ALDACTONE

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ALDACTONE 100 MG 16 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ALDACTONE 100 MG 16 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • spironolakton

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699543010038
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/10

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ALDACTONE

100 mg tablet

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

Etkin madde:

Spironolakton 100 mg

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Tablet

Beyaz, bir yüzünde “SEARLE” yazan, peppermint kokulu, yuvarlak tabletler

4.

KLİNİK ÖZELLİKLERİ

4.1. Terapötik endikasyonlar

Esansiyel hipertansiyonda

Primer hiperaldosteronizmli hastaların ameliyat öncesi kısa süreli tedavisinde

Konjestif kalp yetersizliği

Ödem ve/veya assit ile seyreden karaciğer sirozu, nefrotik sendrom ve diğer ödemli

durumlar dahil sekonder hiperaldosteronizmin bulunabileceği durumların tedavisinde (tek

başına veya standart tedaviyle kombine olarak)

Diüretiklerin neden olduğu hipokalemi/hipomagnezemi tedavisinde (uygulanan tedaviye

ek olarak)

Primer hiperaldosteronizmin tanısını kesinleştirmede

Hirsutizm tedavisinde

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi:

Konjestif kalp yetersizliği:

Başlangıç günlük doz tek ya da bölünmüş halde 100 mg olarak tavsiye edilir, fakat günlük 25

ile 200 mg arasında değişebilir. İdame doz bireysel olarak ayarlanmalıdır.

Kalp yetersizliği olan hastalarda standart tedaviye ek olarak:

Randomize

ALDACTONE

Değerlendirme

Çalışmasında,

standart

tedaviye

olarak;

serum potasyumu ≤ 5,0 mEq/L ve serum kreatinini ≤ 2,5 mg/dL olan hastalarda günlük

spironolakton başlangıç dozu günde bir kez 25 mg’dır. 25 mg’ı tolere edebilen hastalarda,

günlük doz klinik olarak endike ise günde bir kez 50 mg’a yükseltilebilir. Günde bir kez 25

mg’ı tolere edemeyen hastalarda doz gün aşırı 25 mg’a düşürülebilir. Serum potasyum ve

serum kreatinin düzeylerinin izlenmesi tavsiye edilir.( Bkz. Bölüm 4.4. Özel kullanım

uyarıları ve önlemleri)

Assit ve ödemli karaciğer sirozu:

Eğer idrar Na

oranı 1.0’ dan yüksek ise günlük doz 100 mg olmalıdır.

2/10

Eğer idrar Na

oranı 1.0’ dan düşük ise günlük doz 200- 400 mg olmalıdır. İdame dozu

kişiye özel belirlenmelidir.

Malign assit:

Başlangıç

dozu

genel

olarak

günlük

100-200

mg’dır.

Ciddi

veya

vakalarda

dozaj

kademeli olarak günlük 400 mg’a arttırılabilir. Ödem kontrol altına alındığında, olağan idame

dozu kişiye özel belirlenmelidir.

Nefrotik sendrom:

Günlük erişkin dozu 100-200 mg’dır. Spironolaktonun temel patalojik süreci etkilediği

gösterilmemiştir.

ALDACTONE

diğer

tedavilerin

etkin

olmadığı

durumlarda

önerilmektedir.

Primer hiperaldosteronizm tanısı ve tedavisinde:

ALDACTONE

normal

diyet

alan

hastalarda

primer

hiperaldosteronizmin

muhtemel

kanıtlarını sağlamak için ilk teşhis ölçütü olarak kullanılabilir.

Uzun test: ALDACTONE

üç ila dört hafta 400 mg günlük doz olarak uygulanır. Hipokalemi

ve hipertansiyonun düzelmesi primer hiperaldosteronizmin tanısında muhtemel bir kanıttır.

Kısa test: ALDACTONE

dört gün 400 mg günlük doz olarak uygulanır. Uygulama sırasında

eğer serum potasyumu artar, spironolakton kesildiğinde düşer ise muhtemel tanının primer

hiperaldosteronizm olduğu düşünülebilir.

Daha

detaylı

testler

primer

hiperaldosteronizm

tanısı

kesinleştikten

sonra,

hastanın

cerrahiye

hazırlanması

için

günlük

olarak

100-400

uygulanabilir.

Cerrahi

müdahalenin uygun olmadığı hastalarda, uzun süreli idame tedavi için, spironolaktonun etkili

olan en düşük dozu, bireye uygun belirlenerek uygulanır.

Hirsutizm tedavisinde:

Günlük doz, tek ya da ikiye bölünmüş halde 100-200 mg/gün’dür.

Uygulama şekli:

Oral olarak alınmalıdır.

ALDACTONE

®’

un yemeklerle birlikte alınması önerilmektedir. Yetişkinler için günlük doz

günde bir kez ya da bölünmüş olarak alınabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Akut

renal

yetmezlik,

böbrek

fonksiyonlarının

gerilemesi

veya

ciddi

böbrek

fonksiyon

bozukluğu durumunda kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

İlaç metabolizmasını ve atılımını değiştirebilecek şiddetli karaciğer yetmezliğinde dikkatli

olunmalıdır.

Pediyatrik popülasyon:

Günlük

başlangıç

dozu,

vücut

ağırlığının

kilogramı

için

spironolakton

olmalıdır

bölünmüş

dozlarda

verilmelidir.

alınan

yanıta

toleransa

göre

ayarlanmalıdır.

Eğer

gerekirse,

ALDACTONE

tabletler

haline

getirildikten

sonra

süspansiyon

hazırlanabilir.

Ürün

çocuklara,

sadece

pediyatri

uzmanının

yönlendirmesi

3/10

doğrultusunda

verilmelidir.

olan

pediyatrik

veriler

sınırlıdır

(Bkz.

Bölüm

5.1.

Farmakodinamik özellikler ve Bölüm 5.2. Farmakokinetik özellikler)

Geriyatrik popülasyon:

Tedaviye en düşük doz ile başlanması önerilmektedir ve maksimum fayda elde etmek için

doz kademeli olarak arttırılabilir. İlaç metabolizmasını ve atılımını değiştirebilecek şiddetli

karaciğer ve böbrek yetmezliğinde dikkatli olunmalıdır.

4.3. Kontrendikasyonlar

ALDACTONE

aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:

Akut renal yetmezliği, anüri, böbrek fonksiyonlarının gerilemesi veya ciddi böbrek

fonksiyon bozukluğunda,

Addison hastalığında

Hiperkalemisi olan hastalarda,

Spironolaktona veya diğer yardımcı maddelere karşı hassasiyet durumlarında,

Eplerenon ile birlikte kullanıldığında

Orta ila şiddetli böbrek yetersizliği olan pediyatrik hastalarda kontrendikedir.

ALDACTONE

, diğer potasyum tutucu diüretikler ile, ACE inhibitörleri ile, non steroidal

anti-inflamatuar ilaçlar ile, anjiyotensin II antagonistleri ile, aldosteron blokörleri ile, heparin,

düşük moleküler ağırlıklı heparin ya da potasyum sağlayıcılar ile, potasyum açısından zengin

diyetler ile ya da potasyum içeren tuzlu maddeler ile birlikte kullanımı şiddetli hiperkalemiye

neden olabilir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Sıvı ve elektrolit dengesi:

Sıvı ve elektrolit durumu, özellikle belirgin böbrek ve karaciğer yetmezliği olan yaşlılarda

düzenli olarak izlenmelidir.

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda veya aşırı potasyum alımında hiperkalemi

ortaya çıkabilir ve ölümcül olabilecek kardiyak düzensizliklerine yol açabilir. Hiperkalemi

gelişirse ALDACTONE

kesilmelidir ve gerek olursa serum potasyumunu normal düzeye

düşürmek için aktif önlemler alınmalıdır. (Bkz. Bölüm 4.3 Kontrendikasyonlar)

ALDACTONE

diğer

diüretiklerle

birlikte

uygulandığında

hiponatremiye

neden

olabilmektedir.

Böbrek fonksiyonu normal gözükmesine rağmen dekompanse karaciğer sirozu olan bazı

hastalarda genellikle hiperkaleminin eşlik ettiği, geri dönüşümlü hiperkloramik metabolik

asidoz oluştuğu rapor edilmiştir.

Üre:

Özellikle böbrek fonksiyon yetmezliğinin görüldüğü durumlarda ALDACTONE

tedavisinde

kan üresinde geri dönüşümlü artışlar rapor edilmiştir.

ALDACTONE

diğer diüretiklerle kombine olarak alındığı zaman

ağız kuruluğu, susuzluk,

letarji ve sersemlik ve düşük serum sodyum seviyesi ile doğrulanmış olarak tecil eden

seyreltik hiponatremiye sebep olur ve sıcak havalarda ödemli hastalarda seyreltik hiponetrami

4/10

görülebilir. Yaşam tehdidi oluşturmayan hiponatremi durumunda sodyum alımı yerine su

kısıtlaması uygun bir tedavi olabilir.

Ağız kuruluğu, susama, uyuşukluk ve rehavet ile kendini gösteren, düşük sodyum serum

seviyesi ile teşhis edilebilen dilüzyonal hiponatremi, ALDACTONE

ve diğer diüretiklerin

birlikte

kullanımı

sırasında

görülebilir.

Dilüzyonal

hiponatremi,

sıcak

havalarda

ödemli

hastada oluşabilir. Yaşam tehlikesi içeren hiponatremi gibi durumlar haricinde, sodyum

takviyesi yerine suyun azaltılması daha uygun bir tedavidir.

Şiddetli Kalp Yetmezliğinde Hiperkalemi:

Hiperkalemi fatal olabilir. Spironolakton alan şiddetli kalp yetmezliği hastalarında kandaki

potasyum değerini izlemek ve kontrol altında tutmak çok kritiktir. Diğer potasyum tutucu

diüretiklerin kullanımından kaçınılmalıdır. Serum potasyumu >3.5 mEq/L olan hastalarda

oral

potasyum

takviyeleri

kullanılmamalıdır.

Potasyum

kreatininin

spironolaktona

başladıktan bir hafta sonra, ilk üç ay içinde her ay daha sonra yılda dört kez, daha sonra ise

her 6 ayda bir kontrol edilmesi tavsiye edilir. Serum potasyumu >5 mEq/L ya da serum

kreatinini > 4 mg/dl olan hastalarda tedavi durdurulmalı ya da bırakılmalıdır. (Bkz. Bölüm

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli; şiddetli kalp yetmezliği)

Pediyatrik popülasyon:

Hiperkalemi riski sebebiyle, hafif böbrek yetersizliği olan hipertansif pediyatrik hastalarda,

potasyum

tutucu

diüretikler

dikkatli

şekilde

kullanılmalıdır.

(Spironolakton

orta

şiddetli

böbrek

yetmezliği

olan

pediyatrik

hastalarda

kontrendikedir.

Bkz.

Bölüm

4.3.

Kontrendikasyonlar)

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Spironolakton ile, hiperkalemiye sebep olduğu bilinen ilaçların bir arada kullanımı şiddetli

hiperkalemi ile sonuçlanabilir. Ayrıca spironolakton ile, trimetoprim / sülfametoksazol (co-

trimoksazol)’ün bir arada kullanımı klinikle uyumlu hiperkalemi ile sonuçlanabilir.

Spironolakton,

antihipertansif

ilaç

etkisinde

artış

oluşturur;

tedavi

rejimine

ALDACTONE

’un ilave edilmesi gerektiğinde dozda azaltma gerekebilir, gerekirse dozaj

tekrar ayarlanmalıdır. ACE inhibitörleri aldosteron üretimini azaltacağından, özellikle böbrek

yetersizliği

tespit

edilmiş

olan

hastalarda,

ALDACTONE

birlikte

düzenli

olarak

kullanılmamalıdır.

Spironolakton

diğer

diüretiklerle

antihipertansif

ajanlarla

birlikte

kullanıldığında

potansiyalizasyon gösterebilir. Tedavi rejimine spironolakton eklendiğinde bu tip ilaçların

dozları düşürülmelidir.

Aspirin,

indometazin,

mefenamik

asit

gibi

non-steroid

antienflamatuar

ilaçlar,

prostaglandinlerin

intrarenal

sentezini

inhibe

ederek

diüretiklerin

natriüretik

etkinliğini

azaltabilir ve spironolaktonun diüretik etkisini azaltabilir.

Spironolakton, nöradrenaline vasküler cevabı azaltır. ALDACTONE

ile tedavi görmekte

olan

hastaların

lokal

veya

genel

anestezi

almak

zorunda

kalmaları

durumunda

dikkatli

olunmalıdır.

5/10

ALDACTONE

’un; potasyum-tutucu diüretikler, ADE inhibitörleri, anjiyotensin II reseptör

antagonistleri, aldosteron blokörleri, potasyum takviye ediciler, potasyumdan zengin diyet,

potasyum içeren tuzlar ile birlikte kullanılması ciddi hiperkalemiye sebep olabilmektedir.

Flurometrik miktar tayininde, benzer floresans karakteristiğe sahip moleküller ile etkileşime

girebilmektedir.

Spironolaktonun, digoksinin yarı ömrünü uzattığı gösterilmiştir.

Spironolaktonun

serum

digoksin

konsantrasyonunu

arttırdığı

bazı

serum

digoksin

tetkiklerini etkilediği bildirilmiştir. Spironolakton ve digoksin kullanan hastalarda digoksin

yanıtı,

kullanılan

digoksin

tetkikinin

spironolakton

tedavisinden

etkilenmediği

durumlar

haricinde,

serum

digoksin

konsantrasyonu

dışında

yöntemlerle

takip

edilmelidir.

Eğer

digoksin doz ayarlaması gerekiyorsa, hasta artan veya azalan digoksin etkisi nedeniyle

yakından takip edilmelidir.

Karbenoksolon sodyum retansiyonuna sebep olabileceğinden ALDACTONE

’un etkinliğini

azaltabilir. Birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Spironolakton ile karbenoksolonun birlikte

alımı her iki ajanın da etkinliğinin azalmasıyla sonuçlanır.

Intrarenal prostaglandin sentezini inhibe etmeleri nedeniyle Non steroidal antienflamatuar

ilaçlar diüretik ilaçların natriüretik etkinliğini azaltabilir.

Asetil salisilik asit, indometazin ve mefanamik asid’in spironolaktonun diüretik etkisini

azalttığı görülmüştür.

Spironolakton, antipirinin metabolizmasını artırır.

Spironolakton, plazma digoksin konsantrasyon testleriyle etkileşime girebilmektedir.

Alkol,

barbitürat

narkotiklerle

birlikte

alındığında

ortostatik

hipotansiyon

potansiyelinde artış olabilir.

Kortikosteroidler ve/veya ACTH ile birlikte alındığında elektrolit deplesyonu şiddetlenebilir

özellikle hipokalemi görülebilir.

İskelet

gevşeticiler,

nondepolarizan

(örn.

tübokürarin)

birlikte

alındığında

gevşeticilere yanıtsız kalma oluşabilir.

Lityum

genellikle

diüretiklerle

birlikte

verilmemelidir.

Diüretik

ajanlar

lityumun

renal

klirensini düşürebilir ve lityum toksisite riskini yüksek oranda arttırır.

Spironolakton ile birlikte amonyum klorür ya da kolostiramin alan hastalarda hiperkalemik

metabolik asidoz bildirilmiştir.

Spironolakton ile karbenoksolonun birlikte alımı her iki ajanın da etkinliğinin azalmasıyla

sonuçlanır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlara ilişkin hiçbir klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C’ dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon):

ALDACTONE

’un hamilelikte kullanımının güvenilirliği henüz saptanmamıştır.

6/10

Bu nedenle, çocuk doğurma potansiyeli olan kadınların, tedavi süresince doğum kontrolü

uygulaması düşünülebilir.

Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da

doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir.

Gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Spironolakton veya metaboliti plasental bariyeri geçebilir. ALDACTONE

’un hamilelikte

kullanımı anne ve fetüs açısından yarar risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra olmalıdır.

Laktasyon dönemi

Spironolakton metabolitleri anne sütünde tespit edilmiştir. Eğer ALDACTONE

kullanımının

zorunlu olduğu düşünülüyorsa, bebek beslenmesi için alternatif bir yöntem tayin edilmelidir.

Üreme yeteneği/ Fertilite

Erkek sıçan fetüslerinde spironolaktonla birlikte feminizasyon gözlemlenmiştir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Bazı hastalarda uyku hali ve sersemlik rapor edilmiştir. Hastalar, araç ve makine kullanımı

gibi aktivitelerde dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır.

4.8. İstenmeyen etkiler

Advers etkiler sistem-organ sınıfına göre: Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100,<1/10); yaygın

olmayan ( ≥ 1/1000, <1/100); seyrek (≥1/10000, <1/1000); çok seyrek (<1/10000), bilinmiyor

(eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Spironolakton kullanımı ile ilişkilendirilen jinekomasti gelişebilmektedir. Bu gelişim hem

doz düzeyi hem de tedavinin süresi ile ilgili olup, normal olarak tedavi sonlandırıldığında geri

dönüşümlüdür. Nadir durumlarda göğüs büyümesi kalıcı olabilir.

İyi huylu ve kötü huylu neoplazmalar (Kist ve polipler dahil olmak üzere)

Bilinmiyor: Bening meme neoplazmı

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Bilinmiyor: Lökopeni, (agranülositoz da dahil), trombositopeni

Endokrin hastalıkları

Bilinmiyor:

Meme

ağrısı,

ereksiyona

erişememe

ereksiyonda

kalamama,

postmenopozal kanama, menstürel siklus bozuklukları, amenore

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Bilinmiyor: Elektrolit düzensizliği, hiperkalemi

Psikiyatrik hastalıklar

Bilinmiyor: Libidoda değişiklik, konfüzyon

Sinir sistemi hastalıkları

Bilinmiyor: Baş dönmesi, ataksi, baş ağrısı, sersemlik, letarji, mental konfüzyon

Vasküler hastalıklar

Bilinmiyor: Vaskülit

7/10

Gastrointestinal hastalıkları

Bilinmiyor:Gastrointestinal rahatsızlıklar, mide bulantısı, mide kanaması, ülserasyon, gastrit,

diyare, kusma, kramplar

Hepato-bilier hastalıkları

Bilinmiyor:

Karaciğer

fonksiyon

bozukluğu,

biri

ölümcül

olan

çok

vakada

karışık

kolestatik/hepatoselüler toksisite bildirilmiştir.

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Bilinmiyor: Alopesi, hipertrikoz (aşırı kıllanma), kaşıntı, kurdeşen, ürtiker, Stevens Johnson

Sendromu

(SJS),

makülopapüler

eritamatöz

kütanöz

erüpsiyonları,

toksik

epidermal

nekroliz (TEN), sistemik belirti ve eozinofili ile birlikte görülen ilaç döküntüsü (DRESS),

pemfigoid

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Bilinmiyor:Bacak krampları,

Böbrek ve idrar yolları hastalıkları

Bilinmiyor:Akut böbrek yetersizliği, böbrek yetmezliği dahil olmak üzere böbrek fonksiyon

bozukluğu

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Bilinmiyor: Huzursuzluk, anafilaktik şok, ateş, halsizlik, anaflaktik reaksiyonlar (ağız ve

boğazda şişme, kaşıntı, döküntü gibi )

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir.(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr ; tel: 0800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Akut doz aşımı halsizlik, zihin karışıklığı, mide bulantısı, kusma, uyuşukluk, baş dönmesi,

makülopapüler

veya

eritematöz

döküntü

veya

diyare

şeklinde

kendisini

gösterebilir.

Hiponatremi

veya

hiperkalemi

gelişebilir,

fakat

etkiler

akut

aşımı

ilişkilendirilmemektedir. Hiperkalemi semptomları parestezi, güçsüzlük, gevşek paralizi

veya kas spazmı şeklinde ortaya çıkar ve klinik açıdan hipokalemiden ayırt edilmesi zor

olabilmektedir. Şiddetli karaciğer yetmezliği görülen hastalarda hepatik koma, hiponatremi

yada

hiperkalemi

nadiren

görülebilir,

ancak

etkilerin

aşımı

sebebiyle

oluşup

oluşmadığı kuşkuludur.

Özellikle bozuk böbrek fonksiyonu olan hastalarda

hiperkalemi

görülebilir. Elektrokardiyografik değişiklikler

potasyum düzensizliklerinin belirgin erken

işaretleridir.

Belirli

antidot

tanımlanmamıştır.

İlacın

bırakılmasından

sonra

iyileşme

beklenmektedir. Sıvı ve elektrolit replasmanı genel destekleyici tedavidir. Hiperkalemi için,

potasyum alınımı azaltılmalı, potasyum kaybına neden olan diüretikler, intravenöz glukoz ve

düzenli insülin veya oral iyon değiştirici reçineler kullanılmalıdır.

8/10

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik

grubu:

Antihipertansifler,

Potasyum

tutucu

diüretikler,

Aldosteron

antagonistleri

ATC kodu: C03DA01

Etki mekanizması:

Spironolakton, aldosterononun spesifik farmakolojik antagonistidir. Böbrek tübülüslerinin

distal

bölümünde

aldosteronla

ilişkili

reseptörlere

birincil

olarak

bağlanarak

sodyum-

potasyum değişim alanında etkisini gösterir. Potasyumu tutarken, sodyum miktarını artırarak

suyun dışarı atılmasını sağlar. Bu mekanizması ile spironolakton hem diüretik olarak hem de

antihipertansif ilaç olarak etki gösterir. Tek başına ya da böbrek tübülüslerinde proksimal etki

sağlamak için diğer diüretiklerle beraber kullanılır.

Spironolakton, kompetetif aldosteron antagonisti olarak, distal renal tübüllerde potasyum

kaybını

azaltırken

sodyum

atılımını

arttırmaktadır.

Kademeli

uzatılmış

etki

göstermektedir.

Şiddetli kalp yetmezliği:

Randomize ALDACTONE

Değerlendirme Çalışması (Randomized Aldactone

Evoluation

Study -RALES); randomizasyon sırasında % 35’in altında veya eşit ejeksiyon fraksiyonu, son

6 ay içinde NYHA (New York Heart Association) sınıf IV kalp yetersizliği ve sınıf III – IV

kalp yetersizliği bulunan 1663 hastada yapılan uluslar arası, çift-kör bir çalışmadır. Tüm

hastalara bir loop diüretik, hastaların %97’sine bir ADE inhibitörü ve hastaların %78’ine

digoksin verilmiştir (bu çalışmanın yapıldığı zamanda, β-blokörler kalp hastalığının tedavi

edilmesinde

yaygın

olarak

kullanılmamaktaydı,

sadece

hastaların

%15’i

β-blokör

kullanmıştır). Serum kreatinin sınır çizgisi > 2.5 mg/dl olan veya son zamanda %25 artış

gösteren

serum

potasyum

sınır

çizgisi

>

mEq/L

olan

hastalar

çalışma

dışı

bırakılmıştır. Hastalar günde bir kez 25 mg oral spironolaktona ya da eşdeğeri plaseboya 1’e

1 randomize edilmişlerdir. Günde bir kez 25 mg spironolaktonu tolere edebilen hastalarda

doz, klinik olarak endikasyonu varsa günde 50 mg’a yükseltilmiştir. Günde 25 mg dozu tolere

edemeyen

hastalarda

doz,

günde

mg’a

düşürülmüştür.

RALES

için

birincil

sonlanım noktası tüm nedenlere bağlı ölüm zamanıdır.

RALES; ortalama 24 ay takip süresinden sonra, planlanan ara analiz sırasında belirgin

mortalite yararı tespit edilmesi nedeniyle erken sonlandırılmıştır. Spironolakton ölüm riskini

plaseboya göre %30 azaltmıştır (p < 0,001; % 95 güven aralığı % 18 - % 40). Spironolakton,

kalp

rahatsızlıkları

sebebiyle

yatılı

tedavi

edilme

riskini

azalttığı

gibi,

ilerleyici

kalp

yetersizliğine bağlı ölümü ve ani ölüm riskini azaltmıştır. NYHA sınıfındaki değişiklikler

spironolakton grubunda daha iyi bulunmuştur. Spironolakton uygulanan erkek hastaların

%10’unda jinekomasti ve göğüs ağrısı raporlanmıştır, bu oran plasebo grubunda %1 olmuştur

(p<0,001). her iki grup hastada da ciddi hiperkalemi görülme sıklığı düşüktür.

Pediyatrik popülasyon

Çocuklarda spironolakton ile yapılan klinik çalışmalardan elde edilen bilgi sınırlıdır. Bu

durum

birkaç

faktörün

sonucudur:

Pediyatrik

popülasyonda

sayıda

çalışma

olması,

spironolaktonun

diğer

ajanlar

kombine

olarak

kullanılması,

çalışmada

9/10

değerlendirilen

hasta

sayısının

olması

farklı

endikasyonların

incelenmiş

olması.

Pediyatrik grup için önerilen doz, klinik deneyim ve bilimsel literatürde dokümente edilen

vaka çalışmalarına dayanmaktadır.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim: Spironolakton ağız yoluyla iyi emilir.

Dağılım: Günlük 100 mg spironolaktonun 15 gün süreyle tokluk koşullarında sağlıklı

gönüllülerde uygulanmasını takiben, pik plazma konsatrasyon zamanı (t

maks

), pik plazma

konsatrasyonu (C

maks

) ve eliminasyon yarılanma ömrü (t

) spironolakton için sırasıyla ; 2,6

saat, 80 ng/ml ve ortalama 1,4 saat olmuştur. 7-alfa-(tiyometil) spironolakton ve kanrenon

metabolitleri için sırasıyla; t

maks

3,2 saat ve 4,3 saat, C

maks

391 ng/ml ve 181 ng/ml, ve t

13,8 saat ve 16,5 saat olmuştur.

Biyotransformasyon:

Spironolakton

genel

olarak

aktif

metabolitlerine

oranlarda

metabolize olmaktadır: Sülfür içeren metabolitler (%80), ve kısmen kanrenon (% 20).

Eliminasyon: Spironolaktonun yarılanma ömrünün kısa (1,3 saat) olmasına rağmen aktif

metabolitlerinin yarılanma ömrü uzundur (2,8 ila 11,2 saat arasında değişmektedir).

Metabolitlerin eliminasyonu öncelikli olarak idrarla, ikincil olarak da safra yoluyla feçes ile

gerçekleşmektedir.

Spironolakton tek dozunun böbrekteki etkisi pik seviyesine 7 saat sonra ulaşmakta ve bu etki

en az 24 saat sürmektedir.

Pediyatrik popülasyon

Çocuklarda kullanım göz önüne alındığında, farmokokinetik veri mevcut değildir. Pediyatrik

grup

için

önerilen

doz,

klinik

deneyim

bilimsel

literatürde

dokümente

edilen

vaka

çalışmalarına dayanmaktadır.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Karsinojenite:

Sıçanlarda,

uzun

süre

yüksek

dozlarda

uygulandığında

spironolaktonun

tümöre neden olduğu görülmüştür. Bu bulguların klinikteki kullanımına ilişkin önemi kesin

değildir.

Bununla

birlikte

spironolaktonun

gençlerde

uzun

süreli

kullanımı

yarar

risk

değerlendirmesi yapıldıktan sonra olmalıdır.

Spironolakton

veya

metabolitleri

plasental

bariyeri

geçebilir.

Erkek

sıçan

fetüslerinde

spironolaktonla

birlikte

feminizasyon

gözlemlenmiştir.

ALDACTONE

’un

hamilelikte

kullanımı anne ve fetüs açısından yarar risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra olmalıdır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Kalsiyum sülfat dihidrat

Mısır nişastası

PVP K-30

Magnezyum stearat

10/10

Felcofix peppermint

6.2. Geçimsizlikler

Bildirilmemiştir.

6.3. Raf ömrü

36 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

16 tabletlik blister (PVC / Al.) ambalajlarda.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

PFIZER INC/ABD lisansı ile,

ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.

Yeşilce Mahallesi

Doğa Sokak No:4

34418 Kağıthane/İSTANBUL

8. RUHSAT NUMARASI(LARI)

125/29

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 25.03.1977

Ruhsat yenileme tarihi: 03.11.2009

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

28-8-2018

Accord Healthcare Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 Mg Due to Labeling Mix-up

Accord Healthcare Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 Mg Due to Labeling Mix-up

A 100 count bottle of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 mg has been found to contain 100 Spironolactone Tablets USP 25 mg. Since the individual lot, PW05264, of the product is involved in a potential mix-up of labeling, Accord is recalling this individual lot from the market.

FDA - U.S. Food and Drug Administration