ADOPORT 1 MG KAPSUL, 50 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ADOPORT 1 MG KAPSUL, 50 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ADOPORT 1 MG KAPSUL, 50 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • alındıktan sonra VÜCUTTA NELER OLUR

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 132/88
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 09-03-2012
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 8

KULLANMA TALİMATI

BAKTROL FORTE tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her tablette 800 mg sulfametoksazol ve 160 mg trimetoprim içerir.

Yardımcı maddeler:

Polivinil prolidon, primojel, magnezyum stearat, dioktil sodium sulfo

sülfosüksinat

Bu Kullanma Talimatında:

1.

BAKTROL FORTE nedir ve ne için kullanılır?

2.

BAKTROL FORTE’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

BAKTROL FORTE nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

BAKTROL FORTE’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

BAKTROL FORTE nedir ve ne için kullanılır?

BAKTROL FORTE 20 tablet içeren blister ambalajlarda sunulmaktadır. BAKTROL FORTE

etkin madde olarak trimetoprim ve sülfametoksazol içerir.

BAKTROL

FORTE,

bakterileri

öldürerek

etki

eden

antibakteriyel

ilaç

türüdür.

BAKTROL FORTE tabletleri:

Pneumocystis

jiroveci

(P.carinii)

’nin

neden

olduğu

akciğer

enfeksiyonlarını

tedavi

etmek

veya önlemek için

Toksoplazmozis

’i (az pişmiş et veya kedi dışkısı ile geçer) tedavi etmek veya önlemek için

Nokardiozis

’i (apselere neden olan bakteriyel enfeksiyon) tedavi etmek için

Akut komplikasyonsuz üriner sistem enfeksiyonlarını (örn. sistit) tedavi etmek için

Orta kulak iltihabını (akut otitis media) tedavi etmek için

Uzun süreli bronşitin (bronş iltihabı) kötüleşmesini tedavi etmek için kullanılır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

2 / 8

2.

BAKTROL FORTE’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BAKTROL FORTE’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Trimetroprim,

sülfametoksazol,

sulfonamidler

veya

yardımcı

maddelerden

herhangi

birisine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa

Sülfonamid

türü

ilaçlara

alerjiniz varsa.

Bu tip

ilaçlar

sülfonilüreler

(gliklazid ve

glibenklamid) veya tiyazid diüretikleri (bendroflumetiazid gibi idrar söktürücüler) olabilir.

Ciddi karaciğer hasarı ya da sarılık varsa

Ciddi karaciğer bozukluğu veya porfiri (genetik bir hastalık) varsa

Ciddi böbrek hastalığı varsa

BAKTROL FORTE,

haftadan

küçük

yenidoğan

veya

prematüre

(erken

doğum)

bebeklere

Pneumocystis

jiroveci

(P.carinii)

enfeksiyonunun

önlenmesi

veya

tedavisi

haricinde

verilmemelidir. Bu durumda bebek en az 4 haftalık olmalıdır.

İlaca bağlı trombositopeni (kan pulcuğu sayısında azalma) geçirdiyseniz.

BAKTROL FORTE’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Ciddi alerjik reaksiyonlar veya bronşiyal astım öykünüz varsa

BAKTROL FORTE kullanımında yaşamı tehdit etme potansiyeline sahip deri döküntüleri

(Stevens-

Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz) bildirilmiştir. Bunlar başlangıçta

gövdede

kırmızı nokta veya sıklıkla ortası sıvı dolu kabarcıklı (blister) halka şeklinde

görülebilir.

Ek olarak ağızda, boğazda, burunda ve genital bölgede yaralarla gözde kızarıklık ve şişme

(konjunktivit) gibi belirtileri de takip etmek gerekir.

Yaşamı tehdit etme potansiyeline sahip deri döküntülerine genellikle grip benzeri belirtiler

eşlik eder. Döküntü cildin genelinde kabarcıklar oluşması ve soyulmasına kadar ilerleyebilir.

Ciddi deri reaksiyonlarının oluşma riski tedavinin ilk haftalarında en yüksektir.

Sizde döküntü veya bu cilt belirtileri oluşursa, BAKTROL FORTE kullanmayı

bırakın, bir doktordan acil olarak yardım isteyin ve bu ilacı kullandığınızı belirtin.

Glikoz 6-fosfat dehidrojenaz (G6PD) enzim eksikliğiniz varsa. Sarılığa veya kırmızı kan

hücrelerinin spontan (kendiliğinden) yıkımına neden olabilir.

Fenilketonüri adı verilen bir protein bozukluğunuz varsa

A grubu beta-hemolitik streptokok (bakteriyel bir enfeksiyon) pozitifse

Folik asit eksikliğiniz varsa

Porfiri adı verilen, deri ve sinir sistemini etkileyen bir hastalığınız varsa

Beslenme bozukluğunuz varsa

Yaşlı iseniz (daha fazla yan etki oluşabileceği için)

Böbrek hastalığınız varsa

Kırmızı

hücre

sayısının

azalması

(anemi),

beyaz

hücre

sayısının

azalması

(lökopeni) veya kanama ve morarmaya neden olabilen kan pulcuklarının sayısının azalması

(trombositopeni) gibi ciddi bir kan hastalığınız varsa. BAKTROL FORTE kullanımına bağlı

trombositopeni görülebilir, bu durum tedavinin durdurulması sonrası genellikle bir hafta

içerisinde düzelir.

Doktorunuz tarafından kanınızda çok fazla potasyum bulunduğu söylendiyse

3 / 8

BAKTROL FORTE’ un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Tabletler tercihen yiyecek veya içecek ile birlikte alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BAKTROL FORTE’un doğmamış bebek üzerine zararlı etkileri vardır. Bu nedenle çocuk

doğurma potansiyeli olan kadınlar tedavi sırasında doğum kontrol ilaçları ile beraber bariyer

yöntemi ya da başka bir doğum kontrol yöntemi de kullanmalıdır.

BAKTROL FORTE’ u hamilelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BAKTROL FORTE anne

sütüne

geçmektedir.

BAKTROL FORTE annenin

veya bebeğin

hiperbilirübinemisinin

(kandaki

bilirübin

düzeyinin

yükselmesi)

olduğu

veya

hiperbilirübinemi

gelişme

riskinin

bulunduğu

gebeliğin

geç

döneminde

emzirme

döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

BAKTROL FORTE’un araç ve makine kullanımı üzerine etkisi araştırılmamıştır.

BAKTROL FORTE’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli

bilgiler

BAKTROL FORT’un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız

yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Başka

ilaçlar

kullanıyorsanız

veya yakın

zamanda başka

ilaç

kullanmış iseniz,

lütfen

doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz (reçetesiz satılan ilaçlar dahil olmak üzere). Özellikle:

İdrar söktürücüler (diüretikler)

Kanınızdaki potasyum miktarını artırabilecek ilaçlar (örn. idrar söktürücüler, prednizolon

gibi steroidler veya digoksin)

Amantidin (parkinsonizm veya bazı viral enfeksiyonları tedavi etmek için).

Prokainamid, amiodaron, dofetilid (bazı kalp hastalıklarını tedavi etmek için)

Rifampisin, dapson, metamin gibi antibiyotikler

Varfarin gibi kanınızın pıhtılaşmasını önleyen antikoagülanlar

Lamivudin, zidovudin, zalsitabin gibi antiviraller (virüslere karşı kullanılan ilaçlar)

Siklosporin (organ naklinden sonra organın reddedilmesini önlemek için)

Metotreksat, azatioprin,

merkaptopurin

gibi sitotoksik

ilaçlar (bazı

kanserleri,

ciddi

psoriyazisi veya ciddi romatoid artriti tedavi etmek için)

Digoksin (kalp hastalıklarını tedavi etmek için)

4 / 8

Fenitoin (epilepsiyi tedavi etmek için)

Primetamin (sıtmayı tedavi etmek için)

Potasyum aminobenzoat (sklerodermayı, Peyronie hastalığını tedavi etmek için)

Sülfonilüreler (glibenklamid, glipizid veya tolbutamid) ve repaglinid (diyabeti tedavi etmek

için)

Folinik asit (folik asit eksikliğinde veya megaloblastik anemi adı verilen bir tür anemi

çeşidinin tedavisinde)

Oral kontraseptifler (gebelikten korunmak için kullanılır)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandıysanız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.

BAKTROL FORTE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar: 12 saatte bir 1 tablet. BAKTROL FORTE en az

beş gün

boyunca kullanılmalıdır. Doktorunuzun reçetelediği BAKTROL FORTE tedavisini

bitirdiğinizden

emin olunuz.

12 yaş altındaki çocuklarda bu ilacın farklı bir formu (süspansiyon) daha uygun olabilir.

Yaşlılar veya böbrek bozukluğu olanlar: tabletleri tam olarak tarif edildiği şekilde alınız.

Pneumocystis jiroveci (P.carinii) tedavisi:

Doz vücut ağırlığınıza göre ayarlanır. Olağan doz

her gün kilogram başına 20 mg trimetoprim ve 100 mg sülfametoksazoldür (birkaç küçük

doza bölünerek verilir).

Pneumocystis

jiroveci

(P.carinii)’nin

neden

olduğu

enfeksiyonların

önlenmesi

veya

Toksoplazmozisin tedavisi veya engellenmesi:

doktorunuz aşağıdakilerden birisini seçebilir:

7 gün süre ile günde bir tablet

Haftada üç kere, gün aşırı bir tablet

Haftada üç kere, gün aşırı olarak günde iki kere bir tablet

Nokardiyozisin tedavisi:

3 ay süre ile günde üç ila altı tablet.

Uygulama yolu ve metodu:

Gastrointestinal rahatsızlığı en aza indirmek için BAKTROL FORTE’u bir miktar yiyecek

veya içecek

ile almak tercih edilebilir. Ağızdan alınır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Çocuklarda BAKTROL FORTE kullanımı için doktorunuza danışınız.

Yaşlılarda kullanım:

Böbrek fonksiyonu normal olan yaşlı hastalarda önerilen yetişkin dozları uygulanmalıdır.

5 / 8

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

BAKTROL FORTE’un karaciğer yetmezliği ve böbrek yetmezliği olan

hastalarda doktor

kontrolünde dikkatli kullanılması önerilir.

Eğer BAKTROL FORTE’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz

var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BAKTROL FORTE kullandıysanız:

Siz (veya başka birisi) aynı anda çok sayıda tablet alırsanız veya bir çocuğun tablet yuttuğunu

düşünüyorsanız, en yakın hastanenin acil servisi ile iletişime geçiniz veya hemen doktorunuzu

arayınız.

Aşırı

dozun

belirtileri

baş

dönmesi,

bulantı

veya

kusma,

döküntü,

baş

ağrısı,

düzensiz

hareketler,

uyuklama,

idrar

yaparken

zorluk,

yüzde

şişlik,

güçsüzlük

konfüzyondur (kafa karışıklığı).

BAKTROL FORTE’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya

eczacı ile

konuşunuz.

BAKTROL FORTE’u kullanmayı unutursanız:

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alın ve sonraki dozu her

zamanki saatte alınız.

Eğer, unutulduktan sonra, sonraki doz saatine yaklaştıysanız, o zaman unuttuğunuz dozu

atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BAKTROL FORTE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Kendinizi

daha

hissettiğinizde

BAKTROL FORTE

tabletlerinizi

almayı

kesmeyiniz.

Tabletlerinizi

doktorunuzun size söylediği süre boyunca almaya devam ediniz. Aksi halde

problem geri dönecektir.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi BAKTROL FORTE’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde

yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, BAKTROL FORTE’yi kullanmayı durdurnuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerjik reaksiyonların görülme sıklıkları çok seyrek (10.000 hastanın

1’inden az) görülür.

Alerjik reaksiyonların belirtileri aşağıdaki gibidir:

Nefes almada güçlük

Bayılma

Yüzde şişme

Ağız, boğaz veya gırtlak bölgesinde kırmızı ve acılı ve/veya yutkunmayı güçleştiren

şişkinlik

Göğüs ağrısı

6 / 8

Vücutta kırmızı lekeler

BAKTROL FORTE kullanımına bağlı görülen diğer yan etkiler:

Çok yaygın (10 hastanın en az 1’inde) görülen yan etkiler:

Anormal kalp atışına (çarpıntı) sebebiyet verecek şekilde kandaki potasyum seviyelerinde

artış

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla) görülen yan etkiler:

Bir mantarın sebep olduğu pamukçuk veya kandida diye isimlendirilen, ağızda veya vajina

bölgesinde görülen bir tür iltihap

Baş ağrısı

Bulantı

İshal

Deride kaşıntı

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla) görülen

yan etkiler:

Kusma

Çok seyrek (1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla) görülen

yan etkiler:

Yüksek ateş veya tekrarlayan iltihaplar

Ani baş dönmesi veya nefes almada güçlük

Yaşamı tehdit etme potansiyeline sahip deri döküntüleri (Stevens-Johnson sendromu,

toksik epidermal nekroliz) bildirilmiştir (bkz. ‘BAKTROL FORTE’u aşağıdaki durumlarda

DİKKATLİ KULLANINIZ’ bölümü)

Ciltte pullanmayla kendini gösteren bir hastalık (sistemik lupus eritematozus)

Ağızda yara, uçuk veya dilde ağrı veya yara

Deride yumru ve kurdeşen (deride kabarık, beyaz veya kırmızı renkli, kaşıntılı lekeler)

Ciltte, ağzın içinde, burunda, vajinada veya anal bölgede kabarcıklar

Gözde yanma ve kızarıklığa sebep olan iltihaplanma

Dışarıdayken kızarıklık veya güneş yanığı görüntüsü oluşması (bulutlu bir hava varken

bile)

Kandaki sodyum değerlerinde azalma

Kan testlerinde değişiklik

Güçsüz, yorgun hissetme veya dikkat dağınıklığı, solgun cilt (kansızlık)

Kalple ilgili problemler

Sarılık (cildin ve gözün beyaz kısmının sararması). Sarılık, beklenmedik kanama veya

morarma ile eş zamanlı görülebilir.

Uzun süreli

antibiyotik

kullanımına

bağlı

kanlı

ishalle

seyreden

barsak

iltihabı

(psödomembranöz kolit)

Göğüs bölgesi, kaslar veya eklem yerlerinde ağrı ve kaslarda güçsüzlük hissi

Eklem iltihabı (artrit)

İdrarda

bazı sorunlar. İdrar yapmada

güçlük. Normalden

fazla

veya az

miktarda

idrar

7 / 8

yapma. İdrarda bulanıklık veya kan görülmesi.

Böbrek problemleri

Yüksek ateşin eşlik ettiği ani baş ağrısı veya boyunda sertlik

Hareketleri kontrol etmede güçlük

Kriz (konvülsiyon veya nöbetler)

Kararsız veya sersem hissetme

Kulakta çınlama veya başka alışıldık olmayan sesler duyma

Ellerde ve ayaklarda karıncalanma veya uyuşma

Normal olmayan görüntüler görme (halüsinasyon)

Depresyon

HIV hastalarında kas ağrısı ve/veya kaslarda güçsüzlük

İştah azalması

Kan şeker düzeyinde azalma (hipoglisemi)

İlaç ateşi

Ani pankreas iltihabı (akut pankreatit)

Yan etkilerin r aporlanma sı

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5.

BAKTROL FORTE’un saklanması

BAKTROL

FORTE’u

çocukların

göremeyeceği,

erişemeyeceği

yerlerde

ve

ambalajında

saklayınız.

30°C altında kuru bir yerde saklayınız ve ışıktan koruyunuz.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BAKTROL FORTE’u kullanmayınız.

Eğer

üründe

ve/veya

ambalajında

bozukluklar

fark

ederseniz

BAKTROL

FORTE’u

kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş.

34398 Maslak-İSTANBUL

8 / 8

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

34398 Maslak-İSTANBUL

Bu kullanma talimatı . . . tarihinde onaylanmıştır.