ACTIFED TABLET, 30 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ACTIFED TABLET, 30 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ACTIFED TABLET, 30 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • psödoefedrin, kombinasyonları

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 175/2
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 15-09-1995
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

ACTIFEDtablet

Ağızyoluyla alınır.

Etkinmadde:60 mgpsödoefedrin HClve2.5 mgtriprolidin HCliçerir.

Yardımcımaddeler:Laktoz, nişasta, povidon, magnezyum stearat, safsu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksize reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacıkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

Bukullanma talimatında:

1.ACTIFEDnedir veneiçinkullanılır?

2.ACTIFED’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.ACTIFEDnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.ACTIFED’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.ACTIFEDnedirveneiçinkullanılır?

ACTIFED30adet tabletiçeren blisterlerhalindebulunmaktadır.

ACTIFED,üstsolunumyollarınıaçıcıetkigösterenbirilaçtır.Alerjiknezle,alerjikolmayan

süreklinezle, soğuk algınlığı vegripgibidurumların belirtileriningiderilmesinde kullanılır.

2.ACTIFED’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

ACTIFED’i aşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

Psödoefedrinhidroklorüre,triprolidinhidroklorüre,ilacındiğerbileşenlerineveyadiğer

adrenerjik ilaçlarakarşı alerjinizvarsa,

Şiddetlihipertansiyon (yüksektansiyon) veçarpıntının eşlik ettiği hastalıklarınızvarsa,

Şiddetlikoroner arter hastalığınız(kalbibesleyendamarileilgili hastalıklar)varsa,

Şiddetliböbrekyetmezliğinizvarsa,

ACTIFEDtedavisinebaşlamadan2haftaöncesindeyadahalenMonoaminoOksidaz

İnhibitörleri(MAOI-bir çeşitantidepresan)grubundan bir ilaçalıyorsanız

Furazolidon içerikli ilaçkullanıyorsanız.

Sempatomimetikilaçlar(dekonjestanlar(buruntıkanıklığınıgideren),iştahbastırıcılarve

amfetamin(birçeşituyarıcı)benzeriilaçlar)adıverilengrubadahilbaşkailaçlar

kullanıyorsanız

Feokromositomaolanhastalarda(Böbreküstübezlerindeoluşanbirtümörolup,adrenalin

miktarında artışa sebep olabilmektedir.)

Şeker hastalığınızvarsa,

Şiddetliderecedekaraciğeryetmezliğinizvarsa

Göztansiyonunuzvarsa,

Tiroid fonksiyon bozukluğunuzvarsa

12yaşınaltındaki çocuklarda

ACTIFED’i aşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Kalp hastalığınız, kalp ritmbozukluğunuz, epilepsiniz(sara), astımınız, bronşit(bronş

iltihabı) vebronşektaziniz(bronş genişlemesi) varsa

Yüksek tansiyon hastalığınızvarsa,

Prostat büyümenizvarsa,

Ortaderecedekaraciğerbozukluğunuzveböbrekyetmezliğinizvarsa,özelliklebu

hastalıklaraeşlik eden kalp damar hastalığınızvarsa,

ACTIFEDsersemlikyapabilir.Eğerbuilacıkullanıyorsanızaynızamandaalkolveya

sakinleştirici ilaçkullanmaktan kaçınınız.

Psödoefedrinileiskemikkolit(kalınbağırsağagidenkanakımındaazalmayabağlıoluşan

hasar)bildirimleriolmuştur.Şayetkarınağrısı,makattankanamayadaiskemikkolitin

diğer semptomları gelişirse, psödoefedrin derhal durdurulmalıvedoktorabaşvurulmalıdır.

Seyrekolarakpsödoefedrindahilolmaküzeresempatiksistemiuyaranilaçlarlabeynin

arkabölümündeiyileşebilenbeyindokusuharabiyeti(posteriorgeridönüşlü e nsefalopati

(PRES))vebeyindamarlarındaiyileşebilendaralma(geridönüşlüserebral

vazokonstriksiyonsendromu(RCVS))bildirilmiştir.Bildirilensemptomlaranibaşlangıçlı

şiddetlibaşağrısı,bulantı,kusmavegörmebozukluğudur.Olgularınçoğuuyguntedaviile

birkaçgündedüzelmiştir.PRES/RCVSbelirtivesemptomlarıgelişmesihalinde

psödoefedrin hemen kesilmelidir.

DahaöncesizeuzamışQTsendromu(kalpteciddiritmbozukluğuveaniölümlereyol

açabilenbirdurum)veyaTorsadesdePointestanısı(yaşamtehditedendüzensizkalp

ritmi) konduysaveyabuhastaların sizdeolduğundaşüpheediliyorsa,

Öksürükvesoğukalgınlığıilaçlarıdahildiğerantihistaminiklerlebirliktekullanımdan

kaçınılmalıdır.

5 günden uzun sürekullanılmamalıdır.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

ACTIFED’in yiyecekveiçecekile kullanılması

Eğer bu ilacı kullanıyorsanızaynı zamandaalkolkullanmaktan kaçınınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

ACTIFED’i doktorunuzun kullanmanızgerektiğinekarar verdiği durumlardakullanınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkederseniz,hemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

ACTIFEDgerekliolmadıkçaemzirmedönemindekullanılmamalıdır.

Araçvemakinekullanımı

ACTIFED sersemlikyapabilir veduymayeteneğiniazaltabilir.

ACTIFED’inperformansıtersyöndeetkilemediğindeneminoluncayakadarsürücülük

yapmayınız,araçvemakine kullanmayınızveyatehlikelietkinliklerekatılmayınız.

ACTIFED’in içeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

ACTIFEDlaktoziçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşı

tahammülsüzlüğünüz(intolerans)olduğusöylenmişse,butıbbiürünüalmadanönce

doktorunuzla temasageçiniz.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

ACTIFED'inburuntıkanıklığınıgidericiilaçlar,trisiklikantidepresanlar(psikiyatrik

rahatsızlıklarıntedavisindekullanılır),iştahkesiciilaçlarvebazısinirsistemiuyarıcıilaçlar

veyaMonoaminooksidazinhibitörleri(psikiyatrikrahatsızlıklarıntedavisindekullanılır)ile

beraberkullanılmasıbazentansiyonyükselmesinenedenolabilir.İlacınpsödoefedrin

içermesindendolayı,bretilyum,betanidin,guanitidin,debrizokin,metildopavealfa-vebeta-

adrenerjikblokerilaçlargibitansiyonudüşürenilaçlarınetkisinikısmentersineçevirebilir.

ACTIFED sakinleştirici ilaçlarla kullanılmamalıdır.

Moklobemidilebirliktekullanımıhipertansifkriz(ciddikanbasıncıyükselmesi)riski

oluşturur.

Kardiyakglikozidlerle(kalpyetmezliğindekullanılır)birliktekullanımkalpritmibozukluğu

riskiniartırır.

Ergotalkaloidleri(ergotaminvemetiserjit;migrentedavisindekullanılır)ilebirlikte

kullanılmasıyanetkiriskiniartırır.

Doğumukolaylaştırmakiçinkullanılanoksitosinilebirliktehipertansiyonriskiniartırır.

Trisiklik antidepresanların (depresyon tedavisindekullanılır)yanetkileriniartırır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınızabunlarhakkında bilgiveriniz.

3.ACTIFED nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

12yaşınüzerindekiçocuklarveyetişkinlerde:Günde3veya4kez1tablet.Maksimum

günlük doz4 tablettir.

Uygulama yoluvemetodu:

ACTIFEDsadeceağızdan kullanımiçindir. Tabletlerbir miktarsuileyutulmalıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklarda kullanımı:12yaşaltındaki çocuklardakulanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:Yetişkinlerdekullanıldığımiktardakullanılabilir.

Özel kullanımdurumları:

Hafifveortaşiddetlikaraciğeryetmezliğindenormalyetişkindozuuygundur,fakatyinede

dikkatliolmalıdır.Özelliklekalpdamarhastalıklarınıneşlikettiğiortaşiddetliveşiddetli

böbrekyetmezliği olanlardadikkatliolunmalıdır.

EğerACTIFED’inetkisininçokgüçlüyadaçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaACTIFEDkullandıysanız:

ACTIFEDaşırıdozajındaönerilendozlardagörülenistenmeyenetkilereilavetenhalsizlik,

başdönmesi,ataksi(hareketkontrolündezorluğabağlıyürümebozukluğu),güçsüzlük,

kaslarıngerginliğiniyitirmesi,solunumyetmezliği,derivemukozmembranlarınkuruması

(ağızveburuniçi,mide,bağırsak,vajinaveakciğeralanlarınıdöşeyenzarınkuruması),ateş

yükselmesi,hiperaktivite(aşırıhareketlilik),titreme,nöbet,gerginlik,huzursuzluk,kalp

çarpıntısı veyüksektansiyongörülebilir.

ACTIFED’tenkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

ACTIFEDkullanmayıunutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

ACTIFEDiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4.Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,ACTIFED’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaACTIFED’ikullanmayıdurdurunveDERHAL

doktorunuza bildirinveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebasvurunuz:

Kalpteritimbozukluğu (Aritmi),

Kalbibesleyen damarlardatıkanma (iskemik kalphastalığı),

Karaciğerişlev bozuklukları

Aşırı duyarlılık

Deri döküntüsü

Varsanı,gerçekteolmayan seylerigörmek veyaduymak (Halüsinasyonlar),

Kan basıncıyükselmesi(Hipertansiyon)

Bunlarhepsiçokciddiyanetkilerdir.Egerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinACTIFED’e

karşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek

olabilir.

Bu çok ciddiyan etkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Olasıyanetkileraşağıdaki sıklık derecesinegörelistelenmiştir:

Yan etkilergörülmesıklıklarınagöreaşağıdaki şekildesıralanmıştır.

Çokyaygın :10 hastanınen az1 inde görülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birindenfazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki veriler iletahmin edilemiyor.

Psödoefedrinebağlıgelişenyanetkiler

Yaygın: Asabiyet,uykusuzluk, sersemlik, ağızkuruluğu, bulantı, kusma.

Yaygın olmayan: Tutarsızaşırı davranış (ajitasyon), huzursuzluk, idraryapmadagüçlük

(dizüri), idraryapamama (üriner retansiyon),yorgunluk, telaş hali

Seyrek: Varsanı(özellikleçocuklarda),kalbinatımsayısındaartış(taşikardi),

kalpatışıanormalliği(palpitasyonlar),artankanbasıncı,döküntü,

egzama(alerjik dermatit)

Bilinmiyor:Anksiyete(kaygı,endişe),başağrısı,irritabilite(uyaranlarakarşıaşırı

duyarlı olma durumu)

Triprolidinebağlıgelişenyanetkiler

Çokyaygın: Rahatlama (sedasyon), uyuşukluk

Yaygın: Ağız,burunveboğazkuruluğu,dikkatbozukluğu,anormal

koordinasyon, sersemlik

Bilinmiyor: Deridöküntüsü,kurdeşen(ürtiker),idraryapamama(ürinerretansiyon),

kusma,bulantıdahilmide-bağırsakkanalıbozuklukları,akciğerbronş

salgılarındakıvamartışı,bulanıkgörme,aşırıuyarılma(artanenerji,

asabiyet,huzursuzluk),bilinçbulanıklığı(konfüzyon),kabusgörme,

halüsinasyon(varsanı).

Yan etkilerin raporlanması

Herhangibiryanetkimeydanagelmesidurumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizile

konuşunuz.Ayrıcayanetkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”

ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne

bildirebileceğinizgibi, 0 800 314 00 08 numaralıyanetkibildirimhattınıdakullanabilirsiniz.

Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkında

dahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamış olacaksınız.

5.ACTIFED’in Saklanması

ACTIFED’i çocukların göremeyeceğiveerişemeyeceği yerlerdeveambalajındasaklayınız.

C'nin altındaki oda sıcaklığındavekurubiryerdesaklayınız.Işıktan koruyunuz.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraACTIFED’i kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizACTIFED’ikullanmayınız.

Ruhsat sahibi: GlaxoSmithKlineİlaçları San. veTic.A.Ş.

BüyükdereCad. No.173, 1.Levent Plaza

BBlok34394 1.Levent/İstanbul

Üretici: AbdiİbrahimİlaçSanayi veTicaret A.Ş.,İstanbul

Bu kullanma talimatı.tarihinde onaylanmıştır.