AKNETRENT

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AKNETRENT 20 MG YUMUSAK JELATIN 30 KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AKNETRENT 20 MG YUMUSAK JELATIN 30 KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • izotretinoin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699559190045
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-12-2015
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 17

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

AKNETRENT

20 mg yumuşak jelatin kapsül

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Bir yumuşak jelatin kapsül 20 mg izotretinoin içerir.

Yardımcı maddeler:

Rafine soya yağı

214 mg

Hidrojenlenmiş soya yağı

40 mg

Kısmen hidrojenlenen soya yağı

50 mg

Yardımcı maddeler için, bkz. 6.1.

3.

FARMASÖTİK FORM

Yumuşak jelatin kapsül

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1

Terapötik endikasyonlar

AKNETRENT şiddetli akne formlarının (nodüler veya konglobat akne, veya kalıcı yara izi

bırakma riski olan akne) ve sistemik antibakteriyel ve topikal tedavi ile birlikte standart

tedavilere yanıt vermeyen aknenin tedavisinde endikedir.

4.2

Pozoloji ve uygulama şekli

Kullanıma İlişkin Uyarılar:

1.Tedaviye,

sonraki

normal

adet

döneminin

ikinci

veya

üçüncü

gününden

önce

başlanmamalıdır.

2.Tedaviye başlamadan önceki iki hafta içinde negatif gebelik testi sonucu alınmalıdır.

(Tedavi sırasında her ay gebelik testlerinin yapılması tavsiye edilir.)

3.AKNETRENT

tedavisine

başlamadan

önce,

hekim,

gebe

kalma

potansiyeli

bulunan

hastalara, alınacak önlemler, çok ağır fetal malformasyon riski ve AKNETRENT tedavisi

sırasında veya tedavi kesildikten sonraki bir ay içinde gebe kalmanın muhtemel sonuçları

hakkında sözlü ve yazılı bilgi vermelidir.

4.Aynı etkili ve kesintisiz gebelik önleyici tedbirler, araya giren süre ne kadar uzun olursa

olsun, tedavinin tekrarlandığı her sefer alınmalı ve tedaviden sonra bir ay devam etmelidir.

5.Hasta, bu önlemlere rağmen, AKNETRENT tedavisi sırasında veya tedavi bırakıldıktan

sonraki bir ay içinde gebe kaldığı takdirde, fetusta ağır bir malformasyonun görülme riski

çok yüksektir (örneğin, eksensefali).

2 / 17

Standart doz

AKNETRENT, sistemik retinoid kullanımı konusunda deneyimli ve izotretinoin tedavisi ile

ilişkili teratojenite riskini bilen hekimlerce reçete edilmelidir. Hem kadın hem de erkek

hastalara kullanma talimatının bir kopyası verilmelidir (Bkz. 4.4 Özel kullanım uyarıları ve

önlemleri).

AKNETRENT’e

verilen

terapötik

yanıt

advers

etkiler

doza

bağlıdır

hastalarda

değişkenlik gösterir. Bu durum tedavi sırasında her hasta için ayrı doz ayarlamasını gerektirir.

AKNETRENT tedavisine günde 0.5 mg/kg’lık dozla başlanmalıdır. Çoğu hasta için doz

günde 0.5-1.0 mg/kg arasında değişir. Çok şiddetli hastalığı olan veya vücudunda akne olan

hastalarda 2.0 mg/kg’a varan yüksek dozlar gerekebilir.

Kapsüller yemeklerle birlikte günde bir veya iki kez alınmalıdır.

Tedavide 120-150 mg/kg’lık kümülatif tedavi dozunun remisyon oranlarını artırdığı ve relapsı

önlediği gösterilmiştir. Dolayısıyla her hastada tedavi süresi günlük doza göre değişir. 16-24

haftalık tedaviyle akne tamamen remisyona sokulabilir. Önerilen doza şiddetli intolerans

gösteren hastalarda, tedaviye daha düşük dozla uzun süre devam edilebilir.

Hastaların çoğunda tek bir tedavi dönemi sonunda akne tamamen temizlenebilir. Kesin relaps

durumunda, AKNETRENT tedavisinde önceki günlük dozun ve kümülatif tedavi dozunun

aynısı uygulanmalıdır. Akne, tedavi kesildikten sonraki 8 hafta boyunca gelişebileceği için,

tedaviye bu süre bitmeden yeniden başlanmamalıdır.

İntoleransı olan hastalar

Önerilen doza ciddi derecede intoleransı olan hastalarda, daha uzun tedavi süresi gerekeceği

ve daha yüksek relaps riski olacağı göz önünde bulundurularak, tedaviye daha düşük dozlarla

devam edilebilir. Bu hastalarda mümkün olan maksimum etkililiğe ulaşmak için tolere

edilebilen en yüksek dozda tedaviye devam edilmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek yetmezliği:

Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda, tedaviye düşük dozla (10 mg/gün) başlanmalıdır.

Sonrasında

doz,

mg/kg/gün’e

veya

hastanın

dayanabileceği

maksimum

doza

kadar

arttırılmalıdır (Bkz. 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliğinde kullanımı kontrendikedir.

Pediyatrik popülasyon

12 yaşından küçük çocuklarda kontrendikedir. 12 yaşından büyük çocuklarda doz ayarlaması

gerekli değildir.

3 / 17

Geriyatrik popülasyon:

Doz ayarlaması gerekli değildir.

4.3

Kontrendikasyonlar

AKNETRENT aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadın hastalarda

Kadın hasta tüm korunma koşullarına uymadığında gebe kalma potansiyeli bulunan kadın

hastalarda (Bkz. 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri)

Hamile veya emziren kadınlarda

AKNETRENT hamile veya emziren kadın hastalarda kontrendikedir (Bkz. 4.6 Gebelik ve

laktasyon).

Tetrasiklinler

Tetrasiklinlerle birlikte tedavi gören hastalarda (Bkz. 4.4 Özel kullanım uyarıları ve

önlemleri).

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer yetmezliği (Bkz. 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

A hipervitaminozisi

Daha önceden A hipervitaminozisi olan hastalar (Bkz. 4.8 İstenmeyen etkiler).

Yükselmiş kan lipid değerleri

Aşırı düzeyde yükselmiş kan lipid değerleri olan hastalar (Bkz. 4.4 Özel kullanım uyarıları

ve önlemleri).

Aşırı duyarlılık

AKNETRENT, izotretinoine veya ilacın içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine

karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir. AKNETRENT, soya yağı, kısmen

hidrojene olmuş soya yağı ve hidrojene soya yağı içerir. Bu nedenle, AKNETRENT

soyaya alerjisi olanlarda kontrendikedir.

4.4

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

AKNETRENT TERATOJENİKTİR.

Kısa süreli olsa dahi, AKNETRENT’in herhangi bir miktar kullanımı sırasında gebelik

meydana gelirse, yüksek düzeyde sakat çocuk doğurma riski bulunmaktadır. İlaca maruz

kalan tüm fetuslar potansiyel olarak etkilenebilir.

AKNETRENT, korunma koşullarının tümü sağlanmadığı sürece, gebe kalma potansiyeli

bulunan kadın hastalarda kontrendikedir.

4 / 17

Gebeliği önleme ile ilgili bilgiler, hastalara hem sözlü hem de yazılı olarak verilmelidir.

Gebeliğin önlenmesi

Kadın hasta aşağıdakilerden emin olmalıdır:

Hasta teratojenik riski anlamalıdır.

Hasta ilacın kullanımına yönelik uyarıları anlayabilecek ve uygulayabilecek durumda

olmalıdır.

Hasta doktor tarafından AKNETRENT tedavisi sırasında ve tedavi bitimini izleyen 1 ay

boyunca gebe kalmanın tehlikeleri konusunda bilgilendirilmiş olmalıdır.

Hasta AKNETRENT tedavisine başlamadan bir ay evvel, tedavi sırasında ve tedavi

kesildikten sonraki bir ay boyunca gebelikle ilgili önlemleri aralıksız uyguluyor olmasının

gerekliliğini anlamış ve kabul etmiş olmalıdır. Bariyer yöntemi dahil, en az 1, ve tercihen 2,

komplementer kontraseptif önlem kullanılmalıdır.

Tedaviye başlamadan iki hafta evvel hastadan negatif gebelik testi alınmış olmalıdır.

Hasta, tedavi süresince ve tedavinin kesilmesini takiben 5 hafta boyunca hamilelik testi

yaptıracağını kabul etmelidir.

Hasta, AKNETRENT tedavisine bir sonraki normal menstrüel dönemin ikinci veya

üçüncü gününde başlamalıdır.

Hasta, kontraseptif önlemlerin başarısızlığına karşı uyarılmış olmalıdır.

Hasta, aylık sıkı takip gerekliliğini anlamalıdır.

Hasta, hamileliğin potansiyel sonuçları ve hamilelik riski olduğunda hekime derhal

danışmasının gerektiğini anlamış ve konu hakkında bilgilendirilmiş olmalıdır.

Hasta,

amenore

olduğunda

bile,

etkili

kontrasepsiyon

hakkındaki

tüm

tavsiyelere

uymalıdır.

Hasta, relaps durumunda AKNETRENT tedavisinden bir ay evvel, tedavi sırasında ve

tedaviden

sonraki

süresince

aynı

kesintisiz

etkili

kontraseptif

önlemleri

uygulamalıdır ve uyulması gereken aynı gebeliği önleyici değerlendirmeleri izlemelidir.

Hasta, uyarıları tamamen anlamalıdır ve kendisine anlatıldığı gibi uygulanabilir gebeliği

önleyici tedbirlere uyacağına dair istekli olduğunu kabul etmelidir.

Hasta, zorunlu kontraseptif önlemleri kullanmalıdır ve bu önlemlere uyabilme konusunda

bilinçli olmalıdır.

Reçete eden hekim, herhangi bir gebelik riski olmadığını gösteren zorlayıcı sebepleri göz

önünde bulundurmadığı sürece, belirtilen koşullar halihazırda cinsel aktivitesi olmayan kadın

hastalar

için

ayrıca

geçerlidir.

Kısırlık

geçmişi

sebebiyle

normalde

kontrasepsiyon

uygulamayan kadın hastalar (histerektomi durumu dışında) veya cinsel aktivite yokluğu

olduğunu iddia edenler dahil, kadın hastalara AKNETRENT kullanırken yukarıda belirtilen

talimatları

takip

ederek

etkili

kontraseptif

önlemleri

kullanmaları

konusunda

tavsiye

verilmelidir.

5 / 17

Reçete eden hekim aşağıdakilerden emin olmalıdır:

Hastanın, şiddetli akne formlarına (nodüler veya konglobat akne, veya kalıcı iz bırakma

riskindeki akne) ve sistemik antibakteriyel ve topikal tedavi ile birlikte standart tedavilere

yanıt vermeyen akneye sahip olduğundan.

Tedavi öncesinde, süresince ve tedavinin kesilmesini takiben 5 hafta boyunca negatif

gebelik testi alındığından. Gebelik testinin gün ve sonuçlarının belgelendiğinden.

Hastanın, bariyer yöntemi dahil, en az 1 ve tercihen 2 etkili kontrasepsiyon yöntemini,

tedaviye başlamadan en az bir ay önce kullanmış olduğundan ve tedavi sırasında ve

tedavinin kesilmesinden sonraki en az 1 ay suresince etkili kontrasepsiyon kullanmaya

devam ediyor olduğundan.

Hastanın, yeterli derecede anladığının teyidi dahil, yukarıda listelenen gebeliği önleyici

koşullara uygun olduğundan.

Hastanın, sözü edilen koşulları kabul ettiğinden.

AKNETRENT tedavisi sırasında veya sonraki bir ay içerisinde bu önlemlere rağmen gebe

kalındığında, fetusta çok ciddi malformasyon riski büyüktür (özellikle merkezi sinir sistemi,

kalp ve büyük kan damarları etkilenir). Ayrıca spontan düşük riski de fazladır. Eğer gebelik

oluşursa, hekim ve hasta gebeliğe devamın uygunluğunu konuşmalıdır.

Kontrasepsiyon

Bayan hastalara, gebeliğin önlenmesi hakkında kapsamlı bilgi verilmelidir ve eğer etkili

kontrasepsiyon kullanmıyorlarsa onlara kontraseptif tavsiye verilmelidir.

Minimum gereklilik olarak, potansiyel gebelik riski altında olan bayan hastalar en az bir

etkili kontrasepsiyon yöntemi kullanmak zorundadır. Tercihen hasta bariyer yöntemi

dahil kontrasepsiyonun iki tamamlayıcı formunu kullanmalıdır. Amenore hastalar dahil,

kontrasepsiyona tedavinin kesilmesini takiben en az 1 ay boyunca devam edilmelidir.

Gebelik testi

Lokal deneyimlere göre, medikal olarak desteklenmiş minimum 25 MIU/ml hassaslıktaki

gebelik

testlerinin,

menstrüel

dönemin

gününde

şekilde

uygulanması

önerilmektedir:

Tedavi öncesinde:

Kontrasepsiyona

başlamadan

evvel

gebelik

riskini

dışı

bırakmak

amacıyla,

başlangıçta

gebelik

testi

uygulanması

önerilmektedir.

Testin

gün

sonuçları

kaydedilmelidir. Düzenli adet görmeyen hastalarda, bu gebelik testinin zamanlaması

hastanın cinsel aktivitesini yansıtmalıdır ve hastanın son korunmasız cinsel ilişkisinden

yaklaşık 3 hafta sonra yapılmalıdır. Reçete eden hekim hastayı kontrasepsiyon konusunda

bilgilendirmelidir.

Gebelik

testi,

görüşme

sırasında

veya

hekim

ziyaretinin

gün

öncesinde

gerçekleştirilmelidir ve en az 1 ay boyunca hasta etkili kontrasepsiyon kullanana kadar

AKNETRENT kullanımı ertelenmelidir. Bu test, AKNETRENT ile tedaviye başladığında

hastanın hamile olmadığını garanti etmektedir.

6 / 17

Takip ziyaretleri:

Takip

ziyaretlerinin

zamanı

günlük

aralıklar

ayarlanmalıdır.

Aylık

olarak

tekrarlanan gebelik testlerine ihtiyaç, hastanın cinsel aktivitesi ve son menstrüel geçmişi

(anormal

adet,

kaçırılan

periyod

amenore)

göz

önünde

bulundurularak,

lokal

deneyimlere göre belirlenmelidir. Belirtildiğinde, takip eden gebelik testi hekim ziyaret

gününde veya ziyaretin 3 gün öncesinde gerçekleştirilmelidir.

Tedavi bitimi:

Tedavi bittikten 5 hafta sonra, herhangi bir hamilelik şüphesine yer vermemek amacıyla,

kadın hastalar son bir gebelik testi uygulamalıdır.

Erkek hastalar

Mevcut veriler, AKNETRENT alan hastaların semen ve seminal sıvısından gelen maternal

maruziyet seviyesinin, AKNETRENT’in teratojenik etkileri ile ilişkilendirmeye yetmediğini

göstermektedir.

Erkek

hastalara,

ilaçlarını

kimseyle,

özellikle

kadınlarla,

paylaşmamaları

konusu

hatırlatılmalıdır.

Ek önlemler

Mikrodozdaki

progestron

preparatlar

(minihaplar),

AKNETRENT

tedavisi

sırasında

gebelikten korunmak için yeterli olmayabilir.

Hastalara,

ilacı

başkalarına

vermemeleri

kullanılmamış

kapsülleri

tedavi

sonunda

eczacılarına geri vermeleri konusunda yol gösterilmelidir.

AKNETRENT tedavisi sırasında ve tedavinin bitimini izleyen 1 aylık dönem içerisinde,

kazaen maruziyeti ve hamile kan alıcısının fetusuna potansiyel riski önlemek amacıyla

hastaların kan bağışında bulunmaları engellenmelidir.

Psikiyatrik bozukluklar

AKNETRENT

tedavisi

gören

hastalarda

depresyon,

agresif

suç

işlemeye

yönelik

davranışlarda artış, psikotik semptomlar ve nadiren intihar girişimleri ve intihar bildirilmiştir.

olaylar

için,

nedensel

ilişki

bağlantısı

bulunamamıştır.

Depresyon

geçmişi

olan

hastalara özel ilgi gösterilmeli ve bütün hastalar, depresyon belirtileri açısından izlenmeli ve

gerekiyorsa uygun bir tedavi için yönlendirilmelidirler. Ancak, AKNETRENT’in kesilmesi

semptomları hafifletmeyebilir ve bu nedenle ileri psikiyatrik veya psikolojik değerlendirme

yapılması gerekebilir.

Deri ve subkütanöz doku bozuklukları

Aknenin akut şiddetlenmesi bazen ilk periyod süresince görülür ancak devam eden tedavi ile

hafifler, bu süre genellikle 7-10 gündür ve doz ayarlaması gerektirmez.

7 / 17

Kuvvetli güneş ışığına veya UV ışınlarına maruziyet önlenmelidir. Gerekli olduğunda, yüksek

koruma faktörlü (en az 15 koruma faktörü) bir güneşten korunma ürünü kullanılmalıdır.

Atipik bölgelerde hipertrofik kalıcı yara izi ve daha nadiren tedavi bölgelerinde hiper-veya

hipo pigmentasyon riski taşıdıklarından agresif kimyasal dermabrazyon ve kütanöz lazer

tedavisi,

AKNETRENT

tedavisi

sırasında

tedaviden

sonraki

süresince

kullanılmamalıdır. Jelli epilasyon, epidermal striping, yara izi veya dermatit riski taşıması

nedeniyle

AKNETRENT

tedavisi

sırasında

tedaviden

sonra

süreyle

kullanılmamalıdır.

Lokal tahriş artabileceğinden, AKNETRENT’in topikal keratolitik veya eksfolyatif akne

karşıtı ajanlarla birlikte kullanılması engellenmelidir.

AKNETRENT ciltte ve dudaklarda kuruluğa sebep olduğundan, hastalara tedavinin başından

itibaren

cildi

nemlendirici

merhem

veya

krem

dudak

kremi

kullanmaları

tavsiye

edilmelidir.

Pazarlama sonrasında elde edilmiş ve AKNETRENT kullanımı ile ilişkilendirilen ciddi cilt

reaksiyonları

(Eritema

Multiforme,

Stevens-Johnson

Sendromu

Toksik

Epidermal

Nekroliz) raporları bulunmaktadır. Bu olaylar ciddi olabilir ve hastaneye yatış, sakatlık, hayatı

tehdit edici olaylar veya ölümle sonuçlanabilir. Hastalar, şiddetli cilt reaksiyonları için

yakından

takip

edilmeli

gerekirse

AKNETRENT

tedavisinin

sonlandırılması

düşünülmelidir.

Göz bozuklukları

Kuru göz, korneada bulanıklık, azalan gece görüşü, keratit, blefarit ve konjunktivit genellikle

tedavinin kesilmesini takiben geçmiştir. Kuru gözlere, yağlı göz merhemi uygulaması veya

gözyaşı yedekleme tedavisinin uygulanması ile yardım edilebilir. Kuru gözlü hastalar keratit

oluşma olasılığına karşı izlenmelidir. Görme bozuklukları yaşayan hastalar, göz doktoruna

yönlendirilmeli ve AKNETRENT’in kesilmesi düşünülmelidir. Tedavi süresince, hastanın

gözlük takmasına neden olabilen, kontak lens intoleransı meydana gelebilir.

AKNETRENT tedavisi sırasında azalan gece görüşü meydana gelmiştir ve çok nadiren

tedavinin

kesilmesini

takiben

devam

edebilmiştir

(Bkz.

İstenmeyen

etkiler).

Bazı

hastalarda bu durumun başlaması ani olduğundan, hastalar bu potansiyel problem hakkında

bilgilendirilmeli ve gece araç sürerken veya herhangi bir aracı kullanırken dikkatli olmaları

konusunda uyarılmalıdırlar. Görme problemleri dikkatle izlenmelidir.

Kas-iskelet ve eklem dokusu bozuklukları

Miyalji, artralji ve artan serum kreatin fosfokinaz oluşabilir ve etkin egzersize azalmış

tolerans ile ilişkilendirilebilir (Bkz. 4.8 İstenmeyen etkiler).

8 / 17

Keratinizasyon

bozukluklarının

tedavisi

için

birkaç

yıl

boyunca

yüksek

alımının

sonrasında prematüre epifizeal klozür, hiperostoz, tendon ve ligamenlerin kalsifikasyonu

dahil kemik değişiklikleri meydana gelmiştir. Bu hastalarda, doz seviyeleri, tedavi süresi ve

toplam kümilatif doz genellikle akne tedavisi için önerilen dozun çok çok üstünde olmuştur.

Bu nedenle, her bir hastada yarar/zarar oranının dikkatli bir değerlendirmesi yapılmalıdır.

Selim intrakraniyal hipertansiyon

AKNETRENT

kullanımı

birkaç

(psödotümör

serebri)

selim

intrakraniyal

hipertansiyon

vakasıyla

ilişkili

olmuştur,

bunların

bazılarında

tetrasiklinlerle

birlikte

kullanım

söz

konusudur (Bkz. 4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri). Selim

intrakraniyal hipertansiyonun işaret ve belirtileri, baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma, görme

sıkıntısı ve papila ödemini içermektedir. Selim intrakraniyal hipertansiyon gelişen hastalar,

AKNETRENT’i

hemen

kesmelidir.

nedenle,

tetrasiklinlerle

birlikte

tedaviden

kaçınılmalıdır.

Hepatobiliyer bozukluklar

Daha sıkı bir inceleme klinik olarak belirtilmedikçe, karaciğer fonksiyonu veya enzimleri,

tedaviden önce ve tedavi başladıktan 1 ay sonra ve takiben 3 aylık aralıklarla incelenmelidir.

Karaciğer transaminazlarında geçici ve geri dönüşümlü artışlar bildirilmiştir. Çoğu vakada bu

değişiklikler

normal

aralık

dahilinde

kalmıştır

değerler

tedavi

sırasında

başlangıç

seviyelerine dönmüştür. Ancak, transaminaz seviyeleri normal seviyeleri aştığında, dozun

azaltılması veya tedavinin kesilmesi gerekebilir.

Renal yetmezlik

Şiddetli

renal

yetmezlik

renal

bozukluk,

izotretinoinin

farmakokinetiklerini

etkilememektedir. Bu nedenle, AKNETRENT renal yetmezliği olan hastalara verilebilir.

Ancak, hastaların tedaviye düşük doz ile başlaması ve dozun tolere edilebilen maksimum

dozlara

titrasyonu

tavsiye

edilmektedir

(Bkz.

Pozoloji

uygulama

şekli;

Özel

popülasyonlara ilişkin ek bilgiler).

Lipid metabolizması

Daha sıkı bir inceleme klinik olarak belirtilmedikçe, serum lipid (açlık) değeri, tedavi

başladıktan 1 ay sonra ve takiben 3 aylık aralıklarla ayrıca kontrol edilmelidir. Serum lipid

değerleri, dozun azaltılması ve tedavinin kesilmesi ile genellikle normale döner. Serum

lipidlerdeki değişiklikler ayrıca perhiz kurallarının ölçülerine olan cevapla çözümlenebilir.

Yaşamsal önem taşıyan bir akut pankreatitin 800 mg/dl veya 9 mmol/l’nin üzerinde artan

serum trigliserid düzeyleri ile ilişkili olduğu bilinen bir gerçektir, dolayısıyla serum trigliserid

düzeylerindeki klinik olarak anlamlı yükselmelerin kontrol edilmesi tavsiye edilmektedir

(Bkz. 4.8 İstenmeyen etkiler). Bu sebepten, eğer kontrol edilemeyen hipertrigliseridemi veya

pankreatit belirtileri gelişirse AKNETRENT kesilmelidir.

Gastrointestinal bozukluklar

AKNETRENT, daha önceden bağırsak bozukluğu geçmişi olmayan hastalarda enflamatuvar

9 / 17

bağırsak hastalığı (bölgesel ileit dahil) ile ilişkilendirilmektedir. Bazı vakalarda bu durumun

AKNETRENT

tedavisi

kesildikten

sonra

devam

ettiği

görülmüştür.

Şiddetli

diyare

(hemorajik), karın ağrısı, rektal kanama yaşayan hastalar, AKNETRENT’i hemen kesmelidir.

Alerjik reaksiyonlar

Sadece önceki topikal retinoid maruziyeti sonrasında, nadiren anafilaktik reaksiyonlar rapor

edilmiştir. Seyrek olarak alerjik kütanöz reaksiyonları bildirilmiştir. Çoğu zaman kol ve

bacaklar ve ekstrakütanöz bölümlerin purpurası (çürükler ve kırmızı lekeler) ile şiddetli

alerjik vaskülit vakaları bildirilmiştir. Şiddetli alerjik reaksiyonlar, tedavinin kesilmesini ve

dikkatli izlemeyi gerektirebilir.

Yüksek riskli hastalar

AKNETRENT tedavisi gören yüksek riskli hastalarda (diyabet, aşırı şişmanlık, alkolizm veya

lipid metabolizması bozuklukları olanlar) serum lipid ve/veya kan glukoz değerlerinin sık

aralıklarla kontrol edilmesi gerekebilir.

Diyabeti olduğu bilinen veya diyabetten şüphelenilen hastalarda kan glukoz düzeylerinin sık

aralıklarla kontrolü önerilir. Nedensel bir ilişki olmasa da, AKNETRENT tedavisi sırasında

açlık kan şekerlerinin yükseldiği bildirilmiştir ve yeni diyabet olguları teşhis edilmiştir.

AKNETRENT ile tedavi edilmiş kadın ve erkek hastalar, tedavi sırasında ve tedavinin

bitiminden sonraki bir ay içerisinde kan bağışı yapamazlar.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Pediyatrik popülasyon

AKNETRENT kullanımı sırasında pediatrik hastalarda sırt ağrılarında artış (%29) ve artralji

(%22) görülmüştür. AKNETRENT’in 12 yaşından küçük pediyatrik hastalarda kullanımı

çalışılmamıştır.

4.5

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

AKNETRENT

vitamininin

aynı

anda

kullanılmaması

gerekir

çünkü

hipervitaminozisini yoğunlaştırabilir.

Ender vakalarda, bazıları tetrasiklinlerin birlikte kullanımı dahilinde olan, selim intrakranial

hipertansiyona

bağlı

“psödotümör

serebri”

bildirilmiştir.

Dolayısıyla

tetrasiklinlerle

destekleyici

tedaviden

kaçınılmalıdır.

(Bkz.

Özel

kullanım

uyarıları

önlemleri).

İzotretinoin ile etkileşim sonucu mikro dozdaki progestron preparatlarının etkisi azalmaktadır.

Bu nedenle, mikro dozdaki progestron preparatları veya küçük dozdaki ilaçlar (minipill)

kullanılmamalıdır. Sistemik kortikosteroidlerin osteoporoza neden oldukları bilinmektedir.

İzotretinoinin sistemik kortikosteroidlerle birlikte kullanımda kemik kaybında artışa yol açıp

açmadığına

dair

çalışma

bulunmamaktadır.

yüzden

birlikte

kullanımda

dikkatli

olunmalıdır.

10 / 17

Lokal tahrişi artabileceğinden, AKNETRENT’in topikal keratolitik veya eksfolyatif akne

karşıtı ajanlarla birlikte kullanılması engellenmelidir.

4.6

Gebelik ve laktasyon

Gebelik, AKNETRENT ile tedavide mutlak kontrendikasyondur. Eğer bu uyarılara

rağmen, AKNETRENT ile tedavi sırasında veya takip eden 1 ay içerisinde gebelik

meydana gelirse, fetusun çok şiddetli ve ciddi malformasyon riski bulunmaktadır.

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: X

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Kısırlık geçmişi nedeniyle normalde kontraseptif önlem almayan kadın hastalar dahil tüm

kadınlara aşağıdaki önerilere göre AKNETRENT tedavisi sırasında bu tip önlemler alması

uyarısında bulunulmalıdır.

Gebelik dönemi

AKNETRENT tedavisiyle ilişkili olarak önemli fetal malformasyonlar bildirilmiştir: Merkezi

sinir

sistemi

anormallikleri

(Hidrosefali,

serebellar

malformasyonlar/

anormallikler,

mikrosefali), yüzde dismorfi, yarık dudak, dış kulakta anormallikler (dış kulak yokluğu, dış

işitme

kanallarının

küçük

olması

veya

yokluğu),

göz

anormallikleri

(mikroftalmi),

kardiyovasküler anormallikler (fallot tetralojisi, büyük damarların transpozisyonu, septal

defekt

gibi

konotrunkal

malformasyonlar),

timus

bezi

anormallikleri

paratiroid

bezi

anormallikleri. Ayrıca spontan düşük riski de büyüktür. AKNETRENT ile tedavi edilen bayan

hastada gebelik meydana gelirse, tedavi durdurulmalı ve hasta değerlendirme ve tavsiye için

teratolojide uzman veya deneyimli bir hekime yönlendirilmelidir.

Laktasyon dönemi

AKNETRENT yüksek derecede lipofilik olduğundan ilacın anne sütüne geçme olasılığı

fazladır. Advers etki potansiyeli taşıdığından emziren annelerde AKNETRENT kullanımı

kontrendikedir.

Üreme yeteneği (fertilite)

AKNETRENT tedavisi sırasında veya sonraki bir ay içersinde bu önlemlere rağmen gebe

kalındığında, fetusta çok ciddi malformasyon olma riski büyüktür (özellikle merkezi sinir

sistemi, kalp ve büyük kan damarları etkilenir). Ayrıca spontan düşük riski de büyüktür.

4.7

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

AKNETRENT tedavisi sırasında ve tedavi kesildikten sonra gece görüşünde azalma olmuştur.

Bazı hastalarda bu durumun başlaması ani olduğundan, hastalar bu potansiyel problem

hakkında bilgilendirilmeli ve gece araç sürerken veya herhangi bir aracı kullanırken dikkatli

olmaları konusunda uyarılmalıdırlar (Bkz. 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

11 / 17

4.8

İstenmeyen etkiler

AKNETRENT kullanımı ile ilişkilendirilen yan etkilerin bazıları doz orantılıdır. Önerilen

dozlarda zarar/yarar oranı hastalığın şiddeti göz önüne alındığında genelde kabul edilebilir

düzeydedir. Yan etkiler, doz değiştirildikten veya tedavi kesildikten sonra genellikle geri

dönüşlüdür, ancak bazıları tedavi durdurulduktan sonra da devam edebilir.

Aşağıda listelenen advers reaksiyonlar, AKNETRENT inceleme çalışmalarından elde edilen

deneyimleri ve pazarlama sonrası deneyimlerini yansıtmaktadır. Bu olayların bazılarının

AKNETRENT tedavisiyle ilişkisi bilinmemektedir. AKNETRENT alan hastalardaki

etkilerin ve advers reaksiyonların çoğu, çok yüksek dozda A vitamini alan hastalarda tarif

edilenler (cilt ve mukoz dokularının kuruluğu, örneğin dudaklar, nazal yollar ve gözler) ile

benzerdir.

Aşağıdaki semptomlar AKNETRENT’in en sık bildirilen istenmeyen yan etkileridir: Deride

kuruma, mukozalarda kuruma örneğin dudaklar, şilit, burun mukozası (epistaksis), farinks

(ses kısıklığı), gözler (konjunktivit, geri dönüşümlü kornea opaklığı ve kontakt lenslere

intolerans).

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek

(≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle

tahmin edilemiyor).

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar:

Çok seyrek

Gram pozitif mikroorganizmalara

Staphylococcus aureus

) bağlı lokal veya

sistemik enfeksiyonlar.

Kan ve Lenf sistemi hastalıkları:

Çok yaygın

Yaygın

Çok seyrek

Anemi, kırmızı kan hücresi parametrelerinde

bozukluk (kırmızı kan hücrelerinin sayısında

azalma ve hematokrit, sedimentasyon oranının

yükselmesi gibi), platelette artma veya

platelet sayısnda (trombositopeni) azalma

Beyaz kan hücre sayısında azalma,

Nötropeni,

Lenfadenopati

Bağışıklık sistemi hastalıkları:

Seyrek

Alerjik deri reaksiyonu, anafilaktik

reaksiyonlar, sistemik aşırı duyarlılık

Metabolizma ve beslenme hastalıkları:

Çok seyrek

Diabetes mellitus, hiperürisemi.

12 / 17

Psikiyatrik hastalıklar:

Seyrek

Çok seyrek

Depresyon, şiddetli depresyon, agresif

davranışlarda artış, anksiyete, davranış

değişiklikleri

Davranış bozuklukları, intihar girişimi, intihar

Sinir sistemi hastalıkları:

Yaygın

Çok seyrek

Baş ağrısı

İntrakranial

basınç

artışı

(psödotümör),

nöbetler, bitkinlik, baş dönmesi

Göz hastalıkları:

Çok yaygın

Çok seyrek

Blefarit, konjunktivit, göz kuruluğu, göz

iritasyonu

Bulanık görme, lentiküler katarakt, nadiren

renk görüşünde sıkıntı, kontak lens

intoleransı, kornea opaklığı, karanlığa uyum

bozuklukları (gece görüşünün azalması),

keratit, selim intrakraniyal hipertansiyon

belirtisi olarak papila ödemi, fotofobi,

fotoalerjik reaksiyonlar.

Kulak ve iç kulak hastalıkları:

Çok seyrek

Belli frekansları duyma bozukluğu.

Vasküler hastalıklar:

Çok seyrek

Vaskülit (Örneğin; Wegener granülomatozu,

alerjik vaskülit),

Solunum sistemi hastalıkları

Yaygın

Çok seyrek

Epistaksis, nazal kuruluk, nazofarenjit

Bronkospazm (özellikle astım hastalarında),

ses kısıklığı

Gastrointestinal hastalıklar:

Çok seyrek

Sıklığı bilinmeyen

Kolit, ileit gibi enflamatuvar barsak hastalığı,

boğaz kuruluğu, hemoraji, şiddetli diyare,

bulantı, pankreatit (bkz Bölüm 4.4)

Özofajit ve özofajiyal ülserasyon, diş eti

kanaması ve enflamasyonu,

Hepato-bilier hastalıkları:

Çok yaygın

Çok seyrek

Transaminaz değerlerinde artış (bkz. Bölüm

4.4)

Hepatit

Deri ve deri altı doku hastalıkları:

Çok yaygın

Şilit, dermatit, ciltte kuruluk, pruritus, deri

frajilitesi

13 / 17

Seyrek

Çok seyrek

Sıklığı bilinmeyen

Geri dönüşlü olarak saç dökülmesi

Akne fulminans, akne alevlenmesi, eritem

(yüzde), ekzantem, saç bozuklukları,

hirşutizm, tırnak distrofisi, paronişi,

fotosensitivite, piyojenik granülom,

hiperpigmentasyon, terleme

Eritema multiforme, Stevens- Johnson

sendromu ve toksik epidermal nekroliz

Kas- iskelet bozuklukları, bağ doku ve

kemik hastalıkları:

Çok yaygın

Çok seyrek

Sıklığı bilinmeyen

Artralji (eklem ağrısı), miyalji (kas ağrısı), sırt

ağrısı.

Artrit, ligament ve tendonların kalsifikasyonu

ve diğer kemik değişiklikleri, epifiz, erken

füzyon, hiperostozis, azalan kemik

yoğunluğu, tendinit

Rabdomiyoliz

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları:

Çok seyrek

Glomerülonefrit.

Üreme Sistemi ve meme hastalıkları:

Sıklığı bilinmeyen

Erektil disfonksiyon ve azalmış libidoyu

içeren seksüel bozukluk

Genel

bozukluklar

ve

uygulama

bölgesine ilişkin hastalıklar:

Çok seyrek

Granüllü doku oluşumunda artış, keyifsizlik.

Araştırmalar:

Çok yaygın

Yaygın

Çok seyrek

Serum trigliserid düzeyinde artış, HDL’de

azalma

Kolesterol düzeyinde artış, kan glikozunda

artış, hematüri ve proteinüri

Serum kreatin fosfokinaz değerinde artış

Şüpheli advers reaksiyonlann raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr;e-posta:

tufam@titck.gov.tr; tel:0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

14 / 17

4.9

Doz aşımı ve tedavisi

İzotretinoin, A vitamini türevidir. İzotretinoinin akut toksisitesi düşük olsa da, aşırı doz

vakalarında A hipervitaminozu belirtileri görülebilir. Akut A vitamini toksisitesinin belirtileri,

şiddetli

baş

ağrısı,

mide

bulantısı

veya

kusma,

bitkinlik,

hırçınlık

kaşıntıyı

içerir.

İzotretinoinin kazara veya kasıtlı doz aşımı belirtileri benzer olacaktır. Bu belirtilerin geri

dönüşümlü olması ve tedavi gerektirmeden hafiflemesi beklenir. Aşırı dozdan sonraki ilk

saatlerde midenin boşaltılması endikedir.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: Sistemik akne tedavisi için retinoid

ATC kodu: D10BA01

Etki mekanizması

AKNETRENT’in etken maddesi olan izotretinoin, all-trans pozisyonda olan retinoik asidin

(tretinoin) bir stereoizomeridir. İzotretinoinin kesin etki mekanizmasının ayrıntıları henüz

bilinmemektedir

ancak

şiddetli

aknenin

klinik

tablosunda

gözlenen

iyileşme,

yağ

bezi

aktivitesinin baskılanması ve histolojik olarak yağ bezlerinde görülen küçülmeyle ilişkilidir.

Ayrıca izotretinoinin dermal antienflamatuvar etkisi de kanıtlanmıştır.

Etkililik/Klinik çalışmalar

Pilosebase ünitenin epitel örtüsünün hiperkornifikasyonu kornisitlerin kanala dökülmesine,

kanalın keratin ve sebum ile tıkanmasına yol açar. Bunu komedon oluşumu ve sonuç olarak

da enflamatuvar lezyon takip eder. İzotretinoin sebositlerin proliferasyonunu baskılar; aknede

düzenli farklılaşma programını yeniden düzenleyici bir etki gösterdiği gözükmektedir.

Sebum,

propionibacterium acnes

’in büyümesi için majör substrattır, dolayısıyla azalmış

sebum üretimi kanalın bakteriyel kolonizasyonunu baskılar.

5.2

Farmakokinetik özellikler

İzotretinoin ve onun metabolitlerinin kinetiği lineer olduğundan tedavi sırasındaki plazma

konsantrasyonları tek doz verilerinden elde edilebilir. Bu özellik karaciğerde ilaç metabolize

eden enzimlerin aktivitesinin izotretinoin ile indüklenmediğini de kanıtlar.

Emilim:

İzotretinoinin gastrointestinal sistemden emilimi değişkendir; mutlak biyoyararlanımı henüz

bilinmemektedir çünkü bu bileşik insanlarda intravenöz preparasyon olarak kullanıma uygun

değildir.

Bununla

beraber

köpeklerde

yapılan

çalışmaların

genelleştirilmesi

sistemik

biyoyararlanımın

oldukça

düşük

değişken

düzeyde

olduğunu

göstermektedir.

Akne

hastalarında aç hastaya günde 80 mg izotretinoin verildikten 2-4 saat sonra kanda sağlanan

kararlı durumda maksimum konsantrasyonun (C

maks

) 310 ng/ml olduğu saptandı (aralık: 188-

473 ng/ml). İzotretinoinin eritrositlere girişi zayıf olduğundan plazmadaki konsantrasyonları

kandaki

konsantrasyonlarından

yaklaşık

daha

yüksektir.

İzotretinoin

besinlerle

alındığında biyoyararlanımı açlığa kıyasla iki kat daha fazladır.

15 / 17

Dağılım:

İzotretinoin plazma proteinlerine ve özellikle de albümine bağlanır (≥ %99.9); dolayısıyla

serbest izotretinoin (=farmakolojik açıdan aktif) oranı çok geniş bir terapötik konsantrasyon

aralığında %0.1’den düşüktür.

İzotretinoinin

insanlardaki

dağılım

hacmi

saptanamamıştır

çünkü

bileşik

insanlarda

intravenöz preparasyon olarak kullanıma uygun değildir.

Günde iki kere 40 mg ile tedavi edilen şiddetli aknesi olan hastalarda izotretinoinin kandaki

kararlı durum konsantrasyonları (C

min,ss

) 120-200 ng/ml arasında değişir; bu hastalarda 4-

okso-izotretinoin konsantrasyonu izotretinoin konsantrasyonlarından 2-5 kat daha yüksektir.

İnsanlarda

izotretinoinin

dokulara

dağılımıyla

ilgili

çok

bilgi

vardır.

Epidermisteki

izotretinoin konsantrasyonu serumdakinin yarısı kadardır.

Biyotransformasyon:

İzotretinoinin oral yolla alınmasından sonra plazmada 3 ana metabolit tanımlanmıştır: 4-okso-

izotretinoin, tretinoin (all-trans konumdaki retinoik asit), ve 4-okso-tretinoin. Ana metabolit,

kararlı durumda esas bileşiğinkinden 2.5 kat daha yüksek plazma konsantrasyonlarındaki 4-

okso-izotretinoindir. Glukuronid konjügatları içeren başka küçük metabolitler de saptanmıştır

ancak tamamen tanımlanamamışlardır.

İzotretinoin

metabolitleri

birkaç

vitro

testte

biyolojik

aktivite

göstermiştir.

Böylece

hastalarda gözlenen klinik profil, izotretinoin ve metabolitlerinin farmakolojik aktivitesinin

sonucu olabilir.

İzotretinoin ve tretinoin (all-trans konumdaki retinoik asit) geri dönüşümlü olarak metabolize

olduğundan (= yenilenebilir), tretinoin metabolizması izotretinoininki ile yakından ilişkilidir.

İzotretinoin dozunun %20-30’unun izomerizasyon ile metabolize olduğu tahmin edilmektedir.

Enterohepatik dolaşım insanlarda izotretinoinin farmakokinetik özelliklerinde anlamlı rol

oynayabilir.

In

vitro

metabolizma

çalışmaları,

izotretinoinin

4-okso-izotretinoin

tretinoine

metabolizasyonunda birkaç CYP enzimlerinin yer aldığını göstermiştir. Tek bir izoformun

predominant

rolünün

olduğu

varsayılmamaktadır.

İzotretinoin

metabolitleri

aktivitesini anlamlı olarak etkilemez.

Eliminasyon:

Radyoaktif işaretli izotretinoin oral yolla uygulandıktan sonra, idrar ve feçeste hemen hemen

eşit miktarda ilaç saptanmıştır. İzotretinoin oral yolla uygulandıktan sonra, akneli hastalarda

değişikliğe uğramamış ilacın terminal eliminasyon yarı-ömrü ortalama olarak 19 saattir. 4-

okso-izotretinoinin terminal eliminasyon yarı-ömrü daha uzundur ve ortalama olarak 29

saattir. İzotretinoin fizyolojik bir retinoid olduğundan izotretinoin tedavisi bittikten sonra

yaklaşık iki hafta içinde endojen retinoid konsantrasyonlarına ulaşılır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Karaciğer yetmezliği

16 / 17

AKNETRENT

karaciğer

yetmezliği

olanlarda

kontrendike

olduğundan

hasta

popülasyonlarında izotretinoinin kinetiğiyle ilgili bilgiler sınırlıdır.

5.3

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Akut toksisite

İzotretinoinin akut toksisitesi, çeşitli hayvan türlerinde belirlenmiştir. LD

yaklaşık olarak,

tavşanlarda

2000

mg/kg,

farelerde

3000

mg/kg

sıçanlarda

4000

mg/kg’ın

üzerinde

olmuştur.

Kronik toksisite

Sıçanlardaki 2 yılı aşkın uzun süreli çalışma (izotretinoin dozu 2, 8 ve 32 mg/kg/g), yüksek

gruplarında

kısmi

saç

kaybı

kanıtları

plazma

trigliserid

artışları

göstermiştir.

İzotretinoinin kemirgenlerdeki bu yan etki spektrumu, vitamin A’nınkine benzemektedir,

ancak

sıçanlardaki

vitamin

gözlenen

yoğun

doku

organ

kalsifikasyonlarını

içermemektedir.

Vitamin

gözlenen

karaciğer

hücre

değişiklikleri,

izotretinoin

meydana gelmemiştir.

A hipervitaminozisi sendromunun tüm gözlenen yan etkileri, izotretinoinin kesilmesinin

ardından spontan olarak geri dönüşümlü olmuştur. Genel olarak zayıf deney hayvanlarının

bile büyük bölümü 1-2 hafta içerisinde kurtarılmıştır.

Teratojenisite

Diğer

vitamini

türevleri

gibi,

izotretinoinin

hayvan

deneylerinde

teratojenik

embriyotoksik olduğu gösterilmiştir.

İzotretinoinin teratojenik potansiyeline bağlı olarak, çocuk doğurma potansiyeli bulunan

kadın

hastalara

uygulanmasının

terapötik

sonuçları

bulunmaktadır

(Bkz.

Kontrendikasyonlar, 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri, 4.6 Gebelik ve laktasyon).

Fertilite

Terapötik dozlarda izotretinoin, spermlerin sayısını, motilitesini, morfolojisini etkilemez ve

izotretinoin alan erkekler tarafından embriyonun oluşumunu ve gelişimini tehdit etmez.

Mutajenisite

İzotretinoinin, sırasıyla in-vitro veya in-vivo hayvan testlerinde mutajenik ya da karsinojenik

olduğu gösterilmemiştir.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1

Yardımcı maddelerin listesi

Rafine soya yağı

Sarı balmumu

Hidrojenlenmiş soya yağı

17 / 17

Kısmen hidrojenlenen soya yağı

Jelatin (sığır jelatini)

Gliserol

Titanyum dioksit ( E 171)

Kırmızı demir oksit (E 172)

Sarı demir oksit

6.2

Geçimsizlikler

Geçerli değil.

6.3

Raf ömrü

36 ay

6.4

Saklamaya yönelik özel uyarılar

C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan ve nemden koruyarak saklayınız.

6.5

Ambalajın niteliği ve içeriği

Ambalajın yapısı: PVC/PE/PVDC/ Alu blister

AKNETRENT

yumuşak

jelatin

kapsül,

kapsül

içeren

blisterler

(PVC/PE/PVDC/Alu) içinde 30 kapsüllük ambalajlardadır.

6.6

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “ Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7.

RUHSAT SAHİBİ

Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Ç.O.S.B. Karaağaç Mah. Atatürk Cad.

No:36 Kapaklı / TEKIRDAĞ

Tel: 0282 999 16 00

8.

RUHSAT NUMARASI

2015/573

9.

İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

28.07.2015

10.

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ