ACUITEL 40 MG FILM KAPLI TABLET, 28 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ACUITEL 40 MG FILM KAPLI TABLET, 28 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ACUITEL 40 MG FILM KAPLI TABLET, 28 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • durum

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 118/61
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 01-01-1970
 • Son Güncelleme:
 • 13-12-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ACUITEL

40 mg film kaplı tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Kinapril hidroklorür

43.328 mg (40 mg kinaprile eşdeğer)

Yardımcı maddeler:

Laktoz

66.672 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’ e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Film kaplı tablet

Kırmızımtırak kahverengi, oval, bikonveks film kaplı tablet.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Hipertansiyon:

Kinapril hipertansiyon tedavisinde endikedir. Kinapril, hipertansiyon hastalarında monoterapi

şeklinde veya diüretikler ile birlikte uygulamada etkilidir (bkz. Bölüm 4.3, 4.4, 4.5 ve 5.1).

Konjestif Kalp Yetersizliği:

Kinapril

diüretik

ve/veya

kalp

glikozidi

birlikte

uygulandığında

konjestif

kalp

yetersizliği

tedavisinde

etkilidir.

Konjestif

kalp

yetmezliğinin

tedavisinde

kullanılırken

hastalar mutlaka yakın tıbbi gözetim altında tutulmalıdır.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Hipertansiyon:

Monoterapi: Kinaprilin diüretik almayan hastalarda tavsiye edilen başlangıç dozu günde bir

defa 10 mg’dır. Klinik yanıta göre, dozaj genelde tek bir doz olarak veya iki doza bölünerek

de verilebilecek olan 20 mg/gün veya 40 mg/gün’e çıkarılabilir (dozu iki katına çıkararak).

Genel olarak, doz ayarlamaları dört haftalık zaman aralıklarıyla yapılmalıdır. Günde tek doz

rejimiyle

hastaların

çoğunda

uzun

süreli

kontrol

sağlanmaktadır.

Hastaların

mg/gün

kinapril dozlarına kadar tedavi edildikleri olmuştur. Tedavi uyumunun artırılması için ilaç her

gün aynı saatlerde alınmalıdır.

Birlikte Kullanılan Diüretikler: Bir diüretikle tedaviye devam etmek zorunda olan hastalarda

kinaprilin başlangıç dozajı 2.5 mg’dır. Daha sonrasında dozaj, optimal yanıt alana dek titre

edilmelidir (yukarıda anlatıldığı gibi) (bkz. Bölüm 4.3, 4.4, 4.5 ve 5.1).

Konjestif Kalp Yetersizliği:

Kinapril,

diüretikler

ve/veya

kalp

glikozidleri

birlikte

konjestif

kalp

yetersizliği

tedavisinde

endikedir.

Konjestif

kalp

yetersizliği

bulunan

hastalarda

kinapril

tedavisi

başlanırken

semptomatik

hipotansiyon

açısından

yakından

izlemek

için

tavsiye

edilen

başlangıç dozu 2.5 mg’dır. Kinaprilin başlangıç dozu iyi tolere edildiği takdirde, hastalara

günde 1 veya 2 defada verilen etkin doza (40 mg/gün’e kadar) çıkarılabilir. Eş zamanlı olarak

başka ilaçlar da kullanan hastalar genellikle 10 mg/gün veya 20 mg/gün doz ile etkin bir

şekilde tedavi edilebilirler.

Uygulama şekli:

Oral kullanım içindir. Tabletler çiğnenmemeli, ezilmemeli ya da bölünmemelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Kinetik

veriler,

kinapril

eliminasyonunun

renal

fonksiyon

seviyesine

bağlı

olduğunu

göstermektedir. Kinaprilin tavsiye edilen başlangıç dozu kreatinin klerensi 40 ml/dak’ın altında

olan hastalarda 2.5 mg olup bu doz daha sonrasında optimal yanıtı alana dek titre edilebilir.

Pediyatrik popülasyon:

5 yaş ve üzeri hipertansif pediyatrik hastalarda kinapril kullanımıyla ilgili sınırlı klinik

deneyim vardır (bkz. Bölüm 5.1). 5 yaş altındaki pediyatrik hastalarda kullanım ile ilgili

klinik veri yoktur. Bu nedenle kinaprilin çocuklarda ve adolesanlarda kullanımı tavsiye

edilmez.

Geriyatrik popülasyon:

Tek başına yaş, kinaprilin etkinlik veya

güvenliliğini etkiler gibi görünmemektedir. Bu

yüzden, kinaprilin yaşlı hastalarda tavsiye edilen başlangıç dozu günde bir defa verilecek 2.5

mg olup bu doz daha sonrasında optimal yanıtı alana dek titre edilebilir.

4.3. Kontrendikasyonlar

Kinapril veya ACUITEL’in herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda

kontrendikedir.

anjiyotensin

dönüştürücü

enzim

(ADE)

inhibitörü

yapılan

önceki

tedaviyle

bağlantılı olarak gelişen anjiyoödem durumlarında kontrendikedir.

İdiopatik/ herediter anjiyonörotik ödem geçmişi olan hastalarda kontrendikedir.

Dinamik sol ventrikül çıkış yolu darlığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Primer hiperaldosteronizm durumunda kontrendikedir. Diğer ADE inhibitörleri ile çapraz

duyarlılığı değerlendirilmemiştir.

Gebelik ve laktasyonda kontrendikedir.

Kinapril gebe, gebe kalmayı planlayan veya uygun doğum kontrol yöntemleri kullanmayan ve

çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kontrendikedir. Kinapril gebe kalma yaşında

olan kadınlara yalnızca, hastanın gebe kalma olasılığının büyük ölçüde olmaması ve hastanın

fetüse olan zarar potansiyeli konusunda bilgilendirilmiş olması koşulu ile uygulanabilir.

Bununla birlikte, bir kadın ADE inhibitörü alırken gebe kaldığı takdirde, ilaç mümkün olan en

kısa sürede kesilmelidir (bkz. Bölüm 4.6).

ADE inhibitörleri ile aliskirenin beraber kullanımı diyabetes mellitus veya böbrek yetmezliği

(Glomerüler filtrasyon hızı - GFH < 60 ml/dak / 1.73 m

) olan hastalarda kontrendikedir (bkz.

Bölüm 4.5 ve 5.1).

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

ACUITEL aort stenozu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Duyarlılık reaksiyonları:

Alerjik ya da bronşiyal astım öyküsü olan veya olmayan hastalarda duyarlılık reaksiyonları

(örn. Purpura, fotosensitivite, ürtiker, nekrotizan angitis, pnömoni ve pulmoner ödem dahil

respiratuar distres, anaflaktik reaksiyonlar oluşabilir.

Baş ve Boyunda Anjiyoödem:

Anjiyoödem, kinapril alan hastaların %0.1’inde bildirilmiştir. Laringeal stridor veya yüz, dil

veya glottiste anjiyoödem görüldüğü takdirde, kinapril tedavisi derhal kesilmelidir. Hasta,

kabul görmüş tıbbi bakım yöntemlerine uygun şekilde tedavi edilmeli ve şişme yok olana dek

sıkı gözetim altında tutulmalıdır. Şişmenin yüz ve dudaklarla sınırlı kaldığı durumlarda vaka

genel

olarak

tedaviye

gerek

kalmadan

düzelmektedir;

semptomların

iyileştirilmesinde

antihistaminikler yararlı olabilmektedir. Larinksin de tutulum gösterdiği anjiyoödem durumu

ölümcül

olabilir.

Dil,

glottis

larinksin

hava

yollarını

tıkayacak

şekilde

etkilenmesi

durumunda subkütan adrenalin (epinefrin) çözeltisi 1:1000 (0.3 ila 0.5 ml arası) de dahil

olmak

fakat

bununla

sınırlı

kalmamak

kaydıyla,

uygun

acil

durum

tedavisi

derhal

uygulanmalıdır.

inhibitörü

tedavisi

bağlantılı

olmayan

anjiyoödem

hikayesi

olan

hastaların

anjiyoödem riskleri bir ADE inhibitörü alırken artabilir.

Kinapril ile birlikte mTOR inhibitörü (örn. temsirolimus) veya DPP-IV inhibitörü (örn.

vildagliptin)

tedavisi

alan

hastalar

anjiyoödem

için

artmış

risk

altında

olabilirler.

inhibitörü kullanan bir hastada mTOR inhibitörü veya bir DPP-IV inhibitörüne başlarken

dikkatli olunmalıdır.

Etnik farklılıklar:

ADE inhibitörü tedavisi alan siyah ırktan olan hastaların, siyah ırktan olmayan hastalara

oranla daha yüksek bir anjiyoödem görülme sıklığına sahip oldukları bildirilmiştir. Ayrıca

kontrollü klinik çalışmalarda, ADE inhibitörlerinin kan basıncı üzerindeki etkisinin siyah

ırktan

olan

hastalarda,

siyah

ırktan

olmayan

hastalara

oranla

daha

olduğu

unutulmamalıdır.

İntestinal Anjiyoödem:

İntestinal

anjiyoödem

inhibitörleri

tedavi

edilen

hastalarda

bildirilmiştir.

hastalarda

abdominal

ağrı,

bulantı

veya

kusma

birlikte

veya

bulantı

veya

kusma

olmaksızın görülebilir. Bazı olguların geçmişinde fasiyal anjiyoödem öyküsü bulunmayabilir

esteraz

düzeyleri

normaldir.

Anjiyoödem

tanısı,

bilgisayarlı

tomografi

görüntüleme)

ultrason

gibi

tetkik

yöntemleri

veya

cerrahi

müdahale

sırasında

konulmuştur ve semptomlar ADE inhibitörü tedavisinin kesilmesi ile geçmiştir. Karın ağrısı

olan ve ADE inhibitörü kullanan hastaların ayırıcı tanısına intestinal anjiyoödem de dahil

edilmelidir.

Anafilaktik reaksiyonlar:

Desensitizasyon: Himenoptera zehiri ile desensitizasyon tedavisi sırasında ADE inhibitörleri

alan

hastalar

hayatı

tehdit

edici

boyutta

anafilaktik

reaksiyonlar

geçirmişlerdir.

Aynı

hastalarda,

reaksiyonlar

desensitizasyon

öncesi

inhibitörleri

geçici

olarak

kesildiğinde önlenmiş fakat kazara tekrar kullanım sırasında yeniden ortaya çıkmıştır.

LDL aferezi: Dekstran-sülfat absorpsiyonlu, düşük yoğunluklu lipoprotein aferezi uygulanan

hastalarda eş zamanlı olarak, bir ADE inhibitörü tedavisi uygulanması sırasında anafilaktik

reaksiyonlar bildirilmiştir. Bu nedenle ADE inhibitörü kullanan hastalarda bu yöntemden

kaçınılmalıdır.

Hemodiyaliz: Klinik veriler, belirli yüksek geçirgenlikli membranlar (örn. poliakrilonitril

membranlar) kullanılarak uygulanan hemodiyaliz hastalarına eş zamanlı ADE inhibitörü

verildiğinde

anafilaktik

reaksiyonların

daha

çok

görülebileceği

yönünde

klinik

kanıtlar

bulunmaktadır. Gerek alternatif antihipertansif ilaçların kullanımı gerekse hemodiyaliz için

alternatif membranların kullanımı ile bu kombinasyondan kaçınılmalıdır.

Hipotansiyon:

Semptomatik hipotansiyon, kinapril ile tedavi edilen komplike olmayan hipertansif hastalarda

nadiren görülmekle birlikte hipotansiyon, özellikle tuz kısıtlayıcı diyet uygulayan ve daha

önce diüretiklerle tedavi edilmiş tuz/hacim kaybı olan veya diyaliz uygulanan, diyare, kusma

ya da şiddetli renin bağımlı hipertansiyonu olan hastalarda ADE inhibitörü tedavisinin olası

bir sonucu olabilir.

diüretik

almakta

olan

hastalara

kinapril

başlandığında

semptomatik

hipotansiyon

görülebilir. Diüretik alan hastalarda, kinaprile başlanmadan iki veya üç gün önce mümkünse

diüretiğin kesilmesi veya kinapril başlanmadan önce tuz alımının artırılması hipotansif etkinin

azaltılmasına

büyük

ölçüde

yardımcı

olabilir.

basıncı

sadece

kinapril

kontrol

edilemiyorsa, diüretik tedavisine devam edilmelidir. Diüretik tedavisini kesmek mümkün

değilse, kinaprile düşük bir doz ile başlanmalıdır (bkz. Bölüm 4.5).

Aşırı hipotansiyon riski olan konjestif kalp yetersizliği bulunan hastalarda kinapril tedavisi

yakın tıbbi gözetim altında tavsiye edilen dozda başlatılmalıdır; bu hastalar tedavinin ilk iki

haftası boyunca ve kinapril dozu artırıldığında izlenmelidir.

Semptomatik hipotansiyon meydana geldiği takdirde, hasta sırt üstü yatırılmalı ve gerekirse,

intravenöz yoldan serum fizyolojik verilmelidir. Geçici bir hipotansif yanıt ileride verilecek

dozlar için herhangi bir kontrendikasyon teşkil etmemektedir; ancak bu olay gerçekleştiği

takdirde kinapril veya birlikte alınan herhangi bir diüretik tedavisinin dozunun azaltılması

düşünülmelidir.

Nötropeni/Agranülositoz:

ADE inhibitörleri komplike olmayan hipertansiyon hastalarında nadiren agranülositoz veya

kemik

iliği

depresyonuna

açmıştır.

Böbrek

yetmezliği

hastalarında

daha

sık

ortaya

çıkabilen bu duruma özellikle kollajen vasküler hastalığın eşlik ettiği böbrek yetmezliği

hastalarında daha da sık rastlanmaktadır. Kinapril tedavisi sırasında agranülositoz nadiren

bildirilmiştir. Diğer ADE inhibitörlerinde olduğu gibi, kollajen vasküler hastalığı ve/veya

böbrek hastalığı olan hastalarda akyuvar sayısı değerlendirilmelidir.

Fetal/Neonatal Morbidite ve Mortalite:

Gebe

kadınlara

verildiği

takdirde,

inhibitörleri

fetal

neonatal

morbiditeye

veya

mortaliteye yol açabilirler ( bkz. Bölüm 4.6).

Böbrek Yetmezliği:

Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemini inhibe etmenin bir sonucu olarak, duyarlı hastalarda

böbrek işlevlerinde değişiklikler meydana gelmesi beklenebilir. Şiddetli kalp yetersizliği olan

ve böbrek fonksiyonları renin-anjiyotensin-aldosteron sistemine bağlı olan hastalarda, kinapril

de dahil olmak üzere ADE inhibitörleri ile tedavi oligüri ve/veya ilerleyen azotemi ve nadiren

de akut böbrek yetmezliği ve/veya ölüme yol açabilir (bkz. Bölüm 4.8).

Kinaprilatın yarılanma ömrü kreatinin klerensi azaldıkça uzar. Kreatinin klerensleri <60

ml/dak olan hastalar daha düşük kinapril başlangıç dozuna ihtiyaç duyar (bkz. Bölüm 4.2). Bu

hastalarda doz terapötik yanıta bağlı olarak titre edilerek artırılmalıdır ve ilk çalışmalar

kinaprilin böbrek fonksiyonlarındaki bozulmayı daha da ileri götürdüğüne işaret etmese de

renal fonksiyonlar yakından takip edilmelidir.

Daha önceden renal vasküler hastalığı olmayan bazı hipertansiyon hastalarında veya kalp

yetersizliği olan hastalarda, özellikle kinapril bir diüretik ile birlikte verildiğinde, kan üre

nitrojeninde ve serum kreatininde, genelde minör ve geçici olmak üzere, normalin 1.25

katının

üzerinde

artışlar

meydana

gelmiştir.

Kinapril

monoterapisi

gören

hipertansiyon

hastalarının

kandaki

üre

nitrojeninde

serum

kreatininde

artış

görülürken;

kinapril/hidroklorotiyazid tedavisi gören hipertansiyon hastalarının kan üre nitrojeninde %4,

serum kreatininde ise %3 artış görülmüştür. Önceden böbrek yetmezliği olan hastalarda bu

durumun

gerçekleşme

olasılığı

daha

fazladır.

azaltımı

ve/veya

diüretiğin

ve/veya

kinaprilin kesilmesi gerekebilir.

Unilateral veya bilateral renal arter stenozu olan hastalarda yapılan klinik çalışmalarda, ADE

inhibitörü tedavisi sonrası bazı hastalarda kan üre nitrojeninde ve serum kreatininde artışlar

gözlenmiştir. Bu artışlar neredeyse her zaman ADE inhibitörü ve/veya diüretik tedavisinin

kesilmesiyle geri döndürülebilmiştir. Söz konusu hastalarda renal fonksiyonlar tedavinin ilk

birkaç haftası boyunca izlenmelidir (bkz. Bölüm 4.8).

Karaciğer Yetmezliği:

Kinapril bir diüretikle birlikte kullanıldığında, sıvı ve elektrolit dengesindeki küçük değişiklikler

hepatik komaya yol açabileceğinden karaciğer yetmezliği veya ilerleyici karaciğer hastalığı olan

hastalarda dikkatli olunmalıdır. Kinaprilin, kinaprilata metabolizması normalde hepatik esteraza

bağlıdır.

Kinaprilin

deesterifikasyonunda

zayıflama

meydana

geleceğinden

alkolik

siroz

hastalarında kinaprilat konsantrasyonları azalma gösterir.

ADE inhibitörleri nadiren kolestatik sarılık gibi başlayan ve fulminan hepatik yetmezliğe (bazı

vakalarda ölümcül olabilen) dönüşen bir sendromla ilişkilendirilmiştir. ADE inhibitörü ile tedavi

görmekte olan hastalarda sarılık veya hepatik enzimlerinin seviyesinde açıkça artış görülmesi

durumunda kinapril tedavisinin durdurulması ve hastalara uygun bir medikal takip yapılması

gerekmektedir.

Hiperkalemi:

Diğer ADE inhibitörlerinde olduğu gibi, sadece kinapril ile tedavi gören hastaların serum

potasyum seviyeleri yükselebilir. Serum potasyumundaki yükselmelerin daha da artma riski

nedeniyle, potasyum tutucu diüretikler ya da serum potasyum seviyelerini yükselttiği bilinen

diğer ilaçlarla yapılacak kombinasyon tedavisinin ihtiyatla başlatılması ve hastanın serum

potasyum

seviyelerinin

yakından

takip

edilmesi

tavsiye

edilir

(yukarıdaki

Hipotansiyon

başlığına ve bölüm 4.5’e bakınız). Kinapril, tiyazid diüretikleri ile birlikte kullanıldığında,

tiyazid diüretiklerinin yol açtığı hipokalemiyi azaltabilir.

Hipoglisemi ve Diyabet:

ADE inhibitörleri diyabet hastalarında insülin duyarlılığını artırabileceğinden insülin veya

oral hipoglisemik ajan alan diyabet hastalarında hipoglisemiye yol açmıştır. ADE inhibitörü

kullanmaya başlayan diyabet hastaları ilk ayda daha yakından izlenmelidir (bkz. Bölüm 4.5).

Öksürük:

Kinapril

dahil

olmak

üzere

inhibitörlerinin

kullanımında

öksürük

bildirilmiştir.

Karakteristik

olarak,

kuru

öksürük

gözlenir,

süreklidir

tedavinin

kesilmesiyle

birlikte

geçmektedir.

inhibitörünün

neden

olduğu

öksürük,

öksürük

ayırıcı

tanısında

düşünülmelidir.

Cerrahi/Anestezi:

ADE inhibitörleri, kompansatuvar renin salgılanmasından sonraki anjiyotensin II oluşumunu

bloke ettikleri için hastalara büyük cerrahi veya anestezi uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

Bu durum, hacim artışı ile düzeltilebilecek olan hipotansiyona yol açabilir (bkz. Bölüm 4.5).

Renin anjiyotensin-aldosteron sisteminin (RAAS) dual blokajı:

ADE inhibitörleri, anjiyotensin II reseptör blokörleri ya da aliskirenin birlikte kullanılması

durumunda hipotansiyon, senkop, hiperkalemi ve böbrek fonksiyonlarında azalma (akut

böbrek yetmezliği dahil) riskinin arttığı yönünde kanıtlar bulunmaktadır. RAAS’ın dual

blokajına

açtığından

inhibitörleri,

anjiyotensin

reseptör

blokörleri

aliskirenin birlikte kullanılması önerilmez (bkz. Bölüm 4.5 ve 5.1).

Eğer dual blokaj tedavisi mutlaka gerekli görülürse sadece uzman gözetimi altında yapılmalı

ve böbrek fonksiyonu, elektrolitler ve kan basıncı yakından sık sık takip edilmelidir.

Diyabetik

nefropatisi

bulunan

hastalarda

inhibitörleri

anjiyotensin

reseptör

blokörleri birlikte kullanılmamalıdır.

Yardımcı Maddeler:

ACUITEL laktoz içermektedir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği

ya da

glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları

gerekir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Tetrasiklin ve magnezyumla etkileşen diğer ilaçlar:

Tetrasiklinin

kinapril

birlikte

uygulanması,

tetrasiklin

absorpsiyonunu

oranında

azaltmıştır.

Absorpsiyondaki

düşmenin

nedeni

kinapril

formülü

içinde

eksipiyan olarak yer alan magnezyum karbonatın bulunmasıdır. Kinapril ve tetrasiklin birlikte

reçete

edildiğinde

etkileşim

göz

önünde

bulundurulmalıdır.

Tetrasiklin

birlikte

kullanılması önerilmemektedir.

Birlikte diüretik tedavisi:

Diğer ADE inhibitörlerinde de olduğu gibi, diüretik alan, özellikle de diüretik tedavisine

yakın zamanda başlamış olan hastalar, kinapril ile tedaviye başlandıktan sonra kan basıncında

zaman zaman aşırı bir düşme yaşayabilirler. Kinaprilin ilk dozu sonrasındaki hipotansif

etkiler, tedaviye başlamadan birkaç gün önce diüretik tedavisini kesmekle veya tuz alımını

artırarak en aza indirilebilir. Diüretiğe son vermek mümkün değilse, kinaprilin başlangıç dozu

azaltılmalıdır. Bir diüretiğe devam edilen hastalarda, kinaprilin ilk dozu sonrasındaki iki saat

boyunca tıbbi gözetim sağlanmalıdır (bkz. Bölüm 4.4 ve Bölüm 4.2).

Serum potasyumunu artıran maddeler:

Kinapril,

aldosteron

seviyelerini

düşürebilen

inhibitörü

olup,

sonuçta

potasyum tutulmasına neden olabilir. Bu yüzden, kinaprilin potasyum tutucu diüretikler

(örneğin: spironolakton, triamteren veya amilorid), potasyum katkıları, potasyum içeren tuz

yerine geçen maddeler veya serum potasyum seviyelerini arttırdığı bilinen diğer ilaçlar ile

birlikte

tedavisi

uygulanırken

dikkatli

olunmalı

serum

potasyumu

uygun

şekilde

gözlenmelidir (bkz. Bölüm 4.4).

Diğer ADE inhibitörlerinde olduğu gibi, sadece kinapril kullanan hastalarda da potasyum

seviyeleri

yükselebilir.

Kinapril

tiyazid

diüretikleriyle

birlikle

kullanıldığında,

ilaç

grubunun ortaya çıkardığı hipokalemiyi azaltabilir.

Yaşlı

veya

renal

fonksiyonu

bozuk

olan

hastalarda,

inhibitörü

beraber

sulfametoksazol/trimetoprim

kullanımı,

trimetoprimin

açtığı

düşünülen

şiddetli

hiperkalemi ile ilişkilendirilmektedir. Bu nedenle, kinapril ve trimetoprim içeren ilaçların

birlikte kullanımında dikkatli olunması ve serum potasyumunun yeterli takibinin yapılması

gerekir.

Cerrahi /Anestezi:

Her ne kadar kinapril ile hipotansiyon yapan anestezik ajanlar arasında etkileşim olduğuna

dair bir bilgi olmasa da, ADE inhibitörleri kompansatuvar renin salgılanmasından sonraki

anjiyotensin II oluşumunu bloke ettikleri için hastalara büyük cerrahi operasyon veya anestezi

uygulanırken

dikkatli

olunmalıdır.

durum,

hacim

artışı

düzeltilebilecek

olan

hipotansiyona yol açabilir.

Lityum:

Lityum ve ADE inhibitör tedavisini birlikte alan hastalarda, serum lityum seviyelerinde artış

lityum

toksisitesi

semptomları

bildirilmiştir.

ilaçlar

birlikte

alınırken

dikkatli

olunmalıdır ve ayrıca serum lityum seviyelerinin sık sık kontrol edilmesi önerilir. Aynı

zamanda bir diüretik de kullanılıyorsa, bu da lityum toksisitesi riskini artırabilir.

Non-steroidal

anti-inflamatuvar

ilaçlar

(NSAİİ),

selektif

siklooksijenaz-2

(COX-2)

inhibitörleri dahil:

Yaşlı, hacim açığı olan (diüretik tedavisi alanlar dahil) veya böbrek fonksiyonu azalmış

bireylerde, COX-2 inhibitörleri de buna dahil olmak üzere NSAİİ’nin ADE inhibitörleriyle

birlikte kullanılması olası akut böbrek yetmezliği de dahil olmak üzere böbrek fonksiyonunun

bozulmasına neden olabilir. Bu etkiler çoğunlukla geri dönebilir. Kinapril ve NSAİİ birlikte

kullanılan hastaların böbrek fonksiyonları düzenli olarak kontrol edilmelidir. NSAİİ ile ADE

inhibitörlerinin birlikte kullanılması antihipertansif etkinin azalmasına neden olabilir.

Altın:

Altın enjeksiyonu (örn. Sodyum orotiyomalat) tedavisi alan hastalarda birlikte ADE inhibitör

tedavisi uygulandığında; seyrek olarak nitroid reaksiyonlar (semptomlar yüzde al basması,

bulantı, kusma ve ve hipotansiyonu içerir) rapor edilmiştir.

mTOR veya DPP-IV’ü inhibe eden ajanlar:

Kinapril ile birlikte mTOR inhibitörü (örn. temsirolimus) veya DPP-IV inhibitörü (örn.

vildagliptin)

tedavisi

alan

hastalar

anjiyoödem

için

artmış

risk

altında

olabilirler.

inhibitörü kullanan bir hastada mTOR inhibitörü veya bir DPP-IV inhibitörüne başlarken

dikkatli olunmalıdır.

Allopurinol,

sitostatik

immunosupresan

ilaçlar,

sistemik

kortikosteroidler

veya

prokainamid:

ADE inhibitörleriyle birlikte kullanımları lökopeni riskini artırabilir.

Alkol, barbitüratlar ve narkotikler:

Ortostatik hipotansiyon riski ortaya çıkabilir.

Aliskiren:

ADE inhibitörlerinin aliskirenle kullanımı diyabetes mellitus veya böbrek yetmezliği (GFH <

60 ml/dak / 1.73 m

) olan hastalarda kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3 ve 4.4).

Diğer antihipertansif ajanlar:

Additif bir etki veya karşılıklı etki artırma olabilir.

Antiasitler:

Kinaprilin biyoyararlanımını azaltabilirler.

Antidiyabetik ilaçlar (oral hipoglisemik ajanlar ve insülin):

ADE inhibitörleri, diyabet hastalarında insülin hassasiyetini arttırabilir ve oral antidiyabetik

ajanlar ve insülin ile tedavi edilen hastalarda hipoglisemi ile ilişkilendirilmektedir. Özellikle

bir ADE inhibitörüyle tedavinin ilk ayında glisemik kontrol sıkı takip edilmelidir (bkz.

Bölüm 4.4).

Diğer Ajanlar:

Kinapril, propranolol, hidroklorotiyazid, digoksin veya simetidin ile birlikte uygulandığında,

klinik açıdan önemli herhangi bir farmakokinetik etkileşim meydana gelmemiştir.

Tek doz varfarinin antikoagülan etkisi (protrombin süresi ile ölçülen), günde iki defa birlikte

alınan kinaprille önemli bir değişikliğe uğramamıştır.

Atorvastatinin

birden

fazla

mg’lık

dozlarının

kinapril

birlikte

verilmesi

atorvastatinin

kararlı

durum

farmakokinetik

parametrelerinde

önemli

değişikliğe

açmamıştır.

Renin anjiyotensin-aldosteron sisteminin (RAAS) dual blokajı:

Klinik çalışma verileri, renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin (RAAS), ADE inhibitörleri,

anjiyotensin II reseptör blokörleri ya da aliskirenin kombine kullanımıyla ikili blokajının, tekli

RAAS etkili ajanın kullanımına kıyasla daha yüksek sıklıkta hipotansiyon, hiperkalemi ve

böbrek

fonksiyonunda

azalma

(akut

böbrek

yetmezliği

dahil)

gibi

advers

olaylarla

ilişkili

olduğunu göstermiştir (bkz. Bölüm 4.3, 4.4 ve 5.1).

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Pediyatrik popülasyon:

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri konusunda pediyatrik hastalar

için spesifik olarak veri mevcut değildir Pediyatrik hastalarda kullanımı tavsiye edilmez.

(Bkz. Bölüm 4.2’ ye bakınız).

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye:

Gebelik Kategorisi: D

Kinapril gebelikte kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3).

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon):

Gebe

kadınlara

verildiği

takdirde,

inhibitörleri

fetal

neonatal

morbiditeye

veya

mortaliteye yol açabilirler. Bir kadın kinapril alırken gebe kaldığı takdirde ilacın kullanımına son

verilmelidir. Kinapril kullanan çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar doğum kontrolü

uygulamalıdır.

Gebelik dönemi:

Gebelikte ADE inhibitörlerine maruz kalan yenidoğanda kardiyovasküler sistem ve santral

sinir sistemi gelişiminde bozukluk riski artabilir. Ayrıca annenin ADE inhibitörü kullanımına

bağlı olarak prematüre doğum, hipotansiyon, böbrek hastalıkları (böbrek yetmezliği dahil),

kafatası

hipoplazisi,

oligohidramniyoz,

ekstremitelerde

kontraktür,

kraniyofasiyal

deformasyonlar, hipoplastik akciğer gelişimi, rahim içi büyüme gerilikleri, PDA (patent

ductus arteriosus), fetal ölüm ve/veya yenidoğan ölümleri bildirilmiştir. Hastalar ve doktorlar,

oligohidramniyozun,

fetüs

geri

döndürülemez

şekilde

zarar

görmeden

önce

ortaya

çıkmayabileceğini de bilmelidirler. Bu advers etkilerin ilk üç ay ile sınırlı maruz kalmaların

sonucu olup olmadığı bilinmemekle birlikte, embriyoları ve fetüsleri sadece ilk trimesterde

maruz kalmış anneler de bu şekilde bilgilendirilmelidir. Bununla birlikte, bir kadın ADE

inhibitörü alırken gebe kaldığı takdirde, ilaç mümkün olan en kısa sürede kesilmelidir.

Rahim içinde ADE inhibitörlerine maruz kalmış olabilen bebekler hipotansiyon, oligüri ve

hiperkalemi açısından yakın takibe alınmalıdır. Oligüri meydana geldiği takdirde, kan basıncı

ve renal perfüzyona dikkat edilmelidir.

Laktasyon dönemi:

Laktasyonda kontrendikedir.

Üreme yeteneği/Fertilite:

100 mg/kg/gün’e (maksimum günlük insan dozunun 60 katı) kadar uygulanan dozlarda

sıçanların fertilitesi veya üremesi üzerinde herhangi bir advers etki meydana gelmemiştir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Makine veya motorlu araç kullanma yeteneği, özellikle kinapril tedavisinin başlangıcında

zarar görebilir. Kinaprilin araç ve makine kullanımı üzerinde etkilerine dair bir çalışma

yoktur. Bazen sersemlik veya yorgunluk yapabileceği dikkate alınmalıdır.

4.8. İstenmeyen etkiler

Çok

yaygın

(≥1/10);

yaygın

(≥1/100

<1/10);

yaygın

olmayan

(≥1/1,000

<1/100);seyrek(≥1/10,000

<1/1,000);

çok

seyrek

(<1/10,000),

bilinmiyor

(eldeki

verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Klinik çalışmalarda en sık görülen yan etkiler baş ağrısı (%7.2), sersemlik (%5.5), öksürük

(%3.9), yorgunluk (%3.5), rinit (%3.2), bulantı ve/veya kusma (%2.8) ve miyalji (%2.2)

olmuştur.

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar:

Yaygın

: Farenjit, rinit

Yaygın olmayan

: Bronşit, üst solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, sinüzit

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Bilinmiyor

: Nötropeni, agranülositoz, hemolitik anemi, trombositopeni

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Bilinmiyor

: Anafilaktik reaksiyon

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın

: Hiperkalemi

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın

: İnsomnia

Yaygın olmayan

: Depresyon, sinirlilik, konfüzyon

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın

: Baş ağrısı, sersemlik, parestezi

Yaygın olmayan

: Somnolans, geçici iskemik ataklar

Seyrek

: Denge bozukluğu, senkop

Bilinmiyor

:Serebrovasküler olay/serebral hemoraji

Göz hastalıkları

Yaygın olmayan

: Göz tembelliği

Çok seyrek

: Görmede bulanıklık

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın olmayan

: Kulak çınlaması, vertigo

Kardiyak hastalıklar

Yaygın olmayan

: Anjina pektoris, palpitasyonlar, taşikardi, miyokard enfarktüsü

Vasküler hastalıklar

Yaygın

: Hipotansiyon

Yaygın olmayan

: Vazodilatasyon

Bilinmiyor

: Ortostatik hipotansiyon

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın

: Öksürük, dispne

Yaygın olmayan

: Boğazda kuruluk

Seyrek

: Eozinofilik pnömoni

Bilinmiyor

: Bronkospazm

Bireysel vakalarda üst solunum yollarını tutan anjiyonörotik ödem ölümcül havayolu (bkz.

Bölüm 4.4) obstrüksiyonuna yol açmıştır.

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın

: Bulantı, kusma, diyare, abdominal ağrı, dispepsi

Yaygın olmayan

: Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik, ağız kuruluğu

Seyrek

: Tat almada değişiklik, kabızlık, dil iltihabı

Çok seyrek

: Ileus, intestinal anjiyoödem

Bilinmiyor

: Pankreatit*

Hepato-bilier hastalıklar

Bilinmiyor

: Kolestatik sarılık, hepatit

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan

: Terleme artışı, pruritus, anjiyoödem, döküntü

Seyrek

: Ürtiker, eritema multiforma, pemfigus

Çok seyrek

: Psoriyazis benzeri döküntü

Bilinmiyor

: Stevens-Johnson Sendromu, eksfoliyatif dermatit, alopesi, toksik

epidermal nekroliz, fotosensitivite reaksiyonu

Deride değişiklikler; ateş, kas ve eklem ağrısı (miyalji, artralji, artrit), vasküler enflamasyon

(vaskülit), seröz dokuların iltihabı ve laboratuar değerlerinde belli değişiklikler (eozinofili,

lökositoz ve/veya artmış antinükleer antikor (ANA) titreleri, artmış eritrosit sedimentasyon

hızı (ESR)) ile bağlantılı olabilir.

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın

: Miyalji, sırt ağrısı

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Yaygın olmayan

: Renal disfonksiyon, proteinüri

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Yaygın olmayan

: Erektil disfonksiyon

Konjenital ve kalıtımsal/genetik hastalıklar

Yaygın olmayan

: bkz. Bölüm 4.3 ve Bölüm 4.6

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın

: Yorgunluk, göğüs ağrısı, asteni

Yaygın olmayan

: Ödem (periferal ve genel), ateş

Araştırmalar:

Yaygın

: Serum kreatinin seviyesinde artma, kanda üre artışı**

Bilinmiyor

Hemoglobin

azalması,

hematokrit

azalması,

serum

bilirubin

karaciğer enzimlerinde artış, hematokrit ve Beyaz Kan Hücresi’nde azalma görülmüştür.

Konjenital

G-6-PDH

eksikliği

olan

hastalarda

münferit

hemolitik

anemi

vakaları

rapor

edilmiştir.

*ADE inhibitörleri ile tedavi edilen hastalarda pankreatit raporlanmıştır; bazı durumlarda ölümcül

olduğu kanıtlanmıştır.

** Bu artışlar; kinapril ile birlikte diüretik tedavisi alan hastalarda, kinapril monoterapisi alan

hastalara göre daha fazla meydana gelebilir. Gözlenen bu artışlar, devam eden tedavi süresince

genellikle normale döner.

Diğer ADE inhibitörleri ile vaskülit ve jinekomasti raporlanmıştır ve bu istenmeyen etkilerin

grup-spesifik olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi'ne

(TÜFAM)

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

e- posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Kinaprilin

fare

sıçanlardaki

oral

LD50’si

1440mg/kg

4280mg/kg

arasında

değişmektedir.

Kinapril ile meydana gelen doz aşımının tedavisi hakkında herhangi bir spesifik bilgi mevcut

değildir. En olası klinik belirtiler, normalde intravenöz hacim artışı ile tedavi edilebilecek

şiddetli

hipotansiyon

nedenli

semptomlardır.

Tedavi,

semptomatik

destekleyicidir.

Hemodiyalizin ve peritonal diyalizin kinapril ve kinaprilatın yok edilmesi üzerindeki etkisi

küçüktür.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri

ATC kodu: C09A A06

Etki Mekanizması:

Kinapril hidroklorür, kinaprilin hidroklorür tuzudur. Kinapril nonsülfhidril bir ADE inhibitörü

olan kinaprilatın etil esteridir.

Kinapril çabuk şekilde deesterifikasyona uğrayarak, güçlü bir ADE inhibitörü olan kinaprilata

(kinapril diasit, ana metabolit) dönüşür. ADE, anjiyotensin I’in, adrenal korteks tarafından

aldosteron salgılanmasını uyarmak da dahil olmak üzere bir çok değişik mekanizmalar

aracılığıyla

vasküler

kontrolde

görev

yapan

vazokonstriktör

anjiyotensin

II’ye

dönüştürülmesini katalize eden bir peptidil dipeptidazdır.

Kinaprilin insanlar ve hayvanlardaki etki mekanizması, dolaşımdaki ve dokulardaki ADE

aktivitesini inhibe etmek ve böylelikle de vazopresör aktivitesini ve aldosteron salınımını

azaltmaktır.

Renin

salgılanması

üzerindeki

anjiyotensin

negatif

geri

beslemesinin

kaldırılması plazma renin aktivitesinin (PRA) artmasına yol açar.

Antihipertansif etkinin ana mekanizmasının renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi

yoluyla

olması düşünülürken, kinapril düşük renin hipertansiyonu olan hastalarda bile antihipertansif

etkilere

açmaktadır.

Kinapril

monoterapisi

incelenen

bütün

ırklarda

etkili

antihipertansif etkiye sahiptir. ADE, güçlü bir vazodilatör olan bradikinini degrade eden bir

enzim olan kininaz II ile aynıdır; bradikinin yükselen seviyelerinin kinaprilin terapötik etkisi

üzerinde bir rol oynayıp oynamadığı ise aydınlatılması gereken bir konudur.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, kinaprilin antihipertansif etkisi dolaşımdaki ADE

üzerindeki etkisinden daha uzun sürerken, dokudaki ADE inhibisyonu antihipertansif etkilerin

süresi ile daha yakın bir ilişkiye sahiptir.

Kinapril de dahil olmak üzere ADE inhibitörleri insülin duyarlılığını artırabilir.

Kinaprilin

büyüme,

puberte

genel

olarak

gelişim

üzerindeki

uzun

vadeli

etkileri

araştırılmamıştır.

İki büyük randomize kontrollü çalışma (ONTARGET (Ongoing Telmisartan Alone and in

combination with Ramipril Global Endpoint Trial) ve VA NEPHRON-D (The Veterans

Affairs

Nephropathy in Diabetes) ) bir ADE

inhibitörünün bir anjiyotensin

II reseptör

blokörüyle kombine kullanımını incelemiştir.

ONTARGET çalışması, kardiyovasküler ya da serebrovasküler hastalık öyküsü olan ya da

kanıtlanmış

son-organ

hasarı

birlikte

seyreden

diyabetes

mellitus

hastalarında

yürütülmüştür. VA NEPRON-D çalışması, tip 2 diyabetes mellitus hastalığı olan ve diyabetik

nefropatisi bulunan hastalarda yürütülmüştür.

Bu çalışmalar, renal ve/veya kardiyovasküler sonlanımlar ve mortalite üzerinde anlamlı yarar

göstermemiş,

monoterapiyle

kıyaslandığında

hiperkalemi,

akut

böbrek

hasarı

ve/veya

hipotansiyon

riskinin

arttığı

gözlenmiştir.

Benzer

farmakodinamik

özellikleri

dikkate

alındığında, bu sonuçlar diğer ADE inhibitörleri ve anjiyotensin II reseptör blokörleri için de

anlamlıdır.

Bu nedenle ADE inhibitörleri ve anjiyotensin

reseptör blokörleri

diyabetik nefropati

bulunan hastalarda birlikte kullanılmamalıdır.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes using Cardiovascular and Renal Disease

Endpoints)

çalışması,

kronik

böbrek

hastalığı,

kardiyovasküler

hastalık

ikisi

bulunan

diyabetes

mellitus

hastalarında

standart

inhibitörü

anjiyotensin II reseptörü blokörü tedavisine aliskirenin eklenmesinin yararını test etmek için

tasarlanan bir çalışma olmuştur. Advers sonuç riskinde artış olması nedeniyle çalışma erken

sonlandırılmıştır. Aliskiren grubunda, plasebo grubuna kıyasla, kardiyovasküler ölüm ve inme

vakalarının her ikisi de sayısal olarak daha sık görülmüş ve ilgili advers olaylar ve ciddi

advers olaylar (hiperkalemi, hipotansiyon ve renal disfonksiyon) aliskiren grubunda plasebo

grubuna göre daha sık bildirilmiştir.

Hipertansiyon: Hafif ila orta şiddette hipertansiyonu olan hastalara verilen 10 ila 40 mg

kinapril, nabız üzerinde minimal etkiyle birlikte sırt üstü, oturur vaziyette ve ayaktaki kan

basıncında azalmaya yol açar. Antihipertansif etki bir saat içinde başlar ve pik etkiler genelde

dozun alınmasından sonraki iki ila dört saat içinde elde edilir. Kan basıncını maksimum

düzeyde düşürücü etkilerin elde edilmesi bazı hastalarda tedavinin ikinci haftasını bulur.

Önerilen dozlarda, antihipertansif etkiler hastaların çoğunda 24 saatlik doz aralığı boyunca

korunur ve uzun süreli tedavi sırasında sürdürülür.

Hipertansiyonu veya yüksek-normal kan basıncı olan 112 çocukta ve adölesanda, kinaprilin

2.5 mg, 5 mg, 10 mg ve 20 mg’ lık hedef dozları uygulanan 8 haftalık randomize klinik

çalışmada (2 hafta çift kör ve 6 hafta uzatma), iki hafta sonunda diyastolik kan basıncını

düşürme birincil hedefine ulaşılamamıştır. Etkililiğin ikincil hedefi olan sistolik kan basıncı

için ise, ikinci haftada sadece; günde bir kez (QD) 20 mg kinapril uygulanan ve plasebo

tedavisi alan gruplar arasındaki anlamlı farklılıkları olan tedaviler arasında istatistiksel olarak

anlamlı bir lineer doz cevabı görülmüştür.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Emilim:

Oral

uygulama

sonrası

kinapril

plazma

konsantrasyonları

saat

içinde

gözlenir.

Absorpsiyon

oranı

yaklaşık

%60’tır

besinlerden

etkilenmez.

plazma

kinaprilat

konsantrasyonları oral kinapril dozu sonrası yaklaşık iki saat sonra gözlenir.

Dağılım:

Plazmada dolaşan gerek kinapril gerekse kinaprilatın yaklaşık %97’si proteinlere bağlanır.

Sıçanlar

üzerinde

yapılan

çalışmalar

kinaprilin

metabolitlerinin

kan-beyin

bariyerini

geçmediğini göstermektedir.

Biyotransformasyon:

Emilimi takiben, kinapril majör aktif metaboliti olan kinaprilata (~oral dozun %38’i) dönüşür.

Çoklu doz sonrası kinaprilatın etkin yarı ömrü 3 saattir.

Eliminasyon:

Kinaprilat primer olarak renal yolla atılır.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:

Kinapril ve kinaprilatın farmakokinetiği, 5-80 mg tek doz ve 40-160 mg’lık çoklu doz

aralığında lineerdir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek yetmezliği:

Böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda,

kinaprilatın

görünen

eliminasyon

yarılanma

ömrü

kreatinin klerensi azaldıkça artış gösterir. İleri derecede böbrek yetmezliği olan ve kronik

hemodiyaliz veya sürekli ambulatuvar peritoneal diyalize bağlı hastalar üzerinde yapılan

farmakokinetik çalışmalar, diyalizin kinapril ve kinaprilatın eliminasyonu üzerindeki etkisinin

küçük olduğunu göstermektedir. Plazma kinaprilat klerensi ve kreatinin klerensi arasında

lineer bir korelasyon mevcuttur. Kinaprilatın eliminasyonu yaşlı hastalarda da (≥65 yaş)

azalmaktadır ve böbrek fonksiyonlarıyla doğrudan bir ilişki kurmaktadır (bkz. Bölüm 4.2).

Yaşlılarda:

Yaşlı hastalar kinaprilat için genç hastadakilerden daha yüksek eğri altı alanı (EAA) ve pik

seviyeleri göstermiştir; bu da yaşın kendisinden çok renal fonksiyonlardaki düşme ile ilgili

görünmüştür.

Hastaların

%21’inin

yaş

veya

üstü

olduğu

kontrollü

kontrolsüz

çalışmalarda yaşlı ve genç hastalar arasında etkinlik veya güvenlilik açısından herhangi bir

farklılık gözlenmemiştir. Ne var ki, bazı yaşlı bireylerde daha yüksek bir hassasiyetin var

olduğu da göz ardı edilemez.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Karsinojenez, Mutajenez, Fertilite Bozukluğu:

Kinapril

hidroklorür,

fare

sıçanlara

hafta

boyunca

veya

mg/kg/gün’lük

(maksimum günlük insan dozunun sırasıyla 50 ila 60 katı) dozlarda verildiğinde kanserojen

bir etki göstermemiştir. Metabolik aktivasyon uygulanan veya uygulanmayan Ames bakteri

deneyinde ne kinapril ne de kinaprilat mutajen etki göstermiştir. Kinapril ayrıca şu genetik

toksikoloji çalışmalarında da negatif çıkmıştır:

in vitro

memeli hücre nokta mutasyonu,

memeli hücre kültürlerinde kardeş kromatid değişimi, fareler üzerinde yapılan mikronükleus

deneyi, V79 akciğer hücreleri ile

in vitro

kromozom aberasyonu ve sıçan kemik iliği ile

yapılan

in vivo

sitogenetik çalışma. 100 mg/kg/gün’e (maksimum günlük insan dozunun 60

katı) kadar uygulanan dozlarda sıçanların fertilitesi veya üremesi üzerinde herhangi bir advers

etki meydana gelmemiştir.

mg/kg/gün’de

maternal

toksisite

meydana

gelmesine

rağmen

mg/kg/gün’e

(maksimum günlük insan dozunun 180 katı) kadar dozlarda kinapril uygulanan sıçanlarda

herhangi bir fetotoksik veya teratojen etki gözlenmemiştir. Gebeliğin geç safhalarında ve

emzirme sırasında 25 mg/kg/gün veya daha yüksek dozlarda ilaç verilen sıçanlarda yavru

vücut ağırlıklarında azalma meydana gelmiştir. Kinapril tavşanlarda da teratojen değildir;

ancak, diğer ADE inhibitörlerinde de olduğu gibi, 0.5 mg/kg/gün ve 1 mg/kg/gün dozlarında

bazı tavşanlarda sırasıyla maternal toksisite ve embriyotoksisite görülmüştür.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Magnezyum karbonat

Jelatin

Laktoz

Krospovidon

Magnezyum stearat

Opadry Brown Y-5-9020G

Hidroksipropil metil selüloz

Hidroksipropil selüloz

Titanyum dioksit (E171)

Makrogol 400

Kırmızı demir oksit (E172ii)

Kandelila mumu

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3. Raf ömrü

36 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Poliamid/alüminyum PVC blister.

28 tabletlik ambalajlar.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Pfizer İlaçları Ltd.Şti.

Muallim Naci Cad. No:55

34347 Ortaköy/İSTANBUL

Tel.: 0 212 310 70 00

Fax.: 0 212 310 70 58

8. RUHSAT NUMARASI

181/61

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 29.09.2005

Ruhsat yenileme tarihi: 24.02.2016

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİH