ALDACTAZIDE

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ALDACTAZIDE 25 MG 30 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ALDACTAZIDE 25 MG 30 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • hidroklorotiyazid ve Potasyum-koruyucu ajanlar

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699543010014
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

ALDACTAZİDE ®

25mg tablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Her birtablet25mgspironolaktonve25 mghidroklorotiyazidiçerir.

Yardımcımaddeler:Kalsiyumsülfatdihidrat,mısırnişastası,PVPK-30,magnezyum

stearat,nanearoması

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınız olursa, lütfendoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşük dozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.ALDACTAZİDE ®

nedirveneiçinkullanılır?

2.ALDACTAZİDE ® ’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.ALDACTAZİDE ®

nasılkullanılır?

4. Olası yanetkiler nelerdir?

5.ALDACTAZİDE ® ’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.ALDACTAZİDE ®

nedirveneiçinkullanılır?

ALDACTAZİDE ®

,beyaz,yuvarlak,nanekokulu,biryüzünde“SEARLE”yazan,diğer

yüzündeayşeklinde“ALDACTAZİDE”yazantabletlerdirve30tabletlikambalajlarhalinde

sunulmuştur.

Herbirtablet25mgspironolaktonve25mghidroklorotiyazidiçerirvealdosteron

antagonistleri gurubundandır.

ALDACTAZİDE ® birbirinitamamlayıcıetkimekanizmasıvebölgesinesahipikifarklıidrar

söktürücüajanınbileşimindenoluşur,busebepleilaveidrarsöktürücüvetansiyonudüşürücü

etkisağlar.Bunaekolarak,spironolaktoniçeriği,tiyazidiçeriğininpotasyumazaltıcı

etkisinin minimuma indirilmesinisağlar.

ALDACTAZİDE ®

ayrıcaaşağıdakidurumlarıntedavisindedekullanılır:

Konjestifkalpyetersizliği(kalpyetersizliğinebağlıolaraksolunumyetmezliği,ödem,

karaciğerdebüyümeilebelirginhastalık),karınboşluğundasıvıtoplamasıve/veya

ödemileseyredenkaraciğersirozu,nefrotiksendrom(hastanınvücudunda,özellikle

bacak,karınveyüzündeşişliklerinoluştuğubirböbrekhastalığı)vediğerödemile

ilgilidurumların tedavisinde,

Nedeni bilinmeyenyüksek tansiyonda,

Dijitalgurubukalpilacı(Dijitoksin,Digoxingibikalpkasılifleriningücünüvekalp

kaslarınınetkinliğiniarttıranbirçeşitkalpilacı)alanhastalarda;diğeridrarsöktürücü

ilaçlarınelektrolitdengesinisağlamakiçinyetersizkaldığıveyauygungörülmediği

durumların tedavisinde.

2.ALDACTAZİDE ® ’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

ALDACTAZİDE ® ’iaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Böbrekyetmezliği nedeniyle idraryapamamak,

Akut böbrekyetmezliği,

Böbreklerin atılım mekanizmasındabelirgin bozukluk,

Kandaaşırı miktardapotasyum bulunması,

Akutveyaciddikaraciğeryetersizliği,

Böbrek üstü bezlerinin işleviniyitirmesi sonucu oluşan Addison Hastalığı,

Spironolakton’a,tiyazidgurubuidrarsöktürücülere,süfanamidtüreviilaçlarayada

ALDACTAZİDE ® ’iniçeriğindeyeralandiğeryardımcımaddelerekarşıhassasiyet

varsa,

ilacı kullanmayınız.

ALDACTAZİDE ® ’iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Kandadüşükpotasyummiktarıolaraktanımlananhipokalemidenşüpheleniliyorsa

(cilttehissedilen,vebelirginuzunsürelietkisiolmayan,karıncalanma,uyuşma,

iğnelenme,yanmahissiolaraktanımlananparestezi;kaszayıflığı,yorgunluk,kalbin

normaldenyavaşçarpması,şok)elektrokardiyogram(EKG)çekilmelidir.Bununla

beraber,hafifhiperkalemi(Kandaaşırımiktardapotasyumbulunması)EKG

değişimleriilesaptanamadığıiçinserumpotasyumseviyelerinindekontroledilmesi

gerekir.

Sıvıveelektrolitdengesindekiminördeğişimlerkaraciğeriflasınabağlıkomayasebep

olabileceğiiçinkaraciğerbozukluğuolanhastalardaALDACTAZİDE ®

dikkatle

kullanılmalıdır.

Tiyazidler(idrarsöktürücüilaçgurubu)ciddiböbrekyetmezliğiolanhastalarda

böbrektefiltrelemeişlemininazalmasınabağlıolarakkandaüre,azotvekreatinin

miktarınınartmasınasebepolabileceğiiçinALDACTAZİDE ®

buhastagurubunda

dikkatlikullanılmalıdır.Böbrekyetmezliğiolanhastalardailacınbirikimetkisi

görülebilir.

Alerjiyadabronşiyalastımhikayesiolanveyaolmayanhastalardatiyazidlerekarşı

alerjigelişebilir.

Karaciğeriflasınabağlıkomadagörülenebenzerzihinkarışıklığıilekendinigösteren

düşük-tuzsendromunadirenALDACTAZİDE ®

kullanımısırasındagörülebilir.Bu

sendrom, barizsıvıtutulumu ileoluşmadığı içintotal vücut sıvısının artması nedeniyle

vücutsodyumununkonsantrasyonununazalmasıdurumuolandilüsyonel

hiponatremidenfarklıdır.TedavisiiçinALDACTAZİDE ®

kullanımısonlandırılmalı

vesodyum verilmelidir.

Tiyazidlerdiyabetiağırlaştırabilirveinsülingereksiniminideğiştirebilir.Tiyazid

tedavisisırasındagizliolan diyabet, belirgin halegelebilir.

Böbrek veyakaraciğerhastalığınızvar ise,

Hamileyseniz

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

ALDACTAZİDE ® ’inyiyecekveiçecekilekullanılması

ALDACTAZİDE ®’ inyemeklerlebirliktegündebir kezalınması önerilmektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

ALDACTAZİDE ® ’inhamileliktekullanımıannevefetüsaçısındanyararrisk

değerlendirmesiyapıldıktan sonraolmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanızALDACTAZİDE ® kullanmayınız.

EğeremziriyorsanızveALDACTAZİDE ®

kullanmanızgerekiyorsa,bebekbeslenmesiyle

ilgili alternatif biryöntem tayin edilmesi içindoktorunuzadanışınız.

Araçvemakinekullanımı

ALDACTAZİDE ® ’inaraçvemakinekullanımınaetkisiolabilir.Araçyadamakine

kullanırken dikkatliolunmalıdır.

ALDACTAZİDE ® ’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

ALDACTAZİDE ® ’iniçeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşıaşırıbirduyarlılığınız

yoksa bu maddelerebağlı olumsuzbir etkibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Eğeranestezik(cerrahioperasyonöncesiverilengeçiciolarakbilinçkaybıilebirlikteduyu

fonksiyonlarınınortadankalkmasınısağlayanilaçlar)verilerekbiroperasyongeçirecekseniz

doktorunuzaALDACTAZİDE ®

kullandığınızı bildiriniz.

EğeraşağıdakiilaçlardanbirinialıyorsanızdoktorunuzunALDACTAZİDE ® ’dozunda

ayarlamayapmasıgerekebilir.

Digoksin(kalpkasılifleriningücünüvekalpkaslarınınetkinliğiniarttıranbirçeşit

kalpilacı)veyakarbenoksolon(Sindirimkanalında,çoğunluklagastrikasidinetkisi

altındakalanmideveyaincebağırsağınilkbölümündeoluşanülserintedavisinde

kullanılan bir çeşitilaç),

Yüksek kan basıncı içinolan ilaçlar,

Diğeridrarsöktürücü ilaçlar,

Aspirin, indometazin, mefanamik asitveyaibuprofengibiağrı kesici,ateşdüşürücü ve

iltihabakarşı kullanılan bir ilaçgurubuolannon steroidantiinflamatuvarlar(NSAİİ),

Potasyum takviyeleri

Lityum içeren ilaçlar

Alkol,barbituratlaryadanarkotiklerinALDACTAZİDE ®

ileberaberkullanımı;uzun

süreoturduktan sonraayağakalkıncaortayaçıkan, düşük tansiyonayol açabilir.

Diyabet tedavisindekullanılanilaçlar(insülin,yadaoralyoldan alınanlar)

Adrenalbezlerveyahipofizbezihastalıktatahripolduğundayadaçıkarıldığında

yerinekoyma tedavisiolarak kullanılankortikosteroidler,

Hipofizbezindensalgılananendokrinfonksiyonunudüzenleyenbirhormonolan

adrenokortikotropikhormon (ACTH)

Tuboküraringibikas-iskelet gevşeticiler

Kolestiramin vekolestipol içerenkolestrolyüksekliği tedavisindekullanılanilaçlar

Amonyumkloridiçeren,vücuttakiaşırımiktardaklorürkaybınıtedavietmeamaçlı

kullanılanilaçlar

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.ALDACTAZİDE ®

nasılkullanılır?

Doktorunuzveyaeczacınızayrı bir tavsiyedebulunmadıkça, bu talimatlarıtakip ediniz.

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

DoktorunuzsizinnekadarALDACTAZİDE ® ’aihtiyacınızolduğunakararverecektir.Bu

miktardeğişkendirvedoktorunuzsiziniçinuygundozuayarlayacaktır.Geneldegündebir

kezyemeklerlebirlikte alınmalıdır.

Yetişkindozugünde25ila200mgspironolaktonarasındadeğişebilir.Nekadar

alacağınızdan emin değilsenizdoktor veyaeczacınızadanışınız.

Uygulama yoluvemetodu:

ALDACTAZİDE ®

ağızyoluyla alınır.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Eğerbuilacıçocuklaraverecekseniz,vereceğiniztabletsayısıçocuğunkilosunabağlıdır.

Doktorunuzverilecektabletsayısıhakkındasizibilgilendirecektir.Çocuklardaetkililikve

güvenliliği kanıtlanmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı:

Doktorunuztedaviyesizedüşükdozvererekbaşlayacakveistenilenetkieldeedilenekadar

dozunuzu kademeli olarakyükseltecektir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/ yetmezliği:

Akutrenalyetmezlik,böbrekfonksiyonlarınıngerilemesiveyaciddiböbrekfonksiyon

bozukluğu durumunda kullanılmamalıdır.

Karaciğeryetmezliği:

Akut veciddihepatik bozuklukdurumundakullanılmamalıdır.

EğerALDACTAZİDE ® ’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaALDACTAZİDE ®

kullandıysanız:

ALDACTAZİDE ® ’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveya

eczacı ilekonuşunuz.

Akutdozaşımı;sersemlik,zihinkarışıklığı,midebulantısı,kusmaveyaishalşeklinde

kendisinigösterebilir.Dozaşımınınetkilerinitedaviedenveyaönleyenbelirlibirajan

yoktur.İlacınbırakılmasındansonrabiriyileşmebeklenmektedir.Sıvıveelektrolityerine

koyma tedavisinigenel destekleyici tedavidir.

ALDACTAZİDE ®

kullanmayı unutursanız

EğerALDACTAZİDE ® ’ialmayıunutursanız,hatırladığınızdahemenalınız.Ancak

hatırladığınızdabirsonrakidozunalınmazamanı gelmişse,budozuatlayıpalmayınızvedaha

sonranormal kullanımadevam ediniz.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

ALDACTAZİDE ®

iletedavi sonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Kendiniziiyihissetsenizdahi,doktorunuzilacıkesmenizisöyleyenekadarilacıalmaya

devam ediniz.

Eğer ilacıkullanmanızgereken süreden öncebırakırsanız, durumunuzkötüleşebilir.

İlacın kullanımıhakkında sorularınızvar isedoktorunuzadanışınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,ALDACTAZİDE ® ’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yanetkilerolabilir.

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildesıralanmıştır.

Çokyaygın :10 hastanınen az1’indegörülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok Seyrek : 10000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,ALDACTONE ® ’ukullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Bilinmiyor:

Dudaklardavevücudundiğerkısımlarındakaşıntı ve kabartı(Stevens-Johnson sendromu)

Sarırenkliderivegözler(sarılık),ALDACTAZİDE ®

karaciğerfonksiyonbozukluğuna

neden olabilir.

Düzensizkalpatışı,karıncalanmahissi,felçveyanefesalmadazorluk;kandakipotasyum

seviyesininyükselmişolduğununbelirtileriolabilir.Doktorunuzpotasyumvediğerelektrolit

seviyeleriniizlemekiçindüzenlikantestleriniziyaptıracaktır.Eğergerekgörürsetedavinizi

sonlandırabilir.

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanıza

gerek olabilir.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Bilinmiyor:

Midebulantısı, mide bozukluğu,

Uyuşukluk, sersemlik,

Kadınlardaadet ile ilgilisorunlar,

Kadın ve erkektecinsel istek (libido)değişikliği,

Vücut elektrolitlerinde düzensizlik (kandayüksekkalsiyum)

Akyuvarsayısındaazalma(lökopeni);kanınpıhtılaşmasınısağlayankanhücresayısında

azalma(trombositopeni),

Erkektememebüyümesi(jinekomasti)budurumtedavisonlandırıldığındageçer;göğüste

yumrulaşma,göğüsağrısı,

Kadınlardaseste kalınlaşma,

Deridekızarıklık, genelliklekaşıntı,

Kurdeşenvekaşıntının gelişmesiyle birlikte deridealerji; aşırı kıllanma (hipertrikozis),

Saçkaybı,

Genelyorgunluk, kas krampları

Geçici bulanıkgörüş,cisimlerin sarı renktegörülmesi

Böbrek bozukluğu, böbrekyetmezliği

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.ALDACTAZİDE ® ’inSaklanması

ALDACTAZİDE ® ’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

C’nin altındaki odasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihi ile uyumluolarak kullanınız

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraALDACTAZİDE ® ’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi: PfizerInc/ABD lisansıyla,

ALİRAİFİLAÇ SANAYİA.Ş.

YeşilceMahallesi DoğaSokak No:4

34418 Kağıthane/İstanbul

ÜretimYeri: ALİRAİFİLAÇ SAN.A.Ş.

İkitelli OrganizeSanayiBölgesi Mahallesi*

10. CaddeNo:3/1 A

Başakşehir/İSTANBUL

Bu kullanma talimatı……… tarihindeonaylanmıştır.

4-12-2018

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

– Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is expanding its consumer-level voluntary nationwide recall to include all lots of Valsartan-containing products within expiry. The 104 additional lots include 26 lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, 5mg/320mg and 10mg/320mg strengths), 51 lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg and 320 mg strengths), and 27 lots of Valsartan and Hydrochloroth...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-11-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of All Amlodipine/Valsartan Combination Tablets and Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Combination Tablets That Are Within Expiry

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of All Amlodipine/Valsartan Combination Tablets and Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Combination Tablets That Are Within Expiry

Teva Pharmaceuticals has initiated a voluntary recall in the United States, to the patient level, of all lots of Amlodipine / Valsartan combination tablets and Amlodipine / Valsartan / Hydrochlorothiazide combination tablets (see table below) due to an impurity detected above specification limits in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Mylan India. The impurity found in Mylan’s valsartan API is known as N-nitroso-diethylamine (NDEA), which has been classified as a probable human carc...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is conducting a voluntary nationwide recall to the consumer level of select lots of Valsartan-containing products, including six lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, and 10mg/320mg strengths), seven lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg, and 320 mg strengths), and two lots of Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP 320mg/25mg strength. ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-11-2018

Sandoz Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sandoz Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sandoz Inc. is voluntarily recalling one lot of Losartan Potassium Hydrochlorothiazide Tablets, USP 100mg/25mg to the consumer level. This product is being recalled due to the trace amount of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA) contained in the API Losartan, USP manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. Sandoz Inc. Losartan Potassium Hydrochlorothiazide product is manufactured by Lek Pharmaceuticals dd, Ljubljana, Slovenia. This impurity, which is a substance that occurs naturally in ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-10-2018

Small increased risk of certain types of skin cancer associated with the use of hydrochlorothiazide

Small increased risk of certain types of skin cancer associated with the use of hydrochlorothiazide

There is a small increased risk of developing basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma in long-term use of blood pressure medicine containing hydrochlorothiazide. This follows from a review of new studies and available data undertaken by the European Medicines Agency, EMA.

Danish Medicines Agency

28-8-2018

Accord Healthcare Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 Mg Due to Labeling Mix-up

Accord Healthcare Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 Mg Due to Labeling Mix-up

A 100 count bottle of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 mg has been found to contain 100 Spironolactone Tablets USP 25 mg. Since the individual lot, PW05264, of the product is involved in a potential mix-up of labeling, Accord is recalling this individual lot from the market.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-7-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA today confirmed a voluntary recall to the consumer / user level of 29 lots of single and 51 lots of combination valsartan medicines distributed under the Actavis label in the U.S. due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical. The impurity detected in the API is N- nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking wat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-7-2018

Prinston Pharmaceutical Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan HCTZ Tablets Due to Detection of a Trace Amount of Unexpected Impurity, N-Nitrosodimethylamine (NDMA) in The Products

Prinston Pharmaceutical Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan HCTZ Tablets Due to Detection of a Trace Amount of Unexpected Impurity, N-Nitrosodimethylamine (NDMA) in The Products

Prinston Pharmaceutical Inc. dba Solco Healthcare LLC. is recalling all lots of Valsartan Tablets, 40 mg, 80mg, 160mg, and 320mg; and Valsartan-Hydrochlorothiazide Tablets, 80mg/12.5mg, 160mg/12.5mg, 160mg/25mg, 320mg/12.5mg, and 320mg/25mg to the retail level. This product recall is due to the detection of a trace amount of an unexpected impurity, N-nitrosodimethylamine (NDMA), made by the manufacturer – Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. -- that is used in the manufacture of the subject product ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-3-2012

Review concluded regarding general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis"

Review concluded regarding general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis"

We have completed our review of an application for general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis". The product is neither eligible for general nor general conditional reimbursement.

Danish Medicines Agency

12-11-2018

Irbesartan HCT Zentiva (Zentiva k.s.)

Irbesartan HCT Zentiva (Zentiva k.s.)

Irbesartan HCT Zentiva (Active substance: irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7555 of Mon, 12 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-10-2018

Irbesartan / Hydrochlorothiazide Teva (Teva B.V.)

Irbesartan / Hydrochlorothiazide Teva (Teva B.V.)

Irbesartan / Hydrochlorothiazide Teva (Active substance: irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 6974 of Mon, 22 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

CoAprovel (Sanofi Clir SNC)

CoAprovel (Sanofi Clir SNC)

CoAprovel (Active substance: Irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6465 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Karvezide (Sanofi-Aventis groupe)

Karvezide (Sanofi-Aventis groupe)

Karvezide (Active substance: Irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6222 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Rasilez HCT (Noden Pharma DAC)

Rasilez HCT (Noden Pharma DAC)

Rasilez HCT (Active substance: aliskiren hemifumarate / hydrochlorothiazide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5769 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/964/R/87

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

Ifirmacombi (Krka d. d., Novo mesto)

Ifirmacombi (Krka d. d., Novo mesto)

Ifirmacombi (Active substance: Irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4340 of Wed, 04 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4082 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1159/T/67

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4084 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1160/T/68

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3752 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1068/T/66

Europe -DG Health and Food Safety