ADEPIRON TABLET 500 MG, 20 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ADEPIRON TABLET 500 MG, 20 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ADEPIRON TABLET 500 MG, 20 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • metamizole sodyum

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 179/41
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 19-09-1996
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

ADEPİRON ® Tablet500mg

Etkinmadde:Metamizolsodyum500mg

Yardımcımaddeler:Patatesnişastası,laktozmonohidrat,mikrokristallinselüloz,

kolloidalsilikondioksit,povidon,talk,magnezyumstearat.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursalütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında yüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. ADEPİRONnedirveneiçinkullanılır?

2. ADEPİRON’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. ADEPİRONnasılkullanılır?

4. ADEPİRON’unolasıyanetkilernelerdir?

5. ADEPİRON’unsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.ADEPİRONnedirveneiçinkullanılır?

ADEPİRONmetamizolsodyumetkinmaddesiniiçerir.Birtabletiçinde500mgmetamizol

sodyumbulunur.20tabletiçerenblisterambalajlardakullanımasunulmuştur.

PiyasadaayrıcaADEPİRON’unampul,şurup,oraldamlaformlarıdabulunmaktadır.

ADEPİRON,ağrıkesici,ateşdüşürücüvespazm(kasılma)çözücüetkileresahipbirilaçtır.

DoktorunuzsizeADEPİRON’uşiddetliveyadirençliağrınızveyaateşinizolduğuiçin

reçetelemişolabilir.

2.ADEPİRON’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

ADEPİRON’uaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ:

İlacıniçerdiğimetamizolsodyumetkinmaddesineveyadiğermaddelerdenbirineveya

benzerözelliklertaşıyanpirazolon(örn.fenazon,propifenazon)veyapirazolidin

(örn.fenilbutazon,oksifenbutazon)olarakadlandırılangruplaradahililaçlarakarşı

alerjiniz(aşırıduyarlılığınız)varsaveyabumaddelerdenbirinekarşıönceden,

kanınızdagranülositadıverilenhücrelerinanormaldereceazalmasıylakendinigösteren

birreaksiyongeliştirdiyseniz

Kemikiliğifonksiyonunuzdabozuklukvarsa(örn.kansertedavisiolduysanız)veyakan

hücresiyapımındansorumluolanvücutsisteminizdebirhastalığınızvarsa

Salisilatlar,parasetamol,diklofenak,ibuprofen,indometazin,naproksengibiağrıkesici

ilaçlarakarşı;nefesalamama,derideaşırıkaşıntıvekızarıklıklarseyredenkurdeşen

tablosu,burunmukozasıiltihabı,derideveyasolunumyollarındaşişmegibiaşırıalerjik

reaksiyonlargeliştirdiyseniz

Akutintermitanhepatikporfiriaadıverilenbirhastalığınızvarsa(porfiriaataklarını

başlatmariskiolabilir.)

Doğuştanglukoz-6-fosfatdehidrogenazeksikliğinizvarsa

10yaşaltndakiçocuklar

ADEPİRON’uaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Tedavisırasındaateş,titremeler,boğazağrısı,ağıziçindeyaralarortayaçıkması

halindetedaviyihemenkesinizvesizeenyakınhastaneninacilservisinebaşvurunuz.

(Kandakigranülositadıverilenvevücutsavunmasıiçinönemlirolesahiphücrelerinaşırı

azalmasıylakarakterizebubozukluk(agranülositoz),enazbirhaftasürenvebağışıklık

sisteminiilgilendiren,alerjikkökenlibirolaydır.Bureaksiyonlarçoknadirdir,ancakşiddetli

veyaşamıtehditediciolabilirveölümlesonuçlanabilir.Bunlardozabağlıdeğildirvetedavi

sırasındaherhangibirzamandaortayaçıkabilir).

Tedavisırasındagenelkırıklık,enfeksiyon,düşmeyenateş,çürükler,kanama,cilttesolukluk

görülebilir.Bubelirtiler,bütünkanhücrelerininsayısınınazalmasına(pansitopeni)bağlı

olarakortayaçıkmışolabilir.Sizdebubelirtilerdenbiriveyabirkaçıvarsa,tedaviyikesinizve

derhaldoktorunuzabaşvurunuz.Budurumdadoktorunuzkanhücrelerinizinsayısınormale

dönenekadarsizikantestleriyaparaktakipedecektir.

Özellikleaşağıdakidurumlarınmevcutolduğuhastalar,metamizolekarşıgelişebilecekolası

aniveaşırışiddettealerjikreaksiyonlaraçısındanözelbirriskaltındadırlar.Böylebirriske

sahipolupolmadığınızıanlamakiçindoktorunuzsizesorularsorabilir.Butiprisklikoşullar

altındaADEPİRONkullanılacaksa,sıkıbirtıbbigözetimgerekirveaciltedaviuygulaması

içingereklikoşullarhazırolmalıdır.

- Bronşastımıolanhastalar,

- Burunvesinüsboşluklarıiçindeçoksayıdapolipbulunanhastalar,

- Kronikürtikeriolanhastalar,

- Alkolütolereedemeyenhastalar;yani,bellialkollüiçeceklerinazbirmiktarınadahiburun

akıntısı,gözlerdeaşırıyaşarmavebelirginyüzkızarıklığıgibibelirtilerlereaksiyon

verenhastalar,

- Boyalara(örn.tartrazin)veyakoruyucumaddelere(örn.benzoatlar)karşıintoleransı

(tahammülsüzlük)olanhastalar.

TedavisırasındaStevens-Johnsonsendromu(derinizdeiçisudolukabarcıklarveyayaygın

kızarıklıkvesoyulmayanedenolanciddiderireaksiyonu)vetoksikepidermalnekroliz

(derideiçisıvıdolukabarcıklarlaseyredenciddibirhastalık)gibiyaşamıtehditedenderi

reaksiyonlarıgörülebilir.Sizdegenellikleiçisıvıdolukabarcıklarveyaağıziçindeyaraların

eşlikettiği,giderekşiddetlenenderidöküntüleriortayaçıkarsatedaviyikesinizve

derhaldoktorunuzabaşvurunuz.Bubelirtilerdahaçoktedavininilkhaftalarındaortayaçıkar.

SizdebubelirtilerortayaçıkarsaADEPİRON’ubirdahahiçkullanmayınız.

ADEPİRONuygulamasıtekbaşınaortayaçıkanaşırıtansiyondüşüklüğüne(izolehipotansif

reaksiyon)nedenolabilir.BunedenleaşağıdabelirtilendurumlardaADEPİRON’unçok

dikkatlevetıbbigözetimaltındauygulanmasıönerilmektedir:

- Öncedentansiyondüşüklüğübulunanvekanbasıncıkontrolünüetkileyebilecek

bozukluklarıolanhastalar(aşırısıvıkaybetmişolanhastalar,dolaşımıdengede

olmayan,dolaşımyetmezliğiolanhastalar)

- Yüksekateşiolanhastalar

- Ş iddetlikoronerkalphastalığıyadabeynibesleyenkandamarlarındatıkanmaolan

hastalar(tansiyondüşüklüğüriskoluşturur.)

- Böbrekyadakaraciğerbozukluğuolanhastalar(metamizolunvücuttanatılımhızıdüşer.)

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

ADEPİRON’unyiyecekveiçecekilekullanılması

BesinlerADEPİRON’unemilmesinietkilemez.Tabletleri,yemeklersırasındaveyayemekten

önceyadasonra,yeterlimiktardasıvıile(1bardaksuile)doktorunuzunönerdiğimiktarda

yutunuz.

Hamilelik

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

HamileliğinizinilkvesonüçaylıkdönemlerindeADEPİRONkullanmamanızgerekir.

HamileliğinizinikinciüçaylıkdönemindeADEPİRONkullanmakonusundamutlaka

doktorunuzadanışınızveancakdoktorunuzuygungörürsekullanınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EmzirmesırasındaADEPİRONiletedaviedilmenizgerekiyorsa,bebeğiannesütünegeçen

metamizoldenkorumakiçin,sütvermeyibırakmanızgerekir.

ADEPİRONkullandıktansonraki48saatboyuncadabebeğiniziemzirmeyiniz.

Araçvemakinekullanımı

Metamizolyüksekdozlardakullanıldığındakonsantrasyonvereaksiyonyeteneğinibozabilir.

Özelliklebirliktealkolkullandıysanıztaşıtsürmeyiniz,makinekullanmayınız.

ADEPİRON’uniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Butıbbiürünlaktoziçerir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşı

intoleransınız(tahammülsüzlük)olduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanönce

doktorunuzlatemasageçiniz.

Diğerilaçlarlabirliktekullanımı

ADEPİRON,organnakillerindensonrabağışıklıksisteminibaskıaltınaalmakiçinkullanılan

siklosporinadlıilaçlarbirliktekullanıldığındasiklosporinseviyelerinidüşürebilir.Düzenli

olarakkontrolyapılmasıgereklidir.

ADEPİRON,ciddizihinselhastalıklarıntedavisindekullanılanklorpromazinadlıilaçla

birliktekullanıldığındavücutsıcaklığındaaşırıbirazalma(hipotermi)görülebilir.

ADEPİRON’undahilolduğuilaçgrubu,oralantikoagülanlar(ağızyoluylaalınankan

sulandırıcılar),kaptopril(yüksektansiyonilacı),lityum(manikdepresifhastalıktedavisinde

kullanılanbirilaç)metotreksatın(kanser,romatizmaveyasedefhastlığıtedavisindekullanılan

ilaç)vetriamterenin(idrarsökücübirilaç)etkilerinideğiştirebilir.ADEPİRON’unbuilaçlar

üzerindekietkisibilinmesede,birliktekullanırkendikkatliolunmalıdır.

ADEPİRON,kanser,romatizmaveyasedefhastalığıtedavisindekullanılanmetotreksatadlı

ilaçlabirliktekullanıldığında,metotreksatınkanüzerindekizararlıetkisiniartırabilir.Buiki

ilaçbirliktekullanılmamalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.ADEPİRONnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

ADEPİRON’umutlakadoktorunuzuntavsiyeettiğişekildekullanın.Eğeremindeğilseniz

doktorunuzaveyaeczacınızadanışın.

Doktorunuz,ilacınızınasılvehangidozdakullanmanızgerektiğinisizesöyleyecektir.

ADEPİRONgenellikleaşağıdakişekildekullanılır:

15yaşveüzerindekigençlerdeveyetişkinlerde:Birdefalıkdoz1veya2tablettir.Gündeen

fazla8tabletalınabilir.(4kere2şertablet)

Uygulamayoluvemetodu:

ADEPİRONağızdanalınır.

Tabletleribirbardaksuile,çiğnemeden,doktorunuzunönerdiğimiktardayutunuz.Tabletleri,

yemeklersırasındaveyayemektenönceyadasonraalabilirsiniz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

9-14yaşarasıçocuklarda:Günlükdozyaklaşıkolarakvücutağırlığınınkgbaşına30-60mg

olarakhesaplanır.(örneğin20kgağırlığındakibirçocuktagünde600–1200mg)Toplamdoz

3veya4’ebölünerekuygulanır.

Pratikbirkullanmaklavuzu

Yaşgrubu Birdefalıkdoz Gündealınabileceken

yüksekdoz

9-11yaş Yarımtablet 4kereyarımtablet

12-14yaş Yarımtablet–1tablet 4kere1tablet

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlıhastalardavegeneldurumubozukhastalardadoktorunuzböbrekvekaraciğer

fonksiyonlarındakiolasıbozulmalarıgözönündebulundurarakdozdaayarlamayapacaktır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Böbrekyadakaraciğeryetmezliğiolanhastalardauzundönemlitedaviileilgiliolarak

kazanılmışyeterlideneyimmevcutdeğildir.

Böbrekyadakaraciğerbozukluğuolanhastalarda,metamizolüneliminasyonhızıazaldığı

içinyüksekdozlardankaçınılmalıdır.Ancak,kısasürelitedaviiçindozunazaltılması

gerekmez.

EğerADEPİRON’unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaADEPİRONkullandıysanız:

Bulantı,kusma,karınağrısı,böbrekfonksiyonbozukluğu/akutböbrekyetmezliğivedaha

nadirolarakbaşdönmesi,uykuhali,koma,nöbet,kanbasıncındadüşüş(bazenşoka

dönüşebilen)vekalpritimbozuklukları(kalbinhızlıatması)bildirilmiştir.Çokyüksek

dozlardansonraidrarrengikırmızıyadönebilir.

ADEPİRON’dankullanmanızgerekendendahafazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveya

eczacıilekonuşunuz.

ADEPİRON’ukullanmayıunutursanız:

Birdozuatlarsanızvesonrakidozunsaatiçokyakındeğilse,hatırlarhatırlamazunuttuğunuz

dozualınız.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

ADEPİRONiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

ADEPİRONtedavisinidoktorunuzunonayıolmadanbırakırsanız,ağrınıztekrarbaşlayabilir

veyaateşinizyükselebilir.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,ADEPİRON’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,ADEPİRON’ukullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Deridöküntüsü,cilttekızarıklıkveyaciltteyadagözlerdebaşkabelirtiler,kaşıntı,nefes

darlığıveyayüksekateşortayaçıkarsa.

Kanamayaeğilimlihalegelirseniz,derinizinaltındatopluiğnebaşıbüyüklüğünde

kanamalarolursa

Derinizdeiçisudolukabarcıklarveyayaygınkızarıklıkvesoyulmayanedenolan

vehayatıtehditedenciddiderireaksiyonları(Stevens-Johnsonsendromu,toksik

epidermalnekroliz)olursa

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

ADEPİRON’akarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Kanbasıncındadüşüklüğebağlıolarakbaşdönmesi,bulantı,kusma,soğukterleme

Özellikleböbrekproblemleriolanhastalardaidraraçıkamama,idrarmiktarındaazalma

İdrardakanveproteinbulunması,yüksektansiyon,ateşvevücuttaşişme(akutintertisyel

nefritbelirtileri)

Genelkırıklık,enfeksiyon,düşmeyenateş,çürükler,kanama,cilttesolukluk.Bubelirtiler,

ölümlesonuçlanabilenpansitopeniye(bütünkanhücrelerininsayısındaazalma)bağlı

olarakortayaçıkmışolabilir.

Ağızdayaralar,boğazınızdaağrıveşişlik,ateş(agranülositozunbelirtisiolabilir)

İlacıkullandıktansonragelişenastımatağı(nefesalıpvermedezorluk,hırıltılısolunum,

solunumsayısındaartma)

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

İdrardakırmızırenklenme

Bunlar,ADEPİRON’unhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.ADEPİRON’unsaklanması

ADEPİRON’uçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındaveışıktankoruyaraksaklanmalıdır.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdaki/kartondakisonkullanmatarihindensonraADEPİRON’ukullanmayınız.

RuhsatSahibi:

ADEKAİlaçSanayiveTicaretA.Ş.

NecipbeyCad.No:88

55020–SAMSUN

Tel:(0362)4316045(Fabrika)

(0362)4326046(Fabrika)

Fax:(0362)4319672(Fabrika)

ÜretimYeri:

ADEKAİlaçSanayiveTicaretA.Ş.

NecipbeyCad.No:88

55020–SAMSUN

Tel:(0362)4316045(Fabrika)

(0362)4326046(Fabrika)

Fax:(0362)4319672(Fabrika)

Bukullanmatalimatıenson.’deonaylanmıştır.