulayınız.

Yenibirsaşeaçınızveparmakucunuzakremisıkınız.

Temiz,kurusiğilüzerineALDARA’yıincebirtabakaşeklindeuygulayınızvekrem

deriüzerindekayboluncayakadaryedirereksürünüz.

Kremiuyguladıktansonraaçtığınızsaşeyiatınızveellerinizisabunvesuile

yıkayınız.

ALDARAsiğillerinüzerinde6–10saatkalmalıdır.Buzamaniçerisindeduşveya

banyoyapmayınız.

ALDARAuyguladığınızalanı6-10saatsonrasabunvesuileyıkayınız.

ALDARA’yıhaftada3kezuygulayınız.ÖrneğinPazartesi,ÇarşambaveCumagünleri

uygulayabilirsiniz.Birsaşekrem,20cm 2 ’likbirsiğilalanıiçinyeterlidir.

Sünnetderisindesiğiliolanerkeklerhergünsünnetderisinigeriçekmelivealtınısuile

yıkamalıvetemizlemelidir.

SiğilleriniztamamentemizleninceyekadarsizesöylendiğigibiALDARAkullanımına

devamediniz(tedavigörenkadınlarınyarısında8haftaiçerisinde,erkeklerinyarısında

ise12haftaiçerisindelezyonlartamamentemizlenmektedir;bazıhastalardasiğiller4

haftadatemizlenebilir)

ALDARAherbirsiğildönemitedavisinde16haftadanfazlakullanmayınız.

Bazalhücrelikarsinomiçintedavioluyorsanız:

Uygulamatalimatları–(Pazartesi,Salı,Çarşamba,PerşembeveCuma)

Yatmadanönceellerinizivetedavibölgesinisabunvesuileyıkayıpkurulayınız.

Yenibirsaşeaçınızveparmakucunuzakremisıkınız.

Tedaviedilecekalanavebunun1cm’likçevresineALDARA’yıuygulayınız.Krem

deriüzerindekayboluncayakadaryedirereknazikçesürünüz.

Kremiuyguladıktansonraaçtığınızsaşeyiatınızveellerinizisabunvesuileyıkayınız.

ALDARAderininüzerinde8saatkalmalıdır.Buzamaniçerisindeduşveyabanyo

yapmayınız.

ALDARAuyguladığınızalanı8saatsonrasabunvesuileyıkayınız.

ALDARA‘yı,6haftasüreyle,haftada5kez,birbirinitakipeden5günboyuncahergün

uygulayınız.ÖrneğinPazartesi’denCuma’yakadarhergünuygulayabilirsiniz.Bu

durumdaCumartesivePazargünükullanmayınız.

Aktinikkeratoziçintedavioluyorsanız:

Uygulamatalimatları–(Pazartesi,ÇarşambaveCuma)

Yatmadanönceellerinizivetedavibölgesinisabunvesuileyıkayıpkurulayınız.

Yenibirsaşeaçınızveparmakucunuzakremisıkınız.

TedaviedilecekalanaALDARA’yıuygulayınızvekrembölgeüzerinde

kayboluncayakadaryedirereknazikçesürünüz.

Kremiuyguladıktansonraaçtığınızsaşeyiatınızveellerinizisabunvesuile

yıkayınız.

ALDARAderiüzerindeyaklaşık8saatkalmalıdır.Buzamaniçerisindeduşveya

banyoyapmayınız.

ALDARAuyguladığınızalanı8saatsonrasabunvesuileyıkayınız.

ALDARA’yıhaftada3kezuygulayınız.ÖrneğinPazartesi,ÇarşambaveCumagünleri

uygulayabilirsiniz.Birsaşekrem,25cm 2 ’likbiralaniçinyeterlidir.

Tedavinizi4haftasürdürünüz.İlktedavinizbittikten4haftasonradoktorunuzcildinizi

değerlendirecektir.Tümlezyonlartamamenkaybolmadıysa,birdiğer4haftadahatedavi

görmenizgerekebilir.

Değişikyaşgrupları

Çocuklardakullanım

12yaşaltındakiçocuklardakullanımıönerilmemektedir.Genitalsiğiller,bazalhücreli

karsinomveaktinikkeratozdaçocuklarveergenlerdeimikimodkullanımınaaitmevcut

veribulunmamaktadır.

Yaşlılardakullanım:

ALDARAtedavisindeyaşlıhastalarlagençhastalararasındagüvenilirlikyadaetkinlik

açısındanbirfarkgözlenmemiştir.

ÖzelKullanımdurumları

Böbrekvekaraciğeryetmezliği:

Özelkullanımıyoktur.

DoktorunuzAldarailetedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyierken

kesmeyiniz,çünkütedavibaşarısıönerilensüreveşekildekullanmanızabağlıdır.

EğerALDARA ®

’nınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleminizvarise,

doktorunuzveeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaALDARAkullandıysanız:

ALDARA®’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

Fazlasınısabunvesuileyıkayarakuzaklaştırınız.Derireaksiyonugeçtiktensonra

tedavinizedevamedebilirsiniz.

EğerkazaraALDARA’yıyutarsanızdoktorunuzadanışınız.

ALDARA’yıkullanmayıunutursanız:

Eğerbirdozuatlarsanız,hatırlarhatırlamazkremiuygulayınızvedahasonradüzenli

tedavişemanızadevamediniz.Kremigündebirdefadanfazlauygulamayınız.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozuygulamayınız

4.OlasıYanEtkilerNelerdir?

TümilaçlargibiALDARA'nıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,ALDARA'yıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

‘Eller,ayaklar,bilekler,yüz,dudaklarınşişmesiyadaözellikleağızveyaboğazın

yutmayıveyanefesalmayızorlaştıracakşekildeşişmelerinde’

‘Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

ALDARA'yakarsıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerekolabilir.’

‘Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.’

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizdoktorunuzasöyleyiniz:

Cildinizdeküçükkırmızıalanlarşeklindebaşlayanveküçükhedeflerebenzer

görünümeilerleyenderilezyonlarıveyabenekler,aşağıdakibelirtilerlebirlikte

kaşıntı,

ateş,

genelhastalıkhali,

eklemlerdeağrı,

görmesorunları,

yanmahissi,

ağrılıveyakaşıntılıgözler

ağızyaraları

Kadınlardaağrılıidraryapma

'Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir'.

'Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.’

BazıhastalarALDARAuygulananbölgedekideriderenkdeğişimiyaşayabilirler.Bu

değişikliklerzamanlaiyileşmeeğilimindedirancak,bazıkişilerdekalıcıolabilir.Eğer

ALDARAkullanırkencildinizkötüreaksiyonverirse,kremikullanmayıdurdurunuz,o

bölgeyisabunvesuileyıkayınız;doktorveyaeczacınızabildiriniz.

Bazıkişilerdekansayımındadüşmegözlenebilir.Budurumsizienfeksiyonlaradaha

duyarlıhalegetirebilir,dahakolayzedelenmeveberelenmenizenedenolabilirveyasizi

halsizyapabilir.Bubelirtilerdenherhangibirinifarkedersenizdoktorunuzabildiriniz.

Çokazsayıdahastatedavibölgesindeveyaçevresindesaçveyakıldökülmesiyaşamıştır.

'BunlarALDARA’nınhafifyanetkilerdir.’

ALDARAilegörülenyanetkilergörülmesıklığınagöreaşağıdakigibisınıflandırılmıştır:

Çokyaygınyanetkiler(10hastadanbirindeveyadahafazlasındaortayaçıkabilecekyan

etkiler),yaygınyanetkiler(10hastanınbirindendahaazındaortayaçıkabilecekyan

etkiler),yaygınolmayanyanetkiler(100hastanınbirindendahaazındaortaya

çıkabilecekyanetkiler),seyrekyanetkiler(1000hastanınbirindendahaazındaortaya

çıkabilecekyanetkiler),çokseyrek(10.000hastanınbirindendahaazındaortaya

çıkabilecekyanetkiler)

ALDARAkullanırkenkendiniziiyihissetmediğinizdeolabildiğinceçabukdoktorunuza

veyaeczacınızabildiriniz.

Genitalsiğilleriçintedavioluyorsanız:

ALDARA’nınistenmeyenetkilerininçoğucildinizdekilokaletkilerindendolayıdır.

Çokyaygınyanetkiler:Kızarıklık,ciltteaşınma,pulpuldökülmeveşişkinlik,cilt

altındasertleşme,küçükaçıkyaralar,iyileşmeesnasındakabukbağlamavederialtında

küçükkabarcıklar,kaşıntı,yanmahissi,uygulamayerindeağrı.Bureaksiyonlarınçoğu

hafiftirvecildiniztedavidurdurulduktanyaklaşık2haftaiçindenormaledönecektir.

Yaygınyanetkiler:Başağrısı.

Yaygınolmayanyanetkiler:Ateşvenezlebenzeribelirtiler,eklemvekasağrıları,rahim

sarkması,kadınlardacinselilişkisırasındaağrı,ereksiyongüçlükleri,terlemedeartış,

hastahissetme,midevebarsaksemptomları,kulaklardaçınlama,başveboyundasıcak

basması,yorgunluk,başdönmesi,migren,karıncalanmaveyauyuşma,uykusuzluk,

depresyon,iştahkaybı,lenfbezlerindeşişme,bakteriyel,viralveyamantar

enfeksiyonları,pamukçukdahilvajinalenfeksiyon,boğazağrısıilebirlikteöksürmeve

soğukalgınlığı.

Çokseyrekyanetkiler:özellikleönerilendendahafazlakremkullanıldığındaortaya

çıkanşiddetliveağrılıderireaksiyonları.

Bazalhücrelikarsinomiçintedavioluyorsanız:

ALDARA’nınistenmeyenetkilerininçoğucildinizdekilokaletkilerindendolayıdır.

Lokalderireaksiyonlarıilacınistendiğişekildeçalıştığınınbirişaretiolabilir.

Çokyaygınyanetkiler:Hafifkaşıntı.

Yaygınyanetkiler:Uyuşmavekarıncalanma,derideküçükşişmişbölgeler.Ağrı,yanma

hissi,iritasyon,kanama,kızarıklıkveyaderidöküntüsü.

Eğertedavisırasındaciltreaksiyonuçokrahatsızedicihalegelirse,doktorunuzla

konuşunuz.BirkaçgüniçinALDARAuygulamasınaaravermeniziönerebilir.

Eğeririnveyaenfeksiyonunundiğerbelirtilerivarsadoktorunuzlakonuşunuz.Derideki

reaksiyonlardanbaşkadiğeryaygınyanetkiler,lenfbezlerindeşişmevesırtağrısıdır.

Yaygınolmayanyanetkiler:uygulamayerindeakıntı,inflamasyon,şişkinlik,

kabuklanma,derideçatlaklar,kabarcıklar,iltihapgibideğişikliklerveyarahatsızlık,

kendinihastahissetme,ağızkuruluğu,nezlebenzeribelirtilerveyorgunluktur.

Aktinikkeratoziçintedavioluyorsanız:

ALDARAkreministenmeyenetkilerininçoğucildinizdekilokaletkilerindendolayıdır.

Lokalderireaksiyonlarıilacınistendiğişekildeçalıştığınınbirişaretiolabilir.

Çokyaygınyanetkiler:Hafifkaşıntı.

Yaygınyanetkiler:Ağrı,yanmahissi,iritasyonveyakızarıklık.

Eğertedavisırasındaciltreaksiyonuçokrahatsızedicihalegelirse,doktorunuzla

konuşunuz.BirkaçgüniçinALDARAkremuygulamasınıdurdurmanızıönerebilir.

Eğeririnveyaenfeksiyonunundiğerbelirtilerivarsadoktorunuzlakonuşunuz.Derideki

reaksiyonlardanbaşkadiğeryaygınyanetkilerbaşağrısı,iştahsızlık,bulantı,kasağrısı,

eklemağrısıveyorgunluktur.

Yaygınolmayanyanetkiler:Kanama,inflamasyon,akıntı,hassasiyet,şişkinlik,deride

küçükşişkinlikler,uyuşmavekarıncalanma,kabuklanma,yaraizioluşumu,ülserasyon

veyaaşınma,sıcaklıkhissi,rahatsızlıkgibiuygulamayerideğişiklikleriveyaburuniçi

inflamasyonu,buruntıkanıklığı,nezleveyanezlebenzeribelirtiler,depresyon,göz

iritasyonu,gözkapaklarındaşişme,boğazağrısı,diyare,aktinikkeratoz,kızarıklık,yüzde

işkinlik,ülserler,kolvebacaklardaağrı,ateş,zayıflıkveyatitremedir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.ALDARA’nınSaklanması

ALDARA’yıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25ºC’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraALDARA’yıkullanmayınız.

Saşeleriaçılıpbirkezkullanıldıktansonratekrarkullanmayınız.

Ruhsatsahibi:BüyükdereCaddesiNo;237,NoraminİşMerkeziKat4

34398MaslakİSTANBULadresindekiMEDAPharmaİlaçSan.veTic.Ltd.Şti.

Üretici:DerbyRoadLoughboroughLeicestershireLE111SL,İngiltereadresindeki3M

HealthCareLimited

Bukullanmatalimatıonaylanmıştır .