ADEPIRON AMPUL 1GR/ 2ML, 10 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ADEPIRON AMPUL 1GR/ 2ML, 10 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ADEPIRON AMPUL 1GR/2ML, 10 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • metamizole sodyum

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 179/39
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 19-09-1996
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

ADEPİRON ® 1g/2mlIM/IVampul

Kasiçineveyadamariçineuygulanır.

Etkinmadde:Metamizolsodyum1000mg

Yardımcımadde:Enjeksiyonlukdistilesu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimatlayazılanlaraaynenuyunuz,ilaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

ADEPİRONnedirveneiçinkullanılır?

ADEPİRON'ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

ADEPİRONnasılkullanılır?

Olasıyanetkilernelerdir?

ADEPİRON’unsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.ADEPİRONnedirveneiçinkullanılır?

ADEPİRON,metamizolsodyumetkinmaddesiniiçerir.Birampuliçinde1gmetamizol

sodyumvardır.Birampuliçinde2mlsolüsyonbulunurvesolüsyonunlml'sinde500mg

etkinmaddebulunur.10adetampuliçerenambalajlardakullanımasunulmuştur.

PiyasadaayrıcaADEPİRON’untabletveşurupformlarıdabulunmaktadır.

ADEPİRON,ağrıkesici,ateşdüşürücüvespazm(kasılma)çözücüetkileresahipbirilaçtır.

DoktorunuzsizeADEPİRON’undamariçineveyakasiçineuygulanarakkullanılanbu

formunu,şiddetliveyadirençliağrınızveyaateşinizolduğuiçinvebubelirtilerikısasürede

geçirmekamacıylareçetelemişolabilir.

2.ADEPİRON’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

ADEPİRON'uaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ:

lacıniçerdiğimetamizolsodyumetkinmaddesineveyadiğermaddelerdenbirineveya

benzerözelliklertaşıyanpirazolon(örn.fenazon,propifenazon)veyapirazolidin(örn.

fenilbutazon,oksifenbutazon)olarakadlandırılangruplaradahililaçlarakarşıalerjiniz(aşırı

duyarlılığınız)varsaveyabumaddelerdenbirinekarşıönceden,kanınızdagranülositadı

verilenhücrelerinanormaldereceazalmasıylakendinigösterenbirreaksiyongeliştirdiyseniz

Kemikiliğifonksiyonunuzdabozuklukvarsa(örn.kansertedavisiolduysanız)veyakan

hücresiyapımındansorumluolanvücutsisteminizdebirhastalığınızvarsa

Salisilatlar,parasetamol,diklofenak,ibuprofen,indometazin,naproksengibiağrıkesici

ilaçlarakarşı;nefesalamama,derideaşırıkaşıntıvekızarıklıklarlaseyredenkurdeşentablosu,

burunmukozasıiltihabı,derideveyasolunumyollarındaşişmegibiaşırıalerjikreaksiyonlar

geliştirdiyseniz

Akutintermitanhepatikporfiriaadıverilenbirhastalığınızvarsa(porfiriaataklarını

başlatmariskiolabilir.)

Üçaylıktanküçükveya5kg’dandüşükağırlıktaolanbebeğinizvarsa

ADEPİRON3ile11ayarasındakibebeklerdedamariçindenuygulanmamalıdır.

Hipotansiyonuolan(tansiyondüşüklüğü)hastalardadamariçindenveyakasiçine

uygulanmamalıdır.

ADEPİRON’uaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ:

ADEPİRON’undamariçineveyakasiçineuygulanmasıciddialerjikreaksiyonların

görülmesiaçısındandahayüksekrisktaşır.

Tedavisırasındaateş,titremeler,boğazağrısı,ağıziçindeyaralarortayaçıkmasıhalinde

tedaviyihemenkesinizvesizeenyakınhastaneninacilservisinebaşvurunuz.Kandaki

granülositadıverilenvevücutsavunmasıiçinönemlirolesahiphücrelerinaşırıazalmasıyla

karakterizebubozukluk(agranülositoz),enazbirhaftasürenvebağışıklıksistemini

ilgilendiren,alerjikkökenlibirolaydır.Bureaksiyonlarçoknadirdir,ancakşiddetlive

yaşamıtehditediciolabilirveölümlesonuçlanabilir.Bunlardozabağlıdeğildirvetedavi

sırasındaherhangibirzamandaortayaçıkabilir.

Tedavisırasındagenelkırıklık,enfeksiyon,düşmeyenateş,çürükler,kanama,cilttesolukluk

görülebilir.Bubelirtiler,bütünkanhücrelerininsayısınınazalmasına(pansitopeni)bağlı

olarakortayaçıkmışolabilir.Sizdebubelirtilerdenbiriveyabirkaçıvarsa,tedaviyikesinizve

derhaldoktorunuzabaşvurunuz.Budurumdadoktorunuzkanhücrelerinizinsayısınormale

dönenekadarsizikantestleriyaparaktakipedecektir.

Özellikleaşağıdakidurumlarınmevcutolduğuhastalar,metamizolekarşıgelişebilecekolası

aniveaşırışiddettealerjikreaksiyonlaraçısındanözelbirriskaltındadırlar.Böylebirriske

sahipolupolmadığınızıanlamakiçindoktorunuzsizesorularsorabilir.Butiprisklikoşullar

altındaADEPİRONkullanılacaksa,sıkıbirtıbbigözetimgerekirveaciltedaviuygulamasıiçin

gereklikoşullarhazırolmalıdır.

Bronşastımıolanhastalar,

Burunvesinüsboşluklarıiçindeçoksayıdapolipbulunanhastalar,

Kronikürtikeriolanhastalar,

Alkolütolere(tahammül)edemeyenhastalar;yani,bellialkollüiçeceklerinazbir

miktarınadahiburunakıntısı,gözlerdeaşırıyaşarmavebelirginyüzkızanklığıgibi

belirtilerlereaksiyonverenhastalar,

Boyalara(örn.tartrazin)veyakoruyucumaddelere(örn.benzoatlar)karşıintoleransı

(tahammülsüzlük)olanhastalar.

TedavisırasındaStevens-Johnsonsendromu(derinizdeiçisudolukabarcıklarveyayaygın

kızarıklıkvesoyulmayanedenolanciddiderireaksiyonu)vetoksikepidermalnekroliz

(derideiçisıvıdolukabarcıklarlaseyredenciddibirhastalık)gibiyaşamıtehditedenderi

reaksiyonlarıgörülebilir.Sizdegenellikleiçisıvıdolukabarcıklarveyaağıziçindeyaraların

eşlikettiği,giderekşiddetlenenderidöküntüleriortayaçıkarsatedaviyikesinizvederhal

doktorunuzabaşvurunuz.Bubelirtilerdahaçoktedavininilkhaftalarındaortayaçıkar.Sizde

bubelirtilerortayaçıkarsaADEPİRON'ubirdahahiçkullanmayınız.

Metamizoluygulamasıtekbaşınaortayaçıkanaşırıtansiyondüşüklüğüne(izolehipotansif

reaksiyon)nedenolabilir.BunedenleaşağıdabelirtilendurumlardaADEPİRON’unçok

dikkatlevetıbbigözetimaltındauygulanmasıönerilmektedir:

Öncedentansiyondüşüklüğübulunanvekanbasıncıkontrolünüetkileyebilecek

bozukluklarıolanhastalar(aşırısıvıkaybetmişolanhastalar,dolaşımıdengede

olmayan,dolaşımyetmezliğiolanhastalar)

Yüksekateşiolanhastalar

Şiddetlikoronerkalphastalığıyadabeynibesleyenkandamarlarındatıkanmaolan

hastalar(tansiyondüşüklüğüriskoluşturur.)

Böbrekyadakaraciğerbozukluğuolanhastalar(metamizolunvücuttanatılımhızı

düşer.)

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

ADEPİRON’unyiyecekveiçecekilekullanılması

ADEPİRON’unbuformuağızdanalınmaz.Damariçineveyakasiçineuygulanır.

Hamilelik

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

HamileliğinizinilkvesonüçaylıkdönemlerindeADEPİRONkullanmamanızgerekir.

HamileliğinizinikinciüçaylıkdönemindeADEPİRONkullanmakonusundamutlaka

doktorunuzadanışınızveancakdoktorunuzuygungörürsekullanınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EmzirmesırasındaADEPİRONiletedaviedilmenizgerekiyorsa,bebeğiannesütünegeçen

metamizoldenkorumakiçin,sütvermeyibırakmanızgerekir.

ADEPİRONkullandıktansonraki48saatboyuncadabebeğiniziemzirmeyiniz.

Araçvemakinekullanımı

Metamizolyüksekdozlardakullanıldığındakonsantrasyonvereaksiyonyeteneğini

bozabilir.Özelliklebirliktealkolkullandıysanıztaşıtsürmeyiniz,makinekullanmayınız.

ADEPİRON’uniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Özelönlemalınmasınıgerektirenbiryardımcımaddeiçermez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

- ADEPİRONorgannakillerindensonrabağışıklıksisteminibaskıaltınaalmakiçin

kullanılansiklosporinadlıilaçlabirliktekullanıldığındasiklosporinseviyelerini

düşürebilir.Düzenliolarakkontrolyapılmasıgereklidir.

- ADEPİRON,ciddizihinselhastalıklarıntedavisindekullanılanklorpromazinadlıilaçla

birliktekullanıldığındavücutsıcaklığındaaşırıbirazalma(hipotermi)görülebilir.

- ADEPİRON’undahilolduğuilaçgrubu,oralantikoagülanlar(ağızyoluylaalınankan

sulandırıcılar),kaptopril(yüksektansiyonilacı),lityum(manikdepresifhastalık

tedavisindekullanılanbirilaç)metotreksat(kanser,romatizmaveyasedefhastalığı

tedavisindekullanılanbirilaç)vetriamterenin(idrarsökücübirilaç)etkilerini

değiştirebilir.ADEPİRON’unbuilaçlarüzerindekietkisibilinmesede,birlikte

kullanırkendikkatliolunmalıdır.

- ADEPİRON,kanser,romatizmaveyasedefhastalığıtedavisindekullanılanmetotreksat

adlıilaçlabirliktekullanıldığında,metotreksatınkanüzerindekizararlıetkisiniartırabilir.

Buikiilaçbirliktekullanılmamalıdır.

- ADEPİRON%5glukoz,%0.9NaClyadaringerlaktatsolüsyonundaçözünebilir.

Ancakstabilitelerisınırlıolduğuiçinbusolüsyonlarhemenuygulanmalıdır.

- Geçimsizlikolasılığınedeniylemetamizolsodyumbaşkaenjektablilaçlarlabirlikte

uygulanmamalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanız,veyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3.ADEPİRONnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

ADEPİRONampulmutlakadoktorkontrolündeuygulanır.

Doktorunuzhastalığınızabağlıolarakilacınızındozunubelirleyecekvesizeuygulayacaktır.

ADEPİRONgenellikleaşağıdakişekildekullanılır:

15yaşveüzerindekigençlerdeveyetişkinlerde:

Damariçineveyakasiçineuygulanacakbirdefalıkdoz2-5ml'dir(ladetADEPİRON

ampul2mlveyaladetADEPİRONampul5ml).

Günlükmaksimumdoz10ml'ye(5g)(5adetADEPİRONampul2mlveya2adet

ADEPİRONampul5ml)kadarartırılabilir.

Uygulamayoluvemetodu:

ADEPİRONampuldamariçivekasiçiilaçuygulanmasıkonusundaeğitimlibirsağlık

personelitarafındanuygulanır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Doktorunuzçocuğunuzunyaşı,vücutağırlığıvehastalığınabağlıolarakilacındozunuve

uygulamaşeklinibelirleyecektir.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlıhastalardavegeneldurumubozukhastalardadoktorunuzböbrekvekaraciğer

fonksiyonlarındakiolasıbozulmalarıgözönündebulundurarakdozdaayarlamayapacaktır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/karaciğeryetmezliği

Doktorunuzhastalığınızaveböbrek/karaciğerproblemlerinizinciddiyetinebağlıolarak

ilacınızındozunubelirleyecektir.

EğerADEPİRON’unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvar

isedoktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaADEPİRONkullandıysanız:

ADEPİRONdoktordenetimindekullanılacağıiçin,böylebirdurumungelişmemesiiçin

gerekentedbirleralınacaktır.Böylebirdurumsözkonusuolduğundaiseuyguntedavi

yapılacaktır.

ADEPİRON'dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

ADEPİRON’ukullanmayıunutursanız:

ADEPİRONdoktordenetimindekullanılacağından,böylebirdurumungelişmemesiiçin

gerekenönlemleralınacaktır.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

ADEPİRONiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler:

ADEPİRONtedavisinidoktorunuzunonayıolmadanbırakırsanız,ağrınıztekrarbaşlayabilir

veyaateşinizyükselebilir.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,ADEPİRON’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,ADEPİRON’ukullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Deridöküntüsü,cilttekızarıklıkveyaciltteyadagözlerdebaşkabelirtiler,kaşıntı,nefes

darlığıveyayüksekateşortayaçıkarsa.

Kanamayaeğilimlihalegelirseniz,derinizinaltındatopluiğnebaşıbüyüklüğünde

kanamalarolursa

Derinizdeiçisudolukabarcıklarveyayaygınkızarıklıkvesoyulmayanedenolanve

hayatıtehditedenciddiderireaksiyonları(Stevens-Johnsonsendromu,toksikepidermal

nekroliz)olursa

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin,

ADEPİRON’akarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveya

sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Kanbasıcındadüşüklük

Özellikleböbrekproblemleriolanhastalardaidraraçıkamama,idrarmiktarındaazalma

drardakanveproteinbulunması,yüksektansiyon,ateşvevücuttaşişme(akutintertisyel

nefritbelirtileri)

Uygulamabölgesindedamariltihabı(flebit)(ağrı,kızarma,şişlik)

Ağızdayaralar,boğazınızdaağrıveşişlik,ateş(agranülositozunbelirtisiolabilir)

Genelkırıklık,enfeksiyon,düşmeyenateş,çürükler,kanama,cilttesolukluk.Bubelirtiler,

ölümlesonuçlanabilenpansitopeniye(bütünkanhücrelerininsayısındaazalma)bağlıolarak

ortayaçıkmışolabilir.

laçuygulandıktansonragelişenastımatağı(nefesalıpvermedezorluk,hırıltılısolunum,

solunumsayısındaartma )

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

drardakırmızırenklenme

Uygulamabölgesindeağrıvebölgeselreaksiyonlar

BunlarADEPİRON'unhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiile

karşılaşırsanızdoktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.ADEPİRON’unsaklanması

ADEPİRON’uçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C'ninaltındakiodasıcaklığındaveorijinalambalajındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraADEPİRON’ukullanmayınız.

Ruhsatsahibi:ADEKAİlaçSan.veTic.A.Ş.

NecipbeyCad.No.88

55020–SAMSUN

Tel:(0362)4316045

(0362)4316046

Fax:(0362)4319672

Üretimyeri:ADEKAİlaçSan.veTic.A.Ş.

NecipbeyCad.No.88

55020–SAMSUN

Tel:(0362)4316045

(0362)4316046

Fax:(0362)4319672

Bukullanmatalimatı.onaylanmıştır.

Kullanımşekliyleilgiliolarakdoktorvehemşirelereyönelikuyarılar:

Ş oktedavisiiçingerekliönlemleralınmalı,enjeksiyonsolüsyonuvücutısısına

getirildiktensonrauygulanmalıdır.

Ş iddetlikanbasıncıdüşüklüğüileşokhalininortayaçıkmasındaensıkrastlanan

sebepenjeksiyonlarınhızlıyapılmasıdır.Bunedenle,anikanbasıncıdüşmesinekarşı

intravenözenjeksiyonlarhastayatardurumdaykenkanbasıncı,nabızvesolunum

kontrolaltındatutulmakkaydıylaçokyavaş,dakikadalml'yigeçmeyecekşekilde

yapılmalıdır.Alerjikolmayankanbasıncıdüşüklüğüdozabağlıolabileceğiiçin,lg'ın

üzerindekimetamizoldozları;ancakkesinbirendikasyonvarsakullanılmalıdır.

ADEPİRONenjeksiyonsolüsyonu,aynıenjektördebaşkailaçlarla

karıştırılmamalıdır.