ADVANTAN KREM, 30 G

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ADVANTAN KREM, 30 G
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ADVANTAN KREM, 30 G
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • metilprednizolon aceponate

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 206/79
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 07-11-2005
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

ADVANTAN ® Krem

Haricenuygulanır.

Etkinmadde:1gADVANTAN,1mgmetilprednisolonaseponatiçerir.

Yardımcımaddeler:Desiloleat,gliserolmonostearat%40-55,setostearilalkol,katıyağ,

kaprilik-kaprik-miristik-steariktrigliserid,makrogolstearat40(tipI),gliserol%85,

disodyumedetat,benzilalkol,butilhidroksitoluen,safsu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatliceokuyunuz,

çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksizereçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. ADVANTANnedirveneiçinkullanılır?

2. ADVANTAN’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. ADVANTANnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. ADVANTAN’ınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. ADVANTANnedirveneiçinkullanılır?

ADVANTAN,30gyada60gbeyazilasarımsırenktekremiçeren,ağzıplastikkapaklakapatılmış,

alüminyumtüplerdevekartonkutuiçerisindekullanımasunulmaktadır.

ADVANTAN,iltihabivealerjikderitepkilerinibaskılarvekızarıklık,derikalınlaşması,deri

yüzeyindetabakaoluşumu,ödem,kaşıntıvediğerşikayetler(yanmahissiveyaağrı)gibideri

sorunlarındankaynaklananbelirtilerihafifletir.

ADVANTANmayasıl(ekzema)tedavisiiçinderiyehafifçesürülmeksuretiylekullanılır.Advantan

Kremanigelisenekzema,sinirselnedenlerebağlıderidekabartılıvekızarıklıklarlaseyreden

kaşıntılıkronikderiiltihabı,temasekzemasıbozulmayayolaçanekzema(dejenaratifekzema),sulu

ekzema,kaşıntılıderidemadeniparaşeklindedöküntülerleseyredenekzema,çocuklardagörülen

ekzema,veherhangibaşkabirşekildesınıflandırılmamışolanekzemadakullanılır.

ADVANTANyükseksuvedüşükyağiçeriğinesahiptirveözellikleakutveakıntılıekzemaiçin,

çokyağlıderivevücudunaçıkyadatüylükısımlarıiçinuygundur.

2. ADVANTAN’ı kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

ADVANTAN’ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

ADVANTAN’ıniçeriğindebulunanmetilprednisolonaseponataveyaiçeriğindeki

maddelerdenherhangibirinekarşıbirhassasiyetiniz(alerjiniz)varsa,

Tedaviedilecekalandatüberküloz(verem)veyasifiliz(frengi)nedeniyleoluşmuşbir

bozukluk,hasarvarsa

Tedavialanındaviralhastalıklar(örneğinsuçiçeği/varicella,herpeszoster),gülhastalığı

(rosacea),ağızcivarındaderiiltihabı(perioraldermatit),derideyara,akne,derininincelmesi

ilesonuçlanan(atrofik)derihastalıklarınailişkinbirbozuklukveyaaşısonrasıgörülenderi

reaksiyonlarıvarsa

Bakterive/veyamantarenfeksiyonuilebirlikteseyredenbirderihastalığınızvarsailave

uyguntedavigereklidir.

ADVANTAN’ıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

ADVANTAN’ındadahilolduğuglukokortikoidler(çeşidiiltihaptedavisindekullanılan

ilaçlar),özellikledeçocuklardamümkünolanendüşükdozdakullanılmalıdır.Sadeceistenen

etkiyeulaşmakvebuetkiyikorumakiçingerekliolansüreboyuncakullanınız.

Bakterive/veyamantarenfeksiyonuilebirlikteseyredenbirderihastalığıvarsa,ilaveuygun

tedavigereklidir.

ADVANTAN’ındadahilolduğuderiyeuygulananglukokortikoidlerinkullanımınabağlı

olarak,lokalderiiltihabıoluşmaolasılığıartabilir.

ADVANTANkullanılırken,gözlerle,açıkderinyaralarlavemukozailetemasındankaçınınız.

ADVANTAN’ındadahilolduğuderiyeuygulanankortikosteroidleringenişbiralanatatbik

edilmeleriveyauzunsüreliuygulamaları,özelliklekapalıpansumanaltındatümvücuttayan

etkiriskinibelirginbirşekildeartırır.Çocukbezlerininkapalıortamoluşturabileceğinedikkat

edilmelidir.

Genişciltalanlarıtedaviedilirken,emilimveyatümvücuduetkileyendurumlarınortaya

çıkmaolasılığıtamamenyokedilemeyeceğindendolayı,tedavisüresimümkünmertebekısa

tutulmalıdır.

Diğerglukokortikoidlerdedeolduğugibi,bilinçsizkullanım,klinikbelirtilerigizleyebilir.

Dahaöncegöziçibasıncındaartma(glokom)şikayetinizolduysadoktorunuzubilgilendiriniz.

Genelkullanılanvetümvücuduetkileyenkortikoidlerdeolduğugibi,lokalkortikoidlerin

kullanılmasıilede(örn.yüksekdozveyauzunsüregenişbiralanatatbikedilmeleri,kapalı

pansumanileveyagözçevresindekideriyeuygulanmalarısonucu)sonucundaglokom

gelişebilir.

ADVANTAN’ıniçerisindekiikiyardımcımadde ( setostearilalkolvebutilhidroksitoluen)

deridebölgeseltepkilere(ör.kontaktdermatit)sebepolabilir.Butilhidroksitoluengözlerdeve

mukusmembranlarındada(ağızboşluğuveburunboşluğu)tahrişesebepolabilir.

Pediyatrikpopülasyon:

ADVANTANkullanımısırasındakapalıpansumanuygulanmamalıdır.Çocukbezi,kapalı

pansumanetkisioluşturabilir.

Dörtayila3yılarasındakiçocuklarauygulanacağızamandoktordeğerlendirmesigerekmektedir.

Lütfendoktorunuzadanışınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

ADVANTAN’ınyiyecekveiçecekilekullanılması:

ADVANTAN’ıyiyecekveiçecekaldığınızesnadakullanabilirsiniz.

Hamilelik:

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

HamileolduğunuzuveyaolabileceğinizidoktorunuzabildirinizziradoktorunuzADVANTAN

reçeteetmedenöncebudurumudikkatealmakisteyecektir.

Genelbirkuralolarakhamileliğinilküçayındakortikosteroidiçerenharicenuygulananilaçların

kullanılmasısakıncalıdır.

Özelliklegenişbiralanauygulama,uzunsürelikullanımveyakapalıpansumandan kaçınınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme:

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EmzirenkadınlarıngöğüsbölgesineADVANTANuygulamamalıdır.

EmzirdiğinizidoktorunuzabildirinizziradoktorunuzADVANTANreçeteetmedenöncebu

durumudikkatealmakisteyecektir.

Özelliklegenişalanauygulamadan,uzunsürelikullanımdanvekapalıpansumandansakınınız.

Araçvemakinekullanımı

ADVANTAN’ınaraçvemakinakullanımıüzerinebilinenbiretkisiyoktur.

ADVANTAN’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

ADVANTAN’ıniçerisindekiikiyardımcımadde ( setostearilalkolvebutilhidroksitoluen)deride

bölgeseltepkilere(ör.kontaktdermatit)sebepolabilir.Butilhidroksitoluengözlerdevemukus

membranlarındada(Ör:ağızboşluğu,burunboşluğu)tahrişesebepolabilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3. ADVANTANnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

ADVANTAN’ıherzamandoktorunuzunanlattığıgibikullanmalısınız.Eğeremindeğilseniz

doktorunuzaveyaeczacınızatekrardanışınız.

ADVANTAN,topikal(yüzeysel)olarakgündebirkezincebirtabakahalindehastalıklıderiye

hafifçesürülür.

Kullanımsüresigenelolarakyetişkinlerde12haftayıaşmamalıdır.

ADVANTANKrem’inuzunsürelikullanımınabağlıolarakderideaşırıkurumaolursa,tercihdaha

yüksekyağiçeriğinesahipbirformülasyondanyanakullanılmalıdır(ADVANTANPomatveya

ADVANTANYağlıPomat).

Uygulamayoluvemetodu:

Haricenhastalıklıderiyehafifçesürülerekkullanılır.

Değişikyaşgrupları

Çocuklardakullanımı:

ADVANTAN’ın,4aydanküçükbebeklerdekigüvenliğisaptanmamıştır.Çocuklardaveya

ergenlerdekullanıldığındadozayarlamasıgereklideğildir.

Çocuklardakullanımsüresi,genelde4haftayıaşmamalıdır.

EğerADVANTAN’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleminizvarisedoktorunuz

veyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaADVANTANkullandıysanız:

ADVANTAN’dankullanmanızgerekendendahafazlakullanmışsanızendişelenmeyiniz.

ADVANTAN’danbirdefalıkfazladoz(genişderibölgesine1defalıkuygulama)kullanılmasında

veyakazaileyutulmasısonrasındabirriskbeklenmemektedir.

ADVANTAN’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

ADVANTAN’ıkullanmayıunutursanız

Doktorunuzatlanandozunnezamanuygulanacağınakararverecektir.Takipedendozunyeni

uygulamazamanıiçindoktorunuzuntalimatlarınauymanızönemlidir.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozkullanmayınız.

ADVANTANiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

ADVANTAN’ıdoktorunuzunönerdiğişekildekullanırsanız,belirtilertedavisırasındakaybolurve

tedavisonrasındadatamameniyileşmesağlanır.Belirtilerdevamederseyadatekrardanortaya

çıkarsadoktorunuzlatemasageçiniz.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiADVANTAN’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır:

Çokyaygın:10hastanınenaz1indegörülebilir.

Yaygın:10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan:100hastanınbirindenaz,fakat1.000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek:l.000hastanınbirindenaz,fakat10.000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Çokseyrek:10.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Bilinmiyor:Eldekiverilerdentahminedilemiyor.

Yaygın

Uygulamabölgesindeyanmahissi,kaşıntı

Yaygınolmayan

lacakarşıaşırıduyarlılık,uygulamabölgesindekuruluk,kızarıklık(eritem),deriüzerindeiltihaplı

kesecikler(veziküller),kılköküiltihabı(folikülit),döküntü,karıncalanma(parestezi)

Seyreksıklıktagörülenyanetkiler

Deridemantarenfeksiyonu,derideçatlaklar,sivilce(akne),irinliderienfeksiyonu(piyoderma),

kılcaldamarlarıngenişlemesi(telanjiyektaziler),derideincelme(atrofi),uygulamabölgesinde

selülit,ödem,tahriş

Bilinmeyensıklıkta(eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor)

Aşırıkıllanma,perioral(ağızcivarında)dermatit,deriderenkdeğişikliği,alerjikderireaksiyonları,

deridestriae(çatlaklar)

ADVANTAN’ındadahilolduğugrupolankortikoidiçerenderiyeuygulananilaçlarkullanıldığında

emilimebağlıolaraktümvücuttaetkilerortayaçıkabilir.

BunlarADVANTAN’ınhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanızdoktorunuzu

veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. ADVANTAN’ınSaklanması

ADVANTAN’ıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25ºC’ninaltındakiodasıcaklığındaışıktanvenemdenkoruyaraksaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraADVANTAN’ıkullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

BayerTürkKimyaSan.Ltd.Şti.FatihSultanMehmetMah.,BalkanCad.,No:5334770Ümraniye-

stanbul

Tel:0216–5283600

Faks:0216–6453950

Üretimyeri:

BayerTürkKimyaSan.Ltd.Şti.Topkapı-İstanbul

Bukullanmatalimatı.tarihindeonaylanmıştır.