ADVANTAN S % 0.1 COZELTI, 20 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ADVANTAN S % 0.1 COZELTI, 20 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ADVANTAN S % 0.1 COZELTI, 20 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • metilprednizolon aceponate

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 122/24
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 28-03-2007
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

ADVANTANS%0.1Çözelti

Ciltüzerineharicenuygulanır.

Etkinmadde:1mlADVANTAN SÇözelti,1.0mgmetilprednisolonaseponat(%0.1(a/h)’lik

metilprednisolonaseponatçözeltisineeşdeğermiktarda)içerir.

Yardımcımaddeler:izopropilmiristat,izopropilalkol

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatliceokuyunuz,

çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçyalnızcasizereçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. ADVANTANSnedirveneiçinkullanılır?

2. ADVANTANS’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. ADVANTANSnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. ADVANTANS’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.ADVANTANSnedirveneiçinkullanılır?

AdvantanS,iltihabivealerjikderireaksiyonlarınıbaskılarvekızarıklık,derikalınlaşması,deri

yüzeyindetabakaoluşumu,ödem,kaşıntıvediğerşikayetler(yanmahissiveyaağrı)gibideri

sorunlarındankaynaklananbelirtilerihafifletir.

AdvantanSsaçlıderidegörüleniltihabivekaşıntılıderihastalığınıntedavisinde;örneğinani

gelişenekzema(sinirselnedenlerebağlıderidekabartılıvekızarıklıklarlaseyredenkaşıntılıkronik

deriiltihabı),seboreikekzema(kızarıksahaüzerindesarı,hafifçeyağlıvekurukabuklarhalinde

görülendöküntüler)temasekzeması,kaşıntılıderidemadeniparaşeklindedöküntülerleseyreden

ekzema,herhangibaşkabirşekildesınıflandırılmamışolanekzemadakullanılır.

ADVANTANS20mlveya50ml , beyazpolietilenşişelerdekartonkutuiçerisindekullanıma

sunulmaktadır.

2

2.ADVANTANS’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

ADVANTANS’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ:

Eğer;

ADVANTANS’iniçeriğindebulunanmetilprednisolonaseponataveyaiçeriğindeki

maddelerdenherhangibirinekarşıbirhassasiyetiniz(alerjiniz)varsa,

Tedavialanındatüberküloz(verem)veyasifiliz(frengi)hasarı,viralhastalıklar(ör:

varicella(suçiçeği)yadaherpes(uçuk,zona)),rozasea(gülhastalığı),perioraldermatit(ağız

çevresindeiltihaplanma),ülser,aknevulgaris(sivilce),atrofikderihastalıkları(deride

incelme)varsaveaşısonrasıderireaksiyonlarıgözlemlenmişse

Sistemikmantarenfeksiyonunuzvarsailaveuyguntedavigereklidir.

ADVANTANS’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ:

ADVANTANS’indedahilolduğuglukokortikoid(birhormonçeşidi)sınıfıilaçlar,

özellikledeçocuklardamümkünolanendüşükdozdakullanılmalıdır.Sadeceistenenetkiye

ulaşmakvebuetkiyikorumakiçingerekliolansüreboyuncakullanınız.

Bakterive/veyamantarenfeksiyonuilebirlikteseyredenbirderihastalığınızvarsailave

uyguntedavigereklidir.

Deriyeuygulananglukokortikoidkullanımınabağlıolarak,lokalderienfeksiyonlarıoluşma

potansiyeliartabilir.

ADVANTANSkullanılırken,gözlere,mukozayaveaçıkderinyaralarlailetemas

etmemesinedikkatedilmelidir.

ADVANTANSyanıcıözelliğesahiptir,açıkalevyanındauygulanmamalıdır.

ADVANTANS,genişalanlarauygulanmamalıdır(vücutyüzeyalanının%40’ındandaha

fazla).

Deriyeuygulananglukokortikoidleringenişbiralanatatbikedilmeleriveyauzunsüreli

uygulamaları,özelliklekapalıpansumankoşullarındasistemik(tümvücuduetkileyen)yan

etkiriskinibelirginbirşekildeartırır.

Genişciltalanlarıtedaviedilirken,emilimveyasistemiketkiolasılığıtamamenyok

edilemeyeceğindendolayı,tedavisüresiolabildiğincekısatutulmalıdır.

Diğerglukokortikoidlerdedeolduğugibi,bilinçsizkullanım,klinikbelirtilerigizleyebilir.

Sistemikkortikoidlerdeolduğugibi,deriyeuygulananglukokortikoidlerinkullanılmasıile

de(örn.yüksekdozveyauzunsüregenişbiralanatatbikedilmeleri,kapalıpansumanveya

gözçevresindekideriyeuygulanmalarısonucu)glokom(göziçibasıncınınartması)

gelişebilir.

Genelbirkuralolarakhamileliğinilküçayındakortikosteroidiçerenharicenuygulanan

preperatlarınkullanılmasısakıncalıdır.

EmzirdiğinizidoktorunuzabildirinizziradoktorunuzADVANTANSreçeteetmedenönce

budurumudikkatealmakisteyecektir.

EmzirenkadınlarıngöğüsbölgesineADVANTANSuygulamamalıdır.

Emzirenkadınlarözelliklegenişalanauygulamadanveuzunsürelikullanımdanvekapalı

pansumandansakınmalıdır.

AdvantanSuygulamasısonrasındaelleryıkanmalıdır.

3

ADVANTANS’inkullanımısırasındakapalıpansumanuygulanmamalıdır.Çocukbezi,

kapalıpansumanetkisioluşturabilir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

ADVANTANS’inyiyecekveiçecekilekullanılması

ADVANTANS’inyiyecekveiçecekaldığınızesnadakullanabilirsiniz.İlaçlokaluygulandığıiçin

biretkileşmebeklenmez.

Hamilelik

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

AdvantanSdoktorunuztarafındanönerilmedikçehamileliktekullanılmamalıdır.

Hamileolduğunuzuveyaolabileceğinizidoktorunuzabildirinizziradoktorunuz

ADVANTANSreçeteetmedenöncebudurumudikkatealmakisteyecektir.

Genelbirkuralolarakhamileliğinilküçayındakortikosteroidiçerenharicenuygulanan

preperatlarınkullanılmasısakıncalıdır.

Özelliklegenişbiralanauygulamaveuzunsürelikullanımdanveyakapalıpansumandan

kaçınınız.

ADVANTANSiletedavininetkilerigebelerdedikkatlegözdengeçirilip,yararveriskleri

bakımındanözenletartılmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EmzirdiğinizidoktorunuzabildirinizziradoktorunuzADVANTANSreçeteetmedenönce

budurumudikkatealmakisteyecektir.

EmzirenkadınlarıngöğüsbölgesineADVANTANSuygulamamalıdır.

Özelliklegenişalanauygulamadanveuzunsürelikullanımdanvekapalıpansumandan

sakınınız.

Araçvemakinekullanımı

ADVANTANS’inaraçvemakinekullanımıüzerinebilinenherhangibiretkisiyoktur.

ADVANTANS’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler:

ADVANTANS’iniçeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşıbirduyarlılığınızyoksa,bu

maddelerebağlıolumsuzbiretkibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

4

3.ADVANTANSnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

ADVANTANS’iherzamandoktorunuzunanlattığıgibikullanmalısınız.Eğeremindeğilseniz

doktorunuzaveyaeczacınızatekrardanışınız.

ADVANTANS,gündebirkezdamlatılarakhafifçehastalıklıderiyesürülmelidir.

Kullanımsüresigenelolarak4haftayıaşmamalıdır.

Uygulamayoluvemetodu:

Haricenhastalıklıderiyedamlatılarakkullanılır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

ADVANTANS’inçocuklardave18yaşaltıergenlerdegüvenliliğikanıtlanmamıştır.Mevcuthiçbir

veriyoktur.

Yaşlılardakullanımı:AdvantanS’inyaşlıhastalardakullanımıaraştırılmamıştır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği,karaciğeryetmezliğivb:AdvantanS’inböbrekvekaraciğeryetmezliğiolan

hastalardakullanımıaraştırılmamıştır.

EğerADVANTANS’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleminizvarisedoktorunuz

veyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaADVANTANSkullandıysanız:

ADVANTANS’i1defalıkkullanmanızgerekendendahafazlakullanmışsanız(birdefagenişbir

yüzeyeuygulama)endişelenmeyiniz.ADVANTANS’denbirdefalıkaşırıdoz(genişderibölgesine

1defalıkuygulama)kullanılmasındariskbeklenmemektedir.

ADVANTANS’inküçükmiktarlardadahikazaileyutulmasıdurumundaderhalbirdoktora

başvurunuz.

ADVANTANS’ikullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

ADVANTANS’ikullanmayıunutursanız:

Doktorunuzatlanandozunnezamanuygulanacağınakararverecektir.Takipedendozunyeni

uygulamazamanıiçindoktorunuzuntalimatlarınauymanızönemlidir.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozkullanmayınız.

ADVANTANSiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

ADVANTANS’idoktorunuzunönerdiğişekildekullanırsanız,belirtilertedavisırasındakaybolur

vetedavisonrasındadatamameniyileşmesağlanır.Belirtilerdevamederseyadatekrardanortaya

çıkarsadoktorunuzlatemasageçiniz.

5

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,ADVANTANS’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Çokyaygın(≥1/10);yaygın(≥1/100ila<1/10);yaygınolmayan(≥1/1.000ila<1/100);seyrek

(≥1/10.000ila<1/1.000);çokseyrek(<1/10.000),bilinmiyor(eldekiverilerdenhareketletahmin

edilemiyor)

Yaygınsıklıktagörülenyanetkiler

Uygulamabölgesindeyanmahissi

Yaygınolmayansıklıktagörülenyanetkiler

Uygulamabölgesindekaşıntı,ağrı,kılköküiltihabı(folikülit),kuruma,tahriş,ekzema,bölgesel

sıcaklıkhissi,saçlıderideyağlanmaylaseyredendurumlar(seboreikkapit),saçdökülmesi

Bilinmeyensıklıkta

Derideincelme(atrofi),uygulamabölgesindekızarıklık(eritem),derideçatlaklar(striae),aşırı

kıllanma(hipertrikoz),kılcaldamarlarıngenişlemesi(telanjiyektaziler),ağızçevresindekideride

iltihaplanma(perioraldermatit),deriderenkdeğişikliği,akne,alerjikderireaksiyonları,sulu

kesecikler(veziküller)oluşabilir.

Kortikoidiçerentopikalpreparatlaruygulandığındaemilimebağlıolaraktümvücuduetkileyen

durumlarortayaçıkabilir.

BunlarADVANTANS’inhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanızdoktorunuzu

veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada,080031400

08numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkında

dahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.ADVANTANSinsaklanması

ADVANTANS’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

C’ninaltındakiodasıcaklıklarındasaklayınız.

6

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraADVANTANS’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:

BayerTürkKimyaSan.Ltd.Şti.FatihSultanMehmetMah.,BalkanCad.,No:5334770Ümraniye-

stanbul

Tel:0216–5283600

Faks:0216–6453950

Üretimyeri:BerliMedS.A.,İspanya

Bukullanmatalimatı.tarihindeonaylanmıştır.