ADRENALIN BIOFARMA 1 MG/ 1 ML 100 AMPUL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ADRENALIN BIOFARMA 1 MG/ 1 ML 100 AMPUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ADRENALIN BIOFARMA 1 MG/1 ML 100 AMPUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • adrenalin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 187/5
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 25-03-1998
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/9

KULLANMA TALİMATI

ADRENALİNBİOFARMA1mg/1mlampul

Kas, damar, kalp, solukborusuiçineveya deri altına uygulanır.

Her1 ml’lik ampul;

Etkinmadde:1mgadrenalin,

Yardımcımaddeler:Sodyumklorür,sodyummetabisülfit(E223)veenjeksiyonluksu

içerir.

BuKullanma Talimatında :

1.ADRENALİNnedir veneiçinkullanılır?

2.ADRENALİN’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.ADRENALİNnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.ADRENALİN’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.ADRENALİNnedir veneiçinkullanılır?

ADRENALİNbirampulde1mgadrenaliniçeren10ve100ampullükkutulardatakdim

edilmektedir.Ampullersteril,berrak,renksizçözeltiiçermektedir.Adrenalinaşağıdaki

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizereçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

2/9

Kalp durması ve kardiyopulmoner reanimasyon

Sunisolunum,açıkveyakapalıkalpkompresyonufaydavermezsedamardansodyum

bikarbonatverildiktensonraADRENALİNdamariçinde,kalpiçineveyasolukborusuna

verilebilir.

Anafilaktikşok(kanbasıncıdüşüklüğününeşlikettiğiaşırıduyarlılıkreaksiyonu)veakut

(ani gelişen)alerjik reaksiyonlar

Anjiyoödem ( alerjisonucuderininkaşıntısızşişmesivekızarması),ilaçveserum

reaksiyonları,böceksokmalarıvediğeralerjenlerekarşıhistamininfizyolojikantagonisti

olarakkullanılır.Şokvarsaderialtındanverilmez.AyrıcaşoktakihastayadamaryoluylaH

reseptör antagonisti (klorfeniramin)deverilmelidir.

Akut(anigelişen)astımataklarındavebronkospazm(bronş vebronşcukların kasılması)

Deri altınaverilir.

Deri vemukozalardakapiller(yüzeysel) kanamaları durdurma

Çözelti şeklindebölgeselverilir.

Lokalanesteziklerin(bölgesel anestezi sağlayan ilaçlar)etkisüresiniuzatma

Diş hekimleri tarafındanvazokonstrüktör(damarbüzücü)olarak ilaveedilir.

2.ADRENALİN’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

ADRENALİN’iaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Hipertansiyonunuz(kanbasıncıyüksekliği) varsa,

Tiroid bezinizaşırı faaliyet gösteriyorsa,

Koroneryetmezliğinizvarsa(kalbibesleyenkandamarlarınınkalbeyeterincekan

taşıyamaması durumu),

Şeker hastasıysanız,

Feokromositomunuz(böbrek üstü bezinde gelişenbir tümör) varsa,

Subaortik stenoz(kalptesağkarıncık çıkımyolundadaralma),

Hipovolemikşok(kanhacmindekiazalmayabağlıolarakkalbinvücudayeterlikanı

pompalayamaması durumu)(anafilaktik şok hariç),

Organik kalp hastalığınız(kalbin kendiyapısındankaynaklanan hastalıklar)varsa,

Aritminiz(ritm bozukluğunuzvarsa)varsa,

Kalp dilatasyonunda(kalp büyümesi),

Organik beyin hasarında(beynin kendiyapısındankaynaklanan hastalıklar),

Serebrovasküler hastalığınız(beyin damarlarıyla ilgili hastalıklar)varsa,

3/9

Daraçılıglokomunuz(anibulanıkgörme,ağrıvekırmızılığanedenolanbirgözhastalığı)

varsa,

Genel anestezide siklopropan veyahalojenlihidrokarbontürevi anestezik aldıysanız,

Adrenalinekarşı aşırı duyarlılığınızvarsa,

Ayrıcalokalanesteziklerlekarıştırıldığındaparmaklarda,kulakta,burundavegenital(üreme

organlarınaait)bölgelerdekullanılmamalıdır

ADRENALİN’iaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki durumlardailacı dikkatli kullanınız;

Asidozda(kandaasitmaddelerin artışı),

Hipoksi(dokularagidenoksijen miktarının azalması),

Kronik(uzunsüreli)astımveamfizem(akciğerlerdekihavakesecikleriningerilip

genişlemesi nedeniyle ortayaçıkan venefes darlığıbelirtisini gösteren hastalık).

Kardiyovasküler(kalp damarsistemi ile ilgili)hastalıklar,

Genel anestezi altındaameliyat olacaksanız.

Yaşlıvepsikonörotikhastalardavedeserebralarteriyosklerozda(beyindamarlarındagörülen

damarsertliği)dikkatle kullanılmalıdır.

Koruyucu olarak sodyummetabisülfit taşıdığındansülfit alerjisineneden olabilir.

TanısıkonmuşveyaşüphelikonjenitaluzamışQTsendromuveyaTorsadesdePointes

hastalarındakullanımından kaçınılmalıdır.

“Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.”

ADRENALİN’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Uygulamayolu nedeniyleyiyecek veiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Adrenaliningebekadınlardakullanımınailişkinyeterliverimevcutdeğildir.Doktorunuz

tarafındangerekligörülmedikçegebelikteADRENALİN’ikullanmayınız.

Adrenalinplasentayageçer.Doğumsalkusursıklığındahafifbirartışolduğunailişkin

bulgularyeralmaktadır.Adrenalindoğumsırasındakullanılmamalıdır.Aksitakdirde

doğumun 2. devresinin uzamasınaneden olabilir.

4/9

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

Adrenalinin emzirmedönemindeemniyetlekullanılıp kullanılamayacağı konusundaaraştırma

yapılmamıştır.Emziriyorsanızdikkatlikullanmanızgerekir.

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Araçvemakinekullanımı

ADRENALİN’in etkileri,ancakilacınsürekliverilmesidurumundasürdürülebilir.Organ

fonksiyonlarınıznormal düzeyleredönmedikçearaçvemakinekullanmayınız.

ADRENALİN’iniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Butıbbiürünherampulde1mmol’den(23mg)dahaazsodyumihtivaeder;yaniesasında

sodyum içermediği kabuledilebilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Trisiklikantidepresanlar,maprotilin,levodopa,metildopa,MAOinhibitörleri,bretilyum,

klonidin, dopeksamin, entakapon, doksapram, oksitosin, sodyum levotiroksin,

klorfeniraminvedifenhidraminadrenalininetkisinipotansiyalizeederekaritmilereveağır

hipertansiyonaneden olabilir.

Digitalis glikozidleri vecivalıdiüretikleradrenalinin aritmojenik etkisiniarttırabilirler.

Ergoalkaloidleri veyaoksitoksin vasokonstrüktöretkiyi arttırabilir.

Doğumsırasındaadrenalinveyaadrenaliniçerenlokalanesteziklerkullanılmışsa

vazopresin,ergonovin,metilergonovingibiuterotoniklerşiddetlihipertansifkrizlereve

postpartum devredebeyin kanamasınaneden olabilirler.

Beta-adrenerjik blokörler(propranolol)adrenalinin bronkodilatör etkisiniantagonizeeder.

Alfa-adrenerjikblokörler,prazosin,terazosin,haloperidol,loxapin,fenotiazinve

tioksantinleradrenalininvazokonstrüktöretkisiniantagonizeedebilir.

Halojenlihidrokarbonbileşimindegenelanesteziklervesiklopropanmyokardıduyarlı

kılarak adrenalinin aritmojenik etkisiniarttırır.

Sempatomimetik ilaçlarvefosfodiesterazinhibitörleri aritmojenik etkiyiarttırır.

Beta-adrenerjik antagonistleradrenalinin inotropik etkisiniazaltır.

Adrenalinalkalençözeltilerde(sodyumbikarbonat,furosemid)inaktiveolur.Droperidolun

neden olduğu hipotansiyontedavisiiçin kullanılmamalıdır. Kan basıncı dahadadüşer.

5/9

Herbalilaçlardanefedravekafeiniçerenmaddeleradrenalininetkisinişiddetlendirebilir.

Adrenalin plazmadaCvitaminiveintraselülerpotasyumvemagnezyum

konsantrasyonlarınıdüşürür.

Adrenalindigoksin,kinidinveyaflorohidrokarbonalanhastalaraverildiğinde,buhastalarda

kardiyakaritmileringörülmeriskidahayüksektir.Adrenalininnedenolduğuhiperglisemi,

hipoglisemikilaçlarlatedaviedilendiyabetikhastalardakanşekerikontrolünübozabilir.

Adrenalinguanetidingibiadrenerjiknöronblokerlerininantihipertansifetkilerinispesifik

olarak tersineçevirir veşiddetlihipertansiyon riskine sahiptir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.ADRENALİNnasılkullanılır?

ADRENALİNdoktorunuzyadabirsağlıkpersonelitarafındanuygulanacağındanaşağıdaki

bölümhekiminizeveyasağlık personelineyöneliktir.

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Bronkospazm ve hipersensitivite reaksiyonları durumlarındadozaj:

Akutanafilaksi,ağırastımvealerjikreaksiyonlardabüyükleriçinmutatbaşlangıçdozu0.1-

0.5mg(0.1-0.5ml)ADRENALİNolup,subkütanveyaintramüsküleryollaverilir.Alerji

nedeniderialtınaveyakasiçineyapılanbirilaçiseabsorbsiyonugeciktirmekveazaltmak

içinADRENALİNenjeksiyonuaynıyerlereyapılabilir.ADRENALİN’inbaşlangıçdozları

küçükolmalıdır,gerekirsebunlararttırılabilir.Ancakbirdefadaverilendoz1mg’ı

geçmemelidir.

Anafilaktikşoktasubkütandozlar10-15dakikalıkaralıklarlatekrarlanabilir.Ağırastım

krizlerindeisesubkütandozlarhastanıncevabınagöre20dakikaile4saataralıklarla

tekrarlanabilir.

Kronikobstrüktifakciğerhastalığında0.3mg(0.3ml)adrenalin20dakikaaraile3kezverilir

veher 2 saattebir bu şematekrarlanabilir.

Ağıranafilaktikşoktailacındolaşımagirmesinisağlamakiçinintravenözyolkullanılmalıdır.

Bununiçin0.1-0.2mg(0.1-0.2ml)ADRENALİN8-10kısımenjeksiyonluksuiledilüeedilir

veyavaşolarakintravenözenjeksiyonlaverilir.Gerekiyorsabuher5-15dakikadabir

tekrarlanabilir.

Kalp durması durumundadozaj:

Büyüklerdekalpreanimasyonuiçin0.5-1mg(0.5-1ml)ADRENALİNdilüeedilerek

intravenözveyaintrakardiyakyollaenjekteedilir.Kalpmasajınıengellememekiçin

6/9

intravenözyoltercihedilir.1-2mg(1-2ml)ADRENALİN10mlsterildistilesuyakatılarak

endotrakeal tüparacılığıyla trakeayainstileediliryadailk intravenözenjeksiyondansonra0.3

mg(0.3ml)ADRENALİNsubkütanolarakyapılırveyaintravenözinfüzyonşeklinde1-4

µg/dk hızıylaverilir.

Diğer uygulamaşekillerivedozajları:

Lokalhemostatikolarak1:50.000(%0.002)-1:1.000(%0.1)konsantrasyonundaadrenalin

çözeltileriıslakpansumanveyaspreyşeklindederi,mukozavedokuyüzeylerineuygulanır.

Adrenalinlokalanestezikçözeltilere1:500.000-1:50.000oranındakatılır.Ensıkkullanılan

konsantrasyon 1:200.000’dir.

Uygulama yoluvemetodu:

ADRENALİNtercihensubkütanolarakenjekteedilir.Kasiçinedeyapılabilir,ancakgluteus

kaslarıkullanılmamalıdır(Bubölgederisindeanaerobmikroorganizmalarkolonizeolabilirve

ADRENALİN’invazokonstrüktöretkisihipoksiyenedenolarakClostridiumwelchii

enfeksiyonunun oluşmasınıhızlandırabilir.).

AcildurumlardaADRENALİNdilüeedilerekçokyavaşintravenözenjeksiyonşeklinde

verilebilir.Kalpdurmasıhalindedilüeadrenalinçözeltisiintrakardiyakenjeksiyonveya

endotrakealinstilasyonlaverilebilir.Kalbeenjekteedildiğindekalpmasajıdauygulanmalıdır.

Buşekildeilacınkoronersirkülasyonakatılmasısağlanır.Adrenalinaerosol,vaporizör,IPPB

cihazına oral inhalasyonşeklindeverilebilir.

Buamaçlakullanılanadrenalinçözeltileridahakonsantreolupbunlarısistemikolarakenjekte

etmektenkaçınılmalıdır.ADRENALİNdilüeedilereklokalolarakderi,mukozavedoku

yüzeylerine uygulanabilir. Bunun için ıslak pansuman veyaspreyşekillerikullanılır.

Adrenalin dozu adrenalin tuzları içindeki adrenalin miktarı ile ifadeedilir.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Bronkospazm ve hipersensitivite reaksiyonları durumlarındadozaj:

Ağırastımveanafilaksivakalarındaçocuklarasubkütanolarak0.01mg/kg(0.01ml/kg)veya

0.3mg/m 2

(0.3ml/m 2

)ADRENALİNyapılır.Birdefalıkpediyatrikdoz0.5mg(0.5ml)'ı

geçmemelidir.Hastanındurumunavealınancevabagöredozlar20dakikaile4saatlik

aralıklarla tekrarlanabilir.

7/9

Kalp durması durumundadozaj:

Çocuklarda0.005-0.01mg/kgADRENALİNintrakardiyakolarakenjekteedilirveya0.01

mg/kgADRENALİNintravenözolarakverilir.Buamaçla1:10.000konsantrasyondahazır

ampulkullanılmalıdır. Bu şekildedilüsyon hatalarından kaçınılmış olunur.

2yaşındanküçükçocuklardakullanılmaz.12yaşınaltındakiçocuklardaacildurumlardışında

kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yetişkinler için önerilendozdikkatle uygulanır.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Veri bulunmamaktadır.

Karaciğeryetmezliği:

Veri bulunmamaktadır.

EğerADRENALİN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaADRENALİNkullandıysanız:

İlacınızbirsağlıkpersonelitarafındanuygulanacağındankullanmanızgerekendendahafazla

ADRENALİNkullanımıbeklenmez.Ancaksizefazladozuygulandığınıdüşünüyorsanız,

mümkünolanenkısazamandasağlıkpersonelinibilgilendirmenizgerekir.Dozaşıldığındaşu

belirtilergörülebilir;ventrikülerfibrilasyonveölümlesonuçlanabilenkardiyakaritmiler;

şiddetli hipertansiyonunneden olduğu pulmonerödem ve serebral hemoraji.

Adrenalininetkilerilabetalolgibikombinealfavebetaadrenerjikblokerilaçlarlagiderilebilir

veyaherhangibirsupraventriküleraritminintedavisiiçinbeta-blokerlerkullanılabilir;

periferaldolaşımdaalfakaynaklıetkilerinkontrolüiçinfentolaminkullanılabilir.Çabuketki

gösteren nitratlar vesodyum nitroprusid gibivazodilatörler tedaviyeyardımcı olabilir.

Acilyaşam desteği sağlanmalıdır.

ADRENALİN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

ADRENALİN’ikullanmayı unutursanız

İlacınızbirsağlıkpersonelitarafındanuygulanacağındankullanmanızgerekendozun

unutulmasıbeklenmez.Ancakuygulanmasıgerekendozunsizeverilmemişolabileceğini

düşünüyorsanız, sağlık personelini bilgilendirmenizgerekmektedir.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çift dozalmayınız.

8/9

ADRENALİNiletedavisonlandırıldığında oluşabileceketkiler

ADRENALİN ile tedavisonlandırıldığında herhangi bir olumsuzetkibeklenmez.

4.Olası yanetkilernelerdir?

Sinir sistemi hastalıkları

Sinirlilik, anksiyete, huzursuzluk, baş ağrısı, başdönmesi, baştahafiflik, uykusuzluk.

Gözhastalıkları

Daraçılıglokombelirmesiveyaağırlaşması,gözdegeçicibatmaveyanmaduyuları,göz

ağrısı, alerjikgözkapağı reaksiyonu,gözdeiritasyon.

Kalphastalıkları

Kalpçarpıntısı(parenteral),güçlükalpatışı,yüzkızarması(flushing),yüzünsolması,göğüs

ağrısı,miyokard(kalpkası)oksijentüketimindeartış,kalparitmileri(düzensizkalpatışı),ani

ölüm,anginapektoris(kalpkasınınbölgeselolarakyetersizkanlanmasındankaynaklananve

sıklıklagöğsünortasındasıkışmahissiilekendinigösterenbirrahatsızlık),damarlarda

daralma.Ventrikülerfibrilasyon(karıncıklardankaynaklanantamamendüzensizveyetersiz

kasılmalardanoluşanbirritimbozukluğu)görülebilirveşiddetlihipertansiyon(kanbasıncı

yüksekliği)hastalarındaserebralhemoraji(beyinkanaması)vepulmonerödeme(akciğerlerde

sıvıtoplantısı)neden olabilir.

Solunum,göğüs bozuklukları vegöğüs boşluğuhastalıkları

Hırıltılı soluma,nefes darlığı.

Sindirimsistemihastalıkları

Bulantı, kusma, ağızkuruluğu, boğazdakuruluk.

Kas-iskeletbozuklukları, bağ dokuvekemikhastalıkları

Kuvvetsizlik, titreme.

Böbrekveidrarhastalıkları

İdrartorbasıçıkışındatıkanıklıkolanhastalardaakutürinerretansiyon(aniortayaçıkanidrar

yapamamaveyaidraryaptıktansonraidrartorbasındaönemlimiktardaartıkidrarkalması

durumu),böbrekveiç organlaraaitkan akımındaazalma.

Diğer

Terlemedeartma,kolvebacaklardaüşüme,lokaliskemiknekroz(birbölgenin

kanlanamamasısonucumeydanagelendokukaybı),düşükdozlarlabilemeydanagelebilen

insülinsalınımınınengellenmesivekanşekeriyüksekliği,glukoneogenez,glikoliz,lipoliz

9/9

(yağlarınayrışması),ketogenez(yağasitlerininyıkılmasısonucuketoncisimlerininaçığa

çıkması)gibibazı biyokimyasaletkiler.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.ADRENALİN’insaklanması

ADRENALİN’içocukların göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

C’nin altındaki odasıcaklığında, ışıktan koruyaraksaklayınız.

Sonkullanma tarihiyle uyumluolarakkullanınız

Ambalajdakisonkullanma tarihindensonraADRENALİN’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:

BiofarmaİlaçSan. veTic.A.Ş.

Akpınar Mah.Fatih Cad.No:17

Samandıra–Sancaktepe/İstanbul

ÜretimYeri:

MefarİlaçSan. A.Ş.

Ramazanoğlu Mah. Ensar Cad. No:20

Kurtköy–Pendik/İstanbul

Bu kullanma talimatı tarihindeonaylanmıştır.