ACTİNOMA %3 JEL (30 G)

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ACTİNOMA %3 JEL (30 G)
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ACTİNOMA %3 JEL (30 G)
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diclofenac

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 203/59
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 19-01-2004
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/7

KULLANMATALĐMATI

ACTĐNOMAjel,30g

Ciltüzerineuygulanır.

Etkinmadde:1gjelde30mgDiklofenaksodyumiçerir.

Yardımcımaddeler:Benzilalkol,metoksipolietilenglikol350,hyaluronikasit,

safsu.

BuKullanmaTalimatında:

1. ACTĐNOMAnedirveneiçinkullanılır?

2. ACTĐNOMA’yıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. ACTĐNOMAnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. ACTĐNOMA’nınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINI

dikkatliceokuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuza

builacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

2/7

1. ACTĐNOMAnedirveneiçinkullanılır?

ACTĐNOMA,deriüzerinesürülerekkullanılanbirüründür.Cilde

uygulandığında,aktinikyadasolarkeratozolarakdaadlandırılanveuzunsüre

güneşemaruzkalındığındaortayaçıkanbircilthastalığınıtedavieder.

ACTĐNOMA,ağzıplastikkapaklakapatılmış,30gjeliçerenalüminyumtüpte

kullanımasunulmaktadır.

2.ACTĐNOMA’yıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

ACTĐNOMA’yıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

DiklofenaksodyumveyaACTĐNOMA’nınherhangibirbileşeninealerjiniz

veyaaşırıduyarlılığınızvarise,

Aspirinveyadiğernonsteroidalantiinflamatuvarilaçlarınkullanımıiledaha

öncedencilttedöküntü,solunumproblemleri(hırıltılısoluma),astımbelirtileri,

kurdeşenveyaburunakıntısı(alerjikrinit)gibialerjikreaksiyonlargelişmişise,

Hamileliğinizinson3ayındaisenizACTĐNOMA’yıkullanmayınız.

ACTĐNOMA’yıaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

Eğer;

Halenmevcutolanveyageçmişteyaşadığınızbirmideülseriveyamide

kanamasıvarise,

Kalp,karaciğerveyaböbrekproblemlerinizvarise,

Herhangibirkanamalırahatsızlığınızvariseveyaciltteçokkolaymorarmalar

oluşuyorisedikkatlikullanınız.

ACTĐNOMA’yıkullanırken,bronzlaşmasalonları(solaryum)dadahilgüneşemaruz

kalmaktansakınınız.Eğerderireaksiyonlarıoluşursa,kullanımınıdurdurunuz.

Açıkyaralar,enfeksiyonluderiveyadermatitlerüzerineACTĐNOMA’yı

uygulamayınız.

ACTĐNOMA’yıgözlerinizveyamukozalıbölgeler(ağız,burungibidışçevreyeaçılan

vücutboşlukları)iletemasettirmeyinizveyutmayınız.Eğeryanlışlıkla

ACTĐNOMA’yıyutarsanızderhaldoktoragidiniz.

3/7

YaygınciltdöküntüsügelişirsedoktorunuzabildirinizveACTĐNOMAkullanmaya

devametmeyiniz.

ACTĐNOMAhavageçirenbandajlarlakullanılabilir,havageçirmeyenkıyafetlerle

kullanmayınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

ACTĐNOMA’nınyiyecekveiçecekilekullanılması:

ACTĐNOMA’nınuygulamayöntemiaçısındanyiyecekveiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

Đ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

ACTĐNOMA,hamileliğinson3ayındakullanılmamalıdır.

ACTĐNOMA,hamileliğinilk6ayındagerekliolmadıkçakullanılmamalıdır.

ACTĐNOMA’nınhamileliğinilk6ayındakullanımınınceninezararlıolup

olmadığıbilinmemektedir.Buyüzden;ACTĐNOMA’yıgebeliğinilk6ayında,

doktorunuzunsağlanabilecekyararınolasızararlarındanfazlaolduğuyönünde

birkararıolmadankullanmayınız.

Eğerhamileysenizvehamileliğinizinilk6ayındadoktorunuzkullanmanızı

uygungördüyse,ACTĐNOMA’yıvücudunüçtebirindendahagenişbiralana

uygulamayınızve3haftadanfazlakullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveya

eczacınızadanışınız.

Emzirme

Đ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

ACTĐNOMA’nıninsansütüyleatılıpatılmadığıbilinmemektedir.

ACTĐNOMA’nınsütileatılımıhayvanlarüzerindearaştırılmamıştır.

CiltyüzeyineuygulandıktansonraACTĐNOMA’nınannesütündeölçülebilecek

miktarlardabulunmasıbeklenmemektedir.

4/7

EmzirmenindurdurulupdurdurulmayacağınayadaACTĐNOMAtedavisinin

durdurulupdurdurulmayacağına/tedavidenkaçınılıpkaçınılmayacağınailişkin

kararverilirken,emzirmeninçocukaçısındanfaydasıveACTĐNOMAtedavisinin

emzirenanneaçısındanfaydasıdikkatealınmalıdır.

DoktorunuzemzirmedönemindeACTĐNOMAkullanmanızıgerekligördüyse,

ilacımemealanıüzerineuygulamayınız.

Araçvemakinekullanımı

CiltüzerinetopikalolarakuygulananACTĐNOMA’nınaraçvemakinekullanımı

üzerineetkisiyoktur.

ACTĐNOMA’nıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

ACTĐNOMA’nıniçeriğindebulunan,

Benzilalkoliçinkullanımyolunedeniileherhangibiruyarı

gerekmemektedir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Herhangibiretkileşimibilinmemektedir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3. ACTĐNOMAnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

ACTĐNOMAdoktorunuzuntavsiyeettiğişekildekullanılmalıdır.

Azmiktardajeltedaviedilecekbölgeüzerine,incebirtabakahalindesürülür.

Dozmiktarıtedaviedilecekbölgeninalanınauygunolmalıdır.Normaldeher

5x5cmölçülerindetedaviedilecekbirbölgeiçin0,5g(yaklaşıkbirbezelye

tanesibüyüklüğünde)jelyeterlidirancakgünde8gramdanfazla

kullanılmamalıdır.

5/7

DoktorunuzcabaşkaşekildeönerilmediğitakdirdeACTĐNOMAgündeikidefa

uygulanır.Deriüzerineuygulandığındahafifbirsoğumaetkisihissedilebilir.

Geneltedavisüresi60ila90günarasındadır.Eniyietki,tedavisüresinin90güne

yaklaştığıdönemdegörülür.Tedaviedilenbölgelerdetamameniyileşmetedavi

durdurulduktansonraki30güniçerisindegörülebilir.Tedaviyecevapvermeyen

durumlarda,tedavideğiştirilmelidir.

Tedaviedilenbölgeellerinizdeğilse,jeliuyguladıktansonraelleriniziyıkayınız.

Uygulamayoluvemetodu:

Deriüzerinesürülerekuygulanır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

ACTĐNOMA’nınçocuklardakullanımıhakkındabilgiyoktur.

Aktinikkeratozçocuklardagörülenbirhastalıkdeğildir.ACTĐNOMA’nınçocuklarda

kullanımıuygundeğildir.

Yaşlılardakullanımı:

Yapılanklinikçalışmalarınsonucunda,tedaviyeverilencevaplardayaşlıvegenç

hastalararasındafarklılıkgözlenmemiştir.Bazıyaşlıhastalardanadirenaşırıhassasiyet

görülebilir.Yaşlılar,ACTĐNOMA’yıyetişkinlerdekullanılandozdakullanabilirler.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Böbrek/Karaciğeryetmezliğinizvarisedikkatlikullanınız.

EğerACTĐNOMA’nınetkisininçokgüçlüyadaçokzayıfolduğunadairbirizleniminiz

varisedoktorunuzlayadaeczacınızlakonuşunuz.

6/7

KullanmanızgerekendendahafazlaACTĐNOMAkullandıysanız:

KullanmanızgerekendenfazlaACTĐNOMAkullandıysanız,fazlaolanjelisuile

yıkayarakuzaklaştırınız.

ACTĐNOMA’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveya

eczacıilekonuşunuz.

EğerACTĐNOMA’yıkullanmayıunutursanız:

Tavsiyeedilenşekildekullanmayadevamediniz.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozuygulamayınız.

ACTĐNOMAiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlardaolduğugibi,ACTĐNOMA’nıniçeriğindebulunanherhangibirmaddeye

karşıduyarlılıkgösterenkişilerdebazıyanetkilergörülebilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,ACTĐNOMA’yıkullanmayıdurdurunuzve

DERHALdoktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümüne

başvurunuz:

Kurdeşen,yüzveboğazdaşişme,nefesalmadazorluk,hırıltılıveyakesikkesiknefes

almayadagöğüstesıkışmahissi(astım),burunakıntısı(alerjikrinit).

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinACTĐNOMA’yakarşıciddialerjinizvar

demektir.Aciltıbbimüdahaleveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildiriniz

veyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Kaşıntı,döküntü,kızarıklık,iltihap,temasdermatiti,ağrı,kabarıklık.

7/7

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Uygulamabölgesindetahrişveyakarıncalanma,konjonktivit(birçeşitgöziltihabı),

alerji,deriyedokunulduğundaağrıhissi,uyuşma,kaslardakasılma,deridekuruluk,

işme,döküntü(pullanmavesutoplamasıdahil),deridesarkma,deriülseri,gözlerde

ağrı,gözlerdesulanmaveyakuruluk,karınağrısı,ishal,kendinikötühissetme,saç

dökülmesi,yüzdeşişme,cilttegüneşışığınakarşıhassasiyet,fazlakanamaveyaciltte

yağlanma,kızamıkbenzeridöküntü,midekanamasıveyaböbreklerdeproblemler,

uygulamabölgesindekikıllarıngeçiciolarakrenginikaybetmesi(Genellikletedavi

sonlandırıldığındaeskihalinedöner).

BunlarACTĐNOMA’nınhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. ACTĐNOMA’nınsaklanması

ACTĐNOMA’yıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajındakisonkullanmatarihindensonraACTĐNOMA’yıkullanmayınız.

RuhsatSahibi:ORVAĐlaçSan.veTic.A.Ş.

AtatürkOrganizeSanayiBölgesi10010Sok.No:10,

35620Çiğli/ĐZMĐR

Üretici : ORVAĐlaçSan.veTic.A.Ş.

AtatürkOrganizeSanayiBölgesi10010Sok.No:10,

35620Çiğli/ĐZMĐR

Bukullanmatalimatıonaylanmıştır.

(günayyıl)