ADVANTAN % 0.1 POMAD, 30 G

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ADVANTAN % 0.1 POMAD, 30 G
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ADVANTAN % 0.1 POMAD, 30 G
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • metilprednizolon aceponate

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 205/48
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 06-04-2005
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

ADVANTAN ® %0.1Pomat

Haricenuygulanır.

Etkinmadde:1gADVANTAN,1mgmetilprednisolonaseponatiçerir.

Yardımcımaddeler:Beyazbalmumu,sıvıparafin,DehymulsE(dikokoilpentaeritritil

distearilsitrat,sorbitanseskioleat,seraalba(balmumutipi)vealuminyumstearat)beyaz

yumuşakparafin,safsu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatliceokuyunuz,

çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksizereçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. ADVANTANnedirveneiçinkullanılır?

2. ADVANTAN’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. ADVANTANnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. ADVANTAN’ınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. ADVANTANnedirveneiçinkullanılır?

ADVANTAN,30gyada60gbeyazilasarımsıopakrenktepomatiçeren,ağzıplastikkapakla

kapatılmış,alüminyumtüplerdevekartonkutuiçerisindekullanımasunulmaktadır.

ADVANTAN,iltihabivealerjikderitepkilerinibaskılarvekızarıklık,derikalınlaşması,deri

yüzeyindetabakaoluşumu,ödem,kaşıntıvediğerşikayetler(yanmahissiveyaağrı)gibideri

sorunlarındankaynaklananbelirtilerihafifletir.

ADVANTANmayasıl(ekzema)tedavisiiçinderiyehafifçesürülmeksuretiylekullanılır.

ADVANTANanigelişenekzema,sinirselnedenlerebağlıderidekabartılıvekızarıklıklarla

seyredenkaşıntılıkronikderiiltihabı,temasekzeması,bozulmayayolaçanekzema(dejenaratif

ekzema),,suluekzemakaşıntılıderidemadeniparaşeklindedöküntülerleseyredenekzema

çocuklardagörülenekzemaveherhangibaşkabirşekildesınıflandırılmamışolanekzemada

kullanılır.

2

Cildinneçokkurunedesulantılıolduğubazıderirahatsızlıklarındayağvesuyundengelidağıldığı

birformülasyonagereksinimduyulur.ADVANTAN,sıcaklıkveakıntıyıtutmaksızınderininhafif

yağlanmasınısağlar.

2. ADVANTAN’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

ADVANTAN’ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

ADVANTAN’ıniçeriğindebulunanmetilprednisolonaseponataveyaiçeriğindekimaddelerden

herhangibirinekarşıbirhassasiyetiniz(alerjiniz)varsa,

Tedaviedilecekalandatüberküloz(verem)veyasifiliz(frengi)nedeniyleoluşmuşbirbozukluk,

hasarvarsa,

Tedavialanındaviralhastalıklar(örneğinsuçiçeği/varisella,herpeszoster),gülhastalığı

(rosacea),ağızcivarındaderiiltihabı(perioraldermatit),derideyara,akne,derininincelmesiile

sonuçlanan(atrofik)derihastalıklarınailişkinbirbozuklukveyaaşısonrasıgörülenderi

reaksiyonlarıvarsa

Bakterive/veyamantarenfeksiyonuilebirlikteseyredenbirderihastalığınızvarsailaveuygun

tedavigereklidir.

ADVANTAN’ıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

ADVANTAN’ındadahilolduğuglukokortikoidler(birhormonçeşidi),özellikledeçocuklarda

mümkünolanendüşükdozdakullanılmalıdır.Sadeceistenenetkiyeulaşmakvebuetkiyikorumak

içingerekliolansüreboyuncakullanınız.

Bakterive/veyamantarenfeksiyonuilebirlikteseyredenbirderihastalığıvarsa,ilaveuygun

tedavigereklidir.

ADVANTAN’ındadahilolduğuderiyeuygulananglukokortikoidlerinkullanımınabağlı

olarak,lokalderiiltihabıoluşmaolasılığıartabilir.

ADVANTANkullanılırken,gözlerle,açıkderinyaralaraveyamukozailetemasındankaçınınız.

ADVANTAN’ındadahilolduğuderiyeuygulanankortikosteroidleringenişbiralanatatbik

edilmeleriveyauzunsüreliuygulamaları,özelliklekapalıpansumanaltındatümvücuttayanetki

riskinibelirginbirşekildeartırır.Çocukbezlerininkapalıortamoluşturabileceğinedikkat

edilmelidir.

Genişciltalanlarıtedaviedilirken,emilimveyatümvücuduetkileyendurumlarınortayaçıkma

olasılığıtamamenyokedilemeyeceğindendolayı,tedavisüresimümkünmertebekısatutulmalıdır.

Diğerglukokortikoidlerdedeolduğugibi,bilinçsizkullanım,klinikbelirtilerigizleyebilir.

Dahaöncegöziçibasıncındaartma(glokom)şikâyetinizolduysadoktorunuzubilgilendiriniz.

Genelkullanılanvetümvücuduetkileyenkortikoidlerdeolduğugibi,deriyeuygulanan

kortikoidlerinkullanılmasıilede(örn.yüksekdozveyauzunsüregenişbiralanatatbikedilmeleri,

kapalıpansumanileveyagözçevresindekideriyeuygulanmalarısonucu)glokomgelişebilir.

Pediyatrikpopülasyon:

ADVANTANkullanımısırasındakapalıpansumanuygulanmamalıdır.Çocukbezi,kapalı

pansumanetkisioluşturabilir.

Dörtayila3yılarasındakiçocuklarauygulanacağızamandoktordeğerlendirmesigerekmektedir.

Lütfendoktorunuzadanışınız.

3

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

ADVANTAN’ınyiyecekveiçecekilekullanılması:

ADVANTANlokaluygulandığıiçinherhangibiretkileşmebeklenmez.

Hamilelik:

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

HamileolduğunuzuveyaolabileceğinizidoktorunuzabildirinizziradoktorunuzADVANTAN

reçeteetmedenöncebudurumudikkatealmakisteyecektir.

Genelbirkuralolarakhamileliğinilküçayındakortikosteroidiçerenharicenuygulananilaçların

kullanılmasısakıncalıdır.

Özelliklegenişbiralanauygulamaveuzunsürelikullanımdanveyakapalıpansumandan

kaçınınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme:

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EmzirenkadınlarıngöğüsbölgesineADVANTANuygulamamalıdır.

EmzirdiğinizidoktorunuzabildirinizziradoktorunuzADVANTANreçeteetmedenöncebu

durumudikkatealmakisteyecektir.

Özelliklegenişalanauygulamadanveuzunsürelikullanımdanvekapalıpansumandansakınınız.

Araçvemakinekullanımı:

ADVANTAN’ınaraçkullanmavemakinakullanımıüzerinebilinenbiretkisiyoktur.

ADVANTAN’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler:

ADVANTANiçeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşıbirduyarlılığınızyoksa,bumaddelere

bağlıolumsuzbiretkibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı:

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3. ADVANTANnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

ADVANTAN’ıherzamandoktorunuzunanlattığıgibikullanmalısınız.Eğeremindeğilseniz

doktorunuzaveyaeczacınızatekrardanışınız.

ADVANTAN,topikal(yüzeysel)olarakgündebirkezincebirtabakahalindehastalıklıderiye

hafifçesürülür.

4

Kullanımsüresigenelolarakyetişkinlerde12haftayıaşmamalıdır.

Uygulamayoluvemetodu:

Haricenhastalıklıderiyehafifçesürülerekkullanılır.

Değişikyaşgrupları

Çocuklardakullanımı:

ADVANTAN’ın,4aydanküçükbebeklerdekigüvenliğisaptanmamıştır.Çocuklardaveya

ergenlerdekullanıldığındadozayarlamasıgereklideğildir.

Çocuklardakullanımsüresi,genelde4haftayıaşmamalıdır.

EğerADVANTAN’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarisedoktorunuz

veyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaADVANTANkullandıysanız:

ADVANTAN’ıkullanmanızgerekendendahafazlakullanmışsanızendişelenmeyiniz.

ADVANTAN’danbirdefalıkfazladoz(genişderibölgesine1defalıkuygulama)kullanılmasında

veyakazaileyutulmasındabirriskbeklenmemektedir.

ADVANTAN’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

ADVANTAN’ıkullanmayıunutursanız

Doktorunuzatlanandozunnezamanuygulanacağınakararverecektir.Takipedendozunyeni

uygulamazamanıiçindoktorunuzuntalimatlarınauymanızönemlidir.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozkullanmayınız.

ADVANTANiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

ADVANTAN’ıdoktorunuzunönerdiğişekildekullanırsanız,belirtilertedavisırasındakaybolurve

tedavisonrasındadatamameniyileşmesağlanır.Belirtilerdevamederseyadatekrardanortaya

çıkarsadoktorunuzlatemasageçiniz.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiADVANTAN’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır:

Çokyaygın:10hastanınenaz1indegörülebilir.

Yaygın:10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan:100hastanınbirindenaz,fakat1.000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek:l.000hastanınbirindenaz,fakat10.000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Çokseyrek:10.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Bilinmiyor:Eldekiverilerdentahminedilemiyor.

5

Yaygın

Uygulamabölgesindeyanmahissi,kaşıntı,akne

Yaygınolmayan

Derideincelme(atrofi),morarma(ekimoz),derininbulaşıcıyüzeyselmikrobikenfeksiyonu

(impetigo),derideyağlanma,uygulamabölgesindekuruluk,kızarıklık(eritem),deriüzerinde

iltihaplıkesecikler(veziküller),tahriş,periferalödem,ekzema

Bilinmeyensıklıkta(eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor)

lacakarşıaşırıduyarlılık,deridestria(çatlaklar),kılcaldamarlarıngenişlemesi(telanjiyektaziler),

perioraldermatit(ağızcivarında),deriderenkdeğişikliği,alerjikderireaksiyonları,uygulama

bölgesindekılköküiltihabı(folikülit),aşırıkıllanma(hipertrikoz)

ADVANTAN’ındadahilolduğugrupolankortikoidiçerenderiyeuygulananilaçlarkullanıldığında

emilimebağlıolaraktümvücuttaetkilerortayaçıkabilir.

BunlarADVANTAN’ınhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız,

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. ADVANTAN’ınSaklanması

ADVANTAN’ıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25ºCninaltındakiodasıcaklığındaışıktanvenemdenkoruyaraksaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraADVANTAN’ıkullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

BayerTürkKimyaSan.Ltd.Şti.FatihSultanMehmetMah.,BalkanCad.,No:5334770Ümraniye-

stanbul

Tel:0216–5283600

Faks:0216–6453950

Üretimyeri:

BayerTürkKimyaSan.Ltd.Şti.Topkapı-İstanbul

Bukullanmatalimatı.tarihindeonaylanmıştır.