ACNEGEN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ACNEGEN 20 MG 30 YUMUSAK JELATIN KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ACNEGEN 20 MG 30 YUMUSAK JELATIN KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • izotretinoin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699821190094
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

ACNEGEN20mgyumuşakjelâtinkapsül

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:İzotretinoin.

Yardımcımaddeler:dl-alfa-tokoferilasetat,kısmihidrojenizesoyayağı,

hidrojenizesoyayağı,sarıbalmumu,rafinesoyayağı,jelatin,gliserol,kısmi

olarakdehidratesıvısorbitol(anidrisorb),titanyumdioksit(E-171),sunsetsarı

FCF(E-110)

BuKullanmaTalimatında:

1.ACNEGENnedirveneiçinkullanılır?

2.ACNEGEN'ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.ACNEGENnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.ACNEGEN'insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.ACNEGENnedirveneiçinkullanılır?

ACNEGENetkinmaddeolarak,vitaminAileilişkiliveretinoidlerolarak

isimlendirilen bir grubadâhilolan izotretinoin içermektedir.

HerbirACNEGENambalajı,10'arkapsüllükblisterlerhalinde30adet

yumuşakjelatinkapsüliçermektedir.Kapsülleroval,açıktenrengindedir.

ACNEGEN,aknenin(sivilcenin)şiddetlitiplerinin[örneğin;yumrulu

(nodüler),yuvarlak(konglobat)akneveyakalıcıyaraizibırakmariskiolan

akne]tedavisindekullanılır.

ACNEGEN’iakneniz,antibiyotikvecilttedavileridâhilaknekarşıtıtedaviler

ileiyileşmediği takdirdekullanacaksınız.

ACNEGENtedavisidermatolog(ciltproblemlerinintedavisindeuzmanlaşmış

hekim) tarafından denetlenmelidir.

2.ACNEGEN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ACNEGEN'iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

SoyaveyaACNEGEN'iniçerdiğiyardımcımaddelerdenherhangibirinekarşı

alerjik(aşırıduyarlı)iseniz.Builaç,izotretinoininyanısırasoyayağıda

içermektedir.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATI’nıdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizereçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizde bu ilacı

kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlaraaynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

2

Eğerhamileysenizveyahamileolduğunuzudüşünüyorsanız.

Eğeremziriyorsanız.

Eğerkaraciğerhastalığınızvarsa.

Eğerçokyüksekkanyağdeğerlerinizvarsa(Örneğin;yüksekkolestrolveya

trigliseridler)

EğervücudunuzdaçokyüksekAvitaminideğerlerinizvarsa(Ahipervitaminozisi)

12yaşındanküçükçocuklardakullanmayınız.Sadeceergenlikdöneminegelmiş12

yaşındanbüyükçocuklardakullanmalısınız.

Eğertetrasiklinlerlebirliktetedavigörüyorsanız.

ACNEGEN'iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğerbunlardanherhangibirisizeuyuyorsa,ACNEGENkullanmadanöncedoktorunuza

danışınız.

Kadınhastalariçintavsiyeler:

ACNEGEN'indoğmamışbebeğinizezararvermesi(medikaldildeACNEGEN

teratojeniktir)olasıdır.Ayrıcadüşük riskini deartırmaktadır.

1.HAMİLEYKENACNEGENKULLANMAMALISINIZ.

2.EğeremziriyorsanızACNEGEN'ikullanmamalısınız.Builacınsütünüze

geçme olasılığı vardırvebebeğinizezarar verebilir.

3.Eğertedavisırasındahamilekalmaolasılığınızvarsailacıkullanmayınız.

Hamilekalmaolasılığıbulunankadınhastalara,kusurludoğum(doğmamış

bebeğezararlı)riskindendolayıACNEGENçoksıkıkurallardâhilindereçete

edilmektedir. Kurallar aşağıdaki gibidir:

1.ACNEGEN'isadece,antibiyotiklervecilttedavileridâhildiğeraknekarşıtı

tedavileriniyileştirmediğişiddetliaknenizvarsaalmalısınız.

2.Doktorunuzdoğumkusurlarınıaçıklamışolmalıdır:nedenhamile

kalmamanızgerektiğinivehamileliğiönlemekiçinneleryapmanız

gerektiğinianlamışolmalısınız.

3.Kontrasepsiyonu(doğumkontrolü)doktorunuzilekonuşmuşolmalısınız.

Doktorunuzsizegebeliğiönlemehakkındabilgiverecektir.Kendisisizi,

doğumkontrolühakkındatavsiyeverebilecekbirhekimeyönlendirebilir.

4.Kondomlarveyaspermisiddâhilgebeliğiönleyicibirveyatercihenikietkili

doğumkontrolyöntemini,ACNEGENtedavisinebaşlamadan1ayönce,

tedavisırasındavetedavibittiktensonraki1aysüresincekullanmanız

konusundahemfikirolmalısınız.Tedaviyebaşlamadanöncedoktorunuz,

sizden negatif olmasıgereken hamilelik testiniyaptırmanızı isteyecektir.

5.Adetgörmesenizveyacinselolarakaktifolmasanızbilekontrasepsiyon

uygulamalısınız(doktorunuzbunungerekliolmadığınakararvermediği

sürece).

6.Aylıkziyaretlerinvedoktorunuzcatavsiyeedilenilavehamileliktestlerinin

gerekliliğinikabuletmelisiniz.ACNEGEN'ikestikten5haftasonratest

yaptırmalısınız.Tedavisırasındavesonraki1ayboyuncahamile

kalmamalısınız.

7.Doktorunuzsizden,risklerhakkındabilgilendirildiğinizivegerekli

önlemlerikabulettiğiniziteyitedenbirformimzalamanızıisteyecektir.

ACNEGENkullanımısırasındaveyatedavikesildiktensonraki1ay

içerisindehamilekalırsanız,HEMENilacıalmayıdurdurunuzve

doktorunuzadanışınız. Kendisigereklitavsiyeiçinsizi yönlendirecektir.

3

Doktorunuz,ACNEGENkullanıcılarıiçinhazırlanmış,hamilelikvehamilelikten

korunmaileilgilibilgileriçerenbiryazılıdokümanısizegöstermelidir.Eğerbu materyali

görmediysenizdoktorunuzasorunuz.

Erkekhastalariçintavsiyeler:

ACNEGEN'inspermezararvermesibeklenmez.ACNEGENkullananerkekhastaların

semeninde,çokdüşükseviyelerdeizotretinoinbulunmaktadır,fakatbupartnerinizin

doğmamışbebeğinezararvermeyecekkadarçokazdır.İlacınızıbaşkasıile,özellikle

kadınlarla,paylaşmamanızgerektiğinihatırlamalısınız.

Tümhastalariçintavsiyeler:

1.Eğerdepresyon,intihardavranışıveyaruhhastalığıdâhilöncedenherhangibir

ruhsalhastalığınızolduysaveyabukoşullardanherhangibiriiçinilaçalıyorsanız

doktorunuzasöyleyiniz.

2.ACNEGEN,yaygınolarakkolestrolveyatrigliseridlergibikanyağlarınıartırır.

DoktorunuzACNEGENtedavisiöncesinde,sırasındavesonrasındabuseviyeleri

ölçecektir.Eğerhâlihazırdayüksekkanyağınız,diyabetiniz(yüksekkanşekeri),aşırı

kilonuzvarsaveyaalkoliksenizdoktorunuzasöyleyiniz.Dahasıkkantestineihtiyaç

duyabilirsiniz.Eğerkanyağlarınızyüksekçıkarsa,doktorunuzilacınızındozunu

azaltabilirveyaACNEGEN'ikesebilir.

3.ACNEGEN,karaciğerenzimdeğerleriniartırabilir.Doktorunuz,ACNEGEN

tedavisiöncesinde,sırasındavesonrasındabuseviyeleriölçmekamacıylakantestleri

yapacaktır.Eğeryüksekçıkarlarsa,doktorunuzilacınızındozunuazaltabilirveya

ACNEGEN'i kesebilir.

4.ACNEGEN,kanşekerideğerleriniartırabilir.Seyrekdurumlarda,hastalarşeker

hastasıolabilir.Özellikleeğerhâlihazırdadiyabetiniz,aşınkilonuzvarsaveya

alkolikseniz, doktorunuztedavinizsüresincekan şekeri değerlerinizi izleyecektir.

5.Cildinizkuruyabilir.Tedavisüresincecildinizinemlendirenmerhemveyakremve

dudakkremikullanmalısınız.Cildinizintahrişolmasınıengellemekiçin,pulpul

dökenveyaakneyiönleyenürünlerikullanmaktankaçınmalısınız.

6.Fazlagüneşışığınıengelleyinizvegüneşlambasıiçerikli(solaryum)cihazlar

kullanmayınız.Cildinizgüneşışığınakarşıdahadahassaslaşabilir.Güneşe

çıkmadanevvel,yüksekkorumafaktörlü(enaz15korumafaktörlü)birgüneşten

koruyucu kullanmalısınız.

7.Herhangibirkozmetikcilttedavisialmayınız.ACNEGEN,cildinizindirencini

azaltabilir.Tedavisırasındaveyatedavidensonraki6ayboyunca,herhangibirağda

(kıllarıngiderilmesi),dermabrazyon(cilttekilekeleriveyabenleriyoketmeişlemi)

veyalazertedavisi(tahrişinveyayaraiziningiderilmesi)yaptırmayınız.Buişlemler

yaraizine, cildintahrişolmasınaveyaseyrek olarakciltterenk değişikliklerine sebep

olabilir.

8.Yoğunegzersizivefizikselaktiviteyikesmelisiniz.ACNEGEN,kaslardave

eklemlerdeağrıyasebepolabilir,

9.ACNEGENkullanırkenAvitaminitakviyesialmayınız.Herikisinibirlikte

kullanmak,yan etkilerinriskiniartırabilir.

10.ACNEGENkullanırkenveyatedavisonrasındaki1aysüresincekanbağışında

bulunmayınız. Eğer hamile olan birine kanınızverilirse, bebeksakat doğabilir.

4

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa,siziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

ACNEGEN'inyiyecekveiçecekilekullanılması

ACNEGENkullanırkennormalolarakyiyecekveiçecekalabilirsiniz.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

HAMİLEYKEN KULLANILMAMALIDIR.

ACNEGENkullanımısırasındaveyatedavikesildiktensonraki1ayiçerisindehamile

kalırsanız,HEMENilacıalmayıdurdurunuzvedoktorunuzadanışınız.Kendisigerekli

tavsiyeler için siziyönlendirecektir.

Tedavinizsırasındahamile olduğunuzufarkederseniz hemendoktorunuzadanışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuzaveya eczacınızadanışınız.

EMZİRİRKENACNEGENKULLANILMAMALIDIR.

Araçvemakinekullanımı

Tedavinizsüresincegeceleriiyigöremeyebilirsiniz.Buanidenolabilir.Seyrekdurumlarda,

tedavininkesilmesiyleberaberbudurumdevametmektedir.Çokseyrekolarak,bitkinlikve

sersemlikbildirilmiştir.Eğerbunlarsizdemeydanagelirse,araçvemakinekullanmayınız.

ACNEGEN'iniçeriğindebulunanbazıyardımcı maddelerhakkındaönemlibilgiler

ACNEGEN soyayağı içermektedir. Soyayağınaalerjinizvarsa, ACNEGEN kullanmayınız.

Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıtahammülsüzlüğünüzolduğu

söylenmişsebu tıbbi ürünü almadan öncedoktorunuzla temasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızsalütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

ACNEGENkullanırken,Avitaminitakviyesiveyatetrasiklin(birantibiyotikçeşidi)

almayınızveyaakneiçinherhangibircilttedavisigörmeyiniz.Nemlendiriciveyumuşatıcılar

(sukaybınıönleyenvecildeyumuşaklıkverenciltkremlerivepreparatlarını)kullanabilirsiniz.

Çocuklardaveergenlikçağındakilerdekullanımı

ACNEGEN'i12yaşındanküçükçocuklardakullanmayınız.12yaşındanbüyükçocuklardaise,

sadeceergenlik döneminegelmiş olanlarındakullanmalısınız.

3.ACNEGENnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar

Normal başlangıç dozu,vücut ağırlığı (kg)başınagünde0.5 mg'dır(0.5 mg/kg/gün).

Örneğin;eğer70 kgağırlığındaysanız,tedaviyegünde35 mg'lıkdozilebaşlayacaksınız.

Kapsüllerigünde1 veya2 keretok karnınaalınız.

Birkaçhaftasonundadoktorunuzilacınızındozunuayarlayabilir.Builacanasıluyum

sağladığınızabağlıdır.Çoğuhastaiçindoz,0.5ve1.0mg/kg/günarasındaolacaktır.

5

Tedavigenelolarak16ila24haftaarasındasürer.Çoğuhastaya1tedavidönemi

yeter. Akneniz,tedavidensonraki8haftayakadariyileşmegöstermeyedevam

edebilir. Bu süre

içerisindeyeni bir tedaviyebaşlamayınız.

Bazıhastalartedavilerininilkhaftalarındaaknelerininkötüleştiğinifarkederler.Bu

durum tedavidevamettikçedüzelir.

Uygulamayoluvemetodu

Kapsüllerağızdan,tokkarnınaykenalınır.İçecekleveyayemeklebirliktebütünolarak

yutunuz.

Değişikyaşgrupları

Çocuklardakullanım

ACNEGEN'i12yaşındanküçükçocuklardakullanmayınız.12yaşındanbüyük

çocuklarınsadeceergenlikdöneminegelmişolanlarındakullanmalısınız.Bugrup

içinözelbir dozayarlaması bulunmamaktadır.

Özelkullanımdurumlarıvedozayarlanması

Böbrekyetmezliği

Eğerşiddetliböbrekproblemlerinizvarsa,genelolarakdüşükdozla(günde10mg

gibi)tedaviyebaşlayacaksınızvebudozdahasonravücudunuzundayanabileceği

enyüksekdozaçıkarılacaktır.Eğervücudunuzönerilendozadayanamıyorsa,size

düşükdozreçeteedilebilir;buuzunsüretedaviedilmenizveaknenizinyeniden

oluşabileceği anlamına

gelebilir.

Karaciğeryetmezliği

EğerkaraciğeryetmezliğivarsaACNEGENkullanılmamalıdır.

Doktorunuzayrı bir tavsiyedebulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızızamanındaalmayı unutmayınız.

DoktorunuzACNEGENiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyi

erken kesmeyinizçünküistenen sonucu alamazsınız.

EğerACNEGEN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaACNEGENkullandıysanız

ACNEGEN'denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

ACNEGENkullanmayıunutursanız

EğerACNEGENkullanmayıunutursanız,mümkünolanenkısasüredeunutulandozu

alınız.Ancak,birsonrakidozunuzayakınbirsüredebudurumufarkederseniz,unutulan

dozu atlayınızveöncekigibidevamediniz.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdoz(herikidozubirbirineyakınzamanda)

6

almayınız.

ACNEGENiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,ACNEGEN'iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.Buyanetkilerinbazılarıciddiolabilirvehastaneyeyatırılmayakadar

gidebilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,ACNEGEN'ikullanmayıdurdurunveDERHAL

doktorunuzabildirinveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Şiddetli(anafilaktik)reaksiyonlar:boğazda,yüzde,dudaklardaveağızdaani

şişmeyleoluşannefesalıpvermeveyutkunmazorlukları.Ayrıcaellerin,

ayakların ve bileklerin aniden şişmesi.

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

ACNEGEN'ekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbımüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerekolabilir.

Görülen diğeryanetkiler:

Çokyaygınetkiler(Her10hastanınenaz1tanesini etkileyebilir)

Kan testlerindegörülen artmış karaciğer enzimleri

Cilttekuruluk,özellikledudaklardaveyüzde;ciltteiltihap,dudaklardaçatlakve

iltihap,döküntü,hafifkaşıntıvesoyulma.Tedavininbaşındanitibarennemlendirici

kremkullanmalısınız.

Cilt normale göredahakırmızı ve dahahassas olabilir, özellikleyüz.

Kolayçürüme, kanama veyapıhtılaşma-eğer pıhtılaşmahücreleri etkilenirse

Kansızlık-yorgunluk,sersemlik,solgun cilt-eğer kırmızıkanhücreleri etkilenirse

Beyazkanhücresayısındaazalma(nötropeni)sonucuenfeksiyonlarayatkınlıkta

artış-eğerbeyazkanhücrelerietkilenirse

Gözde(konjonktivit)vegözkapağıbölgesindeiltihaplanma;gözlerdekurulukve

tahrişhissi.

Uygungözdamlasıiçinhekiminizedanışınız.Eğergözlerinizkuruyorsavelens

kullanıyorsanız, lensyerinegözlük takmanızgerekebilir.

Sırt ağrısı;kas ağrısı;eklem ağrısı.

Kanyağları seviyelerindedeğişiklikler(HDLvetrigliseridlerdâhil)

Yaygınetkiler(Her10hastanınenfazla1tanesinietkileyebilir)

Baş ağrısı

Hafifburun kanamalarınasebep olan, burun içindekuruma vekabuklanma

Boğazdaveburundayaraveiltihap.

Kandayüksekkolesterolseviyeleri

İdrardaproteinveyakan

7

Seyreketkiler(Her1000 hastanın enfazla 1tanesinietkileyebilir)

Döküntüvekaşıntıgibialerjikreaksiyonlar.

Depresyonveilgilibozukluklar.Bununişaretleri;üzgünveboşifade,ruh

değişiklikleri,endişe(anksiyete),ağlamanöbetleri,hırçınlık,mutsuzluk,sosyalveya

sporaktivitelereolanhevesinkaybedilmesi,aşırıveyaçokazuyuma,kilodaveya

iştahtadeğişiklikler,okulveyaişperformansındaazalmaveyakonsantrasyon

sıkıntısınıiçerir.

Var olan depresyonun kötüleşmesi.

Sert veyasaldırgan olma.

Saçkaybı(kellik).Busadecegeçicibirsüreiçindir.Tedavisonlandırıldıktansonra

saçınızeski halinedöner.

Çokseyreketkiler(Her10.000hastanın enfazla1 tanesinietkileyebilir)

Bazıhastalar,kendilerinezararvermeveyahayatlarımsonlandırmadüşüncesi

(intihardüşünceleri)içerisindeolmuştur,hayatlarınısonlandırmaya(intihar

teşebbüsü)çalışmışlardırveyahayatlarınısonlandırmışlardır.Buhastalar

depresyondaymışgibigözükmeyebilir.

Olağandışıdavranış.

Ruhsal dengebozukluğu:sesler duymaveyagerçekte var olmayan şeylerigörmegibi

gerçeklebağlantı kaybı

Ciltteveyagözlerdesarılıkveyorgun hissetme. Bunlarhepatitin işaretiolabilir

İdraraçıkmadazorluk,şişmişvekabarıkgözkapakları,aşırıderecedeyorgun

hissetme.Bunlarböbrekiltihabının işaretleri olabilir.

Midebulantısıvekusmailebirliktesüreklibaşağrısıvebulanıkgörmedâhilgörüş

bozuklukları.Bunlar,özellikleACNEGENtetrasiklinlerolarakadlandırılan

antibiyotiklerilebirliktealındığında,selimintrakraniyalhipertansiyonunbelirtileri

olabilir.

Şiddetlikas kasılması, halsizlik, sersemlik.

Kanlıveyakansızishal,dışkıdavedışkıbölgesindekanama,midebulantısıve

kusmailebirlikteşiddetlikarınağrısı.Bunlarmidedurumununciddiyetini

gösterebilirvebazenACNEGENtedavisikesildiktensonradadevamedebilir.Bu

şikâyetlerinizihemendoktorunuzailetiniz.DoktorunuzgerekirseACNEGEN

tedavinizi sonlandıracaktır.

Lenf bezleri şişebilir. Buciddibiryanetkidir. Aciltıbbi müdahale gerekebilir.

İlk haftalardaaknekötüleşebilir ancak belirtilerzamanlaiyileşir.

Ciltteözellikleyüzdeiltihaplanma, şişmevenormalegörekoyulaşma.

Aşırı terlemeveyakaşınma

Işığahassasiyetteartma

Tırnak kökündebakteriyel enfeksiyonlarvetırnakdeğişiklikleri

Şişme, akma, akıntı

Ameliyat sonrasıyaradakalınlaşma

Vücut kıllarındaartış

Geceleri dahaazgörebilirsiniz;renk körlüğü verenk görüşündekötüleşme.

Işığaolan hassasiyet artabilir; fazla parlakgüneş ışığındangözlerinizi korumakiçin

güneşgözlüğü takmaihtiyacı duyabilirsiniz.

Diğergörmeproblemleri,bulanıkgörme,çarpıkgörme,gözüzerindebulutluyüzey

8

(korneal bulanıklık, katarakt).

Boğazdakuruluk, ses kısıklığı.

Özellikleastımınızvarsaanidengöğsüngerilmesi,nefesin kesilmesi vehırıltı.

Duyma zorlukları.

Aşırısusama;sıksıkidraraçıkmagereksinimi;kantestlerikanşekerinizdeartış

gösterir.Bunların hepsi şeker hastalığının işaretiolabilir.

Romatizma;kemikbozuklukları(büyümedegecikme,aşınbüyümevekemik

yoğunluğundadeğişiklikler); büyüyen kemiklerin büyümesi durabilir.

Yumuşakdokulardakalsiyumbirikintisi,yaralıtendonlar,eğerhareketliegzersiz

yapıyorsanızkanınızdayüksekseviyelerdekas bozulmaürünleri.

Genel olarak iyi hissetmeme

Kandayüksekseviyelerdeürik asit

Bakteriyel enfeksiyonlar

Kan damarlarının iltihaplanması (bazen çürük vekırmızı lekelerile)

Bilinmiyor(Eldeki verileregörebu verilerinsıklığı bilinmemektedir)

Diş etikanaması veiltihabı

Yemek borusu iltihabı veülseri

Geneldekendiliğindengeçen,el,yüzveayaktadantelebenzerkızarıklıkoluşturan,

aşırı duyarlılık durumu (eritemamultiforme)

Cilttevegözçevresindekanoturması,şişlikvekızarıklıklaseyredeniltihap

(Stevens-Johnson sendromu)

Derideiçisıvıdolukabarcıklarlaseyredenciddibirhastalık(toksikepidermal

nekroliz)

Bureaksiyonlarciddiolabilirvehastaneyeyatış,sakatlık,hayatıtehditediciolaylarveya

ölümlesonuçlanabilir.Doktorunuzşiddetliciltreaksiyonlarıbakımındansiziyakından

takip edecek vegerekirseACNEGEN tedavinizi sonlandıracaktır.

Pazarlamasonrasıdeneyimde,özellikleyoğunfizikselaktivitegerçekleştirenhastalarda

hastaneyeyatışasebepolabilenvebazılarıölümlesonuçlananciddiiskeletkasıyıkımı

raporedilmiştir.KemikvekasproblemlerinizikötüleştirmemekiçinACNEGEN

kullanırkenyoğunfizikselaktiviteyi kesiniz.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.ACNEGEN'inSaklanması

ACNEGEN’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C'nin altındakiodasıcaklığında,ışıktanvenemdenkoruyarak saklayınız.

Artankapsüllerieczacınızateslimediniz.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakisonkullanma tarihindensonraACNEGEN'i kullanmayınız.

9

Ruhsatsahibi: Bio-Gen İlaçSanayi Tic.Ltd. Şti.

BosnaHersekCaddesi33/206510Emek/Ankara

Üretici:

G.A. Pharmaceuticals S.A.

46,Agissilaoust.P.O.Box17341Atina/Yunanistan

Bu kullanma talimatı.../.../...tarihindeonaylanmıştır.