ALCEBA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ALCEBA 10 MG 20 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ALCEBA 10 MG 20 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • memantin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8680008091006
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-02-2018
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 12

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ALCEBA 10 mg Film Tablet

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Memantin hidroklorür

10 mg

Yardımcı maddeler:

Kroskarmelloz sodyum

0.05 mg

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Film tablet

Beyaz renkte, oblong şeklinde, iki yüzü çentikli ve film kaplı tabletler.

Tabletler eşit olarak yarıya bölünebilir.

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Orta ve şiddetli evre Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılır.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Tedavi, Alzheimer hastalığı tanı ve tedavisinde deneyimli bir hekim tarafından başlatılmalı

ve kontrol edilmelidir. Tedaviye sadece, hastanın ilaç almasını düzenli olarak izleyecek bir

bakıcının varlığında başlanmalıdır. Tanı, güncel kılavuzlar doğrultusunda yapılmalıdır.

Memantinin tolere edilmesi ve dozlaması, tercihen tedavi başlangıcından sonraki üç ay

içinde düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir. Sonrasında, memantinin sağladığı klinik

yarar ve hastanın tedaviye toleransı güncel klinik rehberler doğrultusunda düzenli olarak

değerlendirilmelidir. Terapötik fayda olumlu olduğu ve hasta memantini iyi tolere ettiği

sürece, idame tedavisine devam edilebilir. Terapötik etkinin artık olmadığına dair bir kanıt

varlığında veya hasta tedaviyi tolere etmiyorsa memantinin bırakılması düşünülmelidir.

2 / 12

Yetişkinler:

Doz titrasyonu

Önerilen maksimum günlük doz günde 20 mg’dır. İstenmeyen etki riskini azaltmak için,

idame dozuna ilk 3 hafta boyunca, haftada 5 mg’lık artışlarla şu şekilde ulaşılmalıdır:

1. hafta (gün 1-7):

Hasta 7 gün boyunca, günde, 10 mg’lık bir film tabletin yarısını almalıdır.

2. hafta (gün 8-14):

Hasta 7 gün boyunca, günde, bir 10 mg film tablet almalıdır.

3. hafta (gün 15-21):

Hasta 7 gün boyunca, günde, bir buçuk 10 mg film tablet almalıdır.

4. haftadan itibaren:

Hasta günde iki adet 10 mg film tablet almalıdır.

İdame dozu:

Önerilen idame dozu günde 20 mg’dır.

Uygulama şekli:

ALCEBA günde bir defa ve her gün aynı saatte alınmalıdır. Tabletler yemeklerle veya ayrı

olarak alınabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Hafif şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi 50-80 ml/dak) doz

ayarlaması gerekmez. Orta şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi

30-49 ml/dak) günlük doz l0 mg olmalıdır. Tedavinin en az 7 günü boyunca iyi tolere

edilire, standart titrasyon programı uygulanmak koşuluyla günlük doz, 20 mg düzeyine

arttırılabilir. Ağır böbrek yetmezliği olan hastalar (kreatinin klerensi 5-29 ml/dak) için

günlük doz 10 mg olmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif veya orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh A ve Child-Pugh

B) doz ayarlamasına gerek yoktur. Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda memantin

kullanımı

hakkında

veri

bulunmamaktadır.

Ağır

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda

ALCEBA kullanılması önerilmez.

3 / 12

Pediyatrik popülasyon:

Memantinin çocuklar ve adolesanlar üzerindeki güvenlilik ve etkililiği saptanmamıştır. Bu

nedenle 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez.

Geriyatrik popülasyon:

Yapılan klini kçalışmalara göre, 65 yaş üstü hastalara önerilen doz, yukarıda anlatıldığı

biçimde, günde 20 mg'dir (günde bir kez iki adet 10 mg film tablet).

4.3. Kontrendikasyonlar

Etkin

madde

veya

yardımcı

maddelerden

herhangi

birine

karşı

aşırı

duyarlılığı

olan

hastalarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Epilepsisi, geçmişinde konvülsiyon öyküsü veya epilepsiye eğilimi olan hastalarda dikkatli

olunmalıdır.

Amantadin,

ketamin

veya

dekstrometorfan

gibi

NMDA

antagonistleri

birlikte

kullanımından kaçınılmalıdır. Bu bileşikler memantin ile aynı reseptör sistemine etki edip,

advers reaksiyonların (özellikle santral sinir sistemi ile ilişkili olanlar) daha sık ya da daha

şiddetli görülmesine sebep olabilir (Bkz. Bölüm 4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve

diğer etkileşim şekilleri).

İdrar pH’sını yükselten faktörler var ise (Bkz. Bölüm 5.2 “Eliminasyon”) hastanın dikkatli

izlenmesi

gerekebilir.

faktörler

diyetteki

köklü

değişim

(örneğin

etoburluktan

vejetaryen diyete geçiş gibi) veya alkalizan mide tamponlarının çok miktarda alınmasını

içerir. İdrar pH'sı ayrıca renal tübüler asidoz (RTA) veya Proteus bacteria’nın neden

olduğu ciddi üriner sistem enfeksiyonları ile de yükselebilir.

Birçok klinik çalışmada yakın tarihte geçirilmiş miyokard enfarktüsü, kompanse edilmemiş

konjestif kalp yetmezliği (New York Kalp Cemiyeti (NYHA) endeks III-IV) veya kontrol

altında olmayan hipertansiyonlu hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Sonuç olarak, sınırlı

veri mevcut olduğundan bu durumdaki hastalar yakın gözlem altında bulundurulmalıdır.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında

“sodyum içermez”.

4 / 12

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Memantin’in farmakolojik etkileri ve etki mekanizması nedeni ile aşağıdaki etkileşmeler

oluşabilir:

Memantinin etki şekli sebebiyle; L-dopa, dopaminerjik agonistler ve antikolinerjiklerin

etkileri,

memantin

gibi

NMDA

antagonistleri

birlikte

kullanıldığında

artabilir.

Barbitüratların

nöroleptiklerin

etkilerini

azaltabilir.

Memantinin

antispazmodik

ajanlar, dantrolen veya baklofen ile birlikte kullanımı; etkilerini değiştirebilir ve doz

ayarlaması gerektirebilir.

Farmakotoksik psikoz riski nedeni ile memantinin amantadin ile birlikte kullanımından

kaçınılmalıdır. Her iki madde de NMDA-antagonistidir. Aynı yaklaşım ketamin ve

dekstrometorfan için de geçerli olabilir (Bkz. Bölüm 4.4 Özel kullanım uyarıları ve

önlemleri).

Memantin

fenitoinin

kombine

kullanımının

olası

riskine

ilişkin

yayınlanmış bir tane vaka raporu bulunmaktadır.

Amantadin

aynı

renal

katyonik

taşıyıcı

sistemini

kullanan

simetidin,

ranitidin,

prokainamid, kinidin, kinin ve nikotin de muhtemel olarak memantin ile etkileşip,

plazma düzeyinde artış riski oluşturabilir.

Memantin, hidroklorotiyazid (HCT) veya HCT’li herhangi bir kombinasyon ile birlikte

kullanılırsa, HCT serum seviyesinde azalma muhtemeldir.

Pazarlama sonrası deneyimlerde; varfarin ile birlikte memantin kullanan hastalarda INR

(Uluslararası

Normalize

edilmiş

Oran)

artışı

olan

izole

durumlar

rapor

edilmiştir.

Nedensel bir ilişki kurulmamış olsa da oral antikoagülanlar ile birlikte tedavi edilen

hastalar

için

protrombin

zamanının

veya

INR’nin

yakından

izlenmesi

tavsiye

edilmektedir.

Karbonik anhidraz inhibitörleri ve sodyum bikarbonat ile kullanımında klerens düşebilir.

Sağlıklı genç gönüllülerde yürütülen tek-doz farmakokinetik çalışmalarında memantin ile

gliburid/metformin

kombinasyonu

veya

donezepil

arasında

anlamlı

ilaç

etkileşimi

gözlenmemiştir.

Sağlıklı

genç

gönüllülerde

yürütülen

klinik

çalışmada,

memantinin

galantamin

farmakokinetiği üzerinde hiçbir anlamlı etkisi gözlenmemiştir.

Memantin;

CYP1A2,

2A6,

2C9,

2D6,

2E1,

flavin

içeren

monoksijenaz,

epoksit

hidrolaz veya sülfasyonu in vitro olarak inhibe etmemiştir

5 / 12

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Özel popülasyonlara ait bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

Pediatrik popülasyona ait bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / doğum kontrolü (kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda memantinin kullanımıyla ilgili herhangi bir

veri yoktur.

Gebelik dönemi

Memantinin gebelikte kullanımına ilişkin klinik bilgi mevcut değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim/ve-veya/

doğum/ve-veya/doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. 5.3).

İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

ALCEBA kesinlikle gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Memantinin insan sütüne geçişine ilişkin bilgi yoktur. Ancak, maddenin lipofilitesi nedeni

ile bunun olması muhtemeldir. Memantin kullanan kadınlar emzirmemelidir.

Üreme yeteneği / fertilite

Hayvan çalışmaları, insanlardakine eşit veya az daha yüksek maruziyet düzeylerinde rahim

içi büyümede azalma oluşturduğuna işaret etmektedir (bkz. 5.3 Klinik öncesi güvenlilik

verileri).

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Orta ve şiddetli Alzheimer hastalığı genellikle araba kullanma performansının veya makine

kullanma yeteneğinin azalmasına neden olur. Buna ilave olarak, memantinin araba ve

makine kullanma yeteneğine az veya orta derecede etkisi vardır. Bu nedenle ayaktan tedavi

gören hastaların, dikkatli olmaları konusunda uyarılmaları gerekmektedir.

6 / 12

4.8. İstenmeyen etkiler

Hafif, orta ve şiddetli demans hastalığında yapılan ve memantin ile tedavi edilen 1784 ve

plasebo ile tedavi edilen 1595 hastayı kapsayan klinik çalışmalarda memantin ile görülen

advers olayların toplam insidans oranı plasebo ile görülenlerden farklılık göstermemiştir;

advers olaylar genellikle hafif ve orta şiddettedir. Memantin grubunda plasebo grubundan

daha yüksek insidans ile en sık oluşan advers olaylar: sersemlik hali (sırasıyla %6.3-%5.6),

baş

ağrısı

(%5.2-%3.9),

kabızlık

(%4.6-%2.6),

uyuklama

hali

(%3.4-%2.2)

hipertansiyon (%4.1-%2.8).

Aşağıdaki tabloda listelenen advers ilaç reaksiyonları memantinin klinik çalışmalarından ve

tıbbın hizmetine sunumundan itibaren toplanmıştır. Her sıklık grubunda istenmeyen etkiler

ciddiyetteki azalmaya göre sunulmuştur.

Advers etkiler sistem-organ sınıfına göre aşağıdaki sıklık derecelerine göre sıralanmıştır:

Çok yaygın (≥1/10), yaygın (≥1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (≥1/1000 ila <1/100),

seyrek (≥1/10.000 ila <1/1000), çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden

hareketle tahmin edilemiyor).

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın olmayan

Mantar enfeksiyonları

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Yaygın

Hipersensitivite

Psikiyatrik bozukluklar

Yaygın

Uyuklama hali

Yaygın olmayan

Konfüzyon

Yaygın olmayan

Halüsinasyon

Bilinmiyor

Psikotik reaksiyonlar

Sinir sistemi bozuklukları

Yaygın

Sersemlik hali

Yaygın

Denge bozuklukları

Yaygın olmayan

Yürüyüş anormalliği

Çok seyrek

Nöbetler

Kardiyak bozukluklar

Yaygın olmayan

Kardiyak yetmezlik

Vasküler bozukluklar

Yaygın

Hipertansiyon

Yaygın olmayan

Venöz tromboz/tromboembolizm

Solunum sistemi, göğüs ve

mediastinal bozukluklar

Yaygın

Dispne

7 / 12

Gastrointestinal bozukluklar

Yaygın

Kabızlık

Yaygın olmayan

Kusma

Bilinmiyor

Pankreatit

Hepato-biliyer bozukluklar

Yaygın

Artmış karaciğer fonksiyon testi

Bilinmiyor

Hepatit

Genel bozukluklar ve uygulama

bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın

Baş ağrısı

Yaygın olmayan

Yorgunluk

Halüsinasyonlar çoğunlukla şiddetli Alzheimer hastalarında gözlemlenmiştir.

Pazarlama sonrası deneyimlerde bildirilen izole durumlar.

Alzheimer

hastalığı,

depresyon,

intihar

düşüncesi

intihar

ilişkilendirilmiştir.

Pazarlama

sonrası

deneyimlerde

memantin

tedavi

edilen

hastalarda

olaylar

bildirilmiştir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak

sağlar.

Sağlık

mesleği

mensuplarının

herhangi

şüpheli

advers

reaksiyonu

Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0800 314 00 08 faks: 0312 218 35 99).

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Klinik çalışmalarda veya pazarlama sonrası aşamalarda elde edilen aşırı doz ile ilgili

deneyim sınırlıdır.

Semptomlar:

Göreceli büyük aşırı dozlar (sırası ile 3 gün süreyle günde 200 mg ve 105 mg) ya sadece

yorgunluk,

güçsüzlük

ve/veya

diyare

semptomları

ilişkilendirilmiştir

hiçbir

semptom görülmemiştir. İlacı 140 mg’ın altında veya bilinmeyen dozda alan hastalar,

santral sinir sistemi (konfüzyon, uyuklama, uyku basması, vertigo, ajitasyon, saldırganlık,

halüsinasyon ve yürüyüş bozuklukları) ve/veya gastrointestinal (kusma ve diyare) kaynaklı

semptomlar göstermiştir.

En uç doz aşımı vakasında, hasta oral yolla toplam 2000 mg memantin alımından sonra

8 / 12

santral sinir sistemi üzerine etkiler ile (10 gün koma ve ardından diplopi ve ajitasyon)

hayatta kalmıştır. Hasta semptomatik tedavi ve plazmaferez almıştır. Hasta daimi sekel

kalmadan iyileşmiştir.

Başka bir büyük doz aşımı vakasında da hasta yaşamış ve iyileşmiştir. Hasta oral yolla 400

mg memantin almıştır. Hasta, huzursuzluk, psikoz, görsel halusinasyonlar, prokonvulsiflik,

uyuklama hali, stupor ve bilinç kaybı gibi santral sinir sistemi semptomları yaşamıştır.

Tedavi:

Doz aşımı durumunda, tedavi semptomatik olmalıdır. Zehirlenme veya doz aşımı için

spesifik bir antidot mevcut değildir. İlaç maddesini uzaklaştırmak için standard klinik

prosedürler,

örn.

gastrik

lavaj,

aktif

kömür

(potansiyel

entero-hepatik

geri

dönüşün

durdurulması), idrarın asitleştirilmesi, zorunlu diürez uygun olan şekilde kullanılmalıdır.

Genel santral sinir sistemi aşırı uyarılmasına dair belirtiler veya semptomlar varsa, dikkatli

semptomatik klinik tedavi düşünülmelidir.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Antidemans ilaçları

ATCkodu:

N06DX01

Özellikle

N-metil-D-aspartat

(NMDA)

reseptörlerindeki

glutamaterjik

nörotransmisyon

fonksiyon

bozukluğunun,

nörodejeneratif

demansta

semptomların

ortaya

çıkması

hastalığın ilerlemesine katkıda bulunduğuna dair gittikçe artan kanıtlar mevcuttur.

Memantin; voltaj-bağımlı, orta afiniteli ve kompetitif olmayan bir N-metil-D-aspartat

(NMDA) reseptör antagonistidir. Patolojik olarak yükselmiş, nöron işlev kaybına yol

açabilen, glutamat tonik seviyelerinin etkilerini modüle eder.

Klinik çalışmalar:

Orta ve şiddetli Alzheimer hastalarında (MMSE-Mini mental durum muayenesi başlangıç

toplam skorları 3-14 olan) yapılan bir pivotal monoterapi çalışmasına ayaktan tedavi gören

252 hasta dahil edilmiştir. Çalışma, 6 ayda, memantin tedavisinin, plaseboya kıyasla,

yararlı etkileri olduğunu göstermiştir (CIBIC-plus (Klinisyenin görüşmeye dayalı değişim

izlenimi):

p=0.025;

ADCS-ADLsev

(Alzheimer

Hastalığı

İşbirliği

Çalışması-Günlük

9 / 12

yaşam aktiviteleri): p=0.003; SIB-Şiddetli yıkım ölçeği p=0.002 için gözlemlenen vakaların

analizi).

Hafif ve orta şiddette Alzheimer hastalığı (MMSE başlangıç toplam skorları 10-22 olan)

tedavisinde memantin pivotal monoterapi çalışmasına 403 hasta dahil edilmiştir. Memantin

ile tedavi edilen hastalar, plasebo ile tedavi edilen hastalara göre, şu primer sonlanma

noktaları açısından istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha iyi etki göstermiştir: 24. haftada

(LOCF-İleri taşınmış son gözlem), ADAS-cog (Alzheimer hastalığı değerlendirme ölçeği)

(p=0.003) ve CIBICplus (p=0.004). Hafif ve orta şiddetli Alzheimer Hastalığının bir başka

monoterapi

çalışmasına

toplam

hasta

(MMSE

başlangıç

toplam

skorları

11-23)

randomize edilmiştir. Prospektif olarak tanımlanmış primer analizde, 24. haftada primer

etkinlik sonlanma noktasında istatistiksel olarak anlam taşıyan bir değere ulaşılmamıştır.

Orta

şiddetli

Alzheimer

hastalığı

(MMSE

toplam

skorları

<

olan

hastalarda

yürütülen 6 farklı Faz III, plasebo kontrollü, 6 aylık çalışmadaki (monoterapi çalışmaları ve

asetilkolinesteraz inhibitörlerinin stabil bir dozunu alan hastaların katıldığı çalışmalar

dahil)

hastaların

meta-analizi,

memantin

tedavisinin,

kognitif,

global

fonksiyonel

alanlarda istatiksel olarak anlamlı şekilde daha iyi etki oluşturduğunu göstermiştir. Hastalar

bu üç alanda eşzamanlı meydana gelen kötüleşme ile tanımlandığında, sonuçlar, plasebo

verilen birçok hastada bu kötüleşmenin memantin tedavisi gören hastaların iki katı şeklinde

ortaya çıkması ile, memantinin kötüye gidişi önleyici etkisinin, istatistiksel olarak anlamlı

olduğunu göstermiştir (%21 ve %11, p<0.0001).

5.2. Farmakokinetik özellikler

Emilim:

Memantin yaklaşık %100’lük mutlak biyoyararlanıma sahiptir. t

maks

değeri 3-8 saattir.

Memantin emilimi gıda alımından etkilenmez.

Dağılım:

Günlük olarak alınan 20 mg dozlar, 70–150 ng/ml (0.5–1 µmol) arasında kişiden kişiye

büyük değişim gösteren sabit durum plazma konsantrasyonları ile sonlanmıştır. 5-30 mg’lık

günlük dozlar alındığında, ortalama beyin omurilik sıvısı (BOS)/serum oranı 0.52 olarak

hesaplanmıştır.

Dağılım

hacmi

yaklaşık

L/kg’dır.

Memantinin

45’i

plazma

proteinlerine bağlanır.

10 / 12

Biyotransformasyon:

İnsanlarda dolaşımdaki memantinle ilişkili maddelerin %80’i ana bileşik biçimindedir.

İnsanlardaki

metabolitler

N-3,5-dimetil-gludantan,

hidroksi-memantin

izomerik

karışımı

1-nitrozo-3,5-dimetil-adamantandır.

metabolitlerin

hiçbirinin

NMDA-antagonisti aktivitesi yoktur. İn vitro çalışmalarda sitokrom P450 enzimlerinin

katalizlediği metabolizma tespit edilmemiştir.

Oral yoldan alınan

C-memantin ile yapılan bir çalışmada, %99’dan fazlası renal yoldan

olmak üzere dozun ortalama %84’ü 20 gün içerisinde atılmıştır.

Eliminasyon:

Memantin terminal yarı ömrü (t

) 60-100 saattir. Monoeksponansiyel biçimde elimine

olur.

Normal

böbrek

fonksiyonuna

sahip

gönüllülerde,

toplam

klerens

ml/dak/1.73 m

’dir ve toplam renal klerensin bir kısmı tübüler sekresyon ile sağlanır.

Renal klerens, muhtemelen katyon nakil proteinleri vasıtasıyla, tübüler reabsorbsiyonu da

içerir. Memantinin renal eliminasyon hızı alkali idrar koşullarında 7-9 faktör azaltılabilir

(bkz.

Özel

kullanım

uyarıları

önlemleri).

İdrar

alkalizasyonu,

diyetteki

köklü

değişim

(örneğin

etoburluktan

vejetaryen

diyete

geçiş

gibi)

veya

alkalizan

mide

tamponlarının çok miktarda alınması sonucu oluşabilir.

Doğrusallık / doğrusal olmayan durum:

Gönüllülerde yapılan çalışmalarda, 10-40 mg’lık dozlarda lineer farmakokinetik gösterdiği

saptanmıştır.

Farmakokinetik/farmakodinamik ilişkisi:

Günde 20 mg memantin dozunda, beyin omurilik sıvısı (BOS) seviyeleri memantinin

frontal kortekste 0.5 µmol olan k

değerini (k

= inhibisyon sabiti) karşılamaktadır.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Sıçanlarda

yapılan

kısa

dönem

çalışmalarında,

memantin

benzeri

diğer

NMDA-

antagonistleri,

sadece

çok

yüksek

düzeyde

serum

konsantrasyonlarına

neden

olan

dozlardan sonra, nöronal vakuolizasyon ve nekroz (Olney lezyonları) oluşturmuştur. Ataksi

ve diğer preklinik işaretler, vakuolizasyon ve nekrozdan önce görülmektedir. Kemirgen ve

kemirgen

olmayan

deney

hayvanlarında

uzun

süreli

yapılan

çalışmalarda

etkiler

11 / 12

görülmediğinden, bu bulguların klinik bağlantısı bilinmemektedir.

Tekrarlanan doz toksisite çalışmalarında kemirgenlerde ve köpeklerde, oküler değişiklikler

gözlemlenmiştir fakat bu durum maymunlarda görülmemiştir. Memantin ile yapılan klinik

çalışmalarda, özgün oftalmoskopik incelemeler, herhangi bir oküler değişikliği ortaya

koymamıştır.

Lizozomlarda memantin birikimine bağlı olarak pulmoner makrofajlardaki fosfolipidoz,

kemirgenlerde gözlemlenmiştir. Bu etki, katyonik amfifilik özellikteki diğer ilaçlarla da

görülmektedir. Bu birikme ile akciğerlerde görülen vakuolizasyon arasında bir ilişki olması

olasıdır. Etki, kemirgenlerde, sadece yüksek dozlarda görülmektedir. Bu bulguların klinik

bağlantısı bilinmemektedir.

Memantin ile yapılan standart deneyler sonucu, genotoksisite gözlenmemiştir. Fareler ve

sıçanlarda, ömür boyu yapılan çalışmalarda, hiçbir karsinojenite bulgusuna rastlanmamıştır.

Memantin,

maternal

toksik

dozlarda

dahi,

sıçanlarda

tavşanlarda

teratojenik

etki

göstermemiş ve üretkenliğe ilişkin hiçbir advers etki saptanmamıştır.

Sıçanlarda, insanlara uygulanan düzeydeki dozlara eşdeğer veya biraz yüksek oranlarda

yapılan uygulamalarda, fetal büyümenin azaldığı görülmüştür.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Mikrokristalin selüloz

Karmelloz sodyum

Kolloidal susuz silika

Talk

Magnezyum stearat

Polyvinil alkol polietilen glikol polimeri

Polidekstroz

Kaolin

Polietilen glikol 400

Titanyum dioksit

6.2. Geçimsizlikler

12 / 12

Bulunmamaktadır.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklanmalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Kutuda, PVC/Al blisterde 20, 50 veya 100 film tablet.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller ‘Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’

‘Ambalaj

Ambalaj

Atıklarının

Kontrolü

Yönetmeliği’ne

uygun

olarak

imha

edilmelidir.

7.

RUHSAT SAHİBİ

Helba İlaç İç ve Dış San. Tic. Ltd. Şti.

Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad.

İstanbul Vizyon Park A1 Plaza No:17/1

Bahçelievler / İSTANBUL

Tel: 0212 465 09 46

Faks: 0212 465 09 47

e-mail: helba@helba.com.tr

8.

RUHSAT NUMARASI

228/24

9.

İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 31.12.2010

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

---

19-9-2018

Memantine Mylan (Mylan S.A.S.)

Memantine Mylan (Mylan S.A.S.)

Memantine Mylan (Active substance: Memantine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5972 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2660/T/12

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Memantine Accord (Accord Healthcare Limited)

Memantine Accord (Accord Healthcare Limited)

Memantine Accord (Active substance: memantine) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5421 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2766/R/10

Europe -DG Health and Food Safety