ADVANTAN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ADVANTAN M LOSYON 50 GR
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ADVANTAN M LOSYON 50 GR
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • metilprednizolon aceponate

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699546480012
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 22-07-2014
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

ADVANTAN ®

MLosyon

Haricenuygulanır.

Etkinmadde:Her1 gADVANTAN,1 mgmetilprednisolon aseponat (%0.1) içerir.

Yardımcımaddeler:Ortazincirlitrigliserit,kaprilik-kaprik-miristik-steariktrigliserit,

polioksietilen-(2)-stearilalkolpolioksietilen-(21)-stearilalkol,benzilalkol,disodyumedetat,

gliserol(%85), saf su.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatliceokuyunuz,

çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizereçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.ADVANTANnedirveneiçinkullanılır?

2.ADVANTAN’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.ADVANTANnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.ADVANTAN’ınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.ADVANTANnedirveneiçinkullanılır?

ADVANTAN,50g’lıkaluminyumtüplerde,kartonkutuiçerisindekullanımasunulan

kremdir.

ADVANTANiltihabivealerjikderireaksiyonlarınıbaskılarvekızarıklık,derikalınlaşması,

deriyüzeyindetabakaoluşumu,ödem,kaşıntıvediğerşikayetler(yanmahissiveyaağrı)gibi

deri sorunlarından kaynaklanan belirtileri hafifletir.

ADVANTAN;anigelişenekzemaallerjikvetemasnedenlideriiltihabı,zehirli(toksik)

hücrebozulmasınanedenekzema(dejeneratifekzema),yağlıekzema,madenipara

görünümünde(numüler)ekzema,sulantılıekzema)alerjikderiiltihabı(atopikdermatit,

nörodermatit),seboreikekzema(kızarıksahaüzerindesarı,hafifçeyağlıvekurukabuklar

halindegörülendöküntüler),bacaklardavarisebağlıekzema(gravitasyonelekzema),ciddi

güneşyanıklarının (solardermatit) tedavisindekullanılır.

2

ADVANTAN4 aydan büyük çocuklardakullanılır.

2.ADVANTAN’ıkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

ADVANTAN’ıaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ.

Eğer,

ADVANTANiçeriğindebulunanmetilprednisolonaseponataveyaiçeriğindekimaddelerden

herhangi birinekarşıbirhassasiyetiniz(alerjiniz) varsa,

Tedavialanında,tüberküloz(verem)veyasifiliz(frengi)hasarı,viralhastalıklar(ör:varicella

(suçiçeği)yadaherpes(uçuk,zona),rozasea(gülhastalığı),perioraldermatit(ağızçevresinde

iltihaplanma),ülser,aknevulgaris(sivilce),atrofikderihastalıkları(derideincelme)varsaveaşı

sonrası deri reaksiyonlarıgözlenmişse,

Tümvücuduetkileyenmantarenfeksiyonunuzvarsailaveuyguntedavigereklidir.Ayrıcabakınız

ADVANTAN’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ”bölümü.

ADVANTAN’ıaşağıdaki durumlardaDİKKATLİ KULLANINIZ

ADVANTAN’ındadahilolduğuglukokortikoidler(birhormonçeşidi)grubu,özelliklede

çocuklardamümkünolanendüşükdozdakullanılmalıdır.Sadeceistenenetkiyeulaşmakvebu

etkiyi korumakiçingerekliolan süreboyuncakullanınız.

Bakterive/veyamantarenfeksiyonuilebirlikteseyredenbirderihastalığıvarsa,ilave

uygun tedavigereklidir.

Deriyeuygulananglukokortikoid(birhormonçeşidi)kullanımınabağlıolarak, lokalderi

enfeksiyonlarıoluşma potansiyeliartabilir.

ADVANTANgenişalanlarauygulanmamalıdır(vücutyüzeyalanının%40’ındandaha

fazla).

ADVANTAN’ındadahilolduğu,deriyeuygulanankortikosteroidlerin(birhormonçeşidi)

enişbiralanatatbikedilmeleriveyauzunsüreliuygulamaları,özelliklekapalıpansuman

koşullarındasistemikyanetkiriskini belirgin bir şekildeartırır.

Genişciltalanlarıtedaviedilirken,emilimveyasistemiketkiolasılığıtamamenyok

edilemeyeceğinden dolayı, tedavi süresi olabildiğincekısa tutulmalıdır.

ADVANTAN’ınkullanımısırasındagöz,derinyaralarvemukozaylatemasından

kaçınılmalıdır.

Diğerglukokortikoidlerdedeolduğugibi, bilinçsizkullanım, klinik belirtilerigizleyebilir.

Tümvücuduetkileyenkortikoidlerde(birhormonçeşidi)olduğugibi,lokalkortikoidlerin

kullanılmasıilede(örn.yüksekdozveyauzunsüregenişbiralanatatbikedilmeleri,kapalı

3

pansumanveyagözçevresindekideriyeuygulanmalarısonucu)glokom(göztansiyonu)

gelişebilir.

Pediyatrikpopülasyon:

ADVANTAN’ın4 aydandahaküçük bebeklerdekullanılması önerilmez.

4ayile3yaşarasıçocuklardakullanımında,fayda/riskdeğerlendirilmesidoktorunuztarafından

yapılmalıdır.

ADVANTAN’inkullanımısırasındakapalıpansumanuygulanmamalıdır.Çocukbezi,kapalı

pansuman etkisi oluşturabilir.

ADVANTAN’ınyiyecekveiçecekilekullanılması:

ADVANTAN’ıyiyecekveiçecekaldığınızesnadakullanabilirsiniz.ADVANTANlokal

uygulandığıiçin biretkileşimbeklenmez.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hamileolduğunuzuveyaolabileceğinizidoktorunuzabildirinizziradoktorunuz

ADVANTANreçeteetmeden öncebu durumu dikkate almak isteyecektir.

Birçokçalışmadaneldeedilenveriler,gebeliğinilküçayındaglukokortikoidleriletedavi

edilenkadınlarınbebeklerindeyarıkdamakgörülmeriskindeartışolmasınınmuhtemel

olabileceğinidüşündürmektedir.

Genelbirkuralolarakhamileliğinilküçayındakortikosteroidiçerenharicenuygulanan

preperatların kullanılması sakıncalıdır.

Özelliklegeniş bir alanauygulama,uzun sürelikullanımvekapalıpansumandankaçınınız.

ADVANTANiletedavininklinikendikasyonugebelerdedikkatlegözdengeçirilip,yararve

riskleri bakımından özenle tartılmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

EğerküçükçocukveyabebekemziriyorsanızADVANTAN’ıgöğüslerinizeuygulamayınız.

EmzirdiğinizidoktorunuzabildirinizziradoktorunuzADVANTANreçeteetmedenöncebu

durumu dikkatealmak isteyecektir.

ADVANTAN’ın deriye uygulama sonucunda annesütünegeçipgeçmediği

bilinmemektedir.

Emziren kadınlardaADVANTAN’ın dikkatlikullanılması gerekmektedir.

Özelliklegeniş alanauygulamadan,uzun sürelikullanımvekapalıpansumandansakınınız.

4

Araçvemakinekullanımı

ADVANTAN’ınaraçkullanmavemakinakullanımıüzerinebilinen biretkisiyoktur.

ADVANTAN’ıniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

ADVANTAN’ıniçeriğindekiyardımcımaddelerdenbirinekarşıhassasiyetiniz(alerjiniz)varsa

kullanmayınız.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

Bilinen biretkileşimiyoktur.

3.ADVANTANnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

ADVANTAN’ıherzamandoktorunuzunanlattığıgibikullanmalısınız.Eğeremindeğilseniz

doktorunuzaveyaeczacınızatekrar danışınız.

ADVANTAN’ıdoktorunuzfarklıbirşekildeönermediğitakdirdegünde1defauygulayınız.

Genelliklekullanımsüresi2haftayıgeçmemelidir.Seborreikekzemada,hastalıklıyüzbölgesinde

kullanımsüresi 1 haftayıgeçmemelidir.

ADVANTANkullanımısırasında,kurumameydanagelirse,cilttipinebağlıolarak,yağiçindesu

emulsiyonu veyatek fazlıyağlıpomat nemlendirici olarak kullanılabilir.

Uygulama yoluvemetodu:

Haricen,etkilenen bölgedekideriyeincebir tabakahalindeuygulayınızvehafifçeovalayınız

Değişikyaş grupları:

Çocuklardakullanımı:ADVANTAN’în4aydandahabüyükbebeklerde,çocuklardave

ergenlerdekullanımındadozayarlamasıgereklideğildir.

ADVANTANgüvenliliği 4 aydan küçük bebeklerdeortayakonulmamıştır.Mevcut veriyoktur.

EğerADVANTAN’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarisedoktorunuz

veyaeczacınız ile konuşunuz

KullanmanızgerekendendahafazlaADVANTANkullandıysanız:

ADVANTAN’ıkullanmanızgerekenden dahafazla kullanmışsanızendişelenmeyiniz,.

Birdoktorveyaeczacıilekonuşunuz.ADVANTAN’danbirdefalıkfazladoz(genişderibölgesine

1 defalık uygulama) kullanılmasındaveyakazaileyutulmasındarisk beklenmemektedir.

ADVANTAN’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

5

ADVANTAN’ıkullanmayıunutursanız:

Doktorunuzatlanandozunnezamanuygulanacağınakararverecektir.Takipedendozunyeni

uygulamazamanı için doktorunuzun talimatlarınauymanızönemlidir.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozkullanmayınız.

ADVANTANiletedavi sonlandırıldığındakioluşabileceketkiler:

ADVANTAN’ıdoktorunuzunönerdiğişekildekullanırsanız,belirtilertedavisırasındakaybolurve

tedavisonrasındadatamameniyileşmesağlanır.Belirtilerdevamederseyadatekrardanortaya

çıkarsadoktorunuzlatemasageçiniz.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiADVANTAN’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkilere

olabilir.

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildesıralanmıştır:

Çokyaygın:10 hastanınen az1 indegörülebilir.

Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: l.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

Yaygınsıklıkta görülenyanetkilerUygulamabölgesindeyanma hissi

Yaygınolmayansıklıkta görülen yanetkiler

Ekzema,derideçatlaklar(fissürler),uygulamabölgesindekaşıntı(pruritus)ağrı,sulukesecikler

(veziküller), irinli deri kabarcıkları (püstül),aşınma

Bilinmeyensıklıktagörülen yanetkiler

İlacakarşıaşırıduyarlılık,sivilce(akne),kılcaldamarlarıngenişlemesi(telanjiyektazi),deride

incelme(atrofi),çatlaklar(deridestria),ağızcivarındailtihap(perioraldermatit),deriderenk

değişikliği,uygulamabölgesindekuruluk,kızarıklık(eritem),kılköküiltihabı(folikülit),aşırı

kıllanma(hipertrikoz)

Kortikoidiçerenderiyeuygulananilaçlarkullanıldığında,deridenemilmesinebağlıolaraksistemik

tümvücudu etkileyendurumlarortayaçıkabilir.

Eğerbukullanmatalmatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanızdoktorunuzu

veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.ADVANTAN’ınsaklanması

ADVANTAN’ıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

ADVANTAN’ı30ºCnin altındakiodasıcaklıklarındaışıktanvenemden koruyarak saklayınız.

6

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraADVANTAN’ıkullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Bayer Türk KimyaSan.Ltd. Şti.,

Fatih Sultan Mehmet Mah.,Balkan Cad.,No:53

34770 Ümraniye-İstanbul

Tel:0216–528 36 00

Faks: 0216–645 39 50

Üretimyeri:Intendis ManufacturingS.P.A.,İtalya

Bu kullanma talimatı......... tarihindeonaylanmıştır.