AGNUCASTON

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AGNUCASTON 30 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AGNUCASTON 30 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • agni casti fructus

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699456570568
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

AliBülentBaş

KULLANMATALİMATI

AGNUCASTON ®

filmkaplıtablet

Ağızyoluyla alınır.

Etkinmadde:FructusAgniCasti’den(HayıtAğacıMeyvesi)eldeedilen4.0mgkuruekstre

(ÖzelekstreBNO1095)

Yardımcımaddeler:Amonyummetakrilatkopolimer(tipA),Demir(III)-oksit(E172),İndigo

karmin(E132)alüminyumtuzu,Patatesnişastası,Laktozmonohidrat,Magnezyumstearat,

Makrogol6000, Mikrokristalin selülöz, Povidon(30), Yüksekorandasüspanseolabilensilikon

dioksit, Talk, Titanyumdioksit(E 171).

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatliceokuyunuz;

çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.AGNUCASTON ® nedirveneiçinkullanılır?

2.AGNUCASTON ®

’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.AGNUCASTON ®

nasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.AGNUCASTON ®

’unsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.AGNUCASTON ®

nedirveneiçinkullanılır?

AGNUCASTON ® filmkaplıtabletyeşil-mavi,yuvarlakvebikonveksvedüzbiryüzeyesahiptir.

Kutuda,30 filmkaplıtabletiçerenambalajlardatakdimedilir.

AGNUCASTON ®

adetgörmeileilgilihastalıkların tedavisindekullanılan bitkiselbirilaçtır.

AGNUCASTON ® aşağıdakidurumlardakullanılır:

adetgörmeritimbozuklukları

aylıkadetgörmeöncesişikayetler

memeşişmesivememeağrısı

AliBülentBaş

Adetgörmeileilgilibozukluklarınyanısıramemeşişmesivememeağrısıdurumlarındabirdoktora

danışılmalıdır;çünküdahafazlatıbbiincelemegerektiren birhastalıktan kaynaklanabilir.

Adetdöngünüzün düzenlenmesihamilekalmaolasılığınızıartırabilir.

2.AGNUCASTON ® ’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

AGNUCASTON ®

’uaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

EğerFructusAgniCasti’yeyadaAGNUCASTON ® ’undiğerbileşenlerindenherhangi

birisinekarşıaşırıduyarlı(alerjik)iseniz(yardımcımaddelerlistesinebakınız),

Hipofizbezitümörlerivememekanseridurumlarında,

Hamileysenizyadahamilekaldıktan sonra(çünküyeterliverimevcutdeğildir)

Emzirmedöneminde(çünküyeterliverimevcutdeğildirvehayvançalışmalarındasüt

salgılanmasındabirazalmagözlenmiştir).

AGNUCASTON ®

’unyiyecekveiçecekilekullanılması

Bu ilacıyiyecek veiçecek ilebirliktekullanabileceğinizgibi, ayrıolarak dakullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileysenizyadahamilekaldıktansonra(artık)AGNUCASTON ® almamalısınız;çünküyeterli

verimevcutdeğildir.

Tedaviniz sırasında hamileolduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

EmzirmesırasındaAGNUCASTON ®

alınmamalıdır;çünküyeterliverimevcutdeğildirvehayvan

çalışmalarındasütsalgılanmasındabirazalmagözlenmiştir.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımıüzerineherhangibiretkisiyoktur.

AGNUCASTON ® ’uniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

Builaçlaktoziçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbelirlişekerlerekarşı

intoleransınızın(tahammülsüzlüğünüz)olduğusöylenmişse,AGNUCASTON ®

’ualmadanönce

doktorunuzlatemasageçiniz.

Diyabetikleriçin not:

AGNUCASTON ®

tekbirdozbaşına0.01’dendahadüşükkarbonhidratdeğişimbirimi(CEU)

içermektedir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Dopaminreseptörantagonistleriolarakadlandırılanilaçlardanherhangibiriileeşzamanlı

uygulanmasıdurumundaetkilerin karşılıklıolarakzayıflamasısözkonusu olabilir.

AliBülentBaş

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.AGNUCASTON ®

nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

AGNUCASTON ®

’uherzamantamolarakbukullanmatalimatındabelirtildiğişekildekullanınız.

Eğeremin değilseniz, doktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

Doktorunuztarafından başkatürlü reçeteedilmedikçeolağan dozşudur:

Gündebirkere1 filmkaplıtablet.

Uygulama yoluvemetodu:

Filmkaplıtabletleryeterlisıvıylabirlikte(örn. birbardak su ile)çiğnenmeden alınır.

AGNUCASTON ®

’ubirkaçaylıkbirdönemboyuncakesintisizolarakkullanmanızgerekmektedir

(adetdönemisırasındabile).

Şikayetlerinizdehafiflemeyadaiyileşmeolduktansonra,tedavibirkaçhaftadahadevam

ettirilmelidir.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Herhangibirdozayarlamasıgerekmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Herhangibirdozayarlamasıgerekmemektedir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği

Herhangibirdozayarlamasıgerekmemektedir.

EğerAGNUCASTON ® ’unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekendendahafazla AGNUCASTON ®

kullandıysanız:

AGNUCASTON ® ’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Doktorunuzgerekliönlemlerinneolduğunakararverebilir.Aşağıdalistelenenyanetkilerdaha

belirgin olabilir.

AGNUCASTON ® ’ukullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdoz almayınız.

AliBülentBaş

AGNUCASTON ® iletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

AGNUCASTON ® tedavisisonaerdiktensonrailacınkullanılmasınınbırakılmasıgenellikleolumsuz

biretkiyeyolaçmaz.

Bu ilacın kullanımıileilgiliolarak başkasorunuzvarsa, doktorunuzyadaeczacınızadanışınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiAGNUCASTON ®

’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,AGNUCASTON ®

’ukullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Yüzdeşişme,nefesdarlığı,yutkunmaproblemleri,deridöküntüsü,ürtiker(kurdeşen)gibi

vücudunuzun bellibirbölgesiniveyatamamınıetkileyenaşırıduyarlılık reaksiyonları

Özellikleaşırıduyarlılıkreaksiyonlarınınilkişaretlerisırasında,AGNUCASTON ®

almayı

durdurunuzveacilendoktorunuzlakonuşunuz.Aşırıduyarlılıkreaksiyonlarıortayaçıktıktansonra

AGNUCASTON ®

kullanımıdurdurulmalıdır.

Bunların hepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinAGNUCASTON ®

’akarşıciddialerjinizvardemektir.Acil

tıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Çokciddibiryanetkiolanaşırıduyarlılıkreaksiyonlarınınnesıklıktagörüldüğünedairverimevcut

değildir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasizeen

yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

-Geçicihareketbozuklukları(psikomotorrahatsızlık)

Konfüzyon(kafakarışıklığı),halüsinasyon(gerçektevarolmayanşeylerigörmeveya

duyma)

Bunların hepsiciddiyanetkilerdir. Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

-Başağrısı

-Kaşıntı

-Bulantı

-Karın ağrısı

BunlarAGNUCASTON ®

’un hafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanızdoktorunuzu

veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

AliBülentBaş

5.AGNUCASTON ®

’unsaklanması

AGNUCASTON ®

’u çocukların göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra AGNUCASTON ®

’u kullanmayınız.

Son kullanmatarihi, son kullanmatarihiolarak belirlenen ayın songününeişareteder.

Bu ilaçherhangibirözelsaklamakoşulugerektirmez.

ÇevreyikorumakamacıylakullanmadığınızAGNUCASTON ®

’uşehirsuyunaveyaçöpeatmayınız.

Bu konuda eczacınıza danışınız.

RuhsatSahibi:

BionoricaİlaçTicaretLimited Şti.

CemalSahirSk. Profilo PlazaCBlok No:26/28

Şişli/İSTANBUL

Üretimyeri:

BionoricaSE,

Kerschensteinerstrasse11-15

92318Neumarkt, Almanya

Bu kullanma talimatı././.tarihindeonaylanmıştır.