AIRPLUS 25/ 125 MCG INHALASYON ICIN OLCULU DOZLU AEROSOL 120 DOZ

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AIRPLUS 25/ 125 MCG INHALASYON ICIN OLCULU DOZLU AEROSOL 120 DOZ
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AIRPLUS 25/125 MCG INHALASYON ICIN OLCULU DOZLU AEROSOL 120 DOZ
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • inhalasyon ve pulmicort

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8681094520340
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-02-2018
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

AİRPLUS 25/125 mcg inhalasyon için aerosol

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Salmeterol ksinafoat*

36,25 mcg

Flutikazon propiyonat

125,00 mcg

*: 25 mcg Salmeterol’e eşdeğer

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

İnhalasyon için aerosol.

Alüminyum inhaler kabı içinde basınçlı propellant gaz ile doldurulmuş süspansiyon.

Alüminyum konteynere bir dozlam valfi eklidir.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Astım

semptomlarının

düzeltilmesi

kontrol

altına

alınması

amacıyla

kullanılır.

Astım

hastalığının basamaklı tedavisinde 3. basamaktan itibaren verilir. Orta ve ağır KOAH olgularında

semptomları ve atak sıklığını azaltır.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Hastalara semptomların görülmediği zamanlar da dahil olmak üzere, AİRPLUS’ın optimum yarar

sağlamak üzere günlük olarak kullanılması gerektiği yönünde bilgi verilmelidir.

Hastalar düzenli olarak bir doktor tarafından değerlendirilmeli, aldıkları AİRPLUS dozunun

optimum düzeyde kalması sağlanmalı ve doz sadece doktor önerisi ile değiştirilmelidir. Doz,

belirtileri etkili olarak kontrol eden en düşük doza ayarlanmalıdır. Günde iki kez uygulanan en

düşük kombinasyon dozajıyla semptomların kontrolü sağlandığında, bir sonraki adımda inhale

kortikosteroidin tek başına kullanımı test edilmelidir.

Alternatif olarak, uzun süre etkili beta-2 agonistlerinin kullanılması gereken hastalar, reçete eden

hekimin görüşüne göre hastalık kontrolünü sağlamakta yeterli olacağı düşünülüyorsa, günde bir

kez AİRPLUS alacak şekilde de titre edilebilirler. Hastada gece görülen semptom öyküsü varsa

ve günde bir kez dozlam uygulanıyorsa, doz geceleri verilmeli; hastada genellikle gündüz görülen

semptom öyküsü varsa, doz sabahları verilmelidir.

Hastalara hastalıklarının şiddetine göre uygun flutikazon propiyonat dozu içeren AİRPLUS

verilmelidir.

Not:

AİRPLUS

mikrogram/

mikrogram

dozu

şiddetli

astımı

olan

erişkinlerde

çocuklarda

kullanıma

uygun

değildir.

Reçete

eden

hekim,

astımlı

hastalarda

flutikazon

propiyonatın

mikrogram

cinsinden

günlük

dozun

yaklaşık

yarısı

kadar

dozda

diğer

inhale

steroidler kadar etkin olduğunun bilincinde olmalıdırlar. Örneğin, 100 mcg flutikazon propiyonat

yaklaşık 200 mcg beklometazon dipropiyonata (CFC içeren) veya budesonide eşdeğerdir.

Bireysel olarak bir hastada önerilen rejimin dışında dozajların gerekmesi durumunda, uygun beta-

agonisti ve/veya kortikosteroid dozları reçete edilmelidir.

Tavsiye edilen dozlar:

Astım

Erişkinler ve 12 yaş ve üstündeki adolesanlar:

Günde iki kez iki inhalasyon halinde 25 mikrogram salmeterol ve 50 mikrogram flutikazon

propiyonat.

Veya günde iki kez iki inhalasyon halinde 25 mikrogram salmeterol ve 125 mikrogram flutikazon

propiyonat

Veya günde iki kez iki inhalasyon halinde 25 mikrogram salmeterol ve 250 mikrogram flutikazon

propiyonat.

Astımın hızlı şekilde kontrol edilmesi gereken orta dereceli inatçı astımı olan erişkin veya

adolesan hastalarda (hastanın günlük semptomlarına, günlük kurtarma ilacı kullanımına ve orta

ila şiddetli hava yolu sınırlamasına göre tanımlanır), kısa süreli bir AİRPLUS denemesi başlangıç

tedavisi olarak kabul edilebilir. Bu durumlarda, önerilen başlangıç dozu günde iki kez iki

inhalasyon olarak 25 mikrogram salmeterol ve 50 mikrogram flutikazon propiyonattır. Astım

kontrolü

sağlandığında,

tedavi

tekrar

gözden

geçirilmeli

hastaların

başına

inhale

kortikosteroid alacak şekilde dozlarının azaltılması düşünülmelidir. Tedavide doz azaltılırken

hastaların düzenli olarak incelenmesi önemlidir.

Bir veya iki hastalık şiddeti kriteri eksik olduğunda, başlangıç tedavisi olarak tek başına inhale

flutikazon propiyonat kullanımına kıyasla net bir yarar gösterilmemiştir. Genel olarak inhale

kortikosteroidler

hastaların

büyük

çoğunluğunda

birinci

basamak

tedavi

olmaya

devam

etmektedir. AİRPLUS’ın hafif astımın ilk tedavisinde kullanımı amaçlanmamaktadır. AİRPLUS

25 mikrogram /50 mikrogram dozları, şiddetli astımı olan çocuklarda ve erişkinlerde kullanıma

uygun değildir; şiddetli astım hastalarında herhangi bir sabit kombinasyonun kullanılmasından

önce uygun inhale kortikosteroid dozunun gösterilmesi önemlidir.

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)

Yetişkinler:

Yetişkin hastalar için tavsiye edilen doz günde 2 kez 2 inhalasyon 25/125 mikrogram – 25/250

mikrogram

salmeterol/flutikazon

propiyonattır.

Günde

alınan

toplam

50/500

mikrogramlık maksimum salmeterol/flutikazon propiyonat dozunun tüm nedenlere bağlı ölümleri

azalttığı gösterilmiştir (bkz. 5.1 Klinik Çalışmalar).

Hastalara inhaleri nasıl kullanacakları ve bakımını nasıl yapacakları konusunda bilgi verilmeli ve

inhale

ilacın

akciğerlere

optimum

dağıtımını

sağlamak

üzere

kullanım

teknikleri

kontrol

edilmelidir. Hasta inhaleri kullanmada sıkıntı yaşarsa, bir ara hazne (spacer cihazı) kullanabilir.

Spacer

cihazlarının

değiştirilmesi

akciğerlere

giden

miktarında

değişiklik

meydana

getirebileceğinden, hastalar aynı tip spacer cihazını kullanmaya devam etmelidirler.

Bir spacer cihazı kullanılmaya başlandığında veya cihaz değiştirildiğinde daima tekrar en düşük

doz titrasyonu gerçekleştirilmelidir.

yaşın

altındaki

çocuklar

aerosol

püskürtmeyi,

nefes

alma

senkronize

hale

getirme

konusunda

güçlükler

yaşayabilir.

Püskürtmeyi,

nefes

alma

koordine

etme

konusunda

güçlükler yaşayan veya yaşama ihtimali olan hastalarda AİRPLUS ile birlikte bir ara hazne

(spacer cihazı) kullanımı tavsiye edilir.

Uygulama şekli:

AİRPLUS, sadece inhalasyon şeklinde kullanıma yöneliktir.

Hastalara inhalerlerini doğru şekilde kullanmaları için bilgi verilmelidir. İnhalasyon sırasında,

hastanın

tercihen

ayakta

veya

oturur

konumda

olması

gerekir.

İnhaler

dikey

şekilde

kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

İnhalasyon cihazı kullanma talimatı için bakınız ekli talimat.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda dozun ayarlanmasına gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda AİRPLUS kullanımına ilişkin bilgi yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

4-12 yaş arası çocuklarda:

Günde iki kez iki inhalasyon halinde 25 mikrogram salmeterol ve 50 mikrogram flutikazon

propiyonat.

Çocuklarda AİRPLUS ile verilen maksimum onaylı flutikazon propiyonat dozu, günde iki kez

100 mcg’dir.

4 yaşından küçük çocuklarda AİRPLUS kullanımına ilişkin veri yoktur.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı hastalarda dozun ayarlanmasına gerek yoktur.

4.3. Kontrendikasyonlar

AİRPLUS, etkin madde veya yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda

kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

- Uzun etkili beta agonist preparatlarına bağlı olarak nadiren, ciddi ve bazen ölümcül olabilen

astım ile ilgili solunum problemleri meydana gelebilir.

- AİRPLUS, astım hastalığının başlangıç tedavisi için önerilmez.

Uzun

etkili

beta

agonistler

astım

semptom

kontrolünü

sağlayan

kısa

süre

boyunca

kullanılmalı ve astım kontrolüne ulaşıldığında eğer mümkünse kullanımları durdurulmalıdır.

Sonrasında hastaların kontrol edici bir tedaviyle idamesi sağlanmalıdır.

İnhale kortikosteroide ek olarak uzun etkili beta agonist kullanan pediatrik ve adölesan

hastalarda, her iki ilaca uyumu garanti altına almak için, hem inhale kortikosteroid hem de uzun

etkili beta agonist içeren bir kombinasyon preparatı kullanılması önerilir.

- Hastalar alevlenme dönemlerinde ise ya da önemli ölçüde veya akut olarak kötüye giden astım

şikayetleri varsa, uzun etkili beta agonistlerle tedaviye başlanmamalıdır.

- Astım tedavisinde normalde kademeli bir program izlenmeli ve hasta yanıtı klinik olarak ve

akciğer fonksiyon testleriyle izlenmelidir.

AİRPLUS

hızlı

kısa

etkili

bronkodilatörün

gerektiği

akut

astım

semptomlarının

tedavisinde kullanılmamalıdır. Hastalara her zaman bir akut astım atağı durumunda semptomların

hafifletilmesinde kullanılmak üzere ilaçlarını yanlarında bulundurmaları söylenmelidir.

- Hastalarda bir alevlenme sırasında veya anlamlı şekilde kötüleşen veya akut şekilde şiddetlenen

astım hastalıkları varsa AİRPLUS tedavisi başlatılmamalıdır.

- AİRPLUS ile tedavi sırasında ciddi astım kaynaklı yan etkiler ve alevlenmeler meydana

gelebilir. AİRPLUS tedavisine başlandıktan sonra astım semptomları kontrol edilmezse veya

kötüleşirse

hastalara

tedaviye

devam

etmeleri,

ancak

doktorlarına

danışmaları

gerektiği

söylenmelidir.

- Astım semptomlarının hafifletilmesi için kısa etkili bronkodilatörlerin artan kullanımı astım

kontrolünün kötüleştiğini göstermektedir ve hasta, bir hekim tarafından incelenmelidir.

- Astım kontrolündeki ani ve progresif bir kötüleşme potansiyel anlamda yaşamı tehdit edicidir

hastalar

acil

tıbbi

yardım

almalıdır.

Kortikosteroid

tedavisi

dozunun

artırılması

düşünülmelidir. Hasta ayrıca mevcut AİRPLUS dozunun yeterli astım kontrolü sağlayamadığı

durumlarda tıbbi açıdan incelenmelidir. Ek kortikosteroid tedavilerinin kullanımı düşünülmelidir.

Astım

semptomları

kontrol

edildiğinde

AİRPLUS

dozunun

kademeli

şekilde

azaltılması

düşünülmelidir.

Tedavi

dozu

azaltılırken

hastaların

düzenli

şekilde

incelenmesi

önemlidir.

AİRPLUS’ın en düşük etkin dozu kullanılmalıdır. AİRPLUS ile tedavi aniden kesilmemelidir.

Tüm

inhale

ilaç

içeren

kortikosteroidlerde

olduğu

gibi

AİRPLUS,

akciğer

tüberkülozlu

hastalarda dikkatli şekilde kullanılmalıdır.

- Seyrek olarak AİRPLUS yüksek terapötik dozlarda kardiyak aritmi (örn, supraventriküler

taşikardi, ekstrasistol ve atrial fibrilasyon) ve serum potasyumda hafif geçici bir düşmeye neden

olabilir. Bu nedenle AİRPLUS şiddetli kardiyovasküler bozukluk, kalp ritim anomalileri, diabetes

mellitus,

tirotoksikoz,

düzeltilmemiş

hipokalemi

veya

düşük

serum

potasyum

düzeylerine

eğilimli olan hastalarda dikkatli şekilde kullanılmalıdır.

- Seyrek olarak kan glukoz düzeylerinde artışlar bildirilmiş olup, diabetes mellitus öyküsü olan

hastalara bu ilaç reçete edilirken bu dikkate alınmalıdır.

Diğer

inhalasyon

tedavilerinde

olduğu

gibi,

dozlamdan

sonra

hırıltıda

hızlı

artışla

paradoksikal

bronkospazm

meydana

gelebilir.

AİRPLUS

derhal

kesilmeli,

hasta

değerlendirilmeli ve gerektiğinde alternatif tedaviye başlanmalıdır.

Özellikle

adrenal

fonksiyonun

önceki

sistemik

steroid

tedavisi

nedeniyle

bozulduğunun

düşünülmesi için herhangi bir gerekçe mevcutsa, hastalar AİRPLUS tedavisine geçirilirken

dikkatli olunmalıdır.

Özellikle

uzun

süreli

periyotlarda

önerilenden

yüksek

dozlarda

olmak

üzere

tüm

inhale

kortikosteroid ilaçlarla sistemik etkiler meydana gelebilir. Bu etkiler oral kortikosteroidlere

kıyasla

çok

daha

seyrek

meydana

gelmektedir.

Olası

sistemik

etkiler

Cushing

sendromu,

Cushingoid özellikleri, adrenal süpresyonu, çocuklar ve adolesanlarda gelişim geriliği, azalan

kemik mineral yoğunluğu, katarakt ve glokomu içermektedir. Bu nedenle hastaların düzenli

şekilde incelenmesi ve inhale kortikosteroid dozunun astımın etkinlik kontrolünün sürdürüldüğü

en düşük doza indirilmesi önemlidir.

Salmeterol

flutikazon

propiyonatın

sistemik

emilimi

büyük

ölçüde

akciğerlerde

gerçekleşmektedir. Bir ölçülü doz inhaler ile bir spacer cihazının kullanımı akciğerlere ilaç

salınımını arttırabildiğinden, bunun sistemik yan etki riskinde bir artışa neden olma potansiyeli

olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

- İnhale flutikazon propiyonat tedavisinin yararları oral steroid ihtiyacını minimize edecektir,

ancak oral steroidlerden bu ilaçla tedaviye geçirilen hastalarda uzun bir süre adrenal rezervde

azalma riski devam edebilir. Daha önce yüksek doz acil kortikosteroid tedavisine ihtiyaç duyan

hastalar da riskli olabilir. Strese neden olması muhtemel acil ve elektif durumlarda daima

rezidüel

yetmezlik

olasılığı

göz

önünde

bulundurulmalı

uygun

kortikosteroid

tedavisi

düşünülmelidir.

Adrenal

yetmezlik

boyutu,

elektif

prosedürlerden

önce

uzman

önerisi

gerektirebilir.

Ritonavir

plazmadaki

flutikazon

propiyonat

konsantrasyonunu

ciddi

şekilde

artırabilir. Bu nedenle, hasta için potansiyel yararı sistemik kortikosteroid yan etkileri riskinden

daha yüksek olmadığı sürece eşzamanlı kullanımdan kaçınılmalıdır. Ayrıca flutikazon propiyonat

ile diğer potent CYP3A inhibitörleri birlikte kullanıldığında sistemik yan etki riski artmaktadır.

Plaseboya

kıyasla

salmeterol/flutikazon

propiyonat

kombinasyonu

alan

Kronik

Obstrüktif

Akciğer

Hastalığı

(KOAH)

bulunan

hastalarda

yıllık

çalışmada

solunum

yolu

enfeksiyonları

(özellikle

pnömoni

bronşit)

daha

sık

bildirilmiştir.

Üç

yıllık

KOAH

çalışmasında yaşlı hastalar, daha düşük vücut kitle endeksi olan (< 25 kg/m

) hastalar ve çok

şiddetli hastalığı (FEV1 beklenenin <%30’u) bulunan hastalarda, tedaviden bağımsız şekilde

pnömoni gelişme riski en yüksek düzeydedir. Bu enfeksiyonların klinik özellikleri ve alevlenme

sıklıkla aynı anda meydana geldiğinden, hekimler KOAH hastalarında pnömoni ve diğer alt

solunum yolu enfeksiyonlarının olası gelişimi konusunda dikkatli olmalıdır. Şiddetli KOAH

bulunan hastada pnömoni gelişirse, AİRPLUS ile tedavi yeniden değerlendirilmelidir.

- Büyük ölçekli bir klinik çalışmada (Salmeterol Çok Merkezli Astım Araştırma Çalışması–

SMART) veriler Afro-Amerikalı hastalarda, plaseboya kıyasla salmeterol kullanımı sırasında

solunum ile ilişkili ciddi olay veya ölüm riskinin daha yüksek olduğunu düşündürmüştür. Bu

artışın farmakogenetiğe veya diğer faktörlere bağlı olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle

siyah

Afrikalı

veya

Afro-Karayip

kökenli

hastalara,

AİRPLUS

tedavisi

sırasında

astım

semptomları

kontrol

edilmezse

veya

kötüleşirse

tedaviye

devam

etmeleri

gerektiği,

ancak

doktorlarına danışmaları gerektiği söylenmelidir.

Eşzamanlı

sistemik

ketokonazol

kullanımı,

salmeterol

maruziyetini

anlamlı

şekilde

artırmaktadır. Bu sistemik etki insidansında (örn, QTc aralığında uzama ve palpitasyonlar) bir

artışa

neden

olabilir.

Dolayısıyla,

salmeterol

tedavisinin

yararları

potansiyel

anlamda

artan

sistemik yan etki riskinden daha fazla olmadığı sürece ketokonazol veya diğer potent CYP3A4

inhibitörleri ile eşzamanlı tedaviden kaçınılmalıdır.

Pediyatrik popülasyon

- İnhale kortikosteroidlerin yüksek dozlarıyla hastalarda uzun süreli tedavi adrenal süpresyon ve

akut adrenal krize neden olabilir. Yüksek flutikazon dozu (tipik olarak ≥ 1000 mcg/gün) kullanan

çocuklar ve <16 yaşındaki adolesanlarda özellikle riskli olabilir. Çok seyrek vakalarda ayrıca 500

ila <1000 mcg arasındaki flutikazon propiyonat dozlarıyla adrenal süpresyon ve akut adrenal kriz

tanımlanmıştır.

Akut

adrenal

krizi

tetikleme

potansiyeli

olan

durumlar

travma,

cerrahi,

enfeksiyon veya dozdaki herhangi bir hızlı azalmayı içermektedir. Görülen semptomlar tipik

olarak belirsizdir ve anoreksi, karın ağrısı, kilo kaybı, yorgunluk, baş ağrısı, bulantı, kusma,

hipotansiyon, azalan bilinç düzeyi, hipoglisemi ve nöbetleri içerebilir. Stres veya elektif cerrahi

periyotlarında ek sistemik kortikosteroid kullanımı düşünülmelidir.

KOAH hastalarında pnömoni

Kortikosteroid içeren inhale ilaçları alan KOAH hastalarında, hastaneye yatış gerektiren pnömoni

dahil pnömoni insidansında artış gözlemlenmiştir. Artan steroid dozu ile pnömoni riskinde artış

kanıtları bulunmaktadır, ancak bu durum çalışmaların tamamında kesin olarak gösterilmemiştir.

Kortikosteroid içeren inhale ilaçların pnömoni riskinin büyüklüğü konusunda sınıf içi farklılık

için kesin klinik kanıt bulunmamaktadır.

Hekimler, KOAH hastalarında olası pnömoni gelişimine karşı, enfeksiyonların klinik özellikleri

KOAH

semptomlarının

alevlenme

durumunun

karışması

ihtimali

dolayısıyla

dikkatli

olmalıdırlar.

KOAH hastalarındaki pnömoni risk faktörleri arasında; sigara içimi, ileri yaş, düşük vücut kitle

indeksi ve şiddetli KOAH bulunmaktadır.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Selektif ve selektif olmayan beta blokerler, kullanımları için güçlü gerekçeler olmadığı sürece

astım hastalarında kullanılmamalıdır.

Diğer beta adrenerjik içeren ilaçların eşzamanlı kullanımı potansiyel aditif etkiye sahip olabilir.

Flutikazon Propiyonat

Normal şartlar altında, bağırsak ve karaciğerde sitokrom P450 3A4 enziminin aracılık ettiği

yoğun ilk geçiş metabolizması ve yüksek sistemik klirens nedeniyle inhale dozlamdan sonra

flutikazon propiyonatın düşük plazma konsantrasyonları elde edilmektedir. Bu nedenle flutikazon

propiyonat aracılı klinik açıdan anlamlı ilaç etkileşimleri muhtemel değildir.

Sağlıklı deneklerde intranazal flutikazon propiyonat ile yapılan bir etkileşim çalışmasında, günde

iki kez ritonavir (oldukça potent bir sitokrom P450 3A4 inibitörü) 100 mg dozu flutikazon

propiyonat

plazma

konsantrasyonlarını

yüzlerce

artırmış

serum

kortizol

konsantrasyonlarının belirgin şekilde azalmasına neden olmuştur. Bu etkileşime ilişkin bilgiler

inhale flutikazon propiyonat için mevcut değildir, ancak flutikazon propiyonat plazma düzeyinde

belirgin bir artış beklenmektedir. Cushing sendromu ve adrenal süpresyon vakaları bildirilmiştir.

Yararları, artan sistemik kortikosteroid yan etkiler riskinden daha yüksek olmadığı sürece bu

kombinasyondan kaçınılmalıdır.

Sağlıklı gönüllülerde yapılan küçük ölçekli bir çalışmada daha düşük potense sahip bir CYP3A

inhibitörü olan ketokonazol, tek inhalasyondan sonra flutikazon propiyonat maruziyetini %150

artırmıştır. Bu etki tek başına flutikazon propiyonata kıyasla plazma kortizol düzeyinde daha

fazla düşüşe neden olmuştur. İtrakonazol gibi diğer potent CYP3A inhibitörleri ile birlikte

tedavinin de, sistemik flutikazon propiyonat maruziyetini ve sistemik yan etki riskini artırması

beklenmektedir. Dikkatli olunması ve bu ilaçlarla uzun süreli tedaviden mümkünse kaçınılması

önerilmektedir.

Salmeterol

Potent CYP3A4 inhibitörleri

15 sağlıklı denekte 7 gün süreyle birlikte salmeterol (inhalasyon yoluyla günde iki kez 50 mcg)

ve ketokonazol (oral yolla günde bir kez 400 mg) uygulanımı, plazma salmeterol maruziyetinde

anlamlı bir artışa neden olmuştur (C

maks

1.4 kat ve EAA 15 kat). Bu etki tek başına salmeterol ve

ketokonazol tedavisine kıyasla salmeterol tedavisinin diğer sistemik yan etki insidansında (örn,

QTc aralığında uzama ve palpitasyonlar) bir artışa neden olabilir.

Kan basıncı, kalp hızı, kan glukoz ve kan potasyum düzeylerinde klinik açıdan anlamlı etkiler

görülmemiştir. Ketokonazol ile birlikte uygulanımı, salmeterol eliminasyon yarı ömrünü veya

tekrarlı dozlamla salmeterol birikimini artırmamıştır.

Ketokonazol ile eşzamanlı kullanımından, tedavinin yararları salmeterolün artan sistemik yan

etkiler riskinden daha yüksek olmadığı sürece kaçınılmalıdır. Diğer potent CYP3A4 inhibitörleri

ile benzer bir etkileşim riskinin olması muhtemeldir (örn, itrakonazol, telitromisin, ritonavir).

Orta düzeyde CYP 3A4 inhibitörleri

15 sağlıklı denekte 6 gün süreyle birlikte salmeterol (inhalasyon yoluyla günde iki kez 50 mcg)

ve eritromisin (oral yolla günde bir kez 500 mg) uygulanımı, salmeterol maruziyetinde küçük

ancak istatistiksel açıdan anlamlı olmayan bir artışa neden olmuştur (C

maks

1.4 kat ve EAA 1.2

kat). Eritromisinin birlikte uygulanımı herhangi bir ciddi yan etki ile ilişkilendirilmemiştir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Pediyatrik popülasyon:

İnhale kortikosteroid ile uzun süreli tedavi gören çocukların boyunun düzenli şekilde izlenmesi

önerilmektedir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

AİRPLUS’ın doğum kontrol yöntemleri üzerine etkisi olup olmadığına dair herhangi bir bilgi

bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi

Gebelikte kullanım ile ilgili yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar

üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir (bkz. Kısım 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk

bilinmemektedir.İlaç kullanımı ancak anneye sağlaması beklenen yararı fetusa olan olası bir

riskten fazla ise düşünülmelidir.

Bu sınıftaki ilaçlarla ilgili geniş klinik deneyim, etkilerinin terapötik dozlarla ilişkili olduğuna

dair bir kanıt ortaya koymamıştır. Ne salmeterol ksinafoatın ne de flutikazon propiyonatın

genetik toksisite potansiyeline sahip olduğu gösterilmiştir.

ilaç

veya

kombinasyon

halindeki

ilaçlarla

hayvanlar

üzerinde

yapılan

üreme

toksisite

çalışmaları, güçlü bir beta2-adrenoreseptör agonistinin ve glukokortikosteroidin aşırı sistemik

maruziyet seviyelerinde beklenen fötal etkilerini açığa çıkarmıştır.

Laktasyon dönemi

Salmeterol ksinafoat ve flutikazon propiyonatın gebelik ve emzirme döneminde kullanımı ile

ilgili deneyimler yetersizdir. Emzirme döneminde tercihen kullanılmamalıdır.

Salmeterol süte geçer. Terapötik dozlarda inhale edilen salmeterol ve flutikazon propiyonatın

plazma düzeyleri çok düşüktür ve buna bağlı olarak anne sütündeki konsantrasyonların düşük

olması

muhtemeldir.

sütünde

düşük

ilaç

konsantrasyonları

ölçülen

emziren

hayvanlar

üzerinde yapılan çalışmalarla desteklenmiştir.

Anne sütüyle beslenen yeni doğanlar/bebekler için mevcut risk göz ardı edilemez. Emzirmenin

çocuk için ve tedavinin anne için faydası göz önünde bulundurularak emzirmeye veya AİRPLUS

tedavisine son verilmelidir.

Üreme yeteneği/Fertilite

Veri bulunmamaktadır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkilere ilişkin bir çalışma yapılmamıştır.

4.8. İstenmeyen etkiler

AİRPLUS

salmeterol

flutikazon

propiyonat

içerdiğinden,

bileşiklerden

biriyle

ilişkilendirilen tipte ve şiddette yan etkiler beklenebilir. İki bileşiğin eşzamanlı uygulanmasını

takiben ek yan etki insidansı söz konusu değildir.

Salmeterol/flutikazon propiyonat ile ilişkilendirilen yan etkiler aşağıda organ sistemi sınıfına ve

frekansa göre liste halinde sunulmaktadır. Sıklıklar şu şekilde tanımlanmaktadır:

Çok yaygın (≥1/10), yaygın (≥1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (≥1/1000 ila <1/100), seyrek

(≥1/10.000 ila <1/1000), çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin

edilemiyor).

Çok yaygın, yaygın ve yaygın olmayan olaylar klinik çalışma verilerinden elde edilmiştir.

Plasebo insidansı dikkate alınmamıştır. Çok seyrek olaylar pazarlama sonrası spontan verilerden

elde edilmiştir.

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın: Ağız ve boğazda kandidiyazis, bronşit, pnömoni (KOAH’lı hastalarda)

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Deride aşırı duyarlılık reaksiyonları

Çok seyrek: Anjiyoödem (temelde yüzde ve orofarinkste ödem), solunum semptomları (dispne

ve/veya bronkospazm), anafilaktik şok dahil, anafilaktik reaksiyonlar

Endokrin hastalıkları

Çok

seyrek:

Cushing

sendromu,

Cushingoid

özellikleri,

adrenal

süpresyonu,

çocuklar

adolesanlarda gelişim geriliği, azalan kemik mineral yoğunluğu

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın: Hipokalemi

Çok seyrek: Hiperglisemi

Psikiyatrik hastalıklar

Çok seyrek: Anksiyete, uyku bozuklukları ve hiperaktivite ve iritabilite (temelde çocuklarda)

davranış değişiklikleri

Bilinmiyor: Depresyon, huzursuzluk (çoğunlukla çocuklarda)

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın: Baş ağrısı

Yaygın: Tremor

Göz hastalıkları

Çok seyrek: Katarak, glokom

Kardiyak hastalıklar

Yaygın: Palpitasyon

Yaygın olmayan: Taşikardi

Çok seyrek: Kardiyak aritmi (atrial fibrilasyon, supraventriküler taşikardi ve ekstrasistoller dahil)

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Çok yaygın: Nazofarenjit

Yaygın: Boğaz irritasyonu, ses kısıklığı/disfoni, sinüzit, pnömoni (KOAH’lı hastalarda)

Çok seyrek: Paradoksikal bronkospazm

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın: Kontüzyonlar

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın: Kas krampları, travmatik özellikler

Çok seyrek: Artralji, miyalji

Seçilen advers etkilerin tanımlanması

Beta

agonist tedavisinin tremor, çarpıntı ve baş ağrısı gibi farmakolojik yan etkileri bildirilmiştir

ancak bu etkiler geçici olma ve düzenli tedavi ile azalma eğilimi gösterir.

Flutikazon propiyonat içerdiği için, bazı hastalarda ses kısıklığı ve ağızda kandidiyaz (pamukçuk)

görülebilir. Ürünün kullanımından sonra suyla gargara yapılarak hem ses kısıklığı hem de

kandidiyaz insidansı hafifletilebilir. Semptomatik kandidiyaz, AİRPLUS kullanımına devam

edilirken, topik anti-fungal ile tedavi edilebilir.

Pediatrik popülasyon

Olası sistemik etkiler Cushing sendromu, Cushingoid özellikler, adrenal süpresyon ve çocuklar

ve ergenlerde büyüme geriliğidir. Çocuklarda, anksiyete, uyku bozuklukları ve hiperaktivite ve

irritabilite de dahil olmak üzere davranış değişiklikleri görülebilir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak

sağlar.

Sağlık

mesleği

mensuplarının

herhangi

şüpheli

advers

reaksiyonu

Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta:

tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

AİRPLUS ile doz aşımına ilişkin klinik çalışmalardan elde edilmiş veri yoktur, ancak her iki

madde ile doz aşımına yönelik veriler aşağıda sunulmaktadır:

Salmeterol doz aşımının belirti ve semptomları tremor, baş ağrısı ve taşikardidir. Tercih edilen

antidotlar,

kardiyoselektif

beta

bloker

maddelerdir,

ilaçların

bronkospazm

öyküsü

olan

hastalarda

dikkatli

şekilde

kullanılması

gerekir.

AİRPLUS

tedavisi

ilacın

beta

agonist

bileşenindeki doz aşımı nedeniyle kesilirse, uygun replasman steroid tedavisinin sağlanması

düşünülmelidir.

Buna

olarak

hipokalemi

meydana

gelebilir

potasyum

replasmanı

düşünülmelidir.

Akut:

Önerilenden

yüksek

flutikazon

propiyonat

dozlarının

akut

inhalasyonu

adrenal

fonksiyonunda geçici süpresyona neden olabilir. Adrenal fonksiyonu birkaç günde normale

döndüğünden

(plazma

kortizol

ölçümleri

doğrulamaktadır)

acil

tedavi

gerektirmemektedir.

İnhale flutikazon propiyonat ile kronik doz aşımı adrenal süpresyon riskini doğurmaktadır.

Adrenal rezervin izlenmesi gerekli olabilir. Flutikazon propiyonat ile doz aşımı vakalarında

semptom kontrolü için uygun dozda AİRPLUS tedavisine yine de devam edilebilir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Kortikosteroidler ve diğer ilaçlar ile kombine adrenerjikler

ATC Kodu: R03AK06

Salmeterol/flutikazon propiyonat astım klinik çalışmaları

Uzun

süreli

astımlı

3416

erişkin

adolesanda

aylık

çalışmada

(Optimal

Astım

Kontrolünün

Sağlanması,

OAKS)

astım

tedavisi

hedeflerinin

erişilebilir

olup

olmadığının

belirlenmesi

için,

başına

inhale

kortikosteroidler

(Flutikazon

Propiyonat)

salmeterol/flutikazon

propiyonatın

etkinlik

güvenilirliği

karşılaştırılmıştır.

Tedavi

dozu

**Toplam kontrol sağlanana veya çalışma ilacının en yüksek dozuna erişilene kadar 12 haftada

bir artırılmıştır. OAKS salmeterol/flutikazon propiyonat verilen daha fazla hastada, tek başına

İKS verilen hastalara kıyasla astım kontrolü sağlandığı ve bu kontrolün daha düşük kortikosteroid

dozunda elde edildiğini göstermiştir.

İyi kontrollü astım tek başına İKS’ye kıyasla, salmeterol/flutikazon propiyonat ile daha hızlı

şekilde

elde

edilmiştir.

İlk

bireysel

kontrollü

haftanın

elde

edilmesi

için

deneklerin

%50’sindeki tedavi süresi salmeterol/flutikazon propiyonat için 16 gün ve İKS grubunda 37

gündü. Daha önce steroid tedavisi görmeyen bir hasta alt grubunda bireysel iyi kontrollü haftaya

kadar geçen süre salmeterol/flutikazon propionat ile 16 gün olurken, İKS ile 23 gündü.

Genel çalışma bulguları aşağıdakileri göstermiştir:

12 Ayda *İyi Kontrollü (İK) ve **Tam Kontrollü (TK) Astım Sağlanan Hastaların Oranı

Çalışma Öncesi Tedavi

Salmeterol/FP

İKS yok (tek başına kısa etki süreli

beta agonisti KESBA)

Düşük doz İKS

(≤ 500 mcg BDP veya eşdeğer/gün)

Orta doz

İKS

(>500-1000mcg

dipropiyanat

BDP veya

eşdeğer/gün)

3 tedavi

düzeyinde

birleştirilmiş

bulgular

*İyi kontrollü astım; ara sıra semptom görülmesi veya KESBA kullanımı veya beklenen akciğer

fonksiyonunun %80’inden azı + gece uyanmaları yok, alevlenme ve tedavide bir değişikliği

gerektiren yan etkiler yok.

**Tam astım kontrolü; semptom yok, KESBA kullanımı yok, beklenen akciğer fonksiyonunun

≥%80’i veya gece uyanmaları yok, alevlenme ve tedavide bir değişikliği gerektiren yan etkiler

yok.

Bu çalışmadaki bulgular günde iki kez salmeterol/flutikazon propiyonat 50/100 mcg dozunun,

hızlı astım kontrolünün gerekli olduğu düşünülen orta şiddette dirençli astım hastalarında ilk

idame tedavisi olarak değerlendirilebileceğini düşündürmektedir.

≥18 yaşındaki dirençli astım hastası 318 kişide yapılan bir çift kör, randomize, paralel gruplu

çalışmada iki haftalık sürede günde iki kez iki inhalasyonla (çift doz) salmeterol/flutikazon

propiyonat kullanımının güvenilirlik ve tolerabilitesi değerlendirilmiştir. Bu çalışma 14 güne

kadar her salmeterol/flutikazon propiyonat dozu inhalasyonunun iki katına çıkarılmasının, günde

iki kez tek inhalasyona kıyasla beta agonist ile ilişkili yan etkilerde küçük bir artışa (tremor; 0’a

karşı 1 hasta [%1], palpitasyon; 1 hastaya [<%1] karşı 6 [%3], kas krampları; 1 [<%1] hastaya

karşı 6 [%3]) ve inhale kortikosteroid ile ilişkili yan etkilerde benzer bir insidansa neden

olduğunu göstermiştir (örn, oral kandidiyazis; 16 hastaya [%8] karşı 6 [%6], ses kısıklığı; 4

hastaya [%2] karşı 2 [%2]). Salmeterol/flutikazon propiyonat dozunun ek kısa süreli (14 güne

kadar) inhale kortikosteroid tedavisine ihtiyaç duyulan erişkin hastalarda iki katına çıkarılması

düşünülürse, beta agonist ile ilişkili yan etkilerdeki küçük artış dikkate alınmalıdır.

Salmeterol Çok Merkezli Astım Araştırma Çalışması (SMART)

SMART çok merkezli, randomize, çift kör, plasebo kontrollü, paralel gruplu 28 haftalık bir

çalışma olup ABD'de yapılan, hastanın normal astım tedavisinde ek olarak 13.176 hastanın

salmeterol (günde iki kez 50 μg) ve 13.179 hastanın plasebo grubuna atandığı bir çalışmaydı. ≥12

yaşında olan, astım tanısı konulan ve astım ilacı kullanmakta olan (ancak bir UESBA değil)

hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma başlangıcında IKS kullanımı kaydedilmiş, ancak

çalışmada buna gerek duyulmamıştır. SMART çalışmasında primer sonlanma noktası, solunum

ile ilişkili ölüm ve solunum ile ilişkili yaşamı tehdit eden olayların kombine sayısıydı.

SMART Çalışmasındaki Temel Bulgular: Primer Sonlanma Noktası (Endpoint)

Hasta grubu

Primer sonlanma

sayısı/hasta sayısı

olayı

Bağıl Risk (%95

güven aralığı)

salmeterol

plasebo

Tüm hastalar

50/13,176

36/13,179

1.40 (0.91, 2.14)

İnhale steroid kullanan hastalar

23/6,127

19/6,138

1.21 (0.66, 2.23)

İnhale steroid kullanmayan hastalar

27/7,049

17/7,041

1.60 (0.87, 2.93)

Afro-Amerikalı hastalar

20/2,366

5/2,319

4.10 (1.54, 10.90)

(Koyu karakterle yazılan risk %95 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır.)

SMART

Çalışmasında

Başlangıçta

İnhale

Steroidlerle

İlişkili

Temel

Bulgular:

Sekonder

Sonlanma Noktaları

Sekonder

sonlanma

olayı

sayısı/hasta sayısı

Bağıl risk

(%95 güven aralığı)

Salmeterol

Plasebo

Solunum ile ilişkili mortalite

İnhale steroid kullanan hastalar

10/6127

5/6138

2.01 (0.69, 5.86)

İnhale steroid kullanmayan hastalar

14/7049

6/7041

2.28 (0.88, 5.94)

Kombine astım kaynaklı mortalite veya yaşamı tehdit eden deneyim

İnhale steroid kullanan hastalar

16/6127

13/6138

1.24 (0.60, 2.58)

İnhale steroid kullanmayan hastalar

21/7049

9/7041

2.39 (1.10, 5.22)

Astım ile ilişkili mortalite

İnhale steroid kullanan hastalar

4/6127

3/6138

1.35 (0.30, 6.04)

İnhale steroid kullanmayan hastalar

9/7049

0/7041

(*=plasebo grubunda hiç olay bulunmadığından hesaplanamamıştır. Koyu rakamla yazılan risk

%95 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Yukarıdaki tablodaki sekonder sonlanma noktaları

tüm popülasyonda istatistiksel anlamlılığa erişmiştir). Kombine tüm nedenlere bağlı mortalite

veya yaşamı tehdit edici deneyim, tüm nedenlere bağlı mortalite veya tüm nedenlere bağlı

hastaneye

yatma

sekonder

sonlanma

noktaları,

tüm

popülasyonda

istatistiksel

anlamlılığa

erişmemiştir.

KOAH

Kısa

etkili

beta2-agonistlerine

reversibilite

kısıtlaması

olmayan

semptomatik

KOAH

hastaları:

Altı ay boyunca yürütülen plasebo kontrollü klinik çalışmalar, 50/250 mikrogram ve 50/500

mikrogram’lık AİRPLUS’ın düzenli kullanımının akciğer fonksiyonunu hızlı ve anlamlı derecede

düzelttiğini,

nefes

darlığını

rahatlatıcı

ilaç

kullanımını

anlamlı

derecede

azalttığını

göstermiştir. Aynı zamanda hastaların sağlık durumunda da anlamlı derecede düzelme olmuştur.

Kısa etkili beta2-agonistlerine % 10’dan daha az reversibilite gösteren semptomatik KOAH

hastaları:

boyunca

yürütülen

plasebo

kontrollü

klinik

çalışmalar,

50/500

mikrogram

AİRPLUS’ın düzenli kullanımının akciğer fonksiyonunu hızlı ve anlamlı derecede düzelttiğini,

nefes darlığını ve rahatlatıcı ilaç kullanımını anlamlı derecede azalttığını göstermiştir. 12 aylık

periyod boyunca KOAH alevlenme riski ve ilave oral kortikosteroid ihtiyacı anlamlı derecede

azalmıştır. Aynı zamanda hastaların sağlık durumunda da anlamlı derecede düzelme olmuştur.

AİRPLUS

50/500

mikrogram

tedavi

sırasında

sigara

içen,

sigarayı

bırakmış

hastalarda akciğer fonksiyonunu ve sağlık durumunu düzeltmede ve KOAH alevlenme riskini

azaltmada etkili bulunmuştur.

TORCH çalışması (TOwards a Revolution in COPD Health; KOAH’ta devrime doğru):

TORCH, KOAH hastalarında, günde 2 kez 50/500 mikrogram AİRPLUS Diskus/inhaler, günde 2

mikrogram

salmeterol

Diskus/inhaler,

günde

mikrogram

(flutikazon

propiyonat) Diskus/inhaler veya plasebo ile yapılan tedavinin tüm nedenlere bağlı ölümler

üzerindeki

etkisini

değerlendirmek

için

yapılan

yıllık

çalışmadır.

Başlangıç

(bronkodilatatörden önce) FEV1’i beklenen normal değerin % 60’ından az olan orta-şiddetli ve

şiddetli KOAH hastaları çift-kör tedavi almak üzere randomize edilmiştir. Çalışma boyunca,

diğer inhale kortikosteroidler, uzun etkili bronkodilatörler ve uzun süre sistemik kortikosteroidler

dışında, her zamanki KOAH tedavilerini almalarına izin verilmiştir. Üç yıllık hayattta kalma

durumu, çalışmadan çıkıp çıkmadıklarına bakılmaksızın hastaların tümü için tespit edilmiştir.

Başlıca

sonlanma

noktası,

plaseboya

kıyasla

AİRPLUS

için

yılda

tüm

nedenlere

bağlı

ölümlerin azaltılmasıdır. (Tablo 1)

Tablo 1 Plasebo

N = 1524

Salmeterol 50

N = 1521

FP 500

N = 1534

AİRPLUS

50/500

N = 1533

3 yılda tüm nedenlere bağlı ölüm

Ölüm sayısı

(% 15.2)

(% 13.5)

(% 16.0)

(% 12.6)

Plaseboya

karşı

risk oranı

(GA)

p değeri

Geçerli değil

0.879

(0.73, 1.06)

0.180

1.060

(0.89, 1.27)

0.525

0.825

(0.68, 1.00)

0.0521

Risk oranı,

komponentlerine

karşı AİRPLUS

50/500

(GA)

p değeri

Geçerli değil

0.932

(0.77, 1.13)

0.481

0.774

(0.64, 0.93)

0.007

Geçerli değil

1. birincil etkinlik karşılaştırılması üzerinde yapılmış 2 ara analizin sigara içme durumu açısından

gruplandırılmış bir log-rank analizi için ayarlanmış P değeri,

AİRPLUS, plaseboya kıyasla 3 yıl içinde herhangi bir zamanda ölüm riskini % 17.5 oranında

azaltmıştır

(Risk

Oranı

0.825

0.68,

1.00,

0.052;

tümü

analizler

için

ayarlanmıştır). Plaseboya kıyasla, üç

yıllık süre içinde herhangi bir zamanda herhangi bir

nedenden dolayı şekillenen ölümlerde, salmeterol ile % 12 azalma (p = 0.180) ve FP ile % 6 artış

(p = 0.525) olmuştur. (Tablo 1)

Cox’un Orantısal Risk modelinin kullanıldığı destekleyici bir analiz, plaseboya kıyasla 3 yıl

içinde herhangi bir zamanda ölüm riskinde % 19 azalma gösteren AİRPLUS için 0.811’lik (% 95

GA 0.670, 0.982, p = 0.031) bir risk oranı olduğunu göstermiştir. Model önemli faktörler (sigara

içme durumu, yaş, cinsiyet, bölge, başlangıç FEV1 ve Vücut Kitle İndeksi) için ayarlanmıştır.

Tedavi etkilerinin bu faktörlere göre değiştiğine dair kanıt yoktur. (Tablo 1)

Üç yıl içinde KOAH’a bağlı nedenlerden dolayı ölen hastaların yüzdesi plasebo için % 6.0,

salmeterol için % 6.1, FP için % 6.9 ve AİRPLUS için % 4.7’dir. (Tablo 1)

Plaseboya kıyasla AİRPLUS, orta şiddetli ve şiddetli alevlenmeleri % 25 (% 95 GA: % 19 ve %

arasında;

<

0.001)

oranında

azaltmıştır.

AİRPLUS

alevlenme

oranını,

salmeterol

karşılaştırıldığında % 12 (% 95 GA: % 5 ve % 19 arasında; p = 0.002), FP ile karşılaştırıldığında

da % 9 (% 95 GA: % 1 ve % 16 arasında; p = 0.024) oranında azaltmıştır. Plaseboya kıyasla

salmeterol ve FP alevlenme oranını anlamlı derecede sırasıyla % 15 (% 95 GA: % 7 ve % 22

arasında; p < 0.001) ve % 18 (% 95 GA: % 11 ve % 24 arasında; p < 0.001) oranında azaltmıştır.

St George Solunum Anketi (SGSA) ile ölçülen Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi, plaseboya kıyasla

tüm aktif tedavi yöntemleri ile düzelmiştir. Üç yıl boyunca AİRPLUS ile sağlanan ortalama

düzelme plaseboya kıyasla - 3.1 birim (% 95 GA: - 4.1 ve - 2.1 arasında; p < 0.001), salmeterole

kıyasla - 2.2 birim (p < 0.001) ve FP’ye kıyasla - 1.2 birimdir (p = 0.017).

Üç yıllık tedavi süresi boyunca, FEV1 değerleri AİRPLUS ile tedavi edilenlerde plasebo ile

tedavi edilenlerden daha yüksektir (3 yıl boyunca ortalama fark 92 ml, % 95 GA: 75 - 108 ml; p

< 0.001). FEV1’i düzeltmede AİRPLUS salmeterolden veya FP’den daha etkilidir (salmeterol

için ortalama fark 50 ml, p < 0.001 ve FP için 44 mL’dir, p < 0.001).

Advers

olay

olarak

bildirilen

pnömoninin

yıllık

tahmini

olasılığı

plasebo

için

12.3,

salmeterol için % 13.3, FP için % 18.3 ve AİRPLUS için % 19.6’dır (AİRPLUS’ın plaseboya

karşı risk oranı: 1.64, % 95 GA: 1.33 ve 2.01 arasında, p < 0.001). Pnömoni ile ilişkili ölümlerde

artış olmamıştır; tedavi sırasında birincil olarak pnömoniye bağlı oldukları düşünülen ölümler

plasebo için 7, salmeterol için 9, FP için 13 ve AİRPLUS için 8 olarak tespit edilmiştir. Kemik

kırılma olasılığında anlamlı farklılık yoktur (plasebo % 5.1, salmeterol % 5.1, FP % 5.4 ve

AİRPLUS % 6.3; plaseboya karşı AİRPLUS için risk oranı: 1.22, % 95 GA: 0.87 ve 1.72

arasında, p = 0.248). Göz bozuklukları, kemik bozuklukları ve hipotalamus-hipofiz-adrenal eksen

bozuklukları

ilgili

advers

olayların

insidansı

düşüktür

tedaviler

arasında

farklılık

gözlenmemiştir. Salmeterol alan tedavi gruplarında kardiyak advers olaylarında artış olduğuna

dair kanıt yoktur.

Etki mekanizması:

AİRPLUS, farklı etki şekline sahip salmeterol ve flutikazon propiyonat içermektedir.

İki etkin maddenin ilgili etki mekanizmaları aşağıdaki gibidir:

Salmeterol:

Salmeterol reseptörün sekonder bağlanma bölgesine bağlanan uzun bir yan zincire sahip selektif

uzun etkili (12 saat) bir beta-2-adrenoseptör agonisttir.

Salmeterol klasik kısa etkili beta-2-agonistlerin önerilen dozlarına kıyasla, en az 12 saat süren

daha uzun süreli bronkodilatasyon sağlar ve bu etki en az 12 saat sürer.

Flutikazon propiyonat:

Önerilen

dozlarda

inhalasyon

yoluyla

verilen

flutikazon

propiyonat,

akciğerlerde

glukokortikoid

antienflamatuvar

etkiye

sahiptir

etki,

kortikosteroidler

sistemik

yolla

uygulandığında görülenden daha az yan etkiyle semptomlarda ve astım alevlenmelerinde azalma

sağlamaktadır.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Salmeterol ve flutikazon propiyonat inhalasyon yoluyla kombinasyon halinde uygulandığında her

bileşenin farmakokinetiği, ilaçlar ayrı ayrı uygulandığında

gözlenene benzerdi. Bu nedenle

farmakokinetik açıdan her bileşik ayrı ayrı ele alınabilir.

Salmeterol:

Emilim:

Salmeterol akciğerde lokal olarak etki eder, bu nedenle plazma düzeyleri terapötik etkinin bir

belirleyicisi

değildir.

Terapötik

dozlarda

inhalasyondan

sonra

çok

düşük

plazma

konsantrasyonları gösterdiği için (yaklaşık 200 pg/ml veya daha az), plazmadaki ilaç miktarının

tayini teknik olarak zor olduğundan salmeterolün farmakokinetiği ile ilgili sadece sınırlı veriler

bulunmaktadır. Salmeterol ksinafoatın düzenli kullanımını takiben, hidroksinaftoik asit sistemik

dolaşımda tayin edilebilir ve kararlı durum konsantrasyonları yaklaşık 100 ng/ml'ye ulaşır. Bu

konsantrasyonlar, toksisite çalışmalarında gözlenen kararlı durum konsantrasyonlarından 1000

kez daha düşüktür. Hava yolu tıkanıklığı olan hastalarda uzun süreli düzenli kullanımında (12

aydan fazla) herhangi bir zararlı etki görülmemiştir.

Dağılım:

Salmeterolün plazma proteinlerine bağlanma oranı % 96’dır.

Biyotransformasyon:

vitro

çalışma

salmeterolün

sitokrom

P450

(CYP3A4)

tarafından

büyük

oranda

hidroksisalmeterole (alifatik oksidasyon) metabolize edildiğini göstermiştir.

Eliminasyon:

Eliminasyon yarılanma ömrü 5.5 saattir. Salmeterol %60 dışkı ile, %25 idrar ile itrah edilir.

Doğrusallık/ Doğrusal olmayan durum:

Veri bulunmamaktadır.

Flutikazon propiyonat:

Emilim:

Sağlıklı

deneklerde

inhalasyon

yoluyla

alınan

flutikazon

propiyonatın

mutlak

biyoyararlanımı, kullanılan inhalasyon cihazına göre nominal dozun yaklaşık %5-11’i arasında

değişmektedir. Astımlı hastalarda inhale flutikazon propiyonata sistemik maruziyetin daha düşük

bir düzeyi gözlenmiştir.

Sistemik emilim temelde akciğerlerde meydana gelmekte olup, ilk başta hızlı ve sonrasında uzun

sürelidir.

İnhale

dozun

kalanı

yutulabilir,

ancak

düşük

suda

çözünürlük

presistemik

metabolizma nedeniyle sistemik maruziyete minimum katkıda bulunur ve oral biyoyararlanımının

%1’den az olmasını sağlar.

Dağılım:

Flutikazon propiyonat kinetiği yüksek plazma klirensi (1150 mL/dak), kararlı durumda yüksek

dağılım hacmi (yaklaşık 300 L) ve yaklaşık 8 saatlik terminal yarı ömürle karakterizedir.

Plazma proteinine bağlanma oranı %91’dir.

Biyotransformasyon:

Flutikazon propiyonat sistemik dolaşımdan çok hızlı elimine edilmektedir. Temel yolak, sitokrom

P450 enzim CYP3A4 tarafından inaktif karboksilik asit metabolitine metabolizasyondur. Ayrıca

feçeste tanımlanmamış diğer metabolitler tespit edilmektedir.

Eliminasyon:

Flutikazon propiyonatın renal klirensi önemsiz düzeydedir. Dozun %5’inden daha azı idrarda

temelde metabolitler olarak

atılmaktadır. Dozun büyük bir bölümü feçeste metabolitler ve

değişmemiş ilaç olarak atılmaktadır.

Doğrusallık/ Doğrusal olmayan durum:

Artan inhale dozla sistemik maruziyette doğrusal bir artış söz konusudur.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Hayvanlarda

ayrı

ayrı

verilen

salmeterol

ksinafoat

flutikazon

propiyonat

çalışmalarında

görülen

insanlarda

kullanıma

yönelik

güvenilirlik

sorunu,

aşırı

farmakolojik

etkilerle

ilişkilendirilmiştir.

Hayvan üreme çalışmalarında glukokortikosteroidlerin malformasyonlara (yarık damak, iskelet

malformasyonları) neden olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte bu hayvan deneylerinin önerilen

dozların verildiği insanlar için anlamlı olduğu düşünülmemektedir. Salmeterol ksinafoat ile

yapılan

hayvan

çalışmaları

sadece

yüksek

maruziyet

düzeylerinde

embriyofetal

toksisite

göstermiştir.

Birlikte

uygulanımı

takiben

bilinen

glukokortikoid

kaynaklı

anomalilerle

ilişkilendirilen dozlarda, sıçanlarda artan transpoze umblikal arter ve ossipital kemikte eksik

osifikasyon insidansı tespit edilmiştir.

Kloroflorokarbon (CFC) olmayan itici Norfluranın iki

yıllık periyotlarda günlük maruziyet

uygulanan çok çeşitli hayvan türlerinde, hastaların bulunması muhtemel düzeylerden çok daha

yüksek buhar konsantrasyonlarında toksik etki sergilemediği gösterilmiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

HFA134a

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen geçimsizliği yoktur.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C’nin

altındaki

sıcaklığında

saklayınız.

Donmaktan

doğrudan

gün

ışığından

koruyunuz. Aerosol tüplerindeki bütün inhalasyon ilaçlarında olduğu gibi, terapötik etki aerosol

tüpü soğuk olduğunda azalabilir. Aerosol tüpü delinmemeli, boş olsa bile kırılmamalı veya

yakılmamalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

AİRPLUS 25/125 mcg inhalasyon için ölçülü dozlu aerosol, 120 dozluk aerosol tüplerde karton

kutuda kullanma talimatı ile birlikte sunulmaktadır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller ‘Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ ve

‘Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak imha edilmelidir.

İnhalerin test edilmesi:

İlk kez kullanmadan önce, hastanın iki yanından hafifçe sıkarak ağızlık kapağını çıkarması,

inhaleri iyice çalkalaması gerekir ve inhaleri parmakları arasında tutarak başparmağını alta,

ağızlığın alt kısmına yerleştirerek püskürtmelidir. Her bir püskürtmenin ardından inhaler derhal

çalkalanmalıdır. Hasta inhaleri bir haftadan veya daha uzun süreden beri kullanılmamışsa, ağızlık

kapağını çıkarmalı, inhaleri iyice çalkalamalı ve havaya iki kez püskürtmelidir.

İnhalasyon spreyinizi kullanacağınız zaman oturunuz veya ayakta dik durunuz.

AİRPLUS İnhaler’in kullanım talimatları

1. Hasta kapağın iki yanından hafifçe sıkarak ağızlık kapağını çıkarmalıdır.

2. Hasta herhangi bir yabancı cisim olup olmadığını görmek üzere inhalerin içini ve dışını,

ağızlık kısmı da dahil olmak üzere kontrol etmelidir.

3. Hasta gevşek yabancı cisimleri gidermek ve inhalerin içeriğinin eşit şekilde karışmasını

sağlamak üzere inhaleri iyice çalkalamalıdır.

4. Hasta inhaleri parmakları ve başparmağı arasında dik olarak tutmalı, başparmağı alt kısma,

ağızlığın altına gelmelidir.

5. Hasta nefesini mümkün olduğunca uzun süreli olarak vermeli, ardından ağızlığı dişlerinin

arasına yerleştirerek dudaklarını etrafında kapatması gerekmektedir. Hastaya ağızlığı ısırmaması

söylenmelidir.

6. Hasta ağzından nefes almaya başladığı sırada halen düzenli ve derin şekilde nefes alır

haldeyken inhalerin üst kısmına bastırarak AİRPLUS püskürtmesini sağlamalıdır.

7. Hasta nefesini tuttuğu sırada inhaleri ağzından çıkarmalı ve parmağını inhalerin üstünden

çekmelidir. Hasta mümkün olduğunca uzun süre nefesini tutmalıdır.

8. İkinci bir inhalasyon uygulamak için hastanın inhaleri dik konumda tutması ve 3-7. adımları

tekrarlamadan önce yaklaşık otuz saniye kadar beklemesi gerekmektedir.

9. Hastanın kapağı hafifçe iterek ve yerine oturtarak inhalasyondan hemen sonra ağızlık kapağını

geri

takmaları

gerekmektedir.

Kapak

için

aşırı

kuvvet

uygulamaya

gerek

yoktur,

yerine

oturacaktır.

Hastanın 5, 6 ve 7. adımlara gelmek için acele etmemesi gerekmektedir. Hastanın inhaleri

kullanmadan önce mümkün olduğunca yavaş şekilde nefes almaya başlaması önemlidir. Hasta ilk

seferlerde ayna karşısına geçip pratik yapmalıdır. İnhalerden veya ağız kenarlarından buhar

çıktığını görmesi halinde 2. adımdan tekrar başlaması gerekmektedir.

Temizleme

İnhalerinizi en az haftada bir kez temizlemeniz gerekmektedir.

Ağızlık başlığını çıkarın.

Tüpü plastik kabından çıkarmayın.

Ağızlık kısmının içini ve dışını ve plastik kabı kuru bir bez veya mendille silin.

Ağızlık başlığını doğru yönde geri takın.

Kapak için aşırı kuvvet uygulamaya gerek yoktur, yerine oturacaktır.

METAL AEROSOL TÜPÜNÜ SUYA SOKMAYINIZ.

7. RUHSAT SAHİBİ

Takeda İlaç Sağlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Poligon Cad. Buyaka 2 Sit. 1. Blok No.8 A/10-11

Ümraniye, İstanbul

Tel: 0216-633 78 00

Faks: 0216-633 78 78

8. RUHSAT NUMARASI(LARI)

2015/120

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 05.02.2015

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

.