ADVANTAN % 0.1 YAGLI POMAD, 15 G

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ADVANTAN % 0.1 YAGLI POMAD, 15 G
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ADVANTAN % 0.1 YAGLI POMAD, 15 G
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • metilprednizolon aceponate

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 205/47
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 06-04-2005
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

ADVANTAN ® %0.1YağlıPomat

Haricenuygulanır.

Etkinmadde:1gADVANTAN,1mgmetilprednisolonaseponatiçerir.

Yardımcımaddeler:Beyazyumuşakparafin,sıvıparafin,mikrokristalinbalmumu,

hidrojenizehintyağı

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatliceokuyunuz,

çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksizereçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında yüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. ADVANTANnedirveneiçinkullanılır?

2. ADVANTAN’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. ADVANTANnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. ADVANTAN’ınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. ADVANTANnedirveneiçinkullanılır?

ADVANTAN15gbeyazdansarıya,yarısaydamyağlıpomatiçeren,ağzıplastikkapakla

kapatılmış,alüminyumtüplerdevekartonkutuiçerisindekullanımasunulmaktadır.

ADVANTAN,iltihabivealerjikderitepkilerinibaskılarvekızarıklık,derikalınlaşması,deri

yüzeyindetabakaoluşumu,ödem,kaşıntıvediğerşikayetler(yanmahissiveyaağrı)gibideri

sorunlarındankaynaklananbelirtilerihafifletir.

ADVANTANmayasıl(ekzema)tedavisiiçinderiyehafifçesürülmeksuretiylekullanılır.

ADVANTANanigelişenekzema,sinirselnedenlerebağlıderidekabartılıvekızarıklıklarla

seyredenkaşıntılıkronikderiiltihabı,temasekzeması,bozulmayayolaçanekzema(dejenaratif

ekzema),suluekzema,kaşıntılıderidemadeniparaşeklindedöküntülerleseyredenekzema

çocuklardagörülenekzemaveherhangibaşkabirşekildesınıflandırılmamışolanekzemada

kullanılır.

2

Çokkuruderikoşullarıvederihastalıklarınınkroniksafhalarındasusuzbirbazagereksinim

duyulurvebuortamısağlayanADVANTANiyileştirmeyiilerletir.

2. ADVANTAN’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

ADVANTAN’ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

ADVANTAN’ıniçeriğindebulunanmetilprednisolonaseponataveyaiçeriğindeki

maddelerdenherhangibirinekarşıbirhassasiyetiniz(alerjiniz)varsa,

Tedaviedilecekalandatüberküloz(verem)veyasifiliz(frengi)nedeniyleoluşmuşbir

bozukluk,hasarvarsa,

Tedavialanındaviralhastalıklar(örneğinsuçiçeği/varisella,herpeszoster),gülhastalığı

(rosacea),ağızcivarındaderiiltihabı(perioraldermatit),derideyara,akne,derinin

incelmesiilesonuçlanan(atrofik)derihastalıklarınailişkinbirbozuklukveyaaşısonrası

görülenderireaksiyonlarıvarsa

Bakterive/veyamantarenfeksiyonuilebirlikteseyredenbirderihastalığınızvarsailave

uyguntedavigereklidir.

ADVANTAN’ıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

ADVANTAN’ındadahilolduğuglukokortikoidler(çeşidiiltihaptedavisindekullanılan

ilaçlar),özellikledeçocuklardamümkünolanendüşükdozdakullanılmalıdır.Sadece

istenenetkiyeulaşmakvebuetkiyikorumakiçingerekliolansüreboyuncakullanınız.

Bakterive/veyamantarenfeksiyonuilebirlikteseyredenbirderihastalığıvarsa,ilaveuygun

tedavigereklidir.

ADVANTAN’ındadahilolduğuderiyeuygulananglukokortikoidlerinkullanımınabağlı

olarak,lokalderiiltihabıoluşmaolasılığıartabilir.

ADVANTAN’ındadahilolduğuderiyeuygulanankortikosteroidleringenişbiralanatatbik

edilmeleriveyauzunsüreliuygulamaları,özelliklekapalıpansumanaltındatümvücuttayan

etkiriskinibelirginbirşekildeartırır.Çocukbezlerininkapalıortamoluşturabileceğine

dikkatedilmelidir.

Genişciltalanlarıtedaviedilirken,emilimveyatümvücuduetkileyendurumlarınortaya

çıkmaolasılığıtamamenyokedilemeyeceğindendolayı,tedavisüresimümkünmertebekısa

tutulmalıdır.

Diğerglukokortikoidlerdedeolduğugibi,bilinçsizkullanım,klinikbelirtilerigizleyebilir.

Dahaöncegöziçibasıncındaartma(glokom)şikayetinizolduysadoktorunuzu

bilgilendiriniz.Genelkullanılanvetümvücuduetkileyenkortikoidlerdeolduğugibi,deriye

uygulanankortikoidlerinkullanılmasıilede(örn.yüksekdozveyauzunsüregenişbiralana

tatbikedilmeleri,kapalıpansumanileveyagözçevresindekideriyeuygulanmalarısonucu)

glokomgelişebilir.

3

Pediyatrikpopülasyon:

ADVANTANkullanımısırasındakapalıpansumanuygulanmamalıdır.Çocukbezi,kapalı

pansumanetkisioluşturabilir.

Dörtayila3yılarasındakiçocuklarauygulanacağızamandoktordeğerlendirmesigerekmektedir.

Lütfendoktorunuzadanışınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

ADVANTAN’ınyiyecekveiçecekilekullanılması:

ADVANTAN’ıyiyecekveiçecekaldığınızesnadakullanabilirsiniz.

Hamilelik:

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

HamileolduğunuzuveyaolabileceğinizidoktorunuzabildirinizziradoktorunuzADVANTAN

reçeteetmedenöncebudurumudikkatealmakisteyecektir.

Genelbirkuralolarakhamileliğinilküçayındakortikosteroidiçerenharicenuygulanan

ilaçlarınkullanılmasısakıncalıdır.

Özelliklegenişbiralanauygulama,uzunsürelikullanımveyakapalıpansumandan kaçınınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme:

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EmzirenkadınlarıngöğüsbölgesineADVANTANuygulamamalıdır.

EmzirdiğinizidoktorunuzabildirinizziradoktorunuzADVANTANreçeteetmedenöncebu

durumudikkatealmakisteyecektir.

Özelliklegenişalanauygulamadanveuzunsürelikullanımdanvekapalıpansumandan

sakınınız.

Araçvemakinekullanımı

ADVANTAN’ınaraçkullanmavemakinakullanımıüzerinebilinenbiretkisiyoktur.

ADVANTAN’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

ADVANTANiçeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşıbirduyarlılığınızyoksa,bumaddelere

bağlıolumsuzbiretkibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

4

3. ADVANTANnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

ADVANTAN’ıherzamandoktorunuzunanlattığıgibikullanmalısınız.Eğeremindeğilseniz

doktorunuzaveyaeczacınızatekrardanışınız.

ADVANTAN,topikal(yüzeysel)olarakgündebirkezincebirtabakahalindehastalıklıderiye

hafifçesürülür.

Kullanımsüresigenelolarakyetişkinlerde12haftayıaşmamalıdır.

Uygulamayoluvemetodu:

Haricenhastalıklıderiyehafifçesürülerekkullanılır.

Değişikyaşgrupları

Çocuklardakullanımı:

ADVANTAN’ın,4aydanküçükbebeklerdekigüvenliğisaptanmamıştır.Çocuklardaveya

ergenlerdekullanıldığındadozayarlamasıgereklideğildir.

Çocuklardakullanımsüresi,genelde4haftayıaşmamalıdır.

EğerADVANTAN‘ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaADVANTANkullandıysanız:

ADVANTAN’ıkullanmanızgerekendendahafazlakullanmışsanızendişelenmeyiniz.

ADVANTAN’danbirdefalıkfazladoz(genişderibölgesine1defalıkuygulama)kullanılmasında

veyakazaileyutulmasındariskbeklenmemektedir.

ADVANTAN’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkulanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

ADVANTAN’ıkullanmayıunutursanız:

Doktorunuzatlanandozunnezamanuygulanacağınakararverecektir.Takipedendozunyeni

uygulamazamanıiçindoktorunuzuntalimatlarınauymanızönemlidir.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozkullanmayınız.

ADVANTANiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler:

ADVANTAN’ıdoktorunuzunönerdiğişekildekullanırsanız,belirtilertedavisırasındakaybolurve

tedavisonrasındadatamameniyileşmesağlanır.Belirtilerdevamederseyadatekrardanortaya

çıkarsadoktorunuzlatemasageçiniz.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiADVANTAN’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır:

5

Çokyaygın:10hastanınenaz1indegörülebilir.

Yaygın:10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan:100hastanınbirindenaz,fakat1.000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek:l.000hastanınbirindenaz,fakat10.000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Çokseyrek:10.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Bilinmiyor:Eldekiverilerdentahminedilemiyor.

Yaygın

Kılköküiltihabı(folikülit),uygulamabölgesindeyanmahissi,

Yaygınolmayan

rinliderikabarcıkları(püstüller),sulukesecikler(veziküller),kaşıntı,ağrı,kızarıklıkvederide

kabartılar(papüller),döküntü,derideçatlaklar(fissürler),kılcaldamarlarıngenişlemesi

(telanjiyektaziler)

Bilinmeyensıklıkta(eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor)

lacakarşıaşırıduyarlılık,sivilce(akne),derideincelme(atrofi),çatlaklar(deridestria),aşırı

kıllanma , ağızcivarındailtihap(perioraldermatit),deriderenkdeğişikliğialerjikderireaksiyonları

ADVANTAN’ındadahilolduğugrupolankortikoidiçerenderiyeuygulananilaçlarkullanıldığında

emilimebağlıolaraktümvücuttaetkilerortayaçıkabilir.

BunlarADVANTAN’ınhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.ADVANTAN’ınSaklanması

ADVANTAN’ıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

30ºCninaltındakiodasıcaklıklarındaışıktanvenemdenkoruyaraksaklayınız

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraADVANTAN’ıkullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

BayerTürkKimyaSan.Ltd.Şti.FatihSultanMehmetMah.,BalkanCad.,No:5334770Ümraniye-

stanbul

Tel:0216–5283600

Faks:0216–6453950

Üretimyeri:

BayerTürkKimyaSan.Ltd.Şti.Topkapı-İstanbul

Bukullanmatalimatı.tarihindeonaylanmıştır