ADELEKS

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ADELEKS 4 MG 20 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ADELEKS 4 MG 20 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • intramuskuler

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699541014304
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TAL İMATI

ADELEKS4mg tablet

A ğızyoluyla alınır.

Etkinmadde:Herbirtablette4mgtiyokol şikosid.

Yardımcımaddeler:Mikrokristalinselüloz,prejelatinizenişasta,laktozmonohidrat,

magnezyumstearat.

Bu ilaçek izlemeyetabidir. Bu üçgen yenigüvenlilikbilgisininhızlıolarakbelirlenmesini

sağlayacaktır.Meydanagelenherhangibiryanetkiyiraporlayarakyardımcıolabilirsiniz.Yan

etkilerin nasılraporlanacağınıöğrenmek için 4.Bölümün sonunabakabilirsiniz.

Builacıkullanmayabaşlamadan öncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

E ğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Builaç ki şisel olaraksiziniçinreçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadü şükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.ADELEKS nedirveneiçinkullanılır?

2.ADELEKS’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.ADELEKS nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.ADELEKS ’insaklanması

Ba şlıklarıyeralmaktadır.

1.ADELEKS nedirveneiçinkullanılır?

ADELEKS, tabletformundaolup4mgtiyokol şikosid etkin maddesiniiçerir. Herbirkutuda,20

tabletbulunmaktadır. Bunlaraçıksarırenkli,silindirik,çentiklitabletlerdir.

ADELEKSesasolarakkasgev şetici etkinliğesahiptir.ADELEKS,yetişkinlerdeve16yaştan

itibarenergenlerdeaniortayaçıkanomurilikkaynaklıağrılıkaskasılmalarınınektedavisinde

kullanılır.

2.ADELEKS’ikullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

ADELEKS’ia şağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

ğer:

Kasveyakaslarıngörevyapamaması(kasılamaması)durumuvarsa,

Etkin maddeyeyadayardımcımaddelerden herhangibirineaşırıduyarlılığınızvarsa,

Gebelikveemzirmedönemindeiseniz,

Gebekalmaolasılığınızvarsaveetkilibirdoğumkontrolyöntemikullanmıyorsanız,

16yaşından küçükseniz.

ADELEKS’ia şağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

ğer:

Sarahastasıisenizveyasaranöbetiriskinizvarise,

ADELEKSkullanırkenvücuttaoluşanmaddelerdenbiri,ADELEKSyüksekdozlarda

kullanıldığındabazıhücrelerdehasara(anormalkromozomsayısına)nedenolabilir.Budurum

hayvanlardavelaboratuvardayapılançalışmalardagösterilmiştir.İnsanlardahücrelerdeortaya

çıkabilenbuhasarkanseriçinriskfaktörüoluşturur,doğmamışçocuğazararverebilirve

erkeklerdekısırlığanedenolabilir.Bunedenle"Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçin

talimatlar"kısmındabelirtilendozavetedavisüresinesıkıbirşekildeuyunuz.İlacıdahayüksek

dozlardave7günden fazlakullan mayınız. Başkasorularınızvarsalütfen doktorunuzadanışınız.

ADELEKSiletedavisırasındakaraciğersorunlarıortayaçıkabilir.Eğer,aşağıdakibelirtilerden

birisizdeortayaçıkarsaderhaldoktorunuzabildiriniz:Mide(karın)bölgesindeağrıveya

atsızlıkhissi,iştahkaybı,bulantı,kusma,ciltteveyagözaklarındasararma(sarılık),idrarın

normaldenkoyurenkteolması,kaşıntıvebunlarınyanısıraateşveyorgunluk(özelliklededaha

öncesayılan belirtilerlebirlikteyse).Bunlarkaraciğersorunlarınınbelirtileriolabilir.

EğertedavisırasındaishalortayaçıkarsaADELEKSiletedaviyikesiniz.

Buuyarılargeçmişteki herhangi birdönemdedahi olsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

ADELEKS ’inyiyecekveiçecekilekullanılması

ADELEKS’inyiyecekveiçeceklerile etkile şimi yoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileisenizbuilacıkullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

ğeremziriyorsanızbu ilacıkullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

Klinikçalışmalaragöre, tiyokolşikosidin ruhsalaktiviteyebağlımotoretkilerileilgili

(psikomotor)performansüzerineetkisiyoktur.Ancak,ilaç yay gınolarakuyuklamaya ve

sersemliğeneden olabildiğinden,araçvemakinekullanırken dikkatliolunuz.

ADELEKS’iniçeri ğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Her birADELEKS4mg tablette46 .0mglaktozmonohidratbulunmaktadır.Eğerdaha önceden

doktorunuztarafındanbazışekerlere karşıdayanıksızlığınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünü

almadan öncedoktorunuzlatemasageçiniz.

Di ğerilaçlarilebirliktekullanımı

ADELEKS’inkas-iskelet sistemi üzerindekasgev şetici etkigösterendiğerilaçlarlabirlikte

alınması,birbirlerininetkisiniartırabileceklerindendolayıönerilmemektedir.Aynısebepten

ötürü, düzkaslarüzerineetkiliolan birdi ğerilaçlabirliktekullanılmasıdurumunda,

istenmeyenetkileringörülmesıklığınınartmasıihtimalinekarşıdikkatliolunmalıdır.

Buuyarınınbelirlibirsüreöncekullanılmışveyagelecektebirzamankullanılacakürünlerede

uygulanabilece ğini lütfennot ediniz.

E ğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandıysanızlütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.ADELEKS nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Önerilen vegünlük maksimu mdoz,her12saattebiralınmakkoşuluyla(12saataralık

verilerek)günde2defa 2tablet(8mgtiyokol şikosid)’tir. Yanibirgünde4tabletten (toplam

16 mgtiyokolşikosid)fazlaADELEKSkullanmayınız.

NormaldeADELEKS4mgtablet iletedavisüresi 5-7gündür. İlacı7gündenfazla

kullanmayınız.

Uygulama yoluvemetodu:

ADELEKSsadece a ğızdan kullanımiçindir. Tabletleriçiğnemeyiniz.

Tabletleriyeterli miktardasuile(örne ğin, birbardak su ile),yemeklerden sonraalınız.

Önerilen dozu aşmayınızveuzun sürelikullanımdan kaçınınız.

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça, bu talimatlarıtakip ediniz.

İlacınızızamanındaalmayıunutmayınız.

DoktorunuzADELEKSile tedavinizinne kadarsürece ğini sizebildirecektir.Tedaviyi erken

kesmeyinizçünkü istenen sonucu alamazsınız.

De ğişikyaşgrupları

Çocuklardakullanımı:

Builacı16yaşından küçükçocuklardakullanmayınız.

Ya şlılardakullanımı:

ADELEKS’inya şlıhastalardakigüvenilirlik veetkinliği incelenmemiştir.

Özelkullanımdurumları

Böbrek/Karaci ğer yetmezliği:

ADELEKS’in böbrek/karaci ğeryetmezliğiolan hastalardakigüvenlilikveetkililiği

incelenmemi ştir.

E ğerADELEKS’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğuna dairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaADELEKSkullandıysanız:

ADELEKS ’tenkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konu şunuz.

ADELEKS ’ikullanmayıunutursanız:

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

ADELEKSiletedavison landırıldığında oluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi,ADELEKS’iniçeri ğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde yanetkiler

olabilir.

A şağıdakilerdenbiriolursa,ADELEKS’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Eller,ayaklar,bilekler,yüz,dudaklarınşişmesiyada ağzınveyaboğazınyutmayıveyanefes

almayızorlaştıracakşekildeşişmesi,

Ka şıntı, derivemukozaüzerindekişişmeler(anjiyonörotik ödem),

Baygınlık (vazovagalsenkop),

Havale (nöbet).

Bunların hepsiçokciddiyanetkilerdir.

ğerbunlardan biri sizdemevcut ise,sizinADELEKS’e karşıciddialerjinizvardemektir.Acil

tıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsioldukçaseyrekgörülür.

A şağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize en

yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Mide(karın)bölgesindeağrıveyarahatsızlıkhissi,iştahkaybı,bulantı,kusma,ciltteveya

gözaklarındasararma(sarılık),idrarınnormaldenkoyurenkteolması,kaşıntı,ateşve

yorgunluk (bunlarkaraciğersorunlarının belirtileriolabilir),

Sersemlik,uyuklamahali,

Ka şıntı,

Deridöküntüleri,

Tansiyon dü şüklüğü,geçiciolarak bilinçtebulanıklık, taşkınlık hali.

Bunların hepsiciddiyanetkilerdir. Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrek görülür.

A şağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Bulantı

Kusma

İshal

Mide a ğrısı

BunlarADELEKS’inhafifyanetkileridir.

Buyan etkilerdozazaltıldığındaveyatedavikesildiğindekaybolur.

E ğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatı’ndayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0

8003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz. Meydanagelenyan etkileribildirerek kullanmaktaol duğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.ADELEKS ’insaklanması

ADELEKS ’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Son k ullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonraADELEKS ’ikullanmayınız.

ğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark edersenizADELEKS’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi: MustafaNevzatİlaçSan.A.Ş.

PakİşMerkezi, Prof. Dr.BülentTarcan Sok. No:5/1

34349 Gayrettepe,İstanbul, TÜRKİYE

Üretimyeri: MustafaNevzatİlaçSan.A.Ş.

SanayiCad.No:13

Yenibosna-Bahçelievler ,İstanbul, TÜRKİYE

Bu kullanma talimatı../../….tarihindeonaylanmıştır.