ACTIDEM OKSURUK SURUBU, 150 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ACTIDEM OKSURUK SURUBU, 150 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ACTIDEM OKSURUK SURUBU, 150 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diğer soğuk hazırlıkları

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 175/3
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 15-09-1995
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

ACTIDEMÖksürükŞurubu

Ağızyoluyla alınır.

Etkinmadde:Birölçek(5ml’de)1.25mgtriprolidinHCl,30mgpsödoefedrinHClve10mg

dekstrometorfanHBr içerir.

Yardımcımaddeler:Sorbitolçözeltisi,sukroz,sodyumbenzoat,metilparaben,ponceau4R,

alkol, böğürtlenaroması,mentol, vanilyaaroması,safsu.

BuKullanmaTalimatında:

1.ACTIDEMnedir veneiçinkullanılır?

2.ACTIDEM’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.ACTIDEMnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.ACTIDEM’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.ACTIDEMnedirveneiçinkullanılır?

ACTIDEM,öksürükvesoğukalgınlığıilaçlarıadıverilengrubadahil,berrak,kırmızırenkli,

böğürtlen tadındabir şuruptur,150 ml’likcam şişelerdebulunmaktadır.

ACTIDEMöksürükönleyen,üstsolunumyolundabulunandamarlardakidolgunluğuazaltan

vehistaminin(dokuharabiyetindeortayaçıkanvedamarlarıgenişletenbirmadde)etkisini

giderenbirilaçtır.Üstsolunumyollarıhastalıklarında(alerjiknezle,alerjikolmayansürekli

nezle, öksürük gibi)belirtilerin rahatlatılması amacıyla kullanılır.

2.ACTIDEM’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

ACTIDEM’i aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Etkinmaddelere,ilacındiğerbileşenlerineveyadiğeradrenerjikilaçlarakarşıalerjiniz

varsa,

Yüksek tansiyon vekalphastalığınızvarsa,

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir,başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

MonoaminoOksidazİnhibitörleri(MAOI-birçeşitantidepresan)adıverilenilaç

grubunaaitilaçlaralıyorsanızveya2 haftaöncesinekadaraldınızsa,

Karaciğeryetmezliğinizvarsa,

Solunumyetmezliğinizvarsa,

Kronik ve devamlı öksürüğünüzvarsa,

Sigaraiçiyorsanız,

Astımveyaamfizem(dokuveyaorganlardaaşırıhavabirikmesi)gibihastalığınız

varsaveyaaşırısalgıgörülenöksürüğünüzvarsa,

Sempatomimetikilaçlar(dekonjestanlar(buruntıkanıklığınıgideren),iştahbastırıcılar

veamfetamin(birçeşituyarıcı)benzeriilaçlar)adıverilengrubadahilbaşkailaçlar

kullanıyorsanız,

Başka biröksürük vesoğuk algınlığı ilacı kullanıyorsanız,

Furazolidon içerikli ilaçkullanıyorsanız,

12yaşından küçük çocuklardakullanmayınız.

ACTIDEM’i aşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Kalp ritimbozukluğunuzvarsa,

Kalp hastalığınızvarsa,

Şeker hastalığınızvarsa,

Yüksek tansiyon hastalığınızvarsa,

Prostat büyümenizvarsa,

Hafifveortaderecedekaraciğeryetmezliğinizveböbrekyetmezliğinizvarsa,özellikle

bu hastalıklaraeşlik edenkalp damarhastalığınızvarsa,

Göztansiyonunuzvarsa,

Tiroid fonksiyon bozukluğunuzvarsa,

Alkol alıyorsanız,

60yaş üzerindeysenizdikkatlikullanınız.

5 günden dahauzun sürekullanmayınız.

ACTIDEMsersemlikyapabilir.Eğerbuilacıkullanıyorsanızaynızamandaalkolveya

sakinleştirici ilaçkullanmaktan kaçınınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışın.

ACTİDEM’in yiyecekveiçecekile kullanılması

ACTIDEM kullandığınızsıradaalkolalmayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkederseniz,hemendoktorunuzaveya

eczacınıza danışınız.

Hamilelik sırasında hekim tarafından tavsiyeedilmeden kullanılmamalıdır.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Emzirmedönemindekullanılmamalıdır.

Araçvemakinekullanımı

ACTIDEM uykulu hissetmenizevedikkat eksikliğineyol açabilir, bu nedenle herhangi bir

araçgereci veyamakineyi kullanmayınızvetehlikeli olabilecek etkinliklerekatılmayınız.

ACTİDEM’in içeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

ACTIDEMsorbitolvesukroziçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazı

şekerlerekarşıintoleransınızınolduğusöylenmişse,butıbbiürünüalmadanönce

doktorunuzla temasageçiniz.

ACTIDEM herdozunda0.25 mletanol (alkol) içerir.

Metilhidroksibenzoat(E218)içeriğinedeniylebazıkişilerdealerjikreaksiyonlaraneden

olabilir.

ACTIDEMherdozunda1mmol(23mg)’dandahaazsodyumihtivaeder;yanibunabağlı

herhangi biryanetkibeklenmez.

Renklendiriciolarak kullanılan Ponceau 4R,alerjik reaksiyonlaraneden olabilir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

ACTIDEM'inburuntıkanıklığınıgidericiilaçlar,trisiklikantidepresanlar(psikiyatrik

rahatsızlıklarıntedavisindekullanılır),iştahkesiciilaçlar,sedatiflervebazısinirsistemi

uyarıcıilaçlarveyaMonoaminooksidazinhibitörleri(psikiyatrikrahatsızlıklarıntedavisinde

kullanılır)ileberaber kullanılması bazentansiyonyükselmesineneden olabilir.

ACTİDEM,psödoefedriniçermesindendolayı,bretilyum(kalpritimbozukluğuolan

hastalardakullanılır),betanidin,guanitidin,debrizokin,metildopa(hipertansiyonuolan

hastalardakullanılır)vebeta-adrenerjikblokerler(hipertansiyon,göğüsağrısı,ritim

bozukluğu,migren,kalpyetmezliğiveanksiyetebozukluğuolanhastalardakullanılır)gibi

ilaçlarla birlikte alındığında bu ilaçlarınetkisinikısmen tersine çevirebilir.

ACTIDEMsakinleştiriciilaçlarla kullanılmalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.ACTIDEM nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Yetişkinve12 yaş veüzeri çocuklarda:Günde3veya4 kez2 ölçek (10ml) alınır.

Maksimumgünlük doz40 ml’dir.

Uygulama yoluvemetodu:

ACTIDEMağızdan alınır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklarda kullanımı:

12yaşaltındaki çocuklardakullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Normalyetişkin dozu uygulanır.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:Böbrekyetmezliğinizvarsaözellikleberaberindekalp ve damarlarla

ilgili bir hastalıkşikayetinizvarsadoktorunuzabildiriniz.

Karaciğeryetmezliği:Karaciğeryetmezliğinizvarsadoktorunuzabildiriniz.

EğerACTIDEM’inetkisininçokgüçlüyadaçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaACTIDEMkullandıysanız

Aşırıdozdaalındığında,tavsiyeedilendozlardagörülenyanetkilerlebirliktehalsizlik,baş

dönmesi,gözünistemsiz,hızlıveritmikhareketleri,göztitremesi,ataksi(hareketkontrolünde

zorluğabağlıyürümebozukluğu),güçsüzlük,kaslarıngerginliğiniyitirmesi,solunum

yetmezliği,derivemukozmembranlarınkuruması(ağızveburuniçi,midebağırsak,vajina

veakciğeralanlarınıdöşeyenzarınkuruması),ateşyükselmesi,hiperaktivite(aşırı

hareketlilik),titreme,kasılmalar,duyarlılık,huzursuzluk,çarpıntıveyüksektansiyon

görülebilir.

ACTIDEM’tenkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

ACTIDEMkullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

ACTIDEMiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4.Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,ACTIDEM’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.Sıklık sınıflandırması aşağıdakigibidir:

Çokyaygın ≥1/10

Yaygın ≥1/100 ve<1/10

Yaygın olmayan ≥1.000ve<1/100

Seyrek ≥1/10.000 ve <1/1.000

Çok seyrek ≤ 1/10.000.

Bilinmiyor(eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor)

Psödoefedrinebağlıgelişenyanetkiler

Yaygın:

Asabiyet,uykusuzluk, sersemlik, ağızkuruluğu, bulantı, kusma.

Yaygın olmayan: Tutarsızaşırıdavranış(ajitasyon),huzursuzluk,idraryapmadagüçlük

(dizüri), idraryapamama(ürinerretansiyon)

Seyrek: Varsanı(özellikleçocuklarda),kalbinatımsayısındaartış(taşikardi),

kalpatışıanormalliği(palpitasyonlar),artankanbasıncı,döküntü,

egzama(alerjik dermatit)

Triprolidinebağlıgelişenyanetkiler

Çokyaygın: Rahatlama (sedasyon), uyuşukluk

Yaygın: Ağız,burunveboğazkuruluğu,dikkatbozukluğu,anormal

koordinasyon, sersemlik

Bilinmiyor: Deridöküntüsü,kurdeşen(ürtiker),idraryapamama(ürinerretansiyon),

kusma,bulantıdahilmide-bağırsakkanalıbozuklukları,akciğerbronş

salgılarındakıvamartışı,bulanıkgörme,aşırıuyarılma(artanenerji,

asabiyet,huzursuzluk),bilinçbulanıklığı(konfüzyon),kabusgörme,

halüsinasyon(varsanı).

Dekstrometorfanbağlıgelişenyanetkiler

Yaygın olmayan: Uyuşukluk, sersemlik, mide-bağırsakyolu bozuklukları, bulantı, kusma,

hazımsızlık

Aşağıdakiyanetkilerürünpazaraverildiktensonragözlenmiştirvesayısıbilinmeyenbir

popülasyondaneldeedildiğindensıklığıbilinmemeklebirlikteçokseyrekgörülecekleri

tahmin edilmektedir.

Çok seyrek: Serotoninsendromu(belirtileri:şuurdeğişikliği,uykusuzluk,kas

seğirmesi,hiperrefleksi(dizkapağınınatması),terleme,titreme,sallantı

veyüksektansiyon),alerjikreaksiyonlar(döküntü,kurdeşen,ciltte

ödem)

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi“ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)‘nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edilnilmesine katkısağlamışolacaksınız.

5.ACTIDEM’insaklanması

ACTIDEM’i çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

C'ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.Işıktankoruyunuz.Buzdolabında

saklamayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajındaki son kullanmatarihinden sonraACTIDEM’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:GlaxoSmithKlineİlaçlarıSan. veTic.A.Ş.

BüyükdereCad. No.173,1.Levent Plaza

BBlok 34394 1.Levent/İstanbul

Üretici: AbdiİbrahimİlaçSanayi Tic. A.Ş.İstanbul

Bu kullanma talimatı ././.tarihindeonaylanmıştır.