ADELEKS 8 MG TABLET, 14 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ADELEKS 8 MG TABLET, 14 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ADELEKS 8 MG TABLET, 14 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • intramuskuler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 237/57
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 30-11-2011
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/5

KULLANMATALİMATI

ADELEKS8mgTablet

Ağızyoluyla alınır.

Etkinmadde:Herbir tablette8 mgtiyokolşikosid bulunur.

Yardımcımaddeler:Laktozmonohidrat, prejelatinizenişasta,mikrokristalinselüloz,

magnezyumstearat.

Builaçekizlemeyetabidir.B uüçgenyenigüvenlilikbilgisininhızlıolarakbelirlenmesini

sağlayacaktır.Meydanagelenherhangibiryanetkiyiraporlayarakyardımcıolabilirsiniz.Yan

etkilerin nasılraporlanacağınıöğrenmek için 4.Bölümün sonunabakabilirsiniz.

BuKullanmaT alimatında:

1.ADELEKSnedirve ne içink ullanılır?

2.ADELEKS’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.ADELEKS nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.ADELEKS’ins aklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.ADELEKSnedir ve ne içink ullanılır?

ADELEKS, tabletformundaolup8mgtiyokolşikosidetkinmaddesiniiçerir.10, 14ve20 tablet

içeren kutulardabulunmaktadır.Tabletleriaçıksarırenkli,biryüzüçentikli, yuvarlaktabletler

şeklindedir.

ADELEKS, esasolarakkasgevşeticietkinliğesahiptir.ADELEKS,yetişkinlerdeve16yaştan

itibarenergenlerdeaniortayaçıkanomurilikkaynaklıağrılıkaskasılmalarınınektedavisinde

kullanılır.

2.ADELEKS’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

ADELEKS’i aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız.Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

Bu ilaç kişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşük dozkullanmayınız.

2/5

Etkin maddeveya yardımcımaddelerden herhangibirinekarşıaşırıduyarlılığınızvarsa,

Gebelikveemzirmedönemindeiseniz,

Gebekalma olasılığınızvarsaveetkilibirdoğumkontrolyöntemikullanmıyorsanız,

16yaşından küçükseniz.

ADELEKS’i aşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ:

Eğer;

Sarahastasıisenizveyasaranöbetiriskinizvarise,

ADELEKSkullanırkenvücuttaoluşanmaddelerden biri, ADELEKSyüksek dozlarda

kullanıldığındabazıhücrelerdehasara(anormalkromozomsayısına)nedenolabilir.Budurum

hayvanlardavelaboratuvardayapılançalışmalardagösterilmiştir.İnsanlardahücrelerdeortaya

çıkabilenbuhasarkanseriçinriskfaktörüoluşturur,doğmamışçocuğazararverebilirve

rkeklerdekısırlığanedenolabilir.Bunedenle"Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçin

talimatlar"kısmındabelirtilendozavetedavisüresinesıkıbirşekildeuyunuz.İlacıdahayüksek

dozlardave7günden fazlakullanmayınız. Başkasorularınızvarsalütfen doktorunuzadanışınız.

ADELEKSiletedavisırasındakaraciğersorunlarıortayaçıkabilir.Eğer,aşağıdakibelirtilerden

birisizdeortayaçıkarsaderhaldoktorunuzabildiriniz:Mide(karın)bölgesindeağrıveya

rahatsızlıkhissi,iştahkaybı,bulantı,kusma,ciltteveyagözaklarındasararma(sarılık),idrarın

normaldenkoyurenkteolması,kaşıntıvebunlarınyanısıraateşveyorgunluk(özelliklededaha

öncesayılanbelirtilerlebirlikteyse).Bunlarkaraciğersorunlarınınbelirtileriolabilir.

EğertedavisırasındaishalortayaçıkarsaADELEKSiletedaviyikesiniz.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

ADELEKS’in yiyecekveiçecekilebirliktekullanılması

ADELEKS’inyiyecekv eiçeceklerileetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileiseniz bu ilacıkullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

ğeremziriyorsanızbu ilacıkullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

Klinikçalışmalaragöre,tiyokolşikosidinruhsalaktiviteyebağlımotoretkilerileilgili

(psikomotor)performansüzerineetkisiyoktur.Ancak, ilaçyaygınolarakuyuklamaya ve

sersemliğenedenolabildiğinden,araçvemakinekullanırkendikkatliolunuz.

3/5

ADELEKS’in içeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

Her birADELEKS8mgtablette92mglaktozmonohidrat bulunmaktadır.Eğerdahaönceden

doktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünü

almadan öncedoktorunuzlatemasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

ADELEKS’inkas-iskelet sistemiüzerindek asgevşeticietkigösterendiğerilaçlarlabirlikte

alınması,birbirlerininetkisiniartırabileceklerindendolayıönerilmemektedir.Aynısebepten

ötürü,düzkaslarüzerineetkiliolanbirdiğerilaçlabirliktekullanılmasıdurumunda,

istenmeyenetkilering örülmesıklığınınartmasıihtimalinekarşıdikkatliolunmalıdır.

Buuyarınınbelirlibirsüreöncekullanılmışveyagelecektebirzamankullanılacakürünlerede

uygulanabileceğinilütfennotediniz.

Eğerreçeteliyada reçetesizherhangibirilacışu anda kullanıyorsanızveya son zamanlarda

kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınızabunlarhakkında bilgiveriniz.

3.ADELEKS

n asılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Önerilen vegünlük maksimumdoz, her12 saattebir alınmakkoşuluyla(12saataralık

verilerek)günde2 defa1 tablet(8mgtiyokolşikosid)’tir.Yanibirgünde2tabletten(toplam

16 mgtiyokolşikosid)fazlaADELEKSkullanmayınız.

NormaldeADELEKS8mgtablet iletedavi süresi 5- 7gündür.İlacı7ardışıkgündenfazla

kullanmayınız.

Uygulama yoluvemetodu:

ADELEKSsadeceağızdan kullanımiçindir. Tabletleriçiğnemeyiniz.

Tabletleriyeterli miktardasu ile(örneğin, birbardak su ile),yemeklerden sonraalınız.

Önerilen dozu aşmayınızveuzun sürelikullanımdan kaçınınız.

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça, bu talimatlarıtakip ediniz.

İlacınızızamanındaalmayıunutmayınız.

DoktorunuzADELEKSiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyierken

kesmeyinizçünkü istenen sonucu a lamazsınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

Bu ilacı16yaşından küçük çocuklardakullanmayınız.

Yaşlılarda kullanım:

ADELEKS’inyaşlıhastalardakigüvenilirlikveetkinliğiincelenmemiştir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek /Karaciğeryetmezliği:

ADELEKS’inböbrek/karaciğeryetmezliğiolanhastalardakigüvenlilikveetkililiği

incelenmemiştir.

4/5

EğerADELEKS’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarsadoktorunuz

veyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaADELEKS

kullandıysanız:

ADELEKS’ten kullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

ADELEKS

’i kullanmayıunutursanız:

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

ADELEKS

iletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4. OlasıYanEtkilerNelerdir?

Tüm ilaçlargibiADELEKS’in içeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaADELEKS’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz.

Eller, ayaklar, bilekler,yüz, dudakların şişmesiyadaağzın veyaboğazınyutmayıveyanefes

almayızorlaştıracakşekildeşişmesi,

Kaşıntı, deri, vemukozaüzerindekişişmeler(anjiyonörotik ödem),

Baygınlık (vazovagalsenkop),

Havale (nöbet).

Bunların hepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinADELEKS’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Acil

tıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasizeen

yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz.

Mide(karın)bölgesindeağrıveyarahatsızlık hissi, iştah kaybı,bulantı, kusma, ciltteveyagöz

aklarındasararma(sarılık), idrarın normalden koyu renkteolması, kaşıntı, ateşveyorgunluk

(bunlarkaraciğersorunlarının belirtileriolabilir),

Sersemlik,uyuklamahali,

Kaşıntı,

Deridöküntüleri,

Tansiyon düşüklüğü,geçiciolarakbilinçtebulanıklık, taşkınlık hali.

Bunların hepsiciddiyanetkilerdir. Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrek görülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizdoktorunuzasöyleyiniz.

Bulantı,

Kusma,

İshal,

Mide ağrısı.

5/5

BunlarADELEKS’inhafifyanetkileridir.

Buyan etkilerdozazaltıldığındaveyatedavikesildiğindekaybolur.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

n etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatı’ndayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0

8003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.ADELEKS’in Saklanması

ADELEKS’iç ocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

°C’nin altındakiodasıcaklığındaışıktan venemden koruyaraksaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonraADELEKS’i kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark edersenizADELEKS’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi: MustafaNevzatİlaçSanayiiA.Ş.

Prof. Dr. BülentTarcanSok., PakİşMerkeziNo:5/1, 34349

Gayrettepe/İstanbul

Üretimyeri: MustafaNevzatİlaçSanayiiA.Ş.

SanayiCad. No:13

Yenibosna/Bahçelievler, İstanbul

Bu kullanm atalimatı././.tarihindeonaylanmıştır.