ADELEKS IM 4 MG/ 2 ML AMPUL, 6 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ADELEKS IM 4 MG/ 2 ML AMPUL, 6 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ADELEKS IM 4 MG/2 ML AMPUL, 6 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • intramuskuler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 206/91
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 16-12-2005
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/5

KULLANMATALİMATI

ADELEKSIM4mg/2mlAmpul

Kasiçineuygulanır.

Etkinmadde:Herbirampulde4mgt iyokolşikosid

Yardımcımaddeler:Sodyumklorür,enjeksiyonluk su.

Builaçekizlemeyetabidir.Buüçgenyenigüvenlilikbilgisininhızlıolarakbelirlenmesini

sağlayacaktır.Meydanagelenherhangibiryanetkiyiraporlayarakyardımcıolabilirsiniz.Yan

etkilerin nasılraporlanacağınıöğrenmek için 4.Bölümün sonunabakabilirsiniz.

Bui lacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

Bukullanma talimatında:

1.ADELEKS nedirveneiçinkullanılır?

2.ADELEKS’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.ADELEKS nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.ADELEKS’i nsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.ADELEKSnedir ve neiçinkullanılır?

ADELEKS, 2ml’likampulformundaolup4mgtiyokolşikosidetkinmaddesiniiçerir.Herbir

kutuda2 ml’lik 6 adetampulbulunmaktadır.

ADELEKSesasolarak kasgevşeticietkinliğesahiptir.ADELEKS,yetişkinlerdeve16yaştan

itibaren ergenlerdeaniortayaçıkanomurilikkaynaklıağrılıkaskasılmalarınınektedavisinde

kullanılır.

2.ADELEKS’ikullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

ADELEKS’i aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

K asveyakaslarıngörevyapamaması(kasılamaması)durumu varsa,

Etkin maddeyeveya yardımcımaddelerden herhangibirineaşırıduyarlılığınızvarsa,

2/5

Hamilelikveyaemzirmedönemindeiseniz,

Gebekalmaolasılığınızvarsaveetkilibirdoğumkontrolyöntemikullanmıyorsanız,

16yaşından küçükseniz.

ADELEKS’i aşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Sarahastasıisenizveyasaranöbetiriskinizvarise,

ADELEKSkullanırkenvücuttaoluşanmaddelerdenbiri,ADELEKSyüksekdozlarda

kullanıldığındabazıhücrelerdehasara(anormalkromozomsayısına)nedenolabilir. Bu durum

hayvanlardavelaboratuvardayapılan çalışmalardagösterilmiştir.İnsanlardahücrelerdeortaya

çıkabilenbuhasarkanseriçinriskfaktörüoluşturur,doğmamışçocuğazararverebilirve

erkeklerdekısırlığanedenolabilir.Bunedenle"Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçin

talimatlar"kısmındabelirtilendozavetedavisüresinesıkıbirşekildeuyunuz.İlacıdaha

yüksekdozlardave5gündenfazlakullanmayınız.Başkasorularınızvarsalütfendoktorunuza

danışınız.

ADELEKSilete davisırasındakaraciğersorunlarıortayaçıkabilir.Eğer,aşağıdaki

belirtilerdenbirisizdeortayaçıkarsaderhaldoktorunuzabildiriniz:Mide(karın)bölgesinde

ağrıveyarahatsızlıkhissi,iştahkaybı,bulantı,kusma,ciltteveyagözaklarındasararma

(sarılık), idrarın normalden koyurenkteolması, kaşıntıvebunlarınyanısıraateşveyorgunluk

(özelliklededahaöncesayılan belirtilerlebirlikteyse). Bunlarkaraciğersorunlarının belirtileri

olabilir.

EğertedavisırasındaishalortayaçıkarsaADELEKSiletedaviyi kesiniz.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

ADELEKS’in yiyecekveiçecekilekullanılması

ADELEKS sadecekasiçineuygulandığıiçinyiyecekve içeceklerileetkileşime girmez.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileiseniz bu ilacıkullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

ğeremziriyorsanızbu ilacıkullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

Klinikçalışmalaragöre,ADELEKS’inruhsalaktiviteyebağlımotoretkilerileilgili

(psikomotor)performansüzerineetkisiyoktur.Ancakilaç yaygınolarakuyuklamayave

sersemliğeneden olabildiğinden,araçvemakinekullanırkendikkatliolunuz.

3/5

ADELEKS’in içeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

Butıbbiürünherdozunda1mmol(23mg)’dandahaazsodyumihtivaeder;bu oranda

herhangibiryanetkigözlenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

ADELEKS’inkas iskeletsistemiüzerindekasgevşeticietkigösterendiğerilaçlarlabirlikte

alınması,birbirlerininetkisiniartırabileceklerindendolayıönerilmemektedir.Aynısebepten

ötürü,düzkaslarüzerineetkiliolanbirdiğerilaçlabirliktekullanılmasıdurumunda,

istenmeyenetkileringörülmesıklığınınartmasıihtimalinekarşıdikkatliolunmalıdır.

Bu uyarınınbelirlibirsüreöncekullanılmışveyagelecektebirzamankullanılacakürünlere

deuygulanabileceğinilütfen notediniz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.ADELEKS nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Önerilenvegünlükmaksimumdoz,her12saattebiralınmakkoşuluyla(12saataralık

verilerek)günde2kez1ampul(4mgtiyokolşikosid)’dür.Yanibirgünde2ampülden

(toplam8 mgtiyokolşikosid)fazlaADELEKSkullanmayınız.Kasiçineenjekteedilerek

kullanılır.

Ampulformu ileönerilen tedavisüresi3- 5gündür.İlacı5gündenfazlakullanmayınız.

Önerilen dozu aşmayınızveuzun sürelikullanımdan kaçınınız.

Fiziktedaviseans larındahazırlıkiçin;kasgevşeticietkinineldeedilmesiiçingerekensüre

(I.M. enjeksiyondan sonra30- 40 dakika)gözönündebulundurulmalıdır.

Uygulamayolu vemetodu:

ADELEKSkasiçineenjekteedilerek kullanılır.

Enjeksiyon işlemibu konudaeğitimgörmüşbirsağlık hizmetleriuzmanıtarafındanyapılır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Builacı16yaşından küçükçocuklardakullanmayınız.

Yaşlılardakullanımı:

ADELEKS’inyaşlıhastalardakigüvenilirlikveetkinliğiincelenmemiştir.

Öze lkullanımdurumları:

Böbrek/karaciğeryetmezliği:

ADELEKS’inböbrek/karaciğeryetmezliğiolanhastalardakigüvenliliğiveetkililiği

incelenmemiştir.

EğerADELEKS’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyae czacınızilekonuşunuz.

4/5

KullanmanızgerekendendahafazlaADELEKSkullandıysanız:

ADELEKS’te nkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

ADELEKS’i kullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemekiçinçift dozalmayınız.

ADELEKS iletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,ADELEKS içeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,ADELEKS’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Eller,ayaklar, bilekler,yüz ,dudaklarınşişmesiyadaağzınveyaboğazınyutmayıveya

nefesalma yızorlaştıracakşekildeşişmesi;

K aşıntı, derivemukozaüzerindeşişmeler(anjiyonörotik ödem),

Baygınlık(vazovagalsenkop),

Havale,

Deridöküntüleri

Bunların hepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinADELEKS’ekarşıciddialerjinizvardemektir.

Acil t ıbbimüdaheleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Buçok ciddiyanetkilerin hepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Mi de(karın)bölgesindeağrıveyarahatsızlıkhissi,iştahkaybı,bulantı,kusma,ciltteveya

gözaklarındasararma(sarılık),idrarınnormaldenkoyurenkteolması,kaşıntı,ateşve

yorgunluk (bunlarkaraciğersorunlarının belirtileriolabilir),

Sersemlik,uyuklamahali,

Kaşıntı,

Deridöküntüleri,

Tansiyon düşüklüğü,geçiciolarak bilinçtebulanıklık, taşkınlık hali.

Bunların hepsiciddiyanetkilerdir. Aciltıbbimüdahelegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrek görülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Bulantı,

Kusma,

İshal,

Mideağrısı.

5/5

BunlarADELEKS’inhafifyanetkileridir.

Bu yan etkilerdozazaltıldığındaveyatedavikesildiğindekaybolur.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatı’ndayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz. Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.ADELEKS’i nsaklanması

ADELEKS’iç ocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonraADELEKS ’ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluk fark edersenizADELEKS’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi: MustafaNevzatİlaçSan.A.Ş.

PakİşMerkezi, Prof. Dr.BülentTarcan Sok. No:5/1

34349 Gayrettepe,İstanbul, TÜRKİYE

Üretimyeri: MefarİlaçSan.A.Ş.

Ramazanoğlu Mah. EnsarCad.

No:20 Kurtköy,İstanbul,TÜRKİYE

Bu kullanma talimatı././.tarihindeonaylanmıştır.