ALBAREN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ALBAREN %1 JEL 50 GR
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ALBAREN %1 JEL 50 GR
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diclofenac

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8680859340018
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-09-2015
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/5

KULLANMA TALİMATI

ALBAREN %1jel

Cilt üzerineuygulanır.

Etkinmadde:Her1 gjel 10mgdiklofenaksodyuma eşdeğer11.6mgdiklofenak

dietilamonyumiçerir.

Yardımcımaddeler:Carbopol 974P, izopropilalkol,propilenglikol,likitvazelin,

cetomacrogol1000, cetiolLC, trietanolamin,mentolesansı, lavantaesansı,deiyonizesu.

Bu ilacıkullanmayabaşlamadan önce buKULLANMATALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünküsizin içinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Dahasonratekrar okumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınızolursalütfendoktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin içinreçete edilmiştir, başkalarınavermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktoraveya hastaneyegittiğinizdedoktorunuza bu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

Bu KullanmaTalimatında:

1)ALBARENnedir ve neiçin kullanılır?

2)ALBAREN’ikullanmadanönce dikkatedilmesigerekenler

3)ALBARENnasıl kullanılır?

4)Olasıyan etkiler nelerdir?

5)ALBAREN’in saklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.ALBARENnedir ve ne içinkullanılır?

ALBAREN etkin maddeolarakdiklofenakdietilamonyumiçeren, jel formunda

birilaçtır.

ALBARENtopikal kullanılannon-steroidal antiinflamatuvarpreparatları

olarakadlandırılanbir ilaç grubuna dahildir. Yalnızca harici kullanımiçindir.

ALBAREN 50g'lık tüplerilekullanımasunulan,beyaz renkli opakhomojen

jeldir.

ALBAREN yetişkinlerde

Burkulma, ezilme, incinme gibikazalar yadasporyaralanmalarının

neden olduğu ağrı,iltihaplanmaveşişmede,

Yumuşak doku iltihaplanmalarında,

Bölgeselromatizmahastalıklarındakullanılır.

2/5

2.ALBAREN’ikullanmadanöncedikkat edilmesigerekenler

ALBAREN’i aşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ:

Eğer:

Diklofenaka veyaALBAREN’inbileşiminde bulunan yardımcımaddelerden

herhangi birinekarşı(yardımcımaddelerlistesinebakınız) alerjinizvar ise,

Asetilsalisilikasit(ağrıkesicibir ilaç)veyaibuprofengibidiğer non-steroidal

antiinflamatuvar ilaçlar ile hırıltıya da kısa nefes alma (astım atağı), sıvı

kabarcıklıderidöküntüsüyadakurdeşenveya burunakıntısıgibişikayetleriniz

oluyorsa

Hamileyseniz(özellikleson 3aylıkdönemde)kullanmayınız.

ALBAREN’i açıkyaralarayadahasar görmüş, döküntülü veekzemalıcilt

üzerine uygulamayınız.

14yaşındanküçükçocuklardave adolesanlarda kullanmayınız.

ALBAREN’iaşağıdaki durumlardaDİKKATLİKULLANINIZ:

Eğer:

Genişalanlarauygulanacaksaveyauzunsürelitedaviamacıyla kullanacaksanız

dikkatli kullanınız.

ALBARENyalnızcaharicikullanımiçindir. Ağız içineuygulamayınız.

Yutmayınız.

ALBAREN’ingözletemasındankaçınınız.Gözle temasıdurumundagözünüzü

temiz suylayıkayınız. Rahatsızlık devamedersedoktorunuzayada eczacınıza

danışınız.

ALBAREN kullandığınız süredeaşırıgüneşışığınamaruzkalmayınız.

Deri döküntülerinizinolmasıdurumunda tedavinizidurdurunuz.

ALBAREN kapatıcıolmayan bandajlarla kullanılabilir; ancakhavageçirmeyen

kapatıcıbandajlarkullanılmamalıdır.

Diklofenakiçerendiğerürünlerlebirlikte kullanmayınız.

Bu uyarılar geçmiştekiherhangibir dönemde dahiolsasizin içingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

ALBAREN’in yiyecek veiçecek ilekullanılması

ALBAREN’inuygulamayöntemiaçısındanyiyecekveiçeceklerleetkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

ALBAREN'i gebeliğiniz boyunca,özellikleüçüncüüçaylıkdönemdekesinlikle

kullanmayınız.

Tedaviniz sırasındahamile olduğunuzufark ederseniz hemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

3/5

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

ALBAREN’ikesinliklegerekliolmadıkça emzirmedönemindekullanmayınız. Doktorunuz

tarafından kullanılmasıgerekligörüldüğünde genişalanlarauygulamayınız, uzunsüreli

kullanmayınız vegöğüsüzerineuygulamayınız.

Araçve makinekullanımı

ALBAREN’inaraçvemakinekullanma yeteneğinizüzerindeetkisiyoktur.

ALBAREN’iniçeriğinde bulunan bazıyardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

ALBAREN propilen glikol içerdiğindenciltte iritasyonaneden olabilir.

Diğer ilaçlarlabirliktekullanımı

Eğerreçeteliyada reçetesiz herhangibir ilacışu anda kullanıyorsanız veyason

zamanlardakullandınız iselütfendoktorunuza veyaeczacınızabunlar hakkında bilgi

veriniz.

3.ALBAREN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulamasıklığıiçin talimatlar

Yetişkinler:

ALBAREN’i günde3-4defaderinin etkilenenbölgesineyavaşçaovmaksuretiyle

uygulayınız. Gerekliolanmiktarağrılıyeringenişliğine bağlıdır. Örneğin: 2-4 gram.

ALBAREN (kirazile cevizbüyüklüğükadar miktarda) yaklaşık olarak2.0-2.5 cmçapında

bir alanıtedavietmekiçinyeterlidir.

ALBAREN’i doktortavsiyesi haricinde kas veeklemağrılarında (incinme, burkulma,

ezilme gibi)yadatendonitte 2hafta,artritağrısında 3haftadanuzunsürelikullanmayınız.

7günkullanmanız sonucundaağrıveşişlikdurumundabir gelişmeolmazsa yadadaha

kötüyegidersedoktorunuzadanışınız.

Uygulama yoluvemetodu:

Derininağrıyan yadaşişenbölgesineyavaşçaovmaksuretiyleuygulayınız. Ovma

sırasındahafifserinletici bir etkihissedebilirsiniz. Uygulamadansonraelleriniziyıkayınız

(tedaviedilenbölgeellerinizdeğilse).

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

ALBAREN’in çocuklardave14yaşın altındakiergenlerdekullanımıönerilmemektedir.

14yaşveüzeriçocuklarda, ağrıiçin7gündenuzunsüre kullanılmasıyada semptomların

kötüleşmesidurumundadoktoradanışılmasıönerilmektedir.

4/5

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlılarda ALBAREN’inyetişkindozlarıkullanılabilir.

Özelkullanım durumları:

Özel kullanımdurumuyoktur.

Eğer ALBAREN’inetkisininçokgüçlüveyazayıf olduğunadairbir izleniminiz var ise

doktorunuz veyaeczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanızgerekenden dahafazlaALBAREN kullandıysanız:

ALBAREN’den kullanmanız gerekendenfazlasınıkullanmışsanız bir doktor veyaeczacıile

konuşunuz.

ALBAREN’i kullanmayıunutursanız:

Eğer ALBAREN’inbir dozunualmayıunutursanız,hatırladığınız anda dozualınız vebir

sonraki dozunormal kullanmazamanında alınız.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçift dozuygulamayınız.

4.Olasıyan etkilernelerdir?

Tümilaçlar gibi,ALBAREN’in içeriğinde bulunanmaddelereduyarlıolankişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerdenbiri olursaALBAREN’i kullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveya sizeenyakınhastanenin acilbölümünebaşvurunuz:

Ağız,yüz,dil veboğazdaşişme

Sıvıkabarcıklıderi döküntüsüyadakurdeşen

Hırıltıyadakısanefesalma,yada göğüstesıkışma hissi(astım)

Bunların hepsi çokciddi yanetkilerdir.Eğerbunlardanbiri sizdemevcut ise,sizin

ALBAREN’e karşıciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbimüdahaleyeveya hastaneye

yatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerden herhangibirini farkedersenizhemen doktorunuzabildirinizveya

sizeen yakın hastanenin acilbölümünebaşvurunuz:

Cilt hastalığı(iltihaplanma, ekzema)

Döküntü

Bunlarınhepsiciddiyan etkilerdir. Acil tıbbi müdahalegerekebilir.

Ciddi yanetkiler çok seyrekgörülür.

5/5

Aşağıdakilerden herhangi birini farkedersenizdoktorunuzasöyleyiniz:

Işığahassasiyet

Kaşıntı

Kızarıklık

BunlarALBAREN’inhafifyanetkileridir.

Yanetkilerinraporlanması

Kullanma talimatındayer alanveya almayanherhangi bir yanetkimeydana gelmesi

durumundahekiminiz,eczacınız veyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınız yan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakya

daO 800314 0008numaralıyan etkibildirimhattınıarayarak TürkiyeFarmakovijilans

Merkezi (TÜFAM)'nebildiriniz. Meydana gelenyan etkileri bildirerekkullanmakta

olduğunuz ilacın güvenliliği hakkındadahafazla bilgiedinilmesinekatkısağlamış

olacaksınız.

Eğerbu kullanma talimatındabahsi geçmeyenherhangibir yanetki ilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.ALBAREN’insaklanması

ALBAREN’i çocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki odasıcaklığında saklayınız.

Son kullanmatarihiyle uyumluolarakkullanınız.

Etiketinveyaambalajın üzerinde belirtilen son kullanmatarihinden sonra ALBAREN’i

kullanmayınız.

Eğerüründeve/veya ambalajındabozukluklarfarkedersenizALBAREN’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:KentfarmaİlaçA.Ş.

Kavacık Mah.Şehit AlbaySuat KaradağSok.No.:9/2 Beykoz-İstanbul

ÜretimYeri :PharmactiveİlaçSan. ve Tic.A.Ş.

KaraağaçMah.,FatihBlv.,No:32ÇOSB-Kapaklı/Tekirdağ

Bu kullanma talimatı// tarihindeonaylanmıştır.