ACTIFED

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ACTIFED 150 ML SURUP
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ACTIFED 150 ML SURUP
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • psödoefedrin, kombinasyonları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699522575176
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/5

KULLANMA TALİMATI

ACTIFEDŞurup

Ağızyoluyla alınır.

Etkinmadde:Herölçek(5ml)30mgpsödoefedrinhidroklorürve1.25mgtriprolidin

hidroklorüriçerir

Yardımcımaddeler:Gliserol,sukroz,metilhidroksibenzoat,sodyumbenzoat,kinolinsarısı,

sodyum hidroksit, safsu

Bukullanma talimatında:

1.ACTIFEDNedir veNeİçinKullanılır?

2.ACTIFED’iKullanmadanÖnceDikkat Edilmesi Gerekenler

3.ACTIFEDNasılKullanılır?

4.OlasıYanEtkiler Nelerdir?

5.ACTIFED’inSaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.ACTIFEDnedirveneiçinkullanılır?

ACTIFED, plastik kapaklırenkli150 ml’lik cam şişelerdedir.

Üstsolunumyollarınıaçıcıetkigösterenbirilaçtır.Alerjiknezle,alerjikolmayansürekli

nezle, soğuk algınlığı vegripgibidurumların belirtilerinigiderilmesindekullanılır.

2.ACTIFED’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

ACTIFED’i aşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

Psödoefedrinhidroklorüre,triprolidinhidroklorüre,ilacındiğerbileşenlerineveyadiğer

adrenerjik ilaçlarakarşı alerjinizvarsa,

Şiddetlihipertansiyon (yüksektansiyon) veçarpıntının eşlik ettiğihastalıklarınızvarsa,

Şiddetlikoroner arter hastalığınız(kalbibesleyendamarileilgili hastalıklar)varsa,

Şiddetliböbrekyetmezliğinizvarsa,

ACTIFEDtedavisinebaşlamadan2haftaöncesindeyadahalenMonoaminoOksidaz

İnhibitörleri(MAOI-bir çeşitantidepresan)grubundan bir ilaçalıyorsanız

Furazolidon içerikli ilaçkullanıyorsanız.

Sempatomimetikilaçlar(dekonjestanlar(buruntıkanıklığınıgideren),iştahbastırıcılarve

amfetamin(birçeşituyarıcı)benzeriilaçlar)adıverilengrubadahilbaşkailaçlar

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlaraaynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

2/5

Feokromositomaolanhastalarda(Böbreküstübezlerindeoluşanbirtümörolup,adrenalin

miktarında artışa sebep olabilmektedir.)

Şeker hastalığınızvarsa,

Şiddetliderecedekaraciğeryetmezliğinizvarsa

Göztansiyonunuzvarsa,

Tiroid fonksiyon bozukluğunuzvarsa

12yaşınaltındaki çocuklarda

ACTIFED’i aşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Kalp hastalığınız, kalp ritmbozukluğunuz, epilepsiniz(sara), astımınız, bronşit(bronş

iltihabı) vebronşektaziniz(bronş genişlemesi) varsa

Yüksek tansiyon hastalığınızvarsa,

Prostat büyümenizvarsa,

Ortaderecedekaraciğerbozukluğunuzveböbrekyetmezliğinizvarsa,özelliklebu

hastalıklaraeşlik edenkalp damarhastalığınızvarsa,

ACTIFEDsersemlikyapabilir.Eğerbuilacıkullanıyorsanızaynızamandaalkolveya

sakinleştirici ilaçkullanmaktan kaçınınız.

Psödoefedrinileiskemikkolit(kalınbağırsağagidenkanakımındaazalmayabağlıoluşan

hasar)bildirimleriolmuştur.Şayetkarınağrısı,makattankanamayadaiskemikkolitin

diğer semptomları gelişirse, psödoefedrin derhal durdurulmalıvedoktorabaşvurulmalıdır.

Seyrekolarakpsödoefedrindahilolmaküzeresempatiksistemiuyaranilaçlarlabeynin

arkabölümündeiyileşebilenbeyindokusuharabiyeti(posteriorgeridönüşlüensefalopati

(PRES))vebeyindamarlarındaiyileşebilendaralma(geridönüşlüserebral

vazokonstriksiyonsendromu(RCVS))bildirilmiştir.Bildirilensemptomlaranibaşlangıçlı

şiddetlibaşağrısı,bulantı,kusmavegörmebozukluğudur.Olgularınçoğuuyguntedaviile

birkaçgündedüzelmiştir.PRES/RCVSbelirtivesemptomlarıgelişmesihalinde

psödoefedrin hemen kesilmelidir.

DahaöncesizeuzamışQTsendromu(kalpteciddiritmbozukluğuveaniölümlereyol

açabilenbirdurum)veyaTorsadesdePointestanısı(yaşamtehditedendüzensizkalp

ritmi) konduysaveyabuhastaların sizdeolduğundaşüpheediliyorsa,

Öksürükvesoğukalgınlığıilaçlarıdahildiğerantihistaminiklerlebirliktekullanımdan

kaçınılmalıdır.

5 günden uzun sürekullanılmamalıdır.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

ACTIFED’in yiyecekveiçecekile kullanılması

Eğer bu ilacı kullanıyorsanızaynı zamandaalkolkullanmaktan kaçınınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

ACTIFED’i doktorunuzun kullanmanızgerektiğinekarar verdiği durumlardakullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

3/5

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

ACTIFEDgerekliolmadıkçaemzirmedönemindekullanılmamalıdır.

Araçvemakinekullanımı

ACTIFEDsersemlikyapabilir veduymayeteneğiniazaltabilir.

ACTIFED’inperformansıtersyöndeetkilemediğindeneminoluncayakadarsürücülük

yapmayınız, araçvemakine kullanmayınızveyatehlikelietkinliklerekatılmayınız.

ACTIFED’in içeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

ACTIFEDmetilhidroksibenzoatiçermektedir,alerjikreaksiyonlara(muhtemelengecikmiş)

sebebiyet verebilir.

İçeriğindekisukrozdandolayı,eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşı

tahammülsüzlüğünüz(intolerans)olduğusöylenmişse,butıbbiürünüalmadanönce

doktorunuzla temasageçiniz.

ACTIFED her dozunda(5 ml) 5 mgsodyum benzoat içerir,yani esasında sodyum içermez.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

ACTIFED'inburuntıkanıklığınıgidericiilaçlar,trisiklikantidepresanlar(psikiyatrik

rahatsızlıklarıntedavisindekullanılır),iştahkesiciilaçlarvebazısinirsistemiuyarıcıilaçlar

veyaMonoaminooksidazinhibitörleri(psikiyatrikrahatsızlıklarıntedavisindekullanılır)ile

beraberkullanılmasıbazentansiyonyükselmesinenedenolabilir.İlacınpsödoefedrin

içermesindendolayı,bretilyum,betanidin,guanitidin,debrizokin,metildopavealfa-vebeta-

adrenerjikblokerilaçlargibitansiyonudüşürenilaçlarınetkisinikısmentersineçevirebilir.

ACTIFEDsakinleştirici ilaçlarlakullanılmamalıdır.

Moklobemidilebirliktekullanımıhipertansifkriz(ciddikanbasıncıyükselmesi)riski

oluşturur.

Kardiyakglikozidlerle(kalpyetmezliğindekullanılır)birliktekullanımkalpritmibozukluğu

riskiniartırır.

Ergotalkaloidleri(ergotaminvemetiserjit;migrentedavisindekullanılır)ilebirlikte

kullanılmasıyanetkiriskiniartırır.

Doğumukolaylaştırmakiçinkullanılanoksitosinilebirliktehipertansiyonriskiniartırır.

Trisiklik antidepresanların (depresyon tedavisindekullanılır)yanetkileriniartırır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınızabunlarhakkında bilgiveriniz.

3.ACTIFED nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Yetişkinve12yaşveüzeriçocuklardagündeüçveyadörtkez10ml(2ölçek)olarak

alınabilir.

Gündeen fazlaalınabilinecek doz40 ml’dir.

Uygulama yoluvemetodu:

ACTIFEDsadeceağızdan kullanımiçindir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklarda kullanımı:12yaşaltındaki çocuklardakullanılmamalıdır.

4/5

Yaşlılarda kullanımı: Yetişkinlerdekullanıldığımiktardakullanılabilir.

Özel kullanımdurumları:

Hafifveortaşiddetlikaraciğeryetmezliğindenormalyetişkindozuuygundur,fakatyinede

dikkatliolmalıdır.Özelliklekalpdamarhastalıklarınıneşlikettiğiortaşiddetliveşiddetli

böbrekyetmezliği olanlardadikkatliolunmalıdır.

EğerACTIFED’inetkisininçokgüçlüyadaçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaACTIFEDkullandıysanız:

ACTIFEDaşırıdozajındaönerilendozlardagörülenistenmeyenetkilereilavetenhalsizlik,

başdönmesi,gözünistemsiz,hızlıveritmikhareketleri,göztitremesiataksi(hareket

kontrolündezorluğabağlıyürümebozukluğu),güçsüzlük,kaslarıngerginliğiniyitirmesi,

solunumyetmezliği,derivemukozmembranlarınkuruması(ağızveburuniçi,midebağırsak,

vajinaveakciğeralanlarınıdöşeyenzarınkuruması),ateşyükselmesi,hiperaktivite(aşırı

hareketlilik),titreme,nöbet,gerginlik,huzursuzluk,kalpçarpıntısıveyüksektansiyon

görülebilir.

ACTIFED’tenkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

ACTIFEDkullanmayıunutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

ACTIFEDiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4.Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,ACTIFED’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaACTIFED’ikullanmayıdurdurunveDERHAL

doktorunuza bildirinveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebasvurunuz:

Kalpteritimbozukluğu (Aritmi),

Kalbibesleyen damarlardatıkanma (iskemik kalphastalığı),

Karaciğerişlev bozuklukları

Aşırı duyarlılık

Deri döküntüsü

Varsanı,gerçekteolmayan seylerigörmek veyaduymak (Halüsinasyonlar),

Kan basıncıyükselmesi (Hipertansiyon)

Bunlar hepsiçok ciddiyan etkilerdir. Eğer bunlardan birisizdemevcutise, sizinACTIFED’e

karşıciddialerjinizvar demektir. Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek

olabilir.

Bu çok ciddiyan etkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Olasıyanetkileraşağıdaki sıklık derecesinegörelistelenmiştir:

Yan etkilergörülmesıklıklarınagöreaşağıdaki şekildesıralanmıştır.

5/5

Çokyaygın :10 hastanınen az1 inde görülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birindenaz, fakat1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

Psödoefedrinebağlıgelişenyanetkiler

Yaygın:

Asabiyet,uykusuzluk, sersemlik, ağızkuruluğu, bulantı, kusma.

Yaygın olmayan: Tutarsızaşırı davranış (ajitasyon), huzursuzluk, idraryapmadagüçlük

(dizüri), idraryapamama (üriner retansiyon),yorgunluk, telaş hali

Seyrek: Varsanı(özellikleçocuklarda),kalbinatımsayısındaartış(taşikardi),

kalpatışıanormalliği(palpitasyonlar),artankanbasıncı,döküntü,

egzama(alerjik dermatit)

Bilinmiyor:Anksiyete(kaygı,endişe),başağrısı,irritabilite(uyaranlarakarşıaşırı

duyarlı olma durumu)

Triprolidinebağlıgelişenyanetkiler

Çokyaygın: Rahatlama (sedasyon), uyuşukluk

Yaygın: Ağız,burunveboğazkuruluğu,dikkatbozukluğu,anormal

koordinasyon, sersemlik

Bilinmiyor: Deridöküntüsü,kurdeşen(ürtiker),idraryapamama(ürinerretansiyon),

kusma,bulantıdahilmide-bağırsakkanalıbozuklukları,akciğerbronş

salgılarındakıvamartışı,bulanıkgörme,aşırıuyarılma(artanenerji,

asabiyet,huzursuzluk),bilinçbulanıklığı(konfüzyon),kabusgörme,

halüsinasyon(varsanı).

Yan etkilerin raporlanması

Herhangibiryanetkimeydanagelmesidurumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizile

konuşunuz.Ayrıcayanetkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”

ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne

bildirebileceğinizgibi, 0 800 314 00 08 numaralıyanetkibildirimhattınıdakullanabilirsiniz.

Meydanagelenyan etkileri bildirerek kullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği hakkında

dahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamış olacaksınız.

5.ACTIFED’in Saklanması

ACTIFED’i çocukların göremeyeceğiveerişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25 o C'nin altındaki oda sıcaklığındasaklayınız.Işıktan koruyunuz.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraACTIFED’i kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizACTIFED’ikullanmayınız.

Ruhsat sahibi: GlaxoSmithKlineİlaçları San. veTic.A.Ş.

BüyükdereCad. No.173, 1.Levent Plaza

6/5

BBlok34394 1.Levent/İstanbul

Üretici: AbdiİbrahimİlaçSanayi veTicaret A.Ş.,İstanbul

Bu kullanma talimatı.....tarihinde onaylanmıştır.

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.