ACYL %5 10 GR KREM

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ACYL %5 10 GR KREM
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ACYL %5 10 GR KREM
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • asiklovir

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2015/359
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 05-11-2015
 • Son Güncelleme:
 • 13-12-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/4

KULLANMA TALİMATI

ACYL ®

%5 krem

Haricenkullanılır.

Etkinmadde:Her 1 gkrem %5 a/a 50 mgasiklovir içerir.

Yardımcımaddeler:Tween60,setostearilalkol,sodyumlaurilsülfat,vazelinflant,

vazelin likid, propilen glikol, deiyonizesu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfendoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizeiçin reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.ACYLnedir veneiçinkullanılır?

2.ACYL’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.ACYLnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5.ACYL’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.ACYLnedir veneiçinkullanılır?

ACYL,Herpessimplex(HSV)tipIveIIileVaricellazosteradlıvirüslerekarşıetkiliantiviral

bir ilaçtır.

ACYLetken maddeolarak asiklovir içerirve10g’lık tüp ambalajlar halindedir.

ACYL,ilkvetekrarlayangenitalHerpesveHerpeslabialisdedahilolmaküzereHerpessimplex

deri enfeksiyonlarının (uçuk) tedavisindekullanılır.

2.ACYL’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

ACYL’iaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

ACYL’ikullanırkenbiralerjikreaksiyongelişirse(döküntü,bölgeselağrıveyaşişme)ilacı

kullanmayı kesin vedoktorunuzasöyleyin.

Eğerasiklovir,valasiklovir(birçeşitantiviralilaç),propilenglikolveyailacıniçeriğindeki

diğer maddelerealerjik isenizbu ilacı kullanmayın.

ACYL’iaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

ACYL’i,ağız,gözveyavajinagibialanlarauygulanmasınıztahrişediciolabileceğinden

tavsiyeedilmez. Kazaragözün içinegirmemesineözellikledikkat edin.

Şiddetlibağışıklıkyetmezliğiniz(örneğin;AIDShastalığıveyakemikiliğinakli)varsa

ACYL’in ağızdan alınanformları düşünülmelidir.

2/4

Eğerbutipbirhastalığınızvarsaherhangibirenfeksiyontedavisiiçinmutlaka

doktorunuzadanışınız.

ACYLiçerisindebulunansetostearilalkollokalderireaksiyonlarına(örn.kontakt

dermatite)sebep olabilir.

ACYLözelbazınedeniylesulandırılmamalıveyadiğerilaçlarınsulandırmakiçin

kullanılmamalıdır.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışın.

ACYL’inyiyecekveiçecekilebirliktekullanılması

Geçerli değildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Eğerhamileysenizveyahamileolabileceğinizidüşünüyorsanızdoktorunuzasöyleyin.ACYL

hamileliktesadecesizesağlayacağıyarar oluşturabileceği risklerdenfazla isekullanılmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

EmzirmedönemindeACYL’inkremformukullanıldığında,süttenbebeğegeçecekmiktarı

önemsenmeyecek orandadır.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımı üzerineveriyoktur.

ACYL'iniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

İçeriğindeki propilenglikol nedeniyleciltteiritasyonaneden olabilir.

ACYLiçeriğindeyeralansetostearilalkollokalderireaksiyonlarına(örn.kontaktdermatit)sebep

olabilir.

Kremikullanmadan öncevesonradaimaelleriniziyıkayınız.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

ACYLdiğer krem veyamerhemlerlekarıştırılmamalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınızıbunlarhakkında bilgiveriniz.

3.ACYLnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

ACYL’in nasılkullanılacağı hakkında doktorunuzun talimatlarını talip edin.

ACYL’i, günde5 kez,gecedozu atlanmak suretiyleyaklaşık 4 saatlik aralıklarla uygulayın

ACYL’ibelirtilerinveyaenfeksiyonunbaşlamasındansonramümkünolduğukadarerkenhasarlı

bölgeyeuygulayın(kızarıklıkveyahastalığınbaşlayacağınadairsezgi).Tedaviyesonraki

belirtilerdede(kabarıklıkveyasıvıdolukabarcık)başlayabilirsiniz.

3/4

Tedaviherpeslabialisiçinenaz4günvegenitalherpesiçindeenaz5gündevamettirilmelidir.

Eğer iyileşme olmazsa, tedaviye10gün kadar devam edilebilir.

Uygulama yoluvemetodu:

ACYL’den azbir miktaretkilenmişbölgeyesürün.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanım:Veriyoktur.

Yaşlılarda kullanımı:Veriyoktur.

Özel kullanımdurumları:

Veriyoktur.

EğerACYL’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarisedoktorunuza

veyaeczacınız ile konuşun.

Kullanmanız gerekendendahafazlaACYLkullandıysanız:

Herhangibirtersetkibeklenmez.Bununlabirliktekazailetekrarlayandozlardaasiklovirağız

yoluylabirkaçgünkullanıldığındagastrointestinal(bulantıvekusma)venörolojik(başağrısıve

konfüzyon)etkilerortayaçıkmıştır.Asiklovirhemodiyaliz(kanıtemizlemekamacıylauygulanan

tedavi) ile uzaklaştırılabilir.

ACYL’den kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veya eczacı ilekonuşunuz.

ACYL’ikullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

ACYLiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

Doktorunuzadanışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayın.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibiACYL’in içeriğinde bulunan maddelereduyarlı olan kişilerdeyan etkiler olabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaACYL’ikullanmayıdurdurunuzveDERHALdoktorunuza

bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Döküntü, deridekaşıntıyadakurdeşengibialerjikreaksiyonlar

Yüz, dudaklar, dilyadavücudun diğerbölümlerindeşişlik

Aşırı duyarlılık reaksiyonları çok seyrekgörülür.

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildesınıflandırılmıştır:

Çokyaygın : 10hastanın en azbirindegörülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat1.000 hastanın birindenfazla görülebilir.

Seyrek :1.000hastanın birinden azgörülebilir.

Çok Seyrek : 10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

4/4

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor.

Yaygınolmayanyanetkiler:

Cilttegeçiciyanmaveyabatma

Deridehafifkuruma vepullanma

Kaşınma

Seyrekgörülen yanetkiler:

Kızarıklık

Temas dermatiti(bir türderi hastalığı)

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliğihakkında

dahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamış olacaksınız.

5.ACYL’inSaklanması

ACYL’içocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerdeveambalajındasaklayınız.

C'nin altındaki oda sıcaklığındasaklayınız. Buzdolabınakoymayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraACYL’ikullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

METİN Sağlık EczaDeposuİlaçSan.veTic.Ltd.Şti

YeşilobaMah. 46118 Sk. No:3/BEdip Özaltın Sitesi 01100 Seyhan-Adana

Üretici:

BiofarmaİlaçSan. veTic. A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156 Sancaktepe/İST.

Bu kullanma talimatı.tarihinde onaylanmıştır.