ADRENALIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ADRENALIN 0,5 MG 10 AMPUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ADRENALIN 0,5 MG 10 AMPUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • adrenalin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699788750041
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/11

KULLANMATALİMATI

DROGSAN ADRENA LİN0,5mg/1mlampul

Kas, damar, kalp, solukborusuiçineveya derialtına uygulanır.

Her1ml’likampul;

Etkinmadde:0,5mgadrenalin(0.5mgadrenalin baz+%10 eksezdozaekivalan

miktarda0.99mgadrenalinbitartarat)

Yardımcımaddeler:Sodyumklorür, sodyummetabisülfitveenjeksiyonluk su içerir.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINI

dikkatliceokuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Daha sonra tekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizereçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında :

1. ADRENALİNnedirveneiçinkullanılır?

2. ADRENALİN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. ADRENALİNnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. ADRENALİN’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

2/11

1. ADRENALİNnedirveneiçinkullanılır?

ADRENALİNbirampulde0,5mgadrenalin içeren 10ve100ampullük kutulardatakdim

edilmektedir.Ampullersteril,berrak,renksizçözeltiiçermektedir.Adrenalinaşağıdaki

durumlardakullanılır:

Kalp durmasıvekardiyopulmonerreanimasyon

Sunisolunum,açıkveyakapalıkalpkompresyonufaydavermezsedamardan sodyum

bikarbonatverildiktensonraADRENALİNdamariçinde,kalpiçineveyasolukborusuna

verilebilir.

Anafilaktikşok(kanbasıncıdüşüklüğününeşlikettiğiaşırıduyarlılıkreaksiyonu)veakut

(anigelişen)alerjik reaksiyonlar

Anjiyoödem(alerjisonucuderininkaşıntısızşişmesivekızarması),ilaçveserum

reaksiyonları,böceksokmalarıvediğeralerjenlerekarşıhistamininfizyolojikantagonisti

olarakkullanılır.Şokvarsaderialtındanverilmez.AyrıcaşoktakihastayadamaryoluylaH1

reseptörantagonisti (klorfeniramin)deverilmelidir.

Akut(anigelişen)astımataklarındavebronkospazm(bronşvebronşcukların kasılması)

Derialtınaverilir.

Derivemukozalardakapiller(yüzeysel)kanamalarıdurdurma

Çözeltişeklindebölgesel verilir.

Lokalanesteziklerin (bölgeselanestezisağlayan ilaçlar)etkisüresiniuzatma

Dişhekimleritarafındanvazokonstrüktör(damarbüzücü)olarak ilaveedilir.

2. ADRENALİN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

ADRENALİN’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

Hipertansiyonunuz(kanbasıncıyüksekliği)varsa,

Tiroid bezinizaşırıfaaliyetgösteriyorsa,

3/11

Koroneryetmezliğinizvarsa(kalbibesleyenkandamarlarınınkalbeyeterincekan

taşıyamamasıdurumu),

Şekerhastasıysanız,

Feokromositomunuz(böbrek üstü bezindegelişenbirtümör)varsa,

Subaortik stenoz(kalptesağkarıncık çıkımyolundadaralma),

Hipovolemikşok(kanhacmindekiazalmayabağlıolarakkalbinvücudayeterlikanı

pompalayamamasıdurumu)(anafilaktik şok hariç),

Organik kalp hastalığınız(kalbin kendiyapısındankaynaklanan hastalıklar)varsa,

Aritminiz(ritmbozukluğunuz)varsa,

Kalp dilatasyonunda(kalp büyümesi),

Organik beyin hasarında(beynin kendiyapısındankaynaklanan hastalıklar),

Serebrovaskül erhastalığınız(beyindamarlarıylailgilihastalıklar)varsa,

Daraçılıglokomunuz(anibulanıkgörme,ağrıvekırmızılığanedenolanbirgözhastalığı)

varsa,

Genelanestezidesiklopropan veyahalojenlihidrokarbo n türevianestezik aldıysanız,

Adrenal inekarşıaşırıduyarlılığınızvarsa,

Ayrıcalokalanesteziklerlekarıştırıldığındaparmaklarda,kulakta,burundavegenital(üreme

organlarınaait)bölgelerdekullanılmamalıdır.

ADRENALİN’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ:

Aşağıdakidurumlardailacıdikkatlikullanınız;

Asidozda( kandaasitmaddelerin artışı),

Hipoksi(dokularagiden oksijen miktarının azalması),

Kardiyovasküler(kalp damarsi stemiileilgili)hastalıklar,

Kronik(uzunsüreli)astımveamfizem(akciğerlerdekihavakeseciklerinin gerilip

genişlemesinedeniyleortayaçıkan venefesdarlığıbelirtisinigösterenhastalık).

Genelanestezi altındaameliyatolacaksanız.

Yaşlıvepsikonörotikhastalardavedeserebralarteriyosklerozda(beyindamarlarındagörülen

damarsertliği)dikkatlekullanılmalıdır.

Koruyucu olarak sodyummetabisülfittaşıdığındansülfitalerjisineneden olabilir.

4/11

TanısıkonmuşveyaşüphelikonjenitaluzamışQTsendromuveyaTorsadesdePointes

hastalarındakullanımından kaçınılmalıdır.

“Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçin geçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.”

ADRENALİN’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Uygulamayolu nedeniyleyiyecek veiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Adrenaliningebekadınlardakullanımınailişkinyeterliverimevcutdeğildir.Doktorunuz

tarafındangerekligörülmedikçegebelikteADRENALİN’ikullanmayınız.

Adrenalinplasentayageçer.Doğumsalkusursıklığındahafifbirartışolduğunailişkin

bulgularyeralmaktadır.Adrenalindoğumsırasındakullanılmamalıdır.Aksitakdirde

doğumun 2. devresinin uzamasınaneden olabilir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

enalininemzirmedönemindeemniyetlekullanılıpkullanılamayacağıkonusundaaraştırma

yapılmamıştır. Emziriyorsanızdikkatlikullanmanızgerekir.

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Araçvemakinekullanımı

ADRENALİN’inetkileri,ancakilacınsürekliverilmesidurumundasürdürülebilir.Organ

fonksiyonlarınıznormaldüzeyleredönmedikçearaçvemakinekullanmayınız.

ADRENALİN’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Butıbbiürünherampulde1mmol’den(23mg)dahaazsodyumihtivaeder;yaniesasında

sodyumiçermediğikabuledilebilir.

5/11

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Trisiklik antidepresanlar,maprotilin, levodopa, metildopa, MAOinhibitörleri, bretilyum,

klonidin, dopeksamin,entakapon, doksapram, oksitosin,sodyumlevotiroksin,

klorfeniraminvedifenhidraminadrenalininetkisinipotansiyalizeederekaritmilereveağır

hipertansiyonaneden olabilir.

Digitalisglikozidlerivecivalıdiüretikleradrenalininaritmojeniketkisiniarttırabilirler.

Ergoalkaloidleriveyaoksitoksin vasokonstrüktöre tkiyiarttırabilir.

Doğumsırasındaadrenalinveyaadrenaliniçerenlokalanesteziklerkullanılmışsa

vazopresin,ergonovin,metilergonovingibiuterotoniklerşiddetlihipertansifkrizlereve

postpartumdevrede beyin kanamasınaneden olabilirler.

Beta-adrenerjik blokörler(propranolol)adrenalinin bronkodilatöretkisiniantagonize eder.

Alfa-adrenerjik blokörler, prazosin, terazosin, haloperidol, loxapin,fenotiazin ve

tioksantinleradrenalininvazokonstrüktöretkisini antagonizeedebilir.

Halojenlihidrokarbonbileşimindegenelanesteziklervesiklopropanmyokardıduyarlı

kılarak adrenalininaritmojeniketkisiniarttırır.

Sempatomimetikilaçlarvefosfodiesterazinhibitörleri aritmojeniketkiyiartt ırır.

Beta-adrenerjikantagonistleradrenalin in inotropik etkisiniazaltır.

Adrenalin alkalen çözeltilerde(sodyumbikarbonat, furosemid)inaktiveolur.

Droperidolunnedenolduğuhipotansiyontedavisiiçinkullanılmamalıdır.Kanbasıncı

dahadadüşer.

H erbalilaçlardanefedravekafeiniçerenmaddeleradrenalininetkisinişiddetlendirebilir.

Adrenalin plazmadaCvitaminiveintraselülerpotasyumvemagnezyum

konsantrasyonlarınıdüşürür.

Adrenalin digoksin, kinidin veyaflorohidrokarbon alan hastalarave rildiğinde,bu

hastalardakardiyakaritmileringörülmeriskidahayüksektir.Adrenalininnedenolduğu

hiperglisemi,hipoglisemikilaçlarlatedaviedilendiyabetikhastalardakanşekeri

kontrolünü bozabilir.Adrenalinguanetidin gibiadrenerjik nöronblokerlerinin

antihipertansifetkilerinispesifikolaraktersineçevirirveşiddetlihipertansiyonriskine

sahiptir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınızabunlarhakkında bilgiveriniz.

6/11

3. ADRENALİNnasılkullanılır?

ADRENALİNdoktorunuzyadabirsağlıkpersonelitarafındanuygulanacağındanaşağıdaki

bölümhekiminizeveyasağlık personelineyöneliktir.

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Bronkospazmvehipersensitivitereaksiyonlarıdurumlarındadozaj:

Akutanafilaksi,ağırastımvealerjikreaksiyonlardabüyükleriçinmutatbaşlangıçdozu0.1-

0.5 mg(0.4- 2ml)ADRENALİNolup,subkütanveyaintramüsküleryollaverilir.Alerji

nedeniderialtınaveyakasiçineyapılanbirilaçiseabsorbsiyonugeciktirmekveazaltmak

içinADRENALİNenjeksiyonuaynıyerlereyapılabilir.ADRENALİN’inbaşlangıçdozları

küçükolmalıdır,gerekirsebunlararttırılabilir.Ancakbirdefadaverilendoz1mg’ı

geçmemelidir.

Anafilaktikşoktasubkütandozlar10-15dakikalıkaralıklarlatekrarlanabilir.Ağırastım

krizlerindeisesubkütandozlarhastanıncevabınagöre20dakikaile4saataralıklarla

tekrarlanabilir.

Kronikobstrüktifakciğerhastalığında0.3mg(1.2ml)adrenalin20dakikaaraile3kezverilir

veher2 saattebirbu şematekrarlanabilir.

Ağıranafilaktikşoktailacındolaşımagirmesinisağlamakiçinintravenözyolkullanılmalıdır.

Bunun için 0.1-0.2 mg(0.4- 0.8ml)ADRENALİN8-10kısımenjeksiyonluksuiledilüeedilir

veyavaşolarakintravenözenjeksiyonlaverilir.Gerekiyorsabuher5-15 dakikadabir

tekrarlanabilir.

Kalp durmasıdurumundadozaj:

Büyüklerdekalpreanimasyonu için 0.5-1mg(2- 4ml)ADRENALİNdilüeedilerek

intravenözveyaintrakardiyakyollaenjekteedilir. Kalp ma sajınıengellememekiçin

intravenözyoltercih edilir. 1-2mg (4- 8ml)ADRENALİN10mlsterildistilesuyakatılarak

endotrakealtüparacılığıylatrakeayainstileediliryadailk intravenözenjeksiyondan sonra0.3

mg(1.2ml)ADRENALİNsubkütanolarakyapılırveyaintravenözinfüzyonşeklinde1-4

μg/dk hızıylaverilir.

7/11

Diğeruygulamaşekillerivedozajları:

Lokalhemostatik olarak1:50.000 (%0.002)-1:1.000 (%0.1)konsantrasyonundaadrenalin

çözeltileriıslakpansumanveyaspreyşeklindederi,mukozavedokuyüzeylerineuygulanır.

Adrenalin lokalanestezik çözeltilere1:500.000- 1:50.000oranındakatılır.Ensıkkullanılan

konsantrasyon 1:200.000’dir.

Uygulama yoluvemetodu:

ADRENALİNtercihensubkütanolarakenjekteedilir.Kasiçinedeyapılabilir,ancakgluteus

kaslarıkullanılmamalıdır(Bubölgederisindeanaerobmikroorganizmalarkolonizeolabilirve

ADRENALİN’invazokonstrüktöretkisihipoksiyenedenolarakClostridiumwelchii

enfeksiyonunun oluşmasınıhızlandırabilir.).

AcildurumlardaADRENALİNdilüeedilerekçokyavaşintravenözenjeksiyonşeklinde

verilebilir.Kalpdurmasıhalindedilüeadrenalinçözeltisiintrakardiyakenjeksiyonveya

endotrakeal instilasyonlaverilebilir.Kalbeenjekteedildiğindekalpmasajıdauygulanmalıdır.

Buşekildeilacınkoronersirkülasyonakatılmasısağlanır.Adrenalinaerosol,vaporizör,IPPB

cihazınaoralinhalasyonşeklindeverilebilir.

Buamaçlakullanılanadrenalinçözeltileridahakonsantreolupbunlarısistemikolarakenjekte

etmektenkaçınılmalıdır.ADRENALİNdilüeedilereklokalolarakderi,mukozavedoku

yüzeylerineuygulanabilir. Bunun için ıslak pansuman veyaspreyşekillerikullanılır.

Adrenalin dozu adren alin tuzlarıiçindekiadrenalin miktarıileifadeedilir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Bronkospazmvehipersensitivitereaksiyonlarıdurumlarındadozaj:

Ağırastımveanafilaksivakalarındaçocuklarasubkütanolarak0.01mg/kg(0.04ml/kg)veya

0.3 mg/m 2

(1.2 ml/m 2 )ADRENALİNyapılır.Birdefalıkpediyatrikdoz0.5mg(2ml)'ı

geçmemelidir.Hastanındurumunavealınancevabagöredozlar20dakikaile4saatlik

aralıklarlatekrarlanabilir.

8/11

Kalp durmasıdurumundadozaj:

Çocuklarda0.005- 0.01mg/kgADRENALİNintrakardiyakolarakenjekteedilirveya0.01

mg/kgADRENALİNintravenözolarakverilir.Buamaçla1:10.000konsantrasyondahazır

ampulkullanılmalıdır. Bu şekildedilüsyon hatalarından kaçınılmışolunur.

2yaşındanküçükçocuklardakullanılmaz.12yaşınaltındakiçocuklardaacildurumlardışında

kullanılmasıönerilmemektedir.

Yaşlılardakullanımı:

Yetişkinleriçin önerilendozdikkatleuygulanır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Veribulunmamaktadır.

Karaciğeryetmezliği:

Veribulunmamaktadır.

EğerADRENALİN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaADRENALİNkullandıysanız:

İlacınızbirsağlıkpersonelitarafındanuygulanacağındankullanmanızgerekendendahafazla

ADRENALİNkullanımıbeklenmez.Ancaksizefazladozuygulandığınıdüşünüyorsanız,

mümkünolanenkısazamandasağlıkpersonelinibilgilendirmenizgerekir.Dozaşıldığındaşu

belirtilergörülebilir; ventrikülerfibrilasyon veölümlesonuçlanabilen kardiyak aritmiler;

şiddetlihipertansiyonunneden olduğu pulmonerödemveserebralhemoraji.

Adrenalininetkileri labetalol gibi kombinealfavebetaadrenerjikblokerilaçlarlagiderilebilir

veyaherhangibirsupraventriküleraritminintedavisi içinbeta- blokerlerkullanılabilir;

periferaldolaşımdaalfakaynaklıetkilerinkontrolüiçinfentolaminkullanılabilir.Çabuketki

gösteren nitratlarvesodyumnitroprusid gibivazodilatörlertedaviyeyardımcıolabilir.

Acilyaşamdesteğisağlanmalıdır.

9/11

ADRENALİN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

ADRENALİN’ikullanmayıunutursanız

İlacınızbirsağlıkpersonelitarafındanuygulanacağındankullanmanızgerekendozun

unutulmasıbeklenmez.Ancakuygulanmasıgerekendozunsizeverilmemişolabileceğini

düşünüyorsanız, sağlık personelinibilgilendirmenizgerekmektedir.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

ADRENALİNiletedavisonlandırıldığında oluşabileceketkiler

ADRENALİNiletedavisonlandırıldığındaherhangibirolumsuzetkibeklenmez.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Sinirsistemihastalıkları

Sinirlilik, anksiyete, huzursuzluk, başağrısı, başdönmesi, baştahafiflik, uykusuzluk.

Gözhastal ıkları

Daraçılıglokombelirmesiveyaağırlaşması,gözdegeçicibatmaveyanmaduyuları,göz

ağrısı, alerjikgözkapağıreaksiyonu,gözdeiritasyon.

Kalphastalıkları

Kalpçarpıntısı(parenteral),güçlükalpatışı,yüzkızarması(flushing),yüzünsolması,göğüs

ağrısı,miyokard(kalpkası)oksijentüketimindeartış,kalparitmileri(düzensizkalpatışı),ani

ölüm,anginapektoris(kalpkasınınbölgeselolarakyetersizkanlanmasındankaynaklananve

sıklıklagöğsünortasındasıkışmahissiilekendinigösterenbirrahatsızlık),damarlarda

daralma.Ventrikülerfibrilasyon(karıncıklardankaynaklanantamamendüzensizveyetersiz

kasılmalardanoluşanbirritimbozukluğu)görülebilirveşiddetlihipertansiyon(kanbasıncı

yüksekliği)hastalarındaserebralhemoraji(beyinkanaması)vepulmonerödeme(akciğerlerde

sıvıtoplantısı)neden olabilir.

10/11

Solunum, göğüsbozukluklarıvegöğüsboşluğuhastalıkları

Hırıltılısoluma,nefesdarlığı.

Sindirimsistemihastalıkları

Bulantı, kusma, ağızkuruluğu, boğazdakuruluk.

Kas- iskeletbozuklukları, bağ dokuvekemikhastalıkları

Kuvvetsizlik,titreme.

Böbrekveidrarhastalıkları

İdrartorbasıçıkışındatıkanıklıkolanhastalardaakutürinerretansiyon(aniortayaçıkanidrar

yapamamaveyaidraryaptıktansonraidrartorbasındaönemlimiktardaartıkidrarkalması

durumu), böbrek veiçorganlaraaitkan akımındaazalma.

Diğer

Terlemedeartma,kolvebacaklardaüşüme,lokaliskemiknekroz(birbölgenin

kanlanamamasısonucumeydanagelendokukaybı),düşükdozlarlabile meydanagelebilen

insülinsalınımınınengellenmesivekanşekeriyüksekliği,glukoneogenez, glikoliz, lipoliz

(yağlarınayrışması),ketogenez(yağasitlerininyıkılmasısonucuketoncisimlerininaçığa

çıkması)gibibazıbiyokimyasaletkiler.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. ADRENALİN’insaklanması

ADRENALİN’içocukların göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

25° C’nin altındakiodasıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra ADRENALİN’ikullanmayınız.

11/11

RuhsatSahibi:

DrogsanİlaçlarıSan. veTic. A.Ş.

OğuzlarMah. 1370. sok.7/3

06520Balgat-ANKARA

ÜretimYeri:

MefarİlaçSanayiiA.Ş.

Ramazanoğlu Mah. EnsarCad. No:20

34906Kurtköy– Pendik/İstanbul

Bu kullanma talimatı…/…/…tarihindeonaylanmıştır.

27-4-2018

EpiPen 300 mcg adrenaline auto-injector

EpiPen 300 mcg adrenaline auto-injector

Medicine shortages

Therapeutic Goods Administration - Australia

17-3-2017

Withdrawal of a batch of EpiPen® 300 micrograms

Withdrawal of a batch of EpiPen® 300 micrograms

MEDA recalls a batch of the adrenaline product EpiPen® 300 micrograms/dose, which is used for sudden allergic reactions. There is a risk that the auto-injector does not work. The withdrawal concerns product number 578818 with batch number: 5FA665B and expiry date 03/2017.

Danish Medicines Agency

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.