AKLOVIR %5 KREM, 10 G

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AKLOVIR %5 KREM, 10 G
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AKLOVIR %5 KREM, 10 G
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • asiklovir

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 156/83
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 11-09-1991
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

AKLOVİR%5krem

Haricenkullanılır.

Etkinmadde:Her1 gkrem %5 a/a 50 mgasiklovir içerir.

Yardımcımaddeler:Polioksamer407,sodyumlaurilsülfat,setostearilalkol,beyaz

petrolatum, mineralyağ,propilen glikol.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin içinreçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.AKLOVİRnedir veneiçinkullanılır?

2.AKLOVİR’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.AKLOVİRnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.AKLOVİR’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.AKLOVİRnedir veneiçinkullanılır?

AKLOVİR,Herpessimplex(HSV)tipIveIIileVaricellazosteradlıvirüslerekarşıetkili

antiviral bir ilaçtır.

AKLOVİRetkenmaddeolarakasikloviriçerirve2ve10g’lıkalüminyumtüpambalajlar

halindedir.

AKLOVİR,ilkvetekrarlayangenitalHerpesveHerpeslabialisdedahilolmaküzereHerpes

simplexderi enfeksiyonlarının (uçuk) tedavisindekullanılır.

2.AKLOVİR’i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

AKLOVİR’iaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

AKLOVİR’ikullanırkenbiralerjikreaksiyongelişirse(döküntü,bölgeselağrıveya

şişme)ilacı kullanmayı kesin ve doktorunuzasöyleyin.

Eğerasiklovir,valasiklovir(birçesitantiviralilaç),propilenglikolveyailacın

içeriğindeki diğermaddelerealerjikisenizbu ilacı kullanmayın.

AKLOVİR’iaşağıdaki durumlardaDİKKATLİ KULLANINIZ

AKLOVİR’i,ağız,gözveyavajinagibialanlarauygulamanıztahrişedici

olabileceğindentavsiyeedilmez.Kazaragözüniçinegirmemesineözellikledikkat

edin.

Şiddetlibağışıklıkyetmezliğiniz(örneğin;AIDShastalığı veyakemik iliğinakli) varsa

AKLOVİR’in ağızdan alınan formları düşünülmelidir.

Eğerbutipbirhastalığınızvarsaherhangibirenfeksiyontedavisiiçinmutlaka

doktorunuzadanışınız.

AKLOVİRiçerisindebulunansetostearilalkollokalderireaksiyonlarına(örn.kontakt

dermatite)sebep olabilir.

AKLOVİRözelbazınedeniylesulandırılmamalıveyadiğerilaçlarınsulandırmakiçin

kullanılmamalıdır.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

AKLOVİR’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Geçerli değildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Eğerhamileysenizveyahamileolabileceğinizidüşünüyorsanızdoktorunuzasöyleyin.

AKLOVİRhamileliktesadecesizesağlayacağıyararoluşturabileceğirisklerdenfazlaise

kullanılmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

EmzirmedönemindeAKLOVİR’inkremformukullanıldığında,süttenbebeğegeçecek

miktarı önemsenmeyecek orandadır.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımı üzerineveriyoktur.

AKLOVİR’iniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

İçeriğindeki propilenglikol nedeniyleciltteiritasyonaneden olabilir.

AKLOVİRiçeriğindeyeralansetostearilalkollokalderireaksiyonlarına(örn.kontakt

dermatit) sebep olabilir.

Kremikullanmadan öncevesonradaimaelleriniziyıkayınız.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

AKLOVİRdiğer krem veyamerhemlerlekarıştırılmamalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.AKLOVİRnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

AKLOVİR’in nasılkullanılacağı hakkındadoktorunuzun talimatlarınıtalipedin.

AKLOVİR’i,günde5kez,gecedozuatlanmaksuretiyleyaklaşık4saatlikaralıklarla

uygulayın.

AKLOVİR’ibelirtilerinveyaenfeksiyonunbaşlamasındansonramümkünolduğukadarerken

hasarlıbölgeyeuygulayın(kızarıklıkveyahastalığınbaşlayacağınadairsezgi).Tedaviye

sonraki belirtilerdede(kabarıklıkveyasıvıdolu kabarcık) başlayabilirsiniz.

Tedaviherpeslabialisiçinenaz4günvegenitalherpesiçindeenaz5gündevam

ettirilmelidir.

Eğer iyileşme olmazsa, tedaviye10günkadar devam edilebilir.

Uygulama yoluvemetodu:

AKLOVİR’den azbir miktaretkilenmişbölgeyesürün.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanım:Veriyoktur.

Yaşlılarda kullanımı:Veriyoktur.

Özel kullanımdurumları:

Veriyoktur.

EğerAKLOVİR’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaAKLOVİRkullandıysanız:

Herhangibirtersetkibeklenmez.Bununlabirliktekazailetekrarlayandozlardaasiklovirağız

yoluylabirkaçgünkullanıldığındagastrointestinal(bulantıvekusma)venörolojik(başağrısı

vekonfüzyon)etkilerortayaçıkmıştır.Asiklovirhemodiyaliz(kanıtemizlemekamacıyla

uygulanan tedavi) ile uzaklaştırılabilir.

AKLOVİR’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

AKLOVİR’ikullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

AKLOVİR iletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Doktorunuzadanışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayın.

4. Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiAKLOVİR’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaAKLOVİR’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Döküntü, deridekaşıntıyadakurdeşengibialerjikreaksiyonlar

Yüz, dudaklar, dilyadavücudun diğerbölümlerindeşişlik

Aşırı duyarlılık reaksiyonlarıçokseyrekgörülür.

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildesınıflandırılmıştır:

Çokyaygın: 10 hastanın en azbirindegörülebilir.

Yaygın:

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100hastanınbirindenaz,fakat1.000hastanınbirindenfazla

görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birindenazgörülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygınolmayanyanetkiler:

Cilttegeçiciyanmaveyabatma

Deridehafifkuruma vepullanma

Kaşınma

Seyrekgörülen yanetkiler:

Kızarıklık

Temas dermatiti(bir türderi hastalığı)

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.AKLOVİR’inSaklanması

AKLOVİR’i çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığındasaklayınız.Buzdolabınakoymayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraAKLOVİR’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:

SandozİlaçSan. veTic.A.Ş.

KüçükbakkalköyMah. ŞehitŞakir Elkovan Cad.

No:15A34750Ataşehir/İSTANBUL

ÜretimYeri:

SandozİlaçSan. veTic.A.Ş.

GebzePlastikçiler OrganizeSanayi Bölgesi

Atatürk Bulvarı 9. CaddeNo: 1 41400 Gebze/KOCAELİ

Bu kullanma talimatıgg.aa.yyyytarihindeonaylanmıştır.